HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Kleuter- en lagere scholen hielden gezamenlijk ouderavond Klubkampioenschappen 'Aqua-Sprint' Dit biedt de beeldbuis Landbouwschap tegen kenteken op tractor Oosterland STREEKNIEIWS Grote scholaanvoer Deze week miljoenste mosselton verwacht Rekordomzet voor Vlissingse vismijn Te grote oogst suikerbieten Staat mag schadeclaims onmiddellijk blijven claimen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE •Maandag 22 november 1982 Nr. 23221 5 Trainer Jan Douwes met alle deelnemers aan de klubkampioenschappen van zwemklub Aqua-Sprint. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE - In het zwembad van rekreatiecentrum Aquadelta hield de daar gevestigde Bruse zwemklub Aqua-Sprint haar klubkampioenschappen. Na een bijzonder spannend gevecht met Johnny Duinhouwer bleef Jan Dou wes jr. zijn konkurrent met een klein verschil voor, waardoor hij zich voor een jaar klubkampioen van de Bruse zwemklub mag noemen. Vanaf de kategorie van 10- en 11- jarigen zwommen de meisjes en jon gens van Aqua-Sprint een driekamp, bestaande uit 50 meter schoolslag, 50 meter vrije slag en 50 meter rugslag. Bij de 10/11-jarigen toonde Kees Hoogerwerf 2ich de snelste in 149,11 sek. over de drie onderdelen. Op ruim drie sekonden bezette Stephan Kramer de tweede plaats in 152,32 sek. en met een totaaltijd van 153,01 sek. klasseerde Martin Bout zich als derde. De sekretaresse van de ouderraad mevrouw T. Stouten-Kwaak las hier na het jaarverslag en de notulen, ge volgd door het financieel verslag van de Lagere school door mevrouw Lou- wens, waaruit bleek dat de in komsten 6916,10 bedroegen en de uitgaven 5863,04. Een batig saldo dus van 1054,14. De kas werd ge- kontroleerd en in orde bevonden, waarvoor de penningmeesteresse dankwoorden ontving. Voor de kleu terschool las mevrouw Riet Beije- Boogert de notulen en hier bleek uit Hij overhandigde in de Flevohof te Biddinghuizen het eerste exemplaar van het boekje ..verkeersvoor- schriften voor de landbouw" aan drs. P Allewijn, direkteur verkeersvei ligheid van het ministerie van ver keer en waterstaat. De Vries pleitte verder onder ande re voor een verruiming van de land- bouwvrijstelling in het kader van de wet Autovervoer-goederen, aanpas sing van het wegenverkeersregle ment, een betere regelihg waardoor boeren op een adres terecht kunnen voor ontheffingen, de toegestane wleldruk bij wegvervoer moet aan zienlijk worden verhoogd en de maximum snelheid voor het land- bouwverkeer 2ou moeten worden op getrokken van 16 kilometer naar 32 kilometer per uur. In de leeftijdsgroep van 12- en 13- jarigen ging de zege naar Johnny Duinhouwer. Hij verbruikte voor drie onderdelen in totaal 124,54 sek. Op ruime achterstand was de twee de plaats hier voor Robert Mulder (134,60 sek.) en in 141,67 sek. pakte Yvo de bruin de derde plaats. In de oudste kategorie -14/15/16 jaar - was Jan Douwes jr. de sterkste in 122,36 sek., een tijd die hem uiteindelijk ook de algehele klubtitel zou opleve- het financieel verslag dat de in komsten 2353,18 bedroegen, en de uitgaven 1409,07: een batig saldo van 945,11. Leerlingenaantal Uit de mededelingen van de hoofd kleuterleidster, mevrouw Van Westen-van Dongen bleek dat het leerlingenaantal 48 kinderen is, ter wijl er nog twee op de wachtlijst staan. Een ander geluid als op de meeste scholen, waar het leerlingen- Langzaam In zijn dankwoord vertelde Alle wijn onder andere dat het hem niets liever zou zijn geweest te kunnen beantwoorden met de mededeling dat al de verlangens vanaf nu zullen worden vervuld, langzaam verkeer gaan nog veel langzamer. Het