Sint Nicolaas kwam per kotter in Bruinisse aan Zonnemaire haalde de Sint zwevend binnen WEERZIN VAN KOLLEGES TEGEN SUBSIDIËRING VROUWENCAFÉ „Welzijn in de aan de orde in knel" Zierikzee AN KOLLEGES TEGEI NG VROUWENCAFÉ FNV: omscholing voorkomt „opeten eigen huis Periodiek Welzijnsoverleg Vertraging in het postverkeer Financiering Nederlandse fregatten Portugal opgelost isoverleg 4 SCHIPHOL - De kwestie van de financiering van drie Nederlandse stan daardfregatten, die Portugal in NAVO-verband wil bestellen, is in principe opgelost. Staatssekretaris Van Houwelingen van defensie heeft dit zondag morgen op Schiphol meegedeeld na zijn aankomst uit Washington. De staatssekretaris heeft tijdens besprekingen over deze zaak van zijn Ame rikaanse kollega Callucci wat hij noemde ,,heel konkrete feiten gekregen". BRUINISSE - Met de ,,Bru 26" van Dries de Ronde kwam Sint Nicolaas zaterdagmiddag in Bruinisse.aan om het alge meen kinderbelanq te dienen.. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE - De Sint met zijn vier Pieten werden za terdagmiddag in Bruinisse niet alleen welkom geheten door burgemeester T. C. Hekman, maar ook door eeen vriendelijk najaarszonnetje, dat zich kon meten met de gulheid van de goedheiligman. Honderden enthousiaste kinderen en de muziekkorpsen „Nu met Hope" en „Oe fening en Uitspanning" met majorettenkorpsen waren op het havenplato aanwezig ter verwelkoming. De kindervriend was met de ,,Bru 26" van Dies de Ronde vervoerd van Marken van Bru, een route die de mosselschippers blindelings kunnen varen. Voor de ongetwijfeld over schreden maximumsnelheid die voor deze snelle overtocht nodig was kneep de burgemeester graag een oogje dicht. 99 Op dit kinderfeest bij uitstek lie ten de Sint en burgemeester Hekman zich in hun toespraakjes niet uit over politiek, zoals dit vaak, over de kin derhoofden heen, aan anderen ge richt is. Zelfs uitspraken of plannen over een sporthalletje liet de Sint zich niet ontlokken en kwamen niet uit de zak. Dorphuis Hierna besteeg de fors besnorde oude man het onrustige, en daardoor licht steigerende en hobbelende paard en ging het, met de muziek mee, naar het Dorpshuis. De peuters, kleuters en leerlingen van de klassen 1,2 en 3 hebben zich hier kostelijk geamusseerd. Bij de Sint zingen, gezamelijk zin gen en naar de kindergoochel-show kijken, het was een echte kinderhap pening. De oudere kinderen genoten in het Herv. Jeugdgebouw van een spannende jeugdfilm. De verdeling in leeftijd, om ieder in z'n eigen waarde te laten, is goed bevallen en de Stichting F. B. en de Ondernemersvereniging ,,Bru" kun nen terug zien op een geslaagde Sin terklaasintocht. Een zakje snoep voor ierder kind maakte de middag kompleet. Zeer binnenkort verwacht Van Houwelingen nu een Portugese dele gatie in ons land om met de werf Rijn-Schelde-Verolme en met de re gering de eindbespreking over de le vering van deze fregatten te kunnen voeren. Het betreft de levering van drie zo geheten Standaard-fregatten, die Portugal nodig heeft ter versterking van NAVO-taken die het land heeft. Deze versterkingen worden door de NAVO dringend nodig geacht. Vol gens Van Houwelingen zal een fregat op de RSV-werf in Nederland wor den gebouwd en twee in Portugal zelf met Nederlandse technische bijstand. Het bliksembezoek aan Washing ton heeft Van Houwelingen naar zijn zeggen gemaakt omdat de laatste we ken duidelijk werd dat Portugal van deze voor de NAVO, maar ook voor de Nederlandse industrie zo belan grijke opdracht ,,echt wilde gaan af zien". Dat had volgens de staatsse kretaris niets te maken met de kom- pensatie die Nederland biedt, maar het feit dat de financiering voor dit projekt door Portugal niet rond ge maakt bleek te kunnen worden. ,,De Amerikanen hebben dit projekt nu zeer krachtig gesteund. Er is tijdens mijn verblijf ook telefonisch overleg geweest met de