Boetebepaling ligt de regio gemeenten zwaar op de maag Nieuwerkerks gezin gewond bij aanrijding op Grevelingendam Schouwen-Duivelandse onderwijsbonden ondersteunen protest DE ZIERIKZEESCHE COURANT Toetreding Intergemeentelijk Theaterbureau Alternatief-voorstel gemeente Zierikzee GEZOND SLAPEN Brandweer verleende hulp WA> ffih PÊ 81 tr Duinverlies op Texel ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur; zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cenl. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 22 november 1982 139ste jaargang Nr. 23221 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Sint-Nicolaas maakte zijn opwachting ZIERIKZEE - De gemeente Brouwershaven, Duive- land, Middenschouwen en Westerschouwen staan nog aarzelend tegenover toetreding tot het Intergemeente lijk Theaterbureau. De gemeente Bruinisse heeft van meet af aan bij monde van het kollege laten blijken geen deelname te overwegen noch in de evenementskosten, noch in de apparaatskosten, de Bruse gemeenteraad moet zich daar nog wel definitief over uitspreken. De aarzeling van de overige genoemde vier gemeenten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de boetebepaling voor uittreding, zoals opgenomen in de subsidie overeenkomst. Een en ander kwam vrijdagmiddag aan de orde in het Zierikzeese stad huis tijdens het periodiek overleg tussen de provincie en de gemeenten inzake het welzijnsbeleid, onder voorzitterschap van gedeputeerde mevrouw E. Maris-Koster. Bij dit overleg maakt de provincie een soort inventarisatie van de stand van 2aken in de diverse gemeente op het gebeid van het welzijnsbeleid. Zo wilde de provincie vrijdagmiddag ook weten hoe de gemeente-besturen op Shouwen-Duiveland en Sint Phi- lipsland tegenover deelname aan het Integemeentelijk Theaterbureau stonden. Zoals bekend besloot de ge meente Zierikzee na het aanhouden van een raadsvoorstel, overleg in het seniorenconvent en wederom een langdurige raadsdiskussie tot deel name. Financiële gevolgen Wethouder van Westerschouwen de heer J. C. de Feiter liet weten dat vooral die boetebepaling zwaar weegt bij de plattelandsgemeenten. Letterlijk staat in de overeenkomst daarover opgenomen: ,,De gemeente die tot opzegging overgaat is gehou den aan de stichting een boete te be talen. Deze boete, die voor het over leg wordt vastgesteld is gelijk aan de financiële gevolgen, die het uittreden van de gemeente voor de stichting heeft". De vier genoemde gemeenten op Schouwen-.Duiveland hebben vooral moeite met de grote onzekerheid over de hoogte van de boete bij uit treding. Vooral indien uittreding voor de stichting gevolgen in het per sonele vlak met zich brengt is de kans aanwezig dat een gemeente ge durende een aantal jaren een finan ciële verplichting tegenover de stich ting heeft. Dit leidde tot het verzoek van de zogenaamde plattelandsgemeenten een soepeler en minder vergaande boeteregeling op te stellen. De amb telijke werkgroep, die de subsidie- overeenkomst heeft voorbereid, zal zich over dit verzoek beraden. Dit zal echter niet op zeer korte ter mijn geregeld zijn, derhalve heeft de gemeente Zierikzee een alternatief voorstel gedaan aan de regio gemeenten. Tijdens de vergadering vrijdagmiddag bleken die gemeenten daar vrij positief regenover te staan, hoewel er toch ook nog bezwaren werden geuit. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Het voorstel van de gemeente Zie rikzee houdt in het handhaven van de bijdrage in de regionale evene- mentenpot en daarnaast een finan ciële bijdrage verstrekken aan de ge meente Zierikzee ten behoeve van de apparaatskosten van het Interge meentelijk Theaterbureau. Op die manier zouden de plattelandsge meenten, die voorshands moeite heb ben met genoemde boetebepaling (nog) niet tot deelname aan de subsidie-overeenkomst behoeven te besluiten, terwijl zij toch aan een fi nanciële bijdrage aan de podium kunsten op Schouwen-Duiveland zouden verlenen. De gemeente Zie rikzee heeft die bijdrage in de appa raatskosten voor de regiogemeenten becijferd op 0,29 per inwoner. In de gemeente Westerschouwen blijkt men nog niet helemaal geluk kig met dit alternatieve voorstel. Se- kretaris J. W. de Jonge lichtte toe, dat de gemeente dan wel een finan ciële bijdrage zou leveren, maar toch nadelen zou ondervinden van het niet-volwaardig lid zijn van de subsidie-overeenkomst Dit zal vooral tot uiting komen bij de schoolvoorstellingen, waar de niet-deelnemende gemeenten naast zullen vallen. ,,Je mag dan als platte landsgemeente alleen als subsidiënt fungeren", aldus sekretaris De Jon ge, daarbij obesproken latend dat een plattelandsgemeente uiteraard wel asl volwaardig lid kan toetre den, als de gewraakte boetebepaling zou worden geaksepteerd. Standpunt kolleges Sekretaris de heer J. v. d. Maas var de gemeente Duiveland liet weten, dat het kollege de raad zal voorstel len voor 1983 niet tot het Interge meentelijk Theaterbureau toe te tre den, maar wel genoemde bijdrage aan Zierikzee te verstrekken. De ge meente Brouwershaven zal, volgens de mededeling vrijdagmiddag, een zelfde koers volgen. Sint-Philipsland heeft besloten niet toe te treden daar een eigen evenementenkommissie de podiumkunsten kan verzorgen. Sekretaris de heer B. de Groot van de gemeente Bruinisse liet weten, dat het kollege niet voelt voor deel name en over het alternatief voorstel van de gemeente Zierikzee nog geen uitspraak heeft gedaan. ZIERIKZEE - Sint-Nicolaas kwam zaterdag in Zierikzee hoogstpersoonlijk polshoogte" nemen. Hij moest vaststel len, dat alle Zierikzeese kindertjes hem een warm hart toedragen en heel blij waren met zijn komst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SCHOUWEN-DUIVELAND - Leden uit de verschillende onderwijsbonden op Schouwen-Duiveland hebben een handtekeningenaktie gehouden ter on dersteuning van het onderwijsprotest. Deze handtekeningenaktie werd een groot sukses. Meer dan 90 van het onderwijzend personeel, in totaal 274 mensen, hebben de oproep ondertekend. worden van het resultaat op de hoog te gesteld. De tekst van de oproep luidt als volgt: Een duidelijke illustratie dat de zorg over werkgelegenheid en kwali teit ook door de onderwijsgevenden op Schouwen-Duiveland gedeeld wordt. De handtekeningen zullen aan de minister aangeboden worden. Ook de aktiverende onderwijsbonden BRUINISSE - Zaterdagavond omstreeks 19.00 uur ont- ,,Ee" aut° bestuurd door a. t. j. j. M. uit Rotterdam reed in de richting stond op de Grevelingendam bij de eerste afslag na de Zierikzee en zou bij genoemde krui- brug na het parkeerterrein een ernstige aanrijding waar- rkhtintz^rikzërnaderTd^Lto bij vier leden van een gezin uit Nieuwerkerk vrij ernstig yan he' 8ezin uit Nieuwerkerk, - bestuurd door mevrouw I. M. S.-K. gewond werden. (32) Kennelijk kwam de Rotterdam--. mer te ver op de andere rijbaan en werd door de uit tegenovergestelde richting komende auto gegrepen. Bekneld De brandweer uit Bruinisse was een half uur bezig met het bevrijden van de bestuurster uit Nieuwerkerk. Zij was met haar voet bekneld ge raakt tussen de pedalen. In de auto zaten verder nog haar echtgenoot W. K. en twee kinderen van het gezin de 11-jarige D. K. S. en de 9-jarige J. P. S. Het dochtertje, dat naast haar moeder zat raakte ernstig gewond. De echtgenoot en het zoontje kwa men er minder ernstig af. De vier ge zinsleden moesten allen naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis worden gebracht. Op dezelfde plaats waar zaterdaga vond dit ernstige ongeluk gebeurde, vond eerder op de dag, 's ochtends om 7.45 uur een aanrijding plaats tus sen drie auto's. Een auto bestuurd door P. A W. uit Oude Tonge reed over de Parallelweg uit de richting Bruinisse. Een auto bestuurd door H. C. A V. uit Ouden bosch zou Rijksweg 18 hebben willen oprijden en de