HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Kollege vraagt toestemming voor bouw woningwetwoningen Dit biedt de beeldbuis ELEKTRO LIEVENSE Gemeente Duiveland Man overleden door koolmonoxyde- vergiftiging Verdachte doodschieten Amsterdammer meldt zich Een dode bij ongeluk met schoolbus Makelaars adviseren kopers met netto-inkomens Woningen voldoen niet aan subsidie-eisen Tachtig procent ziekten heeft geen direct lichamelijke oorzaak Agrarisch grondverkeer Omzet in detailhandel Johan Kaartprijs voor Mary Dresselhuys SPECIALE AANBIEDING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 19 november 1982 Nr. 23220 9 NIEUWERKERK De woningbouwvereniging Beter Wonen zal in Nieuwerkerk 13 en in Ouwerkerk 4 woning wetwoningen realiseren. De woningbouwvereniging heeft inmiddels alle voorbereidingen getroffen, zodat de officiële aanvraag om verstrekking van geldelijke steun uit 's Rijks kas kan worden ingediend. De indiening moet vergezeld gaan van een raadsbesluit. Om die reden stelt het kollege van de gemeente Duiveland tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 november voor te besluiten tot de bouw van de woningen in Nieuwerkerk en Ouwerkerk en tot het aanvragen en aanvaarden van de steun uit 's Rijks kas. Bij het kollege is onlangs een aan vraag bouwvergunning ingediend door de stichting Postduiven vereniging Duiveland voor het uit breiden van haar klubgebouw te Nieuwerkerk. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het vigeren de bestemmingsplan „Kom Nieuwer kerk". Het bouwplan is echter bouw technisch en daarom akseptabel. APELDOORN - De 21-jarige F. Klarisse uit Apeldoorn is woensdag avond om het leven gekomen nadat uit een zelfgebouwde cv-installatie koolmonoxydedampen vrijkwamen. De luchttoevoer naar de ketel was af gesloten. waardoor in de installatie zuurstofgebrek optrad. Als gevolg hiervan kwam koolmonoxyde vrij, aldus de politie. De jongen werd door zijn ouders, die die avond niet thuis waren geweest, dood op bed gevon den. Het kollege stelt voor om voor het perceel Rehobothstraat 4 een herzie ning van het bestemmingsplan voor te bereiden. Integrale dorpsplannen Voor ieder aan het projekt ..Inte grale dorpsplannen" deelnemende kern wordt een plaatselijke werk groep samengesteld. De kosten van de werkzaamheden zijn geraamd op 2500,—. De subsidie bedraagt 70 oftewel 1750,—. Verder zal er be roep worden gedaan op het ambtelijk apparaat. De honderd werkuren be tekenen een kostenbedrag van 3000,—. Ook hiervan wordt 70 gesubsidieerd, oftewel 2100