Jubileum WIK: ...koud, maar gezellig... Mevo op vreemde bodem opnieuw naar zege: 1-2 Europese visserijraad op maandag 29 november 8 VEERE - Door een 1-2 zege op Veere en misstappen van Nieuwdorp en Wol- faartsdijk is Mevo weer opgerukt naar een toppositie in de vierde klas. „We speelden in Veere een goede wedstrijd met veel inzet en er werd weinig gelo pen met de bal. Het blijft overigens opmerkelijk, dat we dat buitenshuis wel kunnen, terwijl we in Zierikzee vrijwel konsekwent de boot ingaan. Als het eenmaal zo ver is, dat we ook op Bannink de wedstrijden naar onze hand zet ten, dat worden we een echte topper hi de vierde klas". Het spel ging in de eerste helft van de zeer aantrekkelijke wedstrijd in Vee re erg goed op en neer. Veere was door het windvoordeel iets meer in de aanval, maar de thuisploeg werd duidelijk verrast door het feit, dat Mevo met drie spitsen akteerde. In de 10e minuut kwam de thuisklub op voorsprong, toen Jan-Leen van Liere een onnodige fout maakte. Bij het uittrappen stapte de Mevo-doelman met de bal in de hand buiten het strafschopgebeid. Piet Goedbloed prikte de bal vooraleer Van Liere op zijn post terug was in de touwen: 1-0. Mogelijheid Mevo kreeg hierna de wat betere kansen, maar verder dan een inzet op de paal van René Verwijs kwam de Zierikzeese ploeg in de eerste 45 mi nuten niet. IN de tweede helft probeerde Mevo de bakens te verzetten, hetgeen ook voortreffelijk lukte. Bij een aanval over links werd de bal via Mart Koopman op Rudy Verkruysse gespeeld, die op zijn beurt vernieti gend uithaalde: 1-1. Enkele minuten later kreeg Goedbloed aan de andere kant een fraaie mogelijkheid, maar zijn sliding was niet voldoende zui ver, waardoor hij op vijf meter voor de veste van Van Liere zonder sukses bleef. Tien minuten voor het einde van het duel toch nog de min of meer ge flatteerde winnende treffer van Me vo. Er werd een bal door het centrum verstuurd, die door de Veerse voor stopper niet goed werd beoordeeld, zodat de bal via zijn hoofd richting eigen doel werd geëkspedieerd. Mart Koopman reageerde sneller kan de keeper van de thuisploeg en lobde het leer over hem heem in de touwen; 1-2. In de slotminuten ontstond er nog een goede mogelijkheid, maar de alleen doorgebroken Rinus de Neut verzuimde af te ronden. ZIERIKZEE - De kandidaten in de elfde Nieuwsbode- Tot hebben het er zeker niet slecht van af gebrachtr. HSD-man Hans Blom boekte negen goede voorspellin gen en Bruse Boys-wedstrijdsekretaris Henk van den Ouden tipte acht keer juist. Tafeltennisser Hans Volkeri moest het enigszins bescheidener doen met zes juiste aankruisingen. Een van de vijftien wedstrijden kreeg een vervangende uitslag. In Koudekerke werd de ont moeting tussen VCK en Duiveland afgelast. Vooraf werd een gelijkspel opgevoerd voor deze wedstrijd. De re- kordskore van Marcel van Grunsven, die in de tiende Tot tot twaalf goede voorspellingen kwam, bleef al met al ruimschoots staande. Bruse Boys behaalde met een ge- handikapt team een verdienstelijk gelijkspel tegen Arnemuiden (1-1). Hans Volkeri tipte hier als enige juist. Henk van den Ouden en Hans Blom waren ites te optimistisch. Zie rikzee ging tegen Steenbergen flink de boot in. De formatie van trainer Frie Verstraete profiteerde in de tweede helft van twee organisaite- fouten in verdedigend opzicht. Alle drie de gokkers hadden minimaal een punt toebedacht aan de ploeg van trainer Bas de Zeeuw. Met SKNWK blijft het nog steeds sukkelen. Ook bij Klundert konden de mannen van trainer Kees van de Linde, ondanks de terugkeer van Huib de Valk niet met sukses afronden. De thuisploeg won met 2-1, een uitslag die overi gens wel de prognose van Henk van den Ouden en Hans Blom volgde. Vreemde bodem Voor Mevo liggen de meeste winst punten op vreemde bodem. Bij Veere won de ploeg van trainer Toon van Tiggelhoven met 1-2, nadat men hal verwege nog tegen een 1-0 achter stand had aangekeken. Hans Volkeri zag als eenling de zege wel zitten. Het gelijkspel bij VCK-Duiveland werd ook door Henk van de Ouden vermoed. DFS ging verrassend in de fout tegen 's Heer