Landelijke intocht Sint ooit eens in Zierikzee Sint maakte in een open koets entree in Renesse Bezinningsbijeenkomst voor CBTB, CPB en CPJ Alcantara f 250.- korting In Scharendijke STREEKNIEUWS Feest voor de kleintjes ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 22 november 1982 Nr. 23221 3 bijeen in het Ned. Herv. Verenigings gebouw aan de Deestraat. Voor tijd: zie agenda. Advertentie mantels; coats; blazers en pakjes nu met (wellicht een tip voor Sint?) (,IIolty* iijode Ook voor hoeden en thawft Dam 15-19. Zierikzee Teleloon 01110 - 2816 AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de 27- jarige Kenneth E. overeenkomstig de eis van de officier van justitie ver oordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het doodsteken vant zijn 23-jarige vriendin Jannie Nep. E. was evenals zijn vriendin zwaar ver slaafd aan heroïne en cocaïne en bei den verwierven het geld voor hun middelen in de prostitutie. DEN HAAG - Oud-minister van verkeer en waterstaat mr. Henk Zee- valking (D'66) is partijgenoot drs. Hans Gruyters opgevolgd als voor zitter van de interdepartementale kommissie binnenlands bestuur (ICBB). Gruyters werd begin novem ber benoemd tot voorzitter van de rijksplanologische kommissie. „Néééé Schapen verdronken ZfERfKZEE - Hoofd gym-Piet Mario haalde een waaghalzerig stuntje uit za terdagmiddag in de concertzaal. De arme Piet was op het dak geklommen, maar de ladder viel om en er stond hem derhave niks anders te doen dan zich door middel van een touw naar beneden te laten zakken. De kinderen genoten van dit fraaie stuntje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Burgemeester TH. H. de Meester vergezelt Sint-Nicolaas en zijn Zwarte Pieten, die net voet aan Zierikzeese wal hebben gezet. (Foto: Zierikzeese Nieuwbode) In elke geval gaat het bestuur van de Ondernemerscentrale weer eens een poging daartoe ondernemen door de N.O.S. door middel van een brief en foto's opmerkzaam te maken op de fraaie entourage die Zierikzee zou kunnen bieden bij de landelijke in tocht van de Sint. Of het nou overigens met of zonder camera's van de N.O.S. gebeurt, beleeft Zierikzee toch elk jaar weer een feestelijke dag als Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten in de haven aankomen, een rondrit maken door de stad en officieel worden toe gesproken op het Havenplein. Aankomstplaats Zaterdag was het weer zo'n feeste lijke dag. Over de juiste keuze van aankomstplaats aan de passan tensteiger zou men van mening kun nen verschillen. Voor de kleintjes, onder leiding van de ouderkommis- sieleden en brandweer, was prima verzorgd, maar het overige publiek maakte toch maar nauwelijks iets mee van die intocht van Sint en Pie ten in de Nieuwe Haven. Voor velen was het nu gekozen alternatief, toch niet zo gelukkig. Misschien ware het beter geweest toch maar naar het ou de vetrouwde Luitje terug te gaan. Zagen velen de Sint dus niet zijn eerste stap aan de wal zetten, daarna was er nog volop gelegenheid de goedheiligman te aanschouwen en zijn muzikale, kleurrijk geklede Pie ten te beluisteren. Ceremoniemeester de heer Dick Dool praatte het programma deze dag aan elkaar, terwijl hij door de Sint bij voortduring werd aangespro ken met „Dolle Dick". Op het Havenplein stond weer de zetel voor de Sint gereed, daar maak te hij graag gebruik van, want ,,het was een zware reis geweest met af en toe windkracht 9". BurgemeesterTh. H. de Meester heette Sint Nicolaas namens het gemeentebestuur harte lijk welkom. Belofte Hij deed de Sint de belofte, indien mogelijk, volgend jaar de intocht in de Oude Haven te laten plaatsvin den. Volgens de burgemeester waren er zeer weinig stoute kinderen in Zie rikzee. ,,Ze hebben niet eens gestaakt de afgelopen week". Wel waren er wat klachten over jongeren, die ver nielingen aanrichtten in de plantsoe nen, maar verder vertrouwde de bur gemeester de Sint toe, dat er alle maal lieve kinderen in Zierikzee wo nen. Sint Nicolaas bedankte de heer De Meester voor de hartelijke wel komstwoorden. Hij vertelde over de zware reis, die hij achter de rug had en over zijn Zwarte Pieten, van wie sommigen zeeziek waren geweest. Voor de vriendelijk ontvangst bood hij de burgemeester een boterletter aan. Na de officiële