Betere verdeling van werk vergt nationale inspanning Voorzitter Vegin hekelt energiebeleid overheid AGENDA Regeringsverklaring Pools vliegtuig onder dwang in West-Berlijn geland. Nieuwe onderwijsakties na suksesvolle stakingsweek Zeeuws werkgelegenheidsfonds hielp 310 mensen aan het werk NS en PTT Goes samen in multifunktioneel gebouw Sleepbootoorlog Westerschelde tegen gesproken Drukte op wegen viel mee PUBLIEK BEREIDDE ZICH GOED VOOR OP VERVOERSSTAKING M. P. PANKOW Akkoord over arbeidstijd verkorting LAATSTE NIEUWS Adempauze van de baan (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE f 2 DEN HAAG - „Dit kabinet staat voor een enorme op gave. Wij willen die niet ontgaan", zo zei minister president Lubbers aan het einde van de regeringsverkla ring maandagmiddag in de Tweede Kamer. Onze samen leving is in de winter terecht gekomen. Daarvoor moeten we de ogen niet sluiten. Het gaat er nu om wat wij daar van maken. Ieder op haar of zijn eigen plaats, ieder naar vermogen, niet tegen maar met elkaar". Het beschikbare werk moet beter verdeeld worden en we moeten leren leven met deeltijdbanen. „Het werk daartoe te herorganiseren vraagt om een waarlijk nationale inspanning", aldus de minister-president. Het kabinet wil de ekonomische re cessie en de groeiende werkloosheid te lijf met een driesporenbeleid, zo meldde premier Lubbers. Het eerste spoor is vermindering van de over heidstekorten, de rente en de infla tie. Het tweede spoor is versterking van de „marktsektor" door lasten verlichting voor bedrijven, ekono- misch struktuurbeleid, beperking van arbeidskosten en vermindering van bureaucratie. Het kabinet stu deert bijvoorbeeld op het verlengen van de periode van dubbele energie- toeslag voor bedrijven in de Wet In- vesterings Rekening (WIR) met één jaar. Spreiding van werk Het derde spoor is spreiding van werk over meer mensen zonder dat dat leidt tot kostenverhoging. De re gering denkt aan deeltijdarbeid, ar beidstijdverkorting en 32-urige werkweken voor nieuwkomende jon ge werknemers. De jeugdwerkloos heid zal aangepakt worden door on dermeer uitbreiding van het kort Middelbaar Beroeps Onderwijs (M.B.O.) en vergroting van de moge lijkheden van het „leerlingwezen". Het kabinet wil een vergelijkend onderzoek naar arbeidsvoorwaarden van overheid, non-profitsektor en be drijfsleven bevorderen. Het arbeids voorwaardenoverleg bij de overheid moet vanuit een „meer gelijkwaardi ge positie" van de overlegpartners gaan gebeuren. „In dit verband lijkt een geschil lenregeling een eerste stap en zal wat betreft het stakingsrecht voor het overheidspersoneel een definitieve beslissing worden bevorderd", zo zei Lubbers. De overheid zal anderzijds op het gebied van het welzijn een stap terug moeten doen. Uit geldnood en om de bureaucratisering in deze sector te gen te gaan. Op die manier kan ech ter ook het eigen initiatief van de burger meer tot zijn recht komen, meent het kabinet. Onder het motto „uit de nood der tijden kan ook iets goeds voortkomen" wil het kabinet daarom het vrijwilligerswerk stimu leren. Aandacht voor sportvisserij Ook de sportbeoefening zal als vorm van vrijetijdsbesteding groei en, zo verwacht de regering. In dat verband wordt er onder meer naar gestreefd de mogelijkheden voor sportvisserij uit te breiden. Op het gebied van de openluchtre- kreatie neemt de behoefte aan goede en goedkope voorzieningen toe, ook WEST-BERLIJN - Een Pools ver keersvliegtuig is maandag onder dwang geland op het Amerikaanse militaire vliegveld Tempelhof in West-Berlijn. Een Amerikaanse woordvoerder zei dat het gaat om een tweemotorige Antonov-24 van Sow- jet-makelij. Het is de negende keer sinds 1969 dat een pools vliegtuig gedwongen is in West-Berlijn te landen. DEN HAAG Met de aankondiging dat in de komende weken nieuwe ak- ties zijn te verwachten hebben de on derwijsbonden vrijdag de vijfdaagse stakingsweek afgesloten. De bonden hebben de staking, waaraan ruim tweeduizend scholen en tussen de 20.000 en 25.000 