tegemoet komende V. te laat hebben gezien, waarna de bot sing plaatsvond. V. schoof nog door en kwam tegen de auto van W. M. v. Z uit Oud-Gastel terecht, die de Pa rallelweg op wilde rijden. Persoonlijke ongelukken deden zich hij deze aanrijding niet voor. De drie voertuigen werden ernstig be schadigd en moesten door garage Ista worden afgevoerd. Onderwijsprotest Schouwen-Duiveland De onderwijskrachten uit het christelijk, katholiek, bijzonder-neutraal en open baar onderwijs op Schouwen- Duiveland maken zich bezorgd over de te verwachten bezuini gingsmaatregelen in het onder wijs. Met prinsjesdag werd duide lijk, wat het onderwijs te wachten staatInkrimping in de onderwijsvoorzieningen, o.a. leerlingenschaalverho- ging; gefaseerde afschaffing van de taakuren; afschaffing schoorsteenuren; het inkrim pen van het budget voor leer middelen bij het buo, ko en lo; wijziging in de toelating van kleuters: niet meer gebonden aan leeftijd, maar aan één da tum nl. 1 augustus. Er zijn al 27.000 werkloze kollega's. Dit leger werklozen zal, dankzij deze maatregelen, nog eens uitgebreid gaan wor den met 3300 en door de terug loop van het leerlingenaantal met 1900. Dat betekent vol gend jaar 32.000 werklozen in het onderwijs. Om de gaten in de onderwijs begroting te dichten stelt de minister een salariskorting voor van 1,65 Zijn werkne mers maakt hij daarmee tot sluitingspost van de begroting. Werknemers in het onder wijs leveren in als Nederlands burger, als ambtenaar en dan ook nog moeten inleveren als werknemer in het onderwijs7 Wij vinden van niet. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Een volkomen tegenstrijdig heid blijft even geheimzinnig voor verstandigen als voor dommen. Goethe v- BRUINISSE - Een van de zwaar beschadigde voertuigen zaterdagavond na het verkeersongeluk op de Grevelingen dam, waarbij vier leden van een gezin uit Nieuwerkerk gewond raakten. (Foto. Zierikzeesche Nieuwsbode) TEXEL - Een storm heeft in de nacht van donderdag op vrijdag aan zienlijke schade aan de duinen op Texe) toegebracht. Op verscheidene plaatsen zijn grote stukken duin weggeslagen De schade is vooral ten noorden van het natuurreservaat de Slufter groot. Daar is volgens rijkswa terstaat zes meter duin over een leng te van 400 meter weggeslagen. Ook ten zuiden van Den Hoorn gingen honderden meters duin verloren Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking Veel bewolking en af en toe regen. Minimumtemperatuur ongeveer 7 graden. Middagtemperatuur om streeks 10 graden. Matige, aan de kust krachtige wind uit zuidwest tot zuid. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 19 nov. Woensdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Minimumtemp.: 7 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: west 5 Donderdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 80%. Minimumtemp.: 5 gr. Middagtemp.. 8 gr. Windkracht: west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 23 nov. Zon op 8.12, onder 16.40 Maan op 14.05, onder 23.25 Eerste Kwartier: 23 november (21.05) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 23 nov. 7.29 20.26 1.23 14.04 Doodtij: 26 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 22-11. Het K.N.M.l. deelt mede: De regen die vandaag is geval len hing samen met een depressie die maandagochtend ten noorden van Schotland lag en vandaar wegtrekt in de richting van Noord- Skandinaviê. Het regengebied ver plaatst zich maar langzaam en ligt ook dinsdag dichtbij of boven ons land. zodat we dan opnieuw op regen moeten rekenen, hoewel de hoeveel heden waarschijnlijk minder worden dan vandaag. Het duurt waarschijn lijk tot woensdag voor er wat droge re lucht binnenstroomt, maar dan ko men er af en toe buien. De tempera tuur wordt dinsdag en woensdag on geveer 10 graden, vanaf donderdag wordt het wat kouder: ongeveer 8 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1