ont wikkelen en voorschrijven van een reflector voor de fiets waarvan ieder het nut in de praktijk ervaart, heeft bijvoorbeeld niet minder dan tien jaar gevergd Ter gelegenheid van de presentatie van het nieuwe verkeersboekje werd een demonstratie praktijkproef voor het trekker-rijbewijs gegeven door de 16-jarige Wendy Mulder uit Le lystad, die haar rijbewijs uit handen van de Vries ontving. ren. Peter-Jan Mulder werd in deze groep tweede in 124,63 sek. en de der de plaats was voor Ida Inkelaar in 147,00 sek. Bij de allerjongsten van 8 en 9 jaar moesten de deelnemers en deel neemsters op alle drie de onderdelen de halve afstand (25 meter) ver hapstukken. In deze groep was de strijd uiterst boeiend en de verschil len daardoor zeer klein. Claudia Schoutens ging uiteindelijk met de eerste prijs slepen met een tijd van 74,64 sek. Met minder dan een sekon- de achterstand - 75,51 sek. - werd Na thalie van Toor tweede en de derde plaats was voor Patricia Schoutens in 76,60 sek. aantal een dalende tendens vertoond. Een goede kans bestaat dat er in 1983 op 1 augustus in Sirjansland begon nen zal kunnen worden met een kleu terschool. Het Sinterklaasfeest zal op 3 december a.s. plaatsvinden. Ver der dankte de hoofdleidster de moe ders voor allerlei spullen. De heer P. T. Bolkenbaas, hoofd van de Lagere school, deelde mee dat het leerlingenaantal de eerste jaren waarschijnlijk wat konstant zal blij ven, in elk geval zag hij de toekomst nog niet zo somber in. Hij betreurde het dat onderwijzer de heer Schrijver de school gaat verlaten, na geduren de 9 jaar hier werkzaam geweest te zijn. De heer Bolkenbaas dankte de heer Schrijver, en ook zijn vrouw, voor alles wat hij in het belang van de school gedaan heeft. Verder deelde de heer Bolkenbaas mede dat er verkoop van kinderkaar- ten en postzegels ook dit jaar weer een groot sukses geworden is door de aktie van de kinderen, de opbrengst was 2870,—. Verder kon een nieuwe stencilmachine aangeschaft worden. Ook de overige leerkrachten worden door de hoofdonderwijzer dank ge bracht voor alles wat ze in het afgelo pen jaar weer voor het onderwijs hebben verricht. Veranderingen onderwijs Tenslotte gaf de heer Bolkenbaas nog een terugblik op deze 20ste ouderavond en hij konstateertde dat het onderwijs veel veranderd is in deze 20 jaar. Een nadelige ontwikke ling is volgens het schoolhoofd de on rust bij de kinderen. Nadat de voorzitter dank had ge bracht aan de heer Bolkenbaas en aan mevrouw Van Westen werden tij dens de rondvraag nog enige vragen te berde gebracht. Na de pauze kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Voor de kleuterschool werd gekozen: mevrouw Wijnstekers-Hoogerheide, en inplaats van de dames: mevrouw Geluk- de Rijke en mevrouw Dalebout-Tissink werden gekozen de dames: mevrouw Dokter-Zwart en mevrouw Rutgers-van Weerden. Voor de Lagere school werd de heer C. van der Linde herkozen, en in plaats van mevrouw Van de Zande- Dekker werd gekozen mevrouw Nuijens-van Wijngaarden. Vervolgens werd de boekenstand van de heer De Feiter bekeken, waar na de vertoning van de geluidsdia- serie: ,,Dc voorlopige medezeggen schapsraad voor kleuter- en lager on derwijs". Hierna was het woord aan badmeester Brunger van het badhuis ,,Dol-Fijn" uit Nicuwcrkcrk. Het gaat er volgens spreker niet in de eerste plaats om het behalen van een zwemdiploma, maar meer om het zich vrij bewegen in het water. Na deze (met aandacht gevolgde) cause rie volgde verschillende vragen die door de badmeester op deskundige wijze beantwoord werden. De heer Brunger werd dank gebracht door de voorzitter, en hij ontving, zowel al de heer en mevrouw De Feiter, e n bos bloemen. Hierna volgde sluit og van deze dubbele ouderavond va». de beide scholen. NIJMEGEN - Een rechercheteam van de gemeentepolitie Nijmegen heeft deze week ruim 200 inbraken, diefstallen en pogingen daartoe op gelost. BRUINISSE Raadsvergadering Voordat de Bruse politieke partij en hun licht laten schijnen over de ge meentelijke begroting van 1983, ko mmen donderdagavond in het gemeen tehuis nog diverse onderwewrpen aan de orde. Na een serie ingekomen stukken zal de raad zich buigen over het voorstel van het kollege, de nieu we gemeenschappelijke regerling in zake het instandhouden en exploite ren van een Zeeuwse Muziekschool vast te stellen. Het betreft een gewij zigde regeling, die in betekenis wei nig afwijkt van een eerder door de raad goedgekeurde regeling. Het kollege stelt de raad voor in te stemmen met: aan de Stichting Bege leidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs te Hendrik Ido Am bacht een subsidie te verlenen van 20,— per in de gemeente Bruinisse woonachtige leerling, die de bijzon dere school voor kleuter- en lager on derwijs in Oosterland bezoekt en te vens gelden te reseveren in het ko mende dienstjaar voor hetzelfde doel. Verder op de korte raadsagen- da: de regeling kredieten in reke ning-courant, de 26e wijziging van het Algemene Ambtenarenregle ment, de vaststelling van de 18e wij ziging gemeentebegroting 1982, de bijdrage aan de Stichting Gemeen schappelijke Bibliotheekvoorziening Schouwen-Duiveland, de instelling van een reserve tot dekking van ver liezen, voortvloeiend uit gemeente lijke garanties en de 19e wijziging van de begroting 1982. SCHEEPVAART Aludra, 18-11 190 west zuid west Con go river naar Douala. Atlantic Star, 18-11 120 oost zuid oost Shetlands naar Halifax. Nedlloyd Adelaide, 18-11 200 noord Daspoin naar Jakarta. Nedlloyd Delft, 18-11 66 west zuid west Keelung naar Honkong. Nedlloyd Houtman, 18-11 van Zee- brugge naar Bremerhaven. Ondina, 18-11 170 zuid west Moravea naar Skikda. Onoba pass., 18-11 Messina naar Fos. VISSERIJ Het goede najaarsweer, waaraan nu een einde schijnt te zijn gekomen, de stormen en de daarmee gepaard gaande ruwe zee zijn een feit, heeft ertoe meegewerkt, dat er een zeer grote scholaanvoer is geweest, tot en met eind oktober. Maar om schol te vangen moet zij eerst zwemmen, dit nu was juist een kenmerk van dit najaar. Er waren grote hoeveelheden schol, vooral in de omgeving van de Doggersbank. De schepen hadden daardoor een redelijke besomming en de vissersk nechts op de afslag veel werk om de aangevoerde schol te verwerken. Ook de prijzen bleven ondanks de grote aanvoer tamelijk op peil. Deze week verwacht het mossel kantoor de aanvoer van de mil joenste mosselton van het seizoen 1983/83. Dat nu eind november het miljoen al wordt vol gemaakt is een nieuw bewijs van de overvloed aan mosselen waardoor dit seizoen zich kenmerkt en het laadvermogen van de aanvoerende schepen. Er zijn al veel schepen die meer dan 1000 ton nen per week kunnen aanvoeren en dat ook doen. VLISSINGEN - De gemeentelijke vismijn in Vlissingen vewaeht dit jaar een rekord omzetstijging van ruim twintig procent ten opzichte van vorig jaar. Vrijdagmiddag om half vijf bracht de bemanning van de Arm. 14 1200 kilogram tong aan wal en daarmee bereikte de Vlissingse vismijn een rekordomzet van 30 mil joen gulden. Het bereiken van deze mijlpaal ging met enige feestelijkheden ge paard. Visserijwethouder J. Adan van Vlissingen kon de vissers de bouw van een nieuwe vismijn in het voruitzicht stellen. Deze vismijn zal waarschijnlijk medio september 1983 in gebruik