Arendskerke (1-2), waardoor de bezoekers nu de tweede plaats hebben overgenomen van de Burghse ploeg. Drie keer gingen de Totoïsten in de Fout. ZSC blijft door gaan met het behalen van overwin ningen. Zelfs matig voetballend won de ploeg van trainer/speler Bram Coomans met 0-5 bij Borssele. Alleen Hans Volkeri zag dit positieve resul taat niet zitten. De heren Hockey- ploeg van HSD won op eigen terrein overtuigend met 6-2 van De IJssel, waardoor de ploeg blijft meedraaien in de strijd voor een van de beschik bare promotieplaatsen. De volleybaldames van Mevo'80 lijken weer op het goede spoor na een BRUSSEL - Niet op 25 november, maar op 29 november komt er een speciale Europese visserijraad. Dat is overeengekomen in de bijeen komst van de permanente ambassa deurs van de Eg-lidstaten bij de ge meenschap in Brussel. Tijdens die raad zal een laatste po ging gedaan worden om tot een Euro pees visserijbeleid te komen, on danks dat Denemarken tot nu toe te gen alle kompromisvoorstellen die negen lidstaten op tafel gelegd heb ben „neen" gezegd heeft. Bereikt men geen overeenstem ming dan bestaat de kand dat de kwestie van het Europese visserijbe leid voorgelegd wordt aan de Euro pese topconferentie die op 3 en 4 de cember in Kopenhagen werodt ge houden. Dat wil men echter zien te voorkomen, ervan uitgaande dit in een gezelschap van staats- en rege ringsleiders niet zo'n erg vruchtbaar gesprek over technische zaken zoals vangstquota mogelijk is. 1-3 zege bij TOP. Alleen Henk van den Ouden zag deze zege zitten. Dat de heren volleybalploeg van Mevo 80 met ruime cijfers zou winnen van Pendrecht lag klaarblijkelijk meer voor de hand. Drie keer verscheen een kruis in het juiste vakje. Korf balploeg All Ready is de zaalkorfbal- kompetitie suksesvol begonnen. Het Leidse KNS werd in sporthal Onder dak ruimschoots op verlies gezet (16- 11). Zowel Henk van den Ouden als Hans Blom zagen deze positieve ont wikkeling zitten. Minder goed ver ging het de basketball heren van Me vo '80. Tegen Volharding werd een 24-36 nederlaag geleden. Dit keer ging alleen Henk van den Ouden in de fout. Nederlagen De heren handbalploeg van Delta Sport boekte een zeer fraaie over winning op het tot dan ongeslagen EMM. Na een 9-5 voorsprong halver wege werd met 15-9 winnind afgeslo ten. Alleen Hans Blom rekende hierop. De damesploegen van Delta Sport en Ouewerkerk deden weinig voor el kaar onder. De Zierikzeese dames le den een dikke 20-3 nederlaag bij Hon- tenisse, een verliespartij die Hans Volkeri en Hans Blom beiden zagen zitten. Ouwerkerk skoorde evenveel treffers, maar keepster Diane Bak ker werd een keer minder gepasseerd (19-3). Dit keer voorzagen alle drie de gokkers het verlies. DOORN - De Hervormde Synode heeft zich vrijdag te Doorn uitgespro ken voor ekonomische druk op Zuid- Afrika. Met veertig tegen twaalf stemmen besloot de synode het te rugtrekken van investeringen te be vorderen en bij de Nederlandse rege ring te pleiten voor een effektief olie- embargo tegen Zuid-Afrika. Verder dienen de Europese kerken met alle mogelijke middelen te ijveren voor vrije verkiezingen in Namibië. Tenslotte vraagt de Synode aan de Europese gemeenschap om kontrak ten van Euratom voor levering en be werking van uranium uit Namibië af te keuren. DEN HAAG - De P.v.d.A. wil dat uitkeringen aan aftredende mi nisters en staatssekretarissen tot zes maanden worden beperkt als de ambtstermijn korter is geweest dan drie maanden. Reden voor de vragen van Knol en Stoffelen is de „pu blieke verontwaardiging" die is ont staan na het aftreden van staatsse- kretaris Schwietert. Deze heeft na een ambtsteremijn van vier dagen recht op een uitkering gedurende twee jaar. TERWOLDE - De rijkspolitie van Twello heeft de 25-jarige mevrouw C.van R. uit Terwolde aangehouden. Zij heeft bekend een overval op haar postagentschap in dit dorp in scene te hebben gezet. Bij de geënsceneerde overval in oktober verdween 22.000 gulden. Van dit geld heeft de politie vijfduizend gulden teruggevonden. De rest heeft mevrouw van R. ge bruikt om schulden af te lossen. DORDRECHT - De