Veel inwoners van regio gemeenten maken gebruik van sportcentrum Onderdak VERTRAGING BIJ LEGGEN EERSTE MAT VOOR STORMVLOEDKERING GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT er Jtietnisse 't Kraanplein M. P. PANKOW Uitslag enquête: WA> PÊ Bitr Eerste ondermat maandag naar lokatie Hammen gebracht 1 j.ivW/1-t- Uirfuo^>v 2gei.^3*^ ZIERIKZEESCHE N1EUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551 Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V Drukkerij Wh Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm: „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 23 november 1982 139ste jaargang Nr. 23222 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zorgen om toekomstige verkeersproblemen Hij is het niet eens met de mening van de R.U.-fraktie, dat flink bezui nigd kan worden op met name jeugd soos ..Brogum" en de „Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland". Vol gens de wethouder moet het werk van beide instellingen worden voort gezet, temeer omdat zij zich inzetten voor de jeugd, die toch al te maken krijgt met de enorme problemen bij het vinden van werk. Ook wethouder P. de Rijke la*.', weten, dat het kollege het afbouwen van deze jeugdaktiviteiten geen goe de zaak vindt. „Als wij de R.U.- suggestie opvolgen, staat onze jeugd over een jaar op straat en zien wij Vervolg pag. 2 (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten TEL AVIV - Het Libanese leger heeft volgens Israëlische militaire bronnen blijkbaar 1200 Palestijnen in Beiroet vermoord en de huizen van 60.000 anderen vernietigd. Dit heeft de liberale Israëlische ochtendkrant Ma'ariv gemeld. ANKARA - De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans Die trich Genscher, heeft zich uitgespro ken voor verder steun aan Turkije en voor een verdieping van de betrek kingen tussen het land en de Europe se gemeenschap. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Door te veel disputeren raakt de waarheid zoek. Publilius Syrus wijnhandel-slijterij Uw adviseur in goede en passende relatiegeschenken KRAANPLEIN 2 ZIERIKZEE TEL. 01110-3053, B.G.G. 4669 De Cardium, gefotografeerd met zicht op de rol. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De ondermat met een lengte van 200 m en een breedte van 42 m moet door de samenwerking tussen de mattenlegger de Cardium en de grindstorter de Jan Heijmans wor den afgerold. Het is de eeste in een serie van 16 die in de Hammen wor den gelegd. Om de juiste positie van de mat ten opzichte van de bodem te bepalen dient de kopbalk van de ondermat te worden vastgehouden door de Jan Heijmans. Sleepboten Maandagochtend om 06.00 uur ver trok de rol vanaf dc mattenfabriek op het werkeiland Neeltje Jans. De rol werd toen met behulp van drie grote sleepboten en een kleine omge varen naar stroomgeul de Hammen, waarin dc eerste ondermat moet wor den gelegd. Tot vier uur vanochtend heeft de rol op lokatic gelegen. Deze werd daarna ingevaren in de Cardi um. Honderd uur De hele matlcgcyclus duurt onge veer honderd uur. Naast het afrollen van de mat is daarbij ook het storten van de zogenaamde „negatieve over lap" inbegrepen. Tussen dc naast el kaar te leggen matten blijft een ope ning van ongeveer drie meter breedte over. die wordt opgevuld met zand en grind. Dit gebeurt met de Jan Heijmans, een schip dat is voorzien van een stortpijp. dat tot vlak boven de bodem van de Oosterschelde het zand en grond op gekontroleerde wij ze op deze opening kan aanbrengen, waardoor een zogenaamde filter ont staat. Daarna moet de mat nog wor den verdicht om een goede afsluiting met de ondergrond te verkrijgen. MOSKOU - De twee Sowjetrussi- sehe ruimtevaarders in het ruim testation Saljoet-7 hebben niet op 14 november, maar maandag 22 novem ber een nieuw duurterekord verblijf in de ruimte gevestigd volgens de be palingen van de Internationale Fede ratie van de Luchtvaart, zo heeft het persbureau Tass meegedeeld. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN le Zonnemaire vindt u alles wal u welen moei. ZIERIKZEE - Acht-en-dertig procent van de zwem mers in „Onderdak" komt van buiten Zierikzee. Dit heeft een drie weken durende enquête aangetoond. Ver der is gebleken dat dertig procent van de sporthalgebrui kers van de overige gemeenten op Schouwen-Duiveland afkomstig is. Wethouder van sportzaken in Zierikzee, de heer L. J. van Gastel konstateert dat met deze cijfers duidelijk de regionale betekenis van sportcentrum „On derdak" is aangetoond. Hij zegt dat in zijn antwoord op de vragen in de algemene beschouwin gen van de raadsfrakties in Zierik zee. De wethouder hoopt, dat de overige gemeenten alsnog hun bij drage aan „Onderdak" in redelijke verhouding zullen brengen met de Zierikzeese bijdrage. Hij vindt dat de zware last, die bui ten de schuld van deze gemeente ont staan is, niet alleen op Zierikzee af gewenteld mag worden. Wat betreft de ontwikkeling ten opzichte van het nieuwe sportpark is de heer Van Gastel het niet eens met de wens van de R.U.