Portugezen", aldus Van Houwelingen, die zei positiever te zijn teruggekomen dan hij ver trok. LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft besloten de zes door de rechtbank in Assen wegens een schietpartij op de politie veroor deelde Molukkers niet uit hun hech tenis te ontslaan. HARKEMA - Het bestuur van de Bouw- en Houtbond FNV in het Frie se Harkema heeft haar werkloze le den getipt" om zich te melden voor een omscholingskursus. Daarmee kunnen zij voorkomen hun eigen huis of spaargeld ,,op te eten". „Er is een mogelijkheid om dit te voorko men. U kunt zich namelijk opgeven voor een kursus omscholing. Wie bij voorbeeld metselaar is. kan een kur sus tegelzetter vormen. Wie timmer man is kan een kursus metselen vol gen. Omscholing is werk. Na een half jaar omscholing heeft u recht op ww, daarna weer op wwv", stelt de FNV in de brief. BERGEN OP ZOOM - De officier van justitie bij de rechtbank in Bre da mr. P. van Benthem zal het ex-P.v.d.A.-gemeenteraadslid van Bergen op Zoom B. S. vervolgen op verdenking van fraude. S. zou geld hebben verduisterd ten nadele van de kunststichting Gamma in Bergen op Zoom. Hij heeft toegegeven zich als penningmeester van deze stich ting de laatste vijf jaar 72.000 gulden te hebben toegeëigend. Nader onder- zoek heeft echter uitgewezen dat er 130.000 gulden zoek is. ZIERIKZEE - De kolleges van b. en w. van de gemeenten op Schouwen-Duiveland blijken weerzin te hebben tegen subsidiëring van het Vrouwencafé te Zierikzee. Alle kolleges zullen derhalve de gemeenteraad voorstellen de subsidie-aanvraag van het vrouwencafé niet te honoreren. Met uitzondering van de gemeente Westerschouwen is die aanvraag van het vrouwencafé de enige die in het kader van de tijdelijke rijksbij drageregeling werd gedaan. Die regeling houdt in dat iedere gemeente 0,50 per inwo ner ontvangt voor het subsidiëren van emancipatie-aktiviteiten. Als er geen aanvra gen zijn of de gemeenteraad besluit die aanvragen niet te honoreren, mag dat geld niet voor andere doeleinden worden aagewend en blijft het in 's Rijks kas. De weerzin van de kolleges van b. en w. op Schouwen-Duiveland tegen het subsidiëren van het vrouwencafé bleek vrijdagmiddag duidelijk in het stad huis te Zierikzee tijdens het periodiek overleg tussen de provincie en de ge meenten inzake het welzijnsbeleid. Onderzoek in boekvorm Voorzitter, gedeputeerde E. Maris- Koster wilde van de gemeenten op Schouwen-Duiveland en Sint-Phi- lipsland weten hoe het stond met de aanvragen in het kader van genoem de tijdelijke Rijksbijdrageregeling. Wethouder J. C. de Feiter van de ge meente Westerschouwen liet weten dat de Vrouwenraad zich hier aktief had opgesteld en dat derhalve op korte termijn aanvragen-zijn te ver wachten. Geen inkomsten Wethouder van Zierikzee de heer J. Groen deelde nog mede, dat voor het VOS-werk geen aanvraag werd inge diend omdat dit geen nieuwe aktivi- teit betrof en derhalve ook niet voor deze tijdelijke rijksbijdrage in aan merking zou komen. Maatschappelijke instellingen Tijdens dit welzijnsoverleg ge meenten-provincie kwam ook de sub sidiëring van „de vijf" maatschappe lijke instellingen aan de orde. Zoals eerder gemeld heeft de provincie in middels besloten de subsidiëring op zich te nemen van de stichting FIOM- Zeeland en de Stichting Jeugd onder Dak (pleeggezinnencentrale) Zuid- Holland/Zeeland. Gedeputeerde de heer W. Don legde nogeens uit, dat de gemeenten financieel verantwoorde lijk zijn voor de andere drie, t.w. Te lefonische Hulpdienst Zeeland, Ge handicapten Adviesbureau Zeeland en de Stichting Jeugd en Gezin. De gedeputeerde liet weten, dat de afbouwregeling van de provincie in aanmerking nemend, de bijdrage ZIERIKZEE - Het boekje „Welzijn in de knel", een onderzoek en beschou wingen naar en over decentralisatie van rijkstaken op welzijnsterrein, wordt vrijdag 26 november in Mondragon