ontvangst volgde nog een korte rondrit door de stad en toen moest de Sint er heel snel van door, want er restte hem maar luttele minuten om per helikopter naar Mar ken te worden gebracht, 's Middags omstreeks half drie was hij echter al weer terug in Zierikzee. Kinderfeest Toen maakten hij en al zijn muzi- SIRJANSLAND Christelijke vrijheid belicht voor Reformatorisch Contact De vergadering van het Reformato risch Contact, donderdag te Sirjans- land, was als gewoonlijk goed be zocht. Nadat gezongen was Psalm 85 1 en 3, las de voorzitter de heer W. van de Berge, Hom. 6 en heette de aanwezigen welkom, in het bijzonder ds. A. Schaap uit Arnemuiden. Deze sprak over het onderwerp: De Christelijke vrijheid. Spreker begon met vast te stellen dat de vrijheid een groot goed is, een goed dat voor vele volken en mensen op de wereld onbereikbaar is. Ander zijds wordt er een vrijheid gepredikt en getolereerd, die veel weg heeft van losbandigheid. De mens was vrij in het Paradijs, maar hij is een slaaf geworden van de zonde. Daarvan moet de mens worden vrij gemaakt en dit is mogelijk omdat de Schrift terecht zegt dat wie in Christus is, waarlijk vrij is. Over deze Christelijke vrijheid en de genade waardoor wij mogen we ten dat Christus ons heeft vrij ge maakt, werd vervolgens uitvoerig gesproken. Alleen aan de voet van het kruis, waar Christus deze vrij heid voor de Zijnen heeft verdiend, kunnen wij deze vrijheid mogen er varen. De volgende vergadering zal wor den gehouden op donderdag 9 decem ber. Spreker zal dan zijn ds. Van Kooten uit Delft. BRUINISSE Vergadering „Helpt Elkander" Morgen, dinsdagavond, komt de Hervormde vrouwenvereniging „Helpt Elkander" in vergadering „Nééééé griezelden een paar honderd kinderen en een bezorgde Sint Nicolaas. Mario sprong echter wel, maar hij bleek niet voor niets de hoofd gym-piet. Met een zwierige zwaai en een stevig touw om zijn middel daalde hij uit het plafond de Concertzaal in een prima stuntje. Sint Nicolaas bewonderde uite raard ook nog de gweldige mooie kleurplaten, die de schoolkinderen voor hem hadden gemaakt. Hij riep enkele kinderen bij zich in hen per soonlijk voor dit fraaie geschenk te bedanken. Alle kinderen vielen overigens in de prijzen door deze kleurwedstrijd, want aan het einde van de middag was er voor allen een forse zak snoep. Na het bezoek van Sint en Piet werd dit kinderfeest afgesloten met een komische filmvoorstelling, gra tis verzorgd door de Stichting Thea ter. Van vier tot vijf uur kwamen de oudere schoolkinderen aan de beurt en ondanks een aanzienlijk minder rotvast vertrouwen in de Sint, geno ten die evenzeer van het feest. ZIERIKZEE Ledenvergadering P.v.d.A. De P.v.d.A., afdeling Zierikzee houdt donderdag 9 december in eet huis Marktzicht een ledenvergade ring. Op de agenda staat onder meer het jaarverslag 1981 en het financieel verslag over 1981. Na de pauze wordt gesproken over werkloze jongeren. Er zal gebruik worden gemaakt van een videoband. Voor tijd: zie agenda. Vereniging Bedrijfsvoorlichting De Vereniging voor bedrijfsvoor lichting Schouwen-Duiveland heeft voor dinsdag 23 november in het De hond van v. d. S. uit Scharendij ke dreef zaterdag vijf schapen van S. M. U. uit Zierikzee de zee in. De scha pen stonden bij de zeedijk bij de Schelphoek. U. kon nog één verdron ken schaap uit het water halen, de vier andere zijn weggedreven. De verzekering vergoedt de schade. KERKWERVE Ledenvergadering Groene Kruis De Vereniging het Groene Kruis Schouwen-Duiveland houdt vrijdag 26 november in het verenigingsge bouw te Kerkwerve haar algemene ledenvergadering. Op de agenda staat onder meer het jaarverslag 1981, de begroting 1983, bestuursver kiezing en een voorlichtingspraatje over Meer Bewegen voor Ouderen. Voor tijd: zie agenda. DREISCHOR Inbraak X< In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ingebroken in een opslagpand van B. V., wonende in Zierikzee, die aan de Nieuweweg 1, o.a. twee vrachtwagens heeft gestald. Uit de vrachtwagens werden twee accu's, bouwlampen snoer, hamers, breekijzers en 500 witte aanstekers gestolen. De inbreker(s) verschafte(n) zich met geweld toe- gangn tot het pand en is (zijn) waar schijnlijk met een auto door de deur gereden. Een buurman hoorde