-fraktie de zaken terug te draaien. Toevoeging reserve Verder maakt hij de P.v.d.A.- fraktie duidelijk dat er geen sprake kan zijn van toevoeging aan de reser ve .Aanleg nieuw sportpark" als het bedrag van 750.000,— opgenomen in het bestedingsplan 1983 niet zou worden aangewend volgend jaar. Dit bedrag betreft immers de te verrich te investering. Het verwezenlijken van die financiering vergt een bedrag van 108.750,— aan kapitaalslasten en dit bedrag zou volgens de wet houder uiteraard wel aan genoemde reserve worden toegevoegd als bui ten de verwachting niet snel met de aanleg van het sportpark kan wor den begonnen. Overigens heeft hij goede'hoop, dat in december bericht wordt ontvan gen van g.s. over de door de gemeente aangespannen artikel 19-procedure. Als dit bericht positief is, zal in 1983 de voorbereiding starten ter realise ring van het nieuwe sportkomplex. Voor de bouw van een kantine en een kleedakkommodatie zijn nog geen ramingen gemaakt. Het kollege gaat er vooralsnog vanuit, dat kanti- nebouw betaald wordt door de ge bruikers. Over de tariefstelling voor de nieuwe sportvelden zijn nog geen uitgangspunten vastgesteld. Advertentie Herinrichting „Bannink" Naar aanleiding van de vraag van V.V.D. en C.D.A. om in de beste dingsplannen 1985-1986 een voorbe reidingskrediet voor de herinrich ting sportpark „Bannink" op te ne men, is het kollege voornemens bij de opstelling van het meerjaren- perspektief 1984-1987 hiermee reke ning te houden, onder voorbehoud dat alsdan de nodige financiële ruim te beschikbaar is. Naast het sportge beuren kreeg zoals gemeld het wel zijnsbeleid in de gemeente Zierikzee ruime aandacht in de algemene be schouwingen van de raadsfrakties. Bezuinigingen Verwachting tot woensdagavond: Buien Veel bewolking en énkele buien. Morgenmiddag van het westen uit enkele opklaringen. Minimumtem peratuur omstreeks 6 graden. Mid- dagtemperatuur ongeveer 9 graden. Krachtige, aan de kust harde wind eerst zuidwestelijk, later draaiend naar west of noordwest en iets afne mend. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 27 nov.: Donderdag: Half tot zwaar bew. Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidoost 4 Vrijdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 80% Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: R gr. Windkracht: zuid 3 ZON- EN MAANSTANDEN 24 nov. Zon op 8.14. onder 16.39 Maan op 14.26, onder - 25 nov. Zon op 8.15, onder 16.38 Maan op 14.45. onder 00.45 HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 24 nov. 25 nov Hoogwater 8.43 21.32 9.54 22.41 Laagwater 2.23 15.07 331 16.12 Doodtij: 26 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 23-11 Het K N M I deelt mede: Een lagedrukgebied dat in de afgelopen nacht bij Zuidwest-Ierland lag koerst via de Noordzee naar Zuid- Zweden, waar het morgenmiddag wordt verwacht. Het erbij horende regengebied trekt in de oehtend naar Duitsland weg, waarna het weer in de middag snel verbetert op de nade ring van een hogedruk-uitloper. Wel is dan eerst nog een bui mogelijk. De rug van hoge luchtdruk zorgt in de nacht van woensdag op donderdag voor flinke opklaringen, waarbij nachtvorst mogelijk is Het blijft echter onbestendig. NEELTJE JANS - Het leggen van de eerste ondermat in de stroomgeul Hammen voor de toekomstige pijler- dam in de Oosterschelde is door de slechte weersomstan digheden verlaat. In eerste instantie zou de mat waar schijnlijk dinsdag 16 november worden afgerold. De har de wind belemmerde echter de uitvoering van de plan nen en als volgende datum werd maandag 22 november genomen. Ook toen vond het afrollen van de mat geen doorgang. De start van de moeilijkste klus binnen het raam van de Oosterscheldewerken zou volgens plan nu vanmiddag om twaalf uur gebeuren. De Jan Heijmanen de Cardium zullen samenwerken bij het leggen van d*> ondermat. (Foto. Zierikzeesche Nieuwsbode) Naar aanleiding van de opmerkin gen over de bezuinigingen deelt wet houder J. Groen mede, dat de regio gemeenten wat dit betreft op één lijn zitten. Hij wijst erop, dat een bezui niging zoals nu doorgevoerd, niet voor herhaling vatbaar is. „Met na me de instellingen met beroeps krachten houden dan namelijk geen geld voor aktiviteiten meer over", aldus de wethouder. ZIERIKZEE - De gemeente Zierikzee maakt zich financiële zorgen rondom sporthal Onderdak, terwijl jonge zwem mers zoals hier er zich plezierig en gezond ontspannen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1