aangeboden aan prof. dr. J. Sperna Wei land, rector magnificus van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het boek je vormt het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Commissie Universitaire Contac ten) en de Sociale Faculteit van de E.U.R. Een hoogvlieger ZONNEMAIRE - Zonnemaire wint de prijs, als het over de meest origele binnenkomst van Sinterklaas gaat. Alle tradities werden overboord gegooid, want de_ goedheiligman durfde het aan om met een zweefvlieg tuig net even buiten het dorp te landen. In het kader van het overleg tussen vertegenwoordigers van de E.U.R. en de Zeeuwse regio is in de loop van 1981 het plan ontwikkeld een onder zoek in te stellen naar de ervaren knelpunten en problemen rond de de centralisatie van rijkstaken op het terrein van het welzijnsbeleid. Zee land werd als ideaal onderzoeksge bied beschouwd: overzichtelijk, een1 beperkt aantal gemeenten en een be perkt aantal inwoners. Symposium Naar aanleiding van het onderzoek i, op 12 mei 1982 te Vlissingen een symposium gehouden over het wel zijnsbeleid. Besloten werd om naast het onderzoeksverslag enkele andere bijdragen in een bundel op te nemen, die tot titel kreeg „Welzijn in de knel". Centrale gedachte daarachter is, of, in een tijd van ckonomi.sche te ruggang en dus drastische bezuini- Singen, het welzijnswerk voor de urgers zoveel mogelijk behouden kan blijven en in hoeverre het ge voerde decentralisatiebeleid daarop van invloed is. In het onderzoek is daarom niet het hoofdaccent gelegd op het veelge noemde democratiseringsaspect van decentralisatie of op het plan ningsproces, maar op door provincia le en gemeentebestuurders, welzijn- sambtenaren en direkt betrokkenen bij welzijnsinstellingen ervaren knelpunten en problemen. Drie delen De bundel bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat twee bijdragen met een meer historisch karakter. Prof. dr. J. A. A. van Doorn, hoogle raar sociologie te Rotterdam, gaat in op de ontwikkeling van het begrip welzijn en het welzijnsbeleid gedu rende de afgelopen periode. Drs. A. J. M. Mutsears, direkteur van het Provinciaal Opbouworgaan in Zee land, geeft een schets van de bemoei enis van de provincie Zeeland bij het welzijnsbeleid sedert de Tweede Wereldoorlog. Th het tweede deel van de bundel wordt verslag gedaan van het in Zee land gehouden onderzoek. Algemene vraagstelling van het onderzoek was: welke knelpunten doen zich voor bij de decentralisatie van welzijnstaken in de provincie! Mr. J. J. van der Weel, advocaat te Middelburg en docent bestuursrecht aan de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft, behandelt in het derde deel een aantal juridische knelpunten die samenhangen met het gedecentrali seerde beleid. Met name op het ter rein van de subsidiëring in de wel- zijnssektor zullen planning, wet- AROB en bezuinigingen leiden tot een toeneming van het aantal juridi sche procedures. Voor tijd: zie agen da. Sekretaris van de gemeente Brui nisse de heer B. de Groot deelde me de, dat hier geen aanvragen van de traditionele vrouwenverenigingen waren binnen gekomen. Uiteraard wel van het vrouwencafé Zierikzee, maar het kollege is van mening, dat dit verzoek afgewezen dient te wor den op grond van het feit dat het vrouwencafé totaal geen inkomsten heeft en de leden geen enkele eigen bijdrage leveren in de kosten. „Het kollege is van mening, dat je toch niet zomaar een groepering in een ca fé kunt subsidiëren", voegde de heer De Groot daar later nog toe. Mevrouw Maris kwam daarop met de geruststelling dat het nu eenmaal het goed recht van een gemeenteraad is een dergelijk verzoek af te wijzen. „Als ik bij u in de gemeenteraad zou zitten zou ik misschien wel een ande re mening hebben", liet ze er nog op volgen. In Brouwershaven, Duivcland en Zierikzee blijkt zich eenzelfse situa tie voor te doen. Ook daar kwamen