ru moer, maar toen hij ging kijken wa ren de daders verdwenen. NOORDGOUWE 27 hanen gestolen Ten nadele van H. P. C. S. wonende aan de Donkere weg, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 27 witte ha nen met een gemiddeld gewicht van 2V2 kg gestolen. De diefstal werd ge pleegd tussen 00.00 en 08.00 uur. Er is geen spoor van de daders. RENESSE - Zaterdagmiddag maakte Sint Nicolaas, gezeten in een fraaie open koets en vergezeld door een drietal Zwarte Pieten, zijn entree te Renesse. In tegen stelling tot enkele uren eerder in Kampen, trof de Sint prachtig weer, zodat zijn aankomst een feestelijk karak ter kreeg. Zoals gebruikelijk vertrok het fan farekorps Luctor et Emergo, gevold door een groot aantal belangstellen den, om twee uur vanaf het dorps huis, om de Sint tegenoet te lopen. In de buurt van camping Bonafide ont moette de stoet het gezelschap van de Sint. Met de Sint in de stoet werd een rondgang door het dorp gemaakt en rond kwart voor drie werd de op tocht voor ïïèi1 Dorpshuis ontbonden. Nadat de Sint dit dorpshuis was binnen gegaan, volgenden de vele be langstellenden. Toen iedereen in de grote zaal een plaatsje had gevonden, betrad ook de goedheiligman de zaal. Wuivend en handjes schuddend begaf hij zich naar het podium, waarop ook de fanfare had plaatsgenomen. Welkom Eenmaal gezeten werd de Sint ver welkomd door de burgemeester van Westerschouwen, mevr. J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer. Zij ver klaarde verheugd te zijn dat de Sint ook weer naar Renesse was geko men. En nog wel zo kort na zijn stor machtige aankomst in Nederland. Zij dankte de muziek, o.l.v. onderdirek- tetir de heer A. J. Padmos. Verder wees zij de Sint erop dat het de laatste keer is dat hij in dit dorpshuis werd verwelkomd, omdat het huidi ge dorpshuis geheel zal worden ver nieuwd in de komende maanden. Tot slot verklaarde de burge meester nog erg blij te zijn dat de middenstandsvereniging van Renes se deze feestelijke ontvangst weer had georganiseerd. Ook de Sint sprak de vele aanwezi gen toe. Hij dankte de burgemeester voor haar hartelijke welkomstwoor den en hij hoopte dat het dorpshuis volgend jaar inderdaad gerenoveerd zal zijn.. Na deze woorden in het alge meen richtte Sint Nicolaas zich in het bijzonder tot de kleintjes. Liedjes Wie dat wilde mocht bij hem ko men om een liedje te zingen. Als één van de kleintjes bleef steken toonde de Sint dat hij voor iemand van zijn leeftijd nog steeds uitstekend bij stem is. Na een half uurtje moest de Sint weer verder. Bij de uitgang was er overigens voor de kinderen nog een verrassing, want de Pieten deelden zakjes uit met een appel en wat snoepgoed. SCHARENDIJKE - De CBTB, de CPB en de CPJ hielden in de Putmect te Scharendijke een bezinningsbijeenkomst waarin werd gesproken over het christelijke binnen deze organisaties. Sprekers waren P. W. Blokland, voor zitter van de CBTB West-Nederland en N. Groot, sekretaris Goes. Na het ope ningswoord van voorzitter R. J. v. d. Wekken van de Kring Schouwen- Duiveland van de CBTB nam N. Groot het woord. Hij sprak over het bedrijf ais mid del om te kunnen leven. Even belang rijk is de Inzet en de kennis. De kom- binatle van deze faktoren is bepa lend van het resultaat. Het prijsbeleid en het struktuurbe- leid van de regering zijn faktoren die niet direkt door de landbouwers zijn te beïnvloeden. Dat is wel het geval met vijf zogenaamde interne fakto ren. De eerste: omvang van het be drijf, de tweede: de struktuur van het bedrijf (akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, enz.), de derde: het onder nemerschap. de vierde: de arbeid somstandigheden en de vijfde: de ar- beidsbezetting. De aanwending of verbetering van dezefaktoren is sterk bepalend voor het eindresul taat. De mate van welvaart die her- mee wordt bereikt zal voor iedereen anders zijn. Het is een kwestie van de mogelijkheden benutten. Onverdraagzaamheid Met een aantal praktijgevallen als voorbeeld toonde spreker Blokland aan hoe moeilijk het is om aan het christelijke binnen de CBTB. de CPP en de CPJ gestalte te geven. „Wij leven in een wereld die worJt beheersd door het idee alles te k .in nen. We voelen ons zo sterk dat we al le problemen denken te kunnen oplossen. We