politie van Dor drecht heeft tijdens het onderzoek te gen de 41-jarige J. A. U., de voormali ge procuratiehouder van het oliebc- drijf Frisol die zich aan een miljoe nenfraude zou hebben schuldig ge maakt, feiten ontdekt die haar aan leiding hebben gegeven nog zes aan houdingen te verrichten. KERKWERVE - De sportvereniging WIK sloot zater dagavond in het verenigingsgebouw de feestelijkheden van deze dag af met een zeer druk bezochte receptie en een geslaagde feestavond voor haar leden. Tijdens de re ceptie sprak voorzitter D. de Vos een woord van wel kom tot de aanwezigen waarbij hij zich speciaal richtte tot de burgemeester van Middenschouwen W. den Boer en echtgenote, wethouder L. C. Hart, oud-burgemeester S. Francke en het bestuurslid van de KNVB afdeling Zeeland D. E. Mooy. De voorzitter stelde vast, dat de vereniging WIK met het bereiken van deze mijlplaa het bewijs heeft geleverd een vaste plaats in te nemen in de gemeenschap van Kerkwerve. Hij konsteteerde hierbij, dat de mensen van het eerste uur erin zijn geslaagd een hechte een degelijke ver eniging te hebben opgebouwd die volkomen levensvat baarheid bleek te beschikken. Dank bracht hij de oprichters voor het initiatief dat zijn 25 jaar geleden aan de dag hadden gelegd. Met het oog op de toekomst gericht vestigde voorzitter De Vos er de aandacht op, dat men voor een zware taak staat, gezien de financiële toestand in den lande, om zich op het huidige niveau te handhaven. Burgemeester W. den Boer van Middenschouwen bracht de felicitaties over namens het gemeentebestuur. Ondanks alle sombere voorspelling in het begin van de week is het voor WIK een wat frisse, maar stralende dag geworden waarop het sportgebeuren op het sportpark heeft kunnen plaats vinden. Hij wees op het feit, dat de sportvereniging WIK in de gemeenschap van Kerk werve een bijzondere plaats heeft ingenomen waar tal van mensen zich in de loop der jaren hebben ingezet en zich nog inzetten. Belangrijk voor het beoefenen van de verschillende takken van sport vond hij het fraaie sportkomplex waarover men thans de beschikking heeft. Voor een be trekkelijk kleine gemeente als Middenschouwen is het echter wel een zware opgaaf om dit in stand te kunnen houden. In goed overleg met de vereniging zullen ver schillende zaken dan ook in de toekomst worden her zien, daar ook de gemeente niet ontkomt aan een terug loop van de financiële middelen. De vereniging wenste hij veel sukses toe in de komende 25 jaar. Oud-burgemeester hierbij aan de bëgin-periode, toen met behulp van de adoptie-gemeente Leeuwarden een speelterrein en de kleedakkommodatie kon worden ge realiseerd. Een kompliment maakte hij over het kom- plex waarover men thans de beschikking heeft. Ook de oud-burgemeester vestigde nog eens de aandacht op de belangrijke plaats welke de sportvereniging in Kerk werve gedurende de afgelopen 25 jaar heeft ingenomen. Zelf zei hij nog steeds de verrichtingen van WIK met be langstelling vanuit de pers te volgen. Hij sprak de hoop en het vertrouwen uit, dat WIK ook in de toekomst een steunpunt zal zijn en blijven voor de jeugd van Kerk werve. Het bestuurslid van de KNVl£ afdeling Zeeland D. E. Mooy feleciteerde de vereniging namens de KNVB en de afdeling Zeeland wat hij gepaard liet gaan met het aan bieden van een embleem en een wandbord. De heer Mooy zei even geschrokken te zijn van de uitspraak van burgemeester Den Boer over het herzien van verschil lende zaken. Voor wat het financiële vlak betreft vroeg hij er bij de burgemeester begrip voor, niet te hard aan de ketting te trekken. Hij vestigde er hierbij de aan dacht op, dat een groot aantal persoenen geheel zonder een enkele vergoeding hun vrije tijd, uitgedrukt in vele uren, beschikbaar stellen om de jeugd in staat te stellen hun tak van sport te beoefenen. Verder wees hij op de goede kontakten tussen de afde ling en de sportvereniging welke naar hij hoopte bestendig zullen blijven. De heer Mooy zei verheugd te zijn, dat zo veel verenigingen uit de regio op deze recep tie blijk van belangstelling hebben gegeven, wat wijst op een