geen aanvragen binnen van de tradi tionele vrouwenverenigingen en wordt voorgesteld het subsidiever zoek van het vrouwencafé af te wij zen. Richtlijnen toetsen In de gemeente Sint-Philipsland deed zich een andere situatie voor: daar diende de Plattelandsvrouwen- bond een verzoek om subsidie in ton behoeve van de organisatie van een bepaalde kursus. Deze aanvraag bleek volgens de richtlijnen van c.r.m. niet te voldoen aan de maatsta ven van emancipatorische aktivite,- ten. „Het wordt hoog tijd die richt lijnen eens te toetsen", was de me ning van de voorzitter. DEN HAAG - Als gevolg van de stakingsakties bij de NS moeten de eerste dagen van de volgende week rekening worden gehouden met ver tragingen in het postverkeer over de wat grotere afstanden. De PTT pro beert de tijdige overkomst van ex- pressepost, rouwberichten en spoed eisende medische zendingen zoveel mogelijk veilig te stellen. WASHINGTON - Het plan van pre sident Reagan om de konventionele troepenmacht in Europa te verster ken, is waarschijnlijk niet toerei kend om een suksesvolle verdediging te verzekeren tegen een Sowjet- aanval. Dit wordt gekonkludeerd in een vrijdag gepubliceerde studie van het Amerikaanse congres. Zaterdagmiddag rond half twee zochten dit keer alle kindergezichtjes het luchtruim boven het dorp af, want het geronk van een sportvlieg tuigje met op sleep een zweefkist ver raadde wat die „spectaculaire bin nenkomst" die in het programma stond aangekondigd zou zijn. Boven het dorp werd de kabel tus sen beide vliegtuigen verbroken en cirkelend kwam de kist naar bene den. Terwijl muziekvereniging „Nut en Uispanning" de melodie van „Zie ginds komt de stoomboot" speelde, werd het zweeftoestel door een erva ren piloot feilloos aan de grond gezet. Het publiek gaf onmiddellijk toe, dit was echt iets anders en dat werd zeer gewaardeerd. Burgemeester C. Slab- bekoorn was aanwezig om de Sint en zijn twee uitstekende Pieten te ver welkomen. Behoud kleine scholen In verband met het voortbestaan van de kleine scholen in het dorp, stelde de burgemeester een vrij di- rekte vraag, namelijk of Sint er voor kan zorgen dat er meer jonge kinde ren in Zonnemaire komen wonen. De Sint liet weten op dit gebied al wat instrukties te hebben gegeven. Na de ontvangst begaf de stoet zich naar cafe Bommenede, waar voor de kinderen een poppenkastvoorstel ling werd gegeven door het theater „Al te Klein". Ook was er nog een play-back- show waarvoor de kinderen zich bij na professioneel hadden voorbereid. Grote sterren verschenen op het to neel, uitgevoerd door artiesten in spe. Een evenement dat altijd aan slaat bij jong en oud. Sinterklaasbal Dat bleek 's avonds ook toen de kinderen het allemaal nog een keert je mochten overdoen tijdens het Sin terklaasbal „De Gruttepikkers" zorgden voor gezellige dansmuziek en een verloting met een aantal prachtige prijzen, maakte de avond kompleet. voor de gemeenten voor deze drie in stellingen te zamen 59,93 cent per in woner zal bedragen voor 1983. De heer Groen kreeg desgevraagd de mededeling, dat een grotere finan ciële last ontstaat voor de gemeenten als sommige gemeenteraden beslui ten niet te subsidiëren. Burgemeester van Middenschou- wen de heer W. den Boer deelde me de, dat de raad op voorstel van het kollege vorig jaar besloot geen subsi die te verlenen aan de vijf maat schappelijke instellingen. Voor 1983 kan het kollege zich vinden in het voorstel van de provincie, er zal dan ook een positief voorstel naar de raad uitgaan. Wethoudern A. L. Bakker van Dui- veland liet weten, dat de welzijns- kommissie inmiddels positief heeft geadviseerd over de subsidiëring van genomede drie instellingen. Sint-Philipsland Ook de gemeenten Westerschou wen, Bruinisse, Brouwershaven en Zierikzee bleken positief tegenover deze subsidiëring te staan. Anders is dat in de gemeente Sint-Philipsland. De