werkenden in het on derwijs hebben deelgenomen, een groot sukses genoemd, maar deson danks geloven zij dat aanvullende akties noodzakelijk zijn. Als een van de akties staat een lan delijke onderwijsstaking op het pro gramma voor de dag waarop de Tweede Kamer de gewraakte onder wijsplannen van minister Deetman van onderwijs en wetenschappen be handeld. Want het uiteindelijke doel van de afgelopen staking, minister Deetman zover te krijgen dat hij zijn bezuinigingsplannen herziet, is voor alsnog niet bereikt. al omdat de mensen minder kunnen uitgeven. Deze vorm van vertier zal met name in de stedelijke gebieden bijzondere aandacht krijgen, in sa menhang met het bosbouwbeleid, zo belooft het kabinet. Onderwijsbeleid „Het onderwijsbeleid geeft priori teit aan het vergroten van de moge lijkheden tot vorming en opleiding van hen die in een achterstand verke ren. Daartoe zal onder meer aan het onderwijsvoorrangsbeled een wette lijke basis worden gegeven", zei pre mier Lubbers. Als nieuwe elementen, die in het onderwijs een rol gaan spelen, noem de hij de afstemming van onderwijs op arbeid, de multi-culturele samen leving en de gevolgen van de jeugd werkloosheid. „Ook aan de gevolgen van de daling van het leerlingtal zal aandacht worden besteed". Het kabinet-Lubbers is niet van plan de aftrekbaarheid van hypo theekrente voor de eigen woning te beperken. De regering onderzoekt verder of het tijdelijk aftrekbaar maken van groot onderhoud van alle eigen (hoofd)woningen opnieuw kan wor den toegestaan. Dit om de werkgele genheid in de bouw op te peppen. Het kabinet wil het aantal geval len waarin mensen in aanmerking kunnen komen voor gratis en gedeel telijk door de overheid betaalde rechtshulp beperken, zo valt op te maken uit de regeringsverklaring. Wapenbeheersing Nederland zal zich blijven inspan nen voor een aktief wapenbeheer- singsbeleid, dat vooral gericht is op het verminderen van de afhankelijk heid van kernwapens. In het overleg met de NAVO-partners zal Neder land konkrete voorstellen over de opbouw van de verdediging moeten doen. Om druk uit te oefenen op de Sovjet-Unie, in haar onderhandelin gen met de Verenigde Staten in Genè- ve over de middellange afstandsra ketten, zullen de voorbereidingen voor plaatsing van kruisraketten op Nederlands grondgebied worden voortgezet. Herindeling De herindeling van enkele departe menten in de kabinetsformatie heeft niets te maken met overhaasten, zo heeft permier Lubbers gezegd. „De uitvoering van besluiten dient een zorgvuldige te zijn. De besluiten zelf dienen echter, bij voorkeur tijdens een kabinetsformatie, helder te wor den genomen anders schept men on aanvaardbare onzekerheden. Poli tiek is kiezen, wij staan voor de ge maakte keuzes". Lubbers noemde zijn kabinet „vol uit een parlementair kabinet". „Dit kabinet, hoezeer ook in het bijzonder verbonden met de frakties van C.D.A. en V.V.D., stelt zich in op een dialoog ook met alle andere frakties. VLISSINGEN - Het Zeeuwse Pro vinciale Werkgelegenheidsfonds dat dit jaar werd opgericht heeft tot nu toe 13 werkgelegenheidsprojekten opgeleverd. Het fonds heeft tot nu toe 56 aanvra gen voor financiële steun onderzocht. Het merendeel, 32, werd afgewezen. Door het fonds zelf werden 25 projek- ten afgewezen omdat ze geen struk- turele arbeidsplaatsen zouden ople veren. Het fonds heeft voor dertien aan vragen waarover positief werd beslist een bedrag beschikbaar gesteld van 1.715.000 gulden. Dat heeft geleid tot 160 nieuwe ar beidsplaatsen terwijl er ongeveer 150' behouden konden blijven. Dat bete kent een investering van 5.450 gul den per direkte arbeidsplaats. Het fonds schat dat ook nog enkele tien tallen indirekte arbeidsplaatsen ge schapen zijn. Restant Het Zeeuws Werkgelegenheids fonds bevatte in totaal 3.320.000 gul den. Na aftrek van de nu gedane in vestering rest nog een bedrag van 1.630.000 gulden waarmee verder ge werkt kan worden. Ook nu zal de provincie Zeeland ongeveer, 10 mil joen gulden investeren in bouwpro- jekten