hechte band tussen de regionale klubs, welke al leen maar vruchten kan afwerpen. Woorden van waar dering sprak hij tot de heer K. A. van Langeraad die ge durende de periode van 25 jaar de taak van konsul van de afdeling Zeeland te Kerkwerve heeft vervuld, als blijk van waardering werd de heer Van Langeraad door de heer Mooy de speld van verdienste opgespeld. Na mens WIK overhandigde voorzitter De Vos de heer Van Langeraad een pen met inscriptie en mevrouw van Lan geraad bloemen. Het oud-bestuurslid en een der oprichters, thans bestuurslid van de afdeling Gelderland, de heer D. A. Huntelaar komplimenteerde het huidige jonge bestuur met de vereniging van ronde de 140 leden welke men nu heeft. Hij vond het een goed systeem, dat de oudere bestuursleden op tijd plaats maken voor jongere men sen waarmee de vereniging levend wordt gehouden. Na mens het oude bestuur bood hij een enveloppe met in houd aan. De heer C. Jumelet, voorzitter van het rayon Zierikzee van het bedrijfs- en zomeravondvoetbal wees op de goede samenwerking welke er staeeds met de sportvereniging WIK is geweest. Zijn felicitaties liet hij gepaard gaan met het aanbieden van een enveloppe met inhoud. Het dames-team van WIK kreeg hierna nieuwe shirts aangeboden door de heer G. Olijhoek, aangeboden door de sportvereniging in samenwerking met het Sporthuis Zierikzee. De heer Olijhoek maakt hierbij van de gele genheid gebruik om nog eens een pleidooi te houden voor de voetbalsport en hierbij de spelverruwing tegen te gaan. De heer K. A. van Langeraad sprak woorden van dank voor de onderscheiding welke hij in ontvangst had mogen nemen en het geschenk van de sportvereni ging. Hij herinnerde er hierbij aan, dat hij gedurende de afgelopen 25 jaar zo'n 1000 keer op het terrein is geweest om het te keuren, dit in een steeds goede samenwerking met het bestuur van WIK. Hij deed een beroep op de jeugd om toch vooral geen vernielingen op het sport- klomplex aan te richten. Met een woord van dank aan de sprekers sloot voorzitter De Vos het officiële gedeel te. KERKWERVE - Natuurlijk hoort bij een jubileum van een sportvereniging ook het daadwer kelijk sportieve gedeelte een cen trale plaats te krijgen. Dat vond ook het bestuur van de zilveren SV WIK. Vandaar dat er op het koude en winderige sportpark De Vospit een drietal sport-evene- menten werden afgewerkt, voor namelijk met korifeeën uit de vroege jaren van de Kerkwerfse vereniging. Na de officiële opening door burgemeester W. den Boer van Middenschouwen en een rond gang door het dorp met het fanfa rekorps Crescendo uit Dreischor, kwamen 's morgens eerst een vijf tigtal korfballers en korfbaUsters van weleer in aktie. Dat velen het korfballen na de vele jaren nog lang niet verleerd waren was dui delijk waarneembaar. Weliswaar was de enorme snelheid er niet meer, de technieken van het gooi en, vangen en vrijlopen waren de meesten nog lang niet verleerd. Alleen het skoren ging een stuk minder vlot. Alleen Rina Ketting- Koopman doorboorde de korf, maar dat mocht de pret niet druk ken. De vele hernieuwde ken nismakingen waren er niet min der plezierig onder. 's Middags werden op De Vospit twee voetbalwedstrijden afge werkt. Beide ontmoetingen ein digden in een 1-1 gelijkspel. Het oprichtings-elftal van 1957 (onder aan links) hield een team van spe lers en oud-spelers (foto rechts on der) via een 0-0 ruststand op 1-1 en later boekte het Kerkwerfse kam- pioens-elftal van 1971 hetzelfde resultaat tegen een selektieteam van de momenteel aktieve spe lers. In alle gevallen kon het veel vuldig opgekomen publiek genie ten van attraktieve voetbalge beurtenissen. Tijdens de receptie, 's avonds in het Verenigingsgebouw van Kerkwerve, werden de voetbal lende dames van SV WIK verrast met een sportieve geste van Sportkuis Zierikzee. De dit jaar in de tweede klas van het Zeeuwse damesvoetbal akterende ploeg kreëg nieuwe shirts van het Zie rikzeese sporthuis. Op de foto rechts boven overhandigt Gerard Olijhoek het eerste eksemplaar aan aanvoerster Diana de Bil.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8