willen een wereld bou wen vanuit onszelf. Als alles ten slot te dan toch mislukt worden we pessi mistisch en somebr. Er is toenemen de onverdraagzaamheid in de maat schappij, de tolerantie neemt af", al dus Blokland. Als symptonen hier van noemde de heer Blokland het bestaan van 5 politieke partijen, die zich christelijk noemen. „Men wil niet meer naast elkaar zitten, men verdraagt eikkaar niet meer. Ook binnen de CBTB is dit merkbaar. Wc moeten de andere weer leven zien als onze naaste. We moeten ruimte laten voor elkaar, dienstbaar zijn aan elkaar. Dat is de waarde van het christelijke in onze organisaties, de dienende taak tcnop- zichte van je naaste. Niet alleen die verre naaste, maar veel dichterbij; je eigen vrouw, je buurman. Onbegrip maakt dan plaats voor begrip, onver draagzaamheid voor verdraagzaam heid. Onze kracht ligt niet langer in het Isolement. Wij leven In een open maatschappij. De wijze waarop wij omgaan met elkaar Is de krachjt van onze organisaties", zei Blokland. Na de pauze werd er in groepen ge- duskusieerd. Vrome wens Z.O.C.-bestuur „HUi?vanNassau-eenspfek?ruit genodigd, de heer J. Kodde. Hij is specialist bodemaangelegenheden van het CAR te Goes. Hij spreekt over maatregelen om de bodempro- duktiviteit in stand te houden of te verbeteren. Voor tijd: zie agenda. WESTENSCHOOWEN Smeerpatronen gevonden ZIERIKZEE - De landelijke intocht van Sint-Nicolaas vond zaterdagmiddag in Marken plaats? Volgend jaar in Zierikzee???? Als het aan het bestuur van de Zierikzeese Ondernemers Centrale ligt wel, maar de beslissing daar over ligt uiteraard bij de N.O.S. Reeds lang leeft bij het Z.O.C.-bestuur en ook bij burgemeester Th. H. de Meester, zoals hij onlangs tijdens een openbare vergade ring verklaarde, de vrome wens Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten een grootse ontvangst in Zierikzee te be reiden onder landelijke belangstelling. kale Zwarte Pieten hun opwachting in de Concertzaal, waar de kinderen van de kleuterscholen en de lagere klassen van de lagere scholen een heel fijn feest beleefden. De voorbe reidingen met de kleuterschoollei ding en de ouderkommissieleden bleek zijn vruchten af te werpen. De allerkleinsten zaten netjes op de eerste rijen, de ouders hielden terzij de een oogje in het zeil en allen ble ken zich prima te amuseren. De Sinterklaasliedjes zaten er nog niet zo vast in, moeilijk natuurlijk om die teksten een jaar lang te ont houden, maar tegen 5 december zal geen kind daar meer moeite mee heb ben. Het programma in de Concertzaal bood veel verrassingen met de blaas en de trommelpieten, de gym- en knokpieten en vooral met Sint Nico laas zelf natuurlijk. Heel swingend werd het toen de Zwarten Pieten band het lievelingslied van de Sint „When the Saints go marching in" speelden. Zwarte Piet Antonio bleek aanvan kelijk verdwaald te zijn op het bal kon maar kwam na enkele capriolen weer veilig terecht op het podium. Veel benauwder werd het toen zwar te Piet Mario helemaal op het dak van de Concertzaal was terecht geko men en plots zijn hoofd door een luik je in het plafond stak. De ladder was omgevallen, hij kon niet meer naar beneden. Hij zou zich maar gewoon naar beneden laten vallen. Een lid van de Vogelwacht Schou wen-Duiveland, J. v. F. uit Nieuwer- kerk vond langs de vloedlijn bij de Kop van Schouwen 2 smeerpatronen. Hij deponeerde ze bij het politieburo in Zierikzee. HAAMSTEDE Opening nieuwe Chr. Geref. Kerk Haamstede Woensdag 1 december vindt de offi- ciële opening plaats van de nieuwe Christelijke Gereformeerde Kerk te Haamstede. Ds. J. Westerink uit Urk zal voorgaan in een Dienst des Woords, waarna de genodigden in de gelegenheid zullen zijn de kerk te be zichtigen. De zaterdag daarna, op 4 december, wordt de kerk van 10.00 uur tot 17.00 uur voor bezichtiging opengesteld. RENESSE Inbraak In de tweede woning van H. aan de Oosterenbanweg te Renesse is tussen 15 en 19 november ingebroken. Een kleurentelevisie en een twaalfdelige cassette worden vermist. Er zijn geen sporen van inbraak gevonden. SEROOSKERKE RENESSE - Nadat Sint Nicolaas zijn entree in Renesse had gemaakt, hield hij zich in het dorpshuis uitvoerig bezig met de kleintjes. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3