waaraan veel tijdelijke ar beidsplaatsen verbonden zijn, zo blijkt uit een financiële verantwoor ding van het fonds aan de staten. MIDDELBURG - Het in Nederland gevoerde overheidsbeleid inzake ener gie heeft ons land voor wat de elektriciteitstarieven betreft gemaakt tot een der duurste landen van de westelijke industriële wereld. Dit zei de voorzitter van de Vegin, de Vereniging voor Gasexploitanten in Nederland, A. J. Ka- land, vrijdagmiddag tijdens een bijeenkomst van het Nive in Middelburg. „Het achterwege blijven van beslissingen ten aanzien van kern energie, de grote omvang van de duurste energiedragers zoals olie en aardgas, plaatsen het Nederlandse bedrijfsleven in een ongunstige kon- kurrentiepositie. In dit opzicht is de overheid er niet in geslaagd voor waarden te schepen waaronder het bedrijfsleven zich in een qua prijs ex plosieve markt staande kan houden in de internationale konkurrentie." Korting Aan de andere kant, aldus Kaland, is diezelfde overheid bereid in toene mende mate de benarde situatie van het bedrijfsleven op dit terrein enigs zins te verzachten: korting op de gasprijs ten behoeve van zowel de openbare centrales als de zelfopwek- kers voor zover het gaat om grootver bruikers. Enige verruiming van dat begrip lijkt hem gewenst en moge lijk. Óp velerlei manieren worden fa ciliteiten ter beschikking gesteld ten behoeve van de onderneming die besparing en ontwikkeling serieus neemt. Voorzichtig Kaland deed ook een beroep op de overheid om het wetsontwerp kleine velden, dat onder meer een hogere af dracht wil regelen van de op brengsten van de kleine aardgas- en olievelden aan de staat, met grote voorzichtigheid te behandelen. Voor komen moet worden dat de winsten van de bedrijven die in deze velden investeren te veel afromen, dat zou de animo tot verdere investeringen aanzienlijk kunnen doen verminde ren, aldus Kaland. GOES - De burgemeester van Goes, mr. W. Blanken, heeft vrijdag het onder een dak gevestigde PTT-kantoor en nieuwe NS-station officieel geopend. Het is een multifunktioneel gebouw geworden, dat door drie opdrachtgevers is ge realiseerd. Naast de twee overheidsopdrachtgevers wxs er de Bouwgroep Del ta BV uit Middelburg, die het grootste deel van de twaalf miljoen gulden bouwkosten voor haar rekening heeft genomen. De NS hebben het plaatskaarten- kantoor speciaal aangepast voor rolstoelgebruikers door de bouw van een verlaagde balie, het eerste in zijn soort in Nederland, en een aangepast invalidentoilet. Toch was er tijdens de officiële opening een afvaardiging van de invaiidenbond, die pro testeerde tegen het niet aanpassen van de toegankelijkheid van de per rons voor invaliden. De NS verricht ten in Goes wel overzetdiensten op verzoek voor deze kategorie spoor weggebruikers, maar aanpassing van de perrons zou ruim een half mil joen gulden hebben gekost, zo liet een woordvoerder van de Nederland se Spoorwegen weten. Die investe ring zou onevenredig groot zijn ge weest in verhouding tot de facilitei ten die aan andere spoorweggebrui kers geboden worden. Concentratie PTT De PTT, die de helft van het ge bouw exploiteert, zal in het nieuwe kantoor het hele postgcbeuren van Noord- en Zuid-Beveland concentre ren. Voorts heeft men er een bijkan toor voor loketdiensten gevestigd. Van de 1250 vierkante meter kan toorruimte op de eerste en de tweede verdieping, is pas een derde ver huurd. Tijdens de openingsplechtig heden werd een van de 48 door de NS in gebruik te nemen E-lokomotieven gedoopt met de naam „Goes". De lo- komotief draagt ook het wapen van deze gemeente. LONDEN/PARIJS - De Britse re gering is diep teleurgesteld over de hervatting van Franse leveranties van Exocet-raketten aan Argentinië. Volgens berichten uit Londen is pre mier Thatcher zelfs „woedend", om dat een EG-land wapens levert aan een land dat, in ieder geval jurisch, het konflikt met Groot-Brittannië over de Falkland-eilanden nog niet heeft beëindigd. BRUSSEL - Het in Wallonië ge vestigde Belgische