vrijdagmiddag aanweizge amb tenaar liet weten, dat het kollege zal voorstellen alleen de Stichting Ge handicapten Advies buro te subsidië ren. „Dan zou Sint-Philipsland de enige zijn, die buiten de boot gaat vallen", moest gedeputeerde Don met teleurstelling konstateren. „Ik" mag toch aannemen dat ook aan Flip- land de maantschappelijke ontwik kelingen niet voorbij gaan", voegde hij daar nog aan toe. SCHIPHOL - De kwestie van de financiering van drie Nederlant daardfregatten, die Portugal in NAVO-verband wil bestellen, is in opgelost. Staatssekretaris Van Houwelingen van defensie heeft dit morgen op Schiphol meegedeeld na zijn aankomst uit Washington. De staatssekretaris heeft tijdens besprekingen over deze zaak van z rikaanse kollega Callucci wat hij noemde „heel konkrete feiten gek Zeer binnenkort verwacht Van Houwelingen nu een Portugese dele gatie in ons land om met de werf Rijn-Schelde-Verolme en met de re gering de eindbespreking over de le vering van deze fregatten te kunnen voeren. Het betreft de levering van drie zo geheten Standaard-fregatten, die Portugal nodig heeft ter versterking van NAVO-taken die het land heeft. Deze versterkingen worden door de NAVO dringend nodig geacht. Vol gens Van Houwelingen zal een fregat op de RSV-werf in Nederland wor den gebouwd en twee in Portugal zelf met Nederlandse technische bijstand. Het bliksembezoek aan Washing ton heeft Van Houwelingen naar zijn zeggen gemaakt omdat de laatste we ken duidelijk werd dat Portugal van deze voor de NAVO, maar ook voor de Nederlandse industrie zo belan grijke opdracht „echt wilde zien". Dat had volgens de kretaris niets te maken met pensatie die Nederland bie het feit dat de financiering projekt door Portugal niet maakt bleek te kunnen wor Amerikanen hebben dit pr zeer krachtig gesteund. Er i mijn verblijf ook telefoniscl geweest met de Portugezer Van Houwelingen, die zei p te zijn teruggekomen dan trok. LEEUWARDEN - Het gei in Leeuwarden heeft beslob door de rechtbank in Asser een schietpartij op de politi deelde Molukkers niet uit t tenis te ontslaan. van b. en w. van de gemeenten op Schöuwen-Dun gen subsidiëring van het Vrouwencafé te Zierikzei gemeenteraad voorstellen de subsidie-aanvraag v; ;n. Met uitzondering van de gemeente Westerschou :ncafé de enige die in het kader van de tijdelijke rij Die regeling houdt in dat iedere gemeente 0,50 per liëren van emancipatie-aktiviteiten. Als er geen a: )esluit die aanvragen niet te honoreren, mag dat gel len aagewend en blijft het in 's Rijks kas. w. op Schouwen-Duiveland tegen het vrijdagmiddag duidelijk in het stad- overleg tussen de provincie en de ge- Wethouder van Zierikzee de heer J. Groen deelde nog mede, dat voor het VOS-werk geen aanvraag werd inge diend omdat dit geen nieuwe aktivi- teit betrof en derhalve ook niet voor deze tijdelijke rijksbijdrage in aan merking zou komen. Maatschappelijke instellingen Tijdens dit welzijnsoverleg ge meenten-provincie kwam oo sidiëring van „de vijf" maat lijke instellingen aan de on eerder gemeld heeft de pro\ middels besloten de subsidi zich te nemen van de stichtir Zeeland en de Stichting Jeu Dak (pleeggezinnencentral Holland/Zeeland. Gedepub heer W. Don legde nogeens u gemeenten financieel veran lijk zijn voor de andere drie lefonische Hulpdienst Zeel handicapten Adviesbureau en de Stichting Jeugd en Ge De gedeputeerde liet wete afbouwregeling van de pro aanmerking nemend, de ZIERIKZEE - Schilder- en tekenklub ..Tussen de havens" heeft drie regionale kunstenaars uifpenodipd een expositie te houden in het atelier aan de Visstraat te Zierikzee. Het zijn Peter Jansen. Colleen Graham en Gerard Menken met te keningen. aquarellen en schilderijen. Zaterdagavond werd deze tentoonstelling informeel geopend Op de foto: Peter Jansen middenmet rechts een van zijn werken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4