worden genomen op de kades in de binnenhaven waar nu nog de marine gehuisvest is. Opvallend De toenemende omzet van de Vlis singse v ismijn is volgens Adan te meer opvallend, omdat de omzet van diverse vismijnen in ons land een da lende tendens te zien geeft. Daar komt bij dat de prijsstelling van de vis de laatste twee jaar bijzonder aantrekkelijk is geweest. Vrijdag werden de prijzen van vis door de storm van de afgelopen dagen nog eens extra opgedreven waardoor de duurdere vissoorten zes zeven gul den per kilo hoger in prijs lagen dan de vorige week. De Vlissingse vissersvloot maakt toch gouden tijden door. In verloop van een jaar tijd is de vloot van ze ventien schepen volledig vernieuwd. Daarmee was een investering gmoeid van ruim 45 miljoen gulden. LAND- EN TUINBOUW De jaren 1981 en 1982 gaven rekord oogsten van suikerbieten te zien, waardoor de suiker producerende fa brieken met grote overschotten ko men te zitten. Aan de bietentelers kan daardoor maar een fraktie wor den uitbetaald van de kontraktprijs die men is overeengekomen, wil men toe naar een vermindering van de be- teelde oppervlakte suikerbieten in 1983. Een vermindering van 5 van het bietenareaal is al het minste, dat men zich voorstelt, want ook de afzet van suikerbieten naar de fourage- handel om het overschot kleiner te doen worden, heeft niet het verlang de resultaat opgeleverd. Men dacht 100.000 ton te kunnen verwerken tot veevoer, maar het laat zich aanzien dat maar 50.000 ton op deze manier kunnen worden verkocht. Gehoopt wordt dat ook de rietsui- kerlanden het hunne zullen bijdrage om de suikerproduktie te verminde ren. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Kampen: B. Oosterom, Maarssen; te Terwispel: C. W. Oppe- laar, Creil-Espel. Aangenomen naar Langerak: J. van Belzen, kand., Houten. Bedankt voor Huizen: G, C. Kunz, Dordrecht; voor Willemstad: P. den Hertog, kand., Den Dolder. Gereformeerde Kerken Beroepen te Renkum en Heelsum (als industriepredikant bij de Inter kerkelijke Stichting Gelderland Evangelie en Industrie): dr. L. Oran je, wetenschapelijk medewerker aan de Theologische Hogeschool te kam pen, die dit beroep heeft aangeno men. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Stadskanaal: R. de Graaf, Nieuwleusen Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Groningen: J. J. van Eckeveld, Zéist. AMSTERDAM - De regering moet jaarlijks geen 20.000 maar 40.000 wo ningwetwoningen laten bouwen. Al gemeen direkteur drs. B. G. A. Kem pen van de Nationale Woningraad heeft dit zaterdag gesteld op een protest-bijeenkomst van de zeven honderd aangesloten woningbouw verenigingen tegen de op stapel staande volkshuisvestingsplannen van het kabinet-Lubbers. Volgens Kempen is de vraag naar deze een voudige huurwoningen veel groter dan de regering in haar bouwpro gramma doet voorkomen. i WWWWWWWWWWW Helene de Montignyprijs jvoor mevrouw j 11 Bosshardt AMSTERDAM - De Helene J i de Montignyprijs is dit jaar i 1 toegekend aan luitenant-kolo- i 1 nel B. D. A. M. Bosshardt en 1 t i mevrouw J. S. Nasution. De i prijs, die voor beiden 25.000 i gulden bedraagt, is zaterdag in i Amsterdam uitgereikt. i De onderscheiding wordt i 1 toegekend aan personen die 1 i zich in buitengewone mate ver- 1 i dienstelijk hebben gemaakt 1 voor de mensheid in het alge- i meen. Mevrouw Bosshardt i 1 j i kreeg de prijs voor de wijze i 1 waarop zij haar leven heeft ge- i wijd aan de taken van het Le- i ger des Heils ten behoeve van i 1 de sociaal zwakkeren in onze j maatschappij. Haar totale in- i[ 1 zet voor dit werk heeft velen 1 i 1 geïnspireerd, zij heeft haar vi- 1 sie in de praktijk vorm weten te geven en is ook in haar lei- J i 1 dinggevende positie altijd i dienstbaar gebleven aan de i j i mens in nood", meent de jury. Dinsdag 23 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Leven op aarde. Natuur film. 16.55 uur Hooggeëerd publiek. Cir cusprogramma. 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur D'r kan nog meer bij. 19.15 uur De Waltons. De familie Waltons bereid zich uitgebreid voor op het eindexamenfeest van John Boy. 20.05 uur Het ontstaan van Israël 20.40 uur Speelkwartier. De clave- cimbel staat deze keer centraal. 20.55 uur Open doorvaart. Australi sche natuurfilm over adelaars. 21.25 uur Tenslotte 21.37 uur Journaal 21.55 uur Op zicht. Kunstmagazine. 22.10 uur Beeldspraak 22.50 uur Den Haag vandaag 23.40 uur Journaal Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Dierenverhaaltjesland 19.05 uur Matthew Star. Matthew voelt zich genoodzaakt zijn vriend van de planeet Quadris te verwijde ren. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Diamanten. Terry tracht zich met kunst- en vliegwerk uit de moeilijkheden te werken, echter niet zonder onaangename sporen voor be paalde mensen achter te laten. 21.20 uur TV-Show. Een showpro gramma dat zoals gebruikelijk weer Ivo Niehe gepresenteerd wordt. 22.10 uur Aktua tv 22.45 uur Falcon crest. Herinnerin gen worden opgehaald naar aanlei ding van een ontmoeting die Angie heeft met de schilder Arthur Mase- field. 23.40 Journaal. 47 Die zogenaamde zakelijke relatie accepteert ze niet Het zal in haar oren wel ongeloofwaardig geklonken heb ben. Tenminste te oordelen naar haar opmerking: Nooit geweten, dat jij een klant had in dat dorp. Heb ik ook niet vrouw, maar ik kan moeilijk de waar heid vertellen. De waarheid is, dat ik de nacht doorbracht in het huis van een gescheiden vrouw, die als dienster werkt in een wegrestaurant Dat ik bij haar thuis koffie en een paar borrels heb gedronken. Dat we samen hebben gedanst en elkaar gekust Als ik dit allemaal eerlijk opbiecht volgt er een breuk. Dat staat vast Ze is in haar hart verschrikkelijk jaloers. En die jaloezie wordt ditmaal behoorlijk gevoed door het opgekomen wantrouwen na haar telefoontjes, gisteravond. Wellicht denkt ze nu, dat ik in het verleden vaker op deze wijze ergens heb ge slapen, behalve in een hotel. „Hoe laat is dat gebeurd? Met je vader?" vroeg hij in een poging iets zinnigs te zeggen. Ina haalde haar schouders op. „Tegen zessen, geloof ik. Wat doet het er toe? Hij ligt daar maar. Het is zo'n zielig gezicht Wie had gedacht dat zo iets kon gebeuren „Zijn Kees en Eefje gewaar schuwd?" „Gisteravond al gebeld. Ze zijn beiden thuis, want je kunt de garage niet sluitea Henk heeft een stuk of zes wagens onderhanden. En de pomp moet ook doorgaan." De kamer betredend vond hij, dat het huis kil aandeed. Ina ging meteen naar de keuken. Hij riep door de deurope ning? „Maak vanavond maar niet zo'n drukte, Ina Heb je geen kliekjes?" „Met een half uurtje kunnen we eten. Ik heb nog soep en ik maak wel een blikje opea" Schouderophalend ging hy zitten en begon zijn pijp te stoppen. Op zijn tafeltje lag een kleine stapel post Er was een brief bij van zijn moeder in Oost-Souburg Nieuwsgierig sneed hij hem los en begon te lezen. Het was een kort epistel, waarijn zijn moeder mee deelde, dat zijn jongste zus ging trou- wea Met een frabrikant uit Middel burg. i,Je bent natuurlijk welkom, je vrouw eveneens. Wc geven een recep tie en daarna is er een etentje met de naaste familieleden, wederzijds. Rcgien wil graag dat jullie er ook bij zija Bericht je even, of je het doet? En hoe laat je hier kunt zijn? Kunnen we er rekening mee houden voor wat betreft de volgorde." Over vader geen woord. Ik neem aaa dat de stakker er niet eens bericht van krijgt, want Region is meerderjarig en heeft nu geen toestemming meer nodig Enfia ik heb momenteel een gerechtvaardigd excuus om weg te blijven. Vanavond meteen maar schrij ven. Tijdens de maaltijd werd er tussen het echtpaar nauwelijks gesproken. Blijkbaar was ieder met zijn of haar ge dachten bezig Frans vond de stilte Door GRE DE BOER pijnlijk. Hij wilde vertellen van zijn sukses ten opzichte van de besprekin gen met het stichtingsbestuur in Zalt- bommel, maar hij besloot er over te zwijgea omdat anders de naam Zalt- bommel weer zou klinken. Na het eten hielp hij, zoals hij meer deed indien hij thuis was, de gebruikte vaat naar de keuken te brengea Terug in de kamer stak hij opnieuw zijn pijp aaa herlas de brief van zijn moeder en probeerde zich daarna te verdiepen in het avondblad: foto's van in de mist op elkaar gereden wagens: drie doden op de E8. Moeten ze maar niet als idioten rijden. Je hebt altijd opnieuw weer van die stommelingen, die met mist toch gaan inhalen. Een klein half uurtje later pas kwam Ina terug in de kamer. In haar handen twee koppen koffie. Ze zette er een voor hem neer, waarna ze op de bank ging zitten, haar man enige tijd aan kijkend Opeens vuurde ze de al die tijd op haar lippen brandende vraag op hem af: „Waarom ben jij gisteravond naar Jannic gegaan?" Hij keek geschrokken op van zijn lektuur. De aderen op zijn voorhoofd begonnen zich te spannen. Maar hij be heerste zich met moeite en zyn ant woord was een weervraag „Hoe kom jij op de zotte gedachte, dat ik de nBcht bij Jannie zou hebben doorgebracht?" Ze fronste haar wenkbrauwen. „Heb ik dat gezegd? Ik heb 't woord „nacht" niet in de mond genomen." (wordt vervolgd) OOSTERLAND - Er bestond donderdagavond goede belangstelling voor de gezamenlijke ouderavonden van het Openbaar kleuter- en lager onderwijs, welke gehouden werd in de gemeenschapsruimte van de school, onder voorzit terschap van de heer Magielse. Deze sprak een welkomstwoord aan alle gasten. De voorzitter hoopte op een prettige avond. MIDDELBURG - De president vanïïërechtbank in Middelburg, mr. G. An dre de la Porte, heeft vrijdagmiddag tijdens zijn uitspraak in kort geding de Staat der Nederlanden in het gelijk gesteld met betrekking tot de onmiddel lijke betalinsgeis van schadebedragen na aanvaringen met kustwerken. Dit kort geding was op 12 novem- De rederijen zijn volgens een wet ber jongstleden aangespannen door van 1891 verplicht om dit soort scha de Amerikaanse rederij Interocean debedragen vrijwel onmiddellijk te Shipping Corporation uit New York voldoen. Deze schadebedragen wor- tegen de Staat der Nederlanden. den echter steeds hoger. Interocean Het ging om een aanvaring die op 2 Shipping wilde via dit kort geding november jongstleden op de Wester- bereiken, dat schadevaringen in het schelde bij Terneuzen plaats vond. vervolg pas betaald behoefden te Daarbij voer het vrachtschip „Betho- worden als de reparatie is voltooid, re" van deze maatschappij twee De rechter heeft dit verzoek afgewe- meerstoelen voor de haven van Ter- zen. Hij volgde daarmee de gedach- neuzen omver. De schade bedroeg tengang van de landsadvocaat, twee miljoen gulden. DRONTEN - ,.Het Landbouwschap blijft zich verzetten tegen de mogelijke wettelijke verplichting om ook landbouwvoertuigen van een kenteken te voorzien", aldus ing. W. A. de Vries, voorzitter van de kommissie wegenver- keersvraagstukken van het Landbouwschap.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5