staalbedrijf Cockerill-Sambre wil volgend jaar opnieuw de produktiekapaciteit te rugbrengen en wel tot 5,5 miljoen ton staal per jaar. Dat betekent onder meer dat er twee produktielijnen dicht moeten, een in Luik en een in Charleroi. Het betekent tevens het ontslag van meer dan 2000 werkne mers. BOGOTA - De Colombiaanse presi dent Belisario Betancur heeft vrij dag een wet ondertekend, krachtens welke amnestie wordt verleend aan de ongeveer 4000 guerrillastrijders in Colombia. Het parlement keurde de wet eerder deze week goed. Met de amnestie probeert de conservatieve regering van Betancur een einde te maken aan het politieke geweld, dat Colombia al meer dan 40 jaar teistert. VLISSINGEN - De rijkspolitie te water in Vlissingen spreekt tegen, dat vrijdagavond op de Westerschel de voor de tweede keer binnen enke le weken sleepboten „slaags" zijn ge raakt bij pogingen hulp te bieden aan een zeeschip. Vrijdagavond betrof het een op drift geraakt Liberiaans schip. Twee sleepboten, de ..Fighter" van de Belgische maatschappij Union en de „Zwitserland" uit Terneuzen kwamen bij de Liberiaan met elkaar in botsing. Onderzoek heeft uitgewezen, aldus zondag een kommuniqué van de rijkspolitie, dat beide sleepboten „bij het drukken" tegen het vracht schip door,,zware zeegang" met el kaar in aanraking zijn gekomen. De aanvaring ontstond ook doordat de „Zwitserland" veel lichter is dan de „Fighter". Van een „sleepbotenoor- log" is niets gebleken, aldus de rijkspolitie. DEN HAAG - De vervoersstaking onder het personeel van de Nederlandse Spoorwegen en enkele gemeentelij ke en regionale vervoersdiensten is maandagmorgen ge- kontroleerd verlopen. Er hebben zich nauwelijks inci denten voorgedaan. De verwachte drukte op de wegen bleek aanzienlijk mee te vallen. Volgens de rijkspolitie in Driebergen waren de files weliswaar langer dan nor maal (in totaal rond 120 kilometer tijdens het hoogte punt van de spits), maar waren daarentegen eerder opge lost. Een wooordvoerder vermoedde dat dit te maken had met een voorzichti ger rijgedrag van de automobilisten, iets wat tot uitdrukking kwam in het geringe aantal ongevallen. Voorts bleek ook de drukte voor het stads- en streekvervoer waar niet gestaakt werd nauwelijks pro blemen op te leveren. Van een groter aanbod was niet of nauwelijks spra ke. -Advertentie— Uw adviseur in goede en passende relatiegeschenken KRAANPLEIN 2 ZIERIKZEE TEL. 01110-3053, B.G.G. 4669 DEN HAAG - Werkgevers en werk nemers in de Stichting van de Arbeid hebben vrijdagavond een akkoord bereikt over een aanbeveling aan de cao-partijen in bedrijfstakken en on dernemingen om in 1983 een „rccle aanzet te geven voor arbeidstijdver korting". Daarbij moet over een an dere besteding van al in cao's vastge legde loonaansprakcn op cao-niveau in vrijheid kunnen worden onder handeld, aldus de aanbeveling. Minister De Koning van sociale za ken en werkgelegenheid oordeelt po sitief over het principe-akkoord dat binnen de Stichting van de Arbeid is bereikt. L)EN HAAG In verband met het akkoord dat werkgevers en werkne mers vrijdag bereikt hebben is de adempauze, die begin volgend jaar zou gelden, van de baan Dit heeft premier Lubbers maandagmiddag gezegd tijdens het afleggen van de re geringsverklaring. Wel komt het ka binet met een „technische voorzie ning", diehet de sociale partners mo gelijk maakt om al vastgelegde cao- afspraken over de prijskompensatie per 1 januari te gebruiken voor het doorvoeren van arbeidstijdverkor ting. Door de stakingen bij de gemeente lijke vervoersdiensten van Amster dam, Arnhem en Groningen was daar maandagmorgen geen bus of tram te zien. In Arnhem werden werkwillige chauffeurs door het bedrijf naar huis gestuurd om botsingen met staken- den te voorkomen. Geen overstelpende drukte Het ontbreken van openbaar ver voer in deze drie steden heeft overi gens geen overstelpende drukte voor de taxibedrijven opgeleverd. Ook de fietsenverhuur vertoonde nauwe lijks een stijging. De algemene indruk die maandag in de loop van de morgen achterbleef was dat het publiek zich goed heeft voorbereid op de staking. De stations die door de staking wa ren getroffen bleven leeg en verlaten, de extrad drukte op de wegen is goed verwerkt, en van een grote overloop op andere, al dan niet partikuliere vervoersmiddelen was nauwelijks sprake. Maandag 22 november Zierikzee Prinses Julianaschool. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Nieuwerkerk Geref. kerk. Jaarvergadering C.D.A. Duiveland. 19.30 uur. Gemeentehuis. Hoorzitting. 20.00 uur. Dinsdag 23 november Zierikzee 's Landskamer. Bestuursvergadering Waterschap. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. CPB. 19.45 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Vereniging voor bedrijfsvoorlichting Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Kcrkwcrvc VerenigingsgebouwBejaardensoos. St. Nicolaasfeest. 14.30 uur. Haamstede Hotel Haamstede (Hogezoom 3). Le zing Ncd. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.30 uur. Hotel Haamstede. Vergadering VW. 20.00 uur. Ren esse Hotel „Het Wapen van Zeeland". Na jaarsvergadering VW Renesse. 20.00 Brouwershaven Tonnenmagazijn. Bijeenkomst Plat telandsvrouwen, afd. Noordgouwe e.o. 20.00 uur. N.H. verenigingsgebouw. Vergade ring vrouwenverniging „Helpt El kander". 19.30 uur. Goes „Prins van Oranje". Lezing Schouw- se duinen. 20.00 uur. Woensdag 24 november Zierikzee Kegelhuis Geluk. Wedstrijd Z.K.B. om H. J. Doelemanbeker. 19.30 uur. Beatrixschool. Vergadering. 16.00 uur. „De Gekroonde Suikerbiet". Cause rie Mischa de Vreede voor Vrouwen café. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag NCVB. 14.30 uur. Zaal Geref. Kerk. Najaarsvergade ring N.C.B.O., afdeling Schouwen- West. 19.30 uur. Hotel „Het Wapen van Zeeland". Jaarvergadering IJsvereniging Re- nesse. 20.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Ledenvergadering Ned. Rode Kruis. 20.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 25 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring (begrotingsbehandeling). 14.00 uur. Rusthuis Irene. Verkoop Welfare. 14.00 uur. Kegelhuis Geluk. Wedstrijd Z.K.B. om H. J. Doelemanbeker. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Informatie avond F.N.V. 19.30 - 21.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Commissie grond- en pachtzaken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. 19.30 uur. Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring P.v.d.A., afdeling Middenschou wen. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. 20.00 uur. Raadsvergadering. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. Algemene beschouwingen gemeente begroting 1983. 19.30 uur. Vrijdag 26 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur. „Huis van Nassau". Regionale vogel tentoonstelling „Zang en Kleur". 19.30 - 23.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Feestelij ke familie-avond. N.C.B.O. 19.30 uur. „Mondragon". Aanbieding „Welzijn in de knel". 12.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Algemene le denvergadering Groene Kruis. 19.30 uur. Burgh Hotel „Het Grote Zwijn". Jaarverga dering IJsclub Haamstede-Burgh. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel Bom. Ledenvergadering Ring Promotion. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Kommissie welzijn. 19.30 uur. Zaterdag 27 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 15.00 uur. „Huis van Nassau". Regionale vogel tentoonstelling „Zang en Kleur". 12.30 - 23.00 uur. R.K.-Kerk. Koncert Zierikzees Ka merkoor. 20.30 uur. Renesse Dorpshuis. Toneelstuk. 20.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Aankomst Sinterklaas. 14.00 uur. Zondag 28 november Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 29 november Zierikzee Mondragon. Najaarsvergadering Stad en Lande. 19.30 uur. Dinsdag 30 november Haamstede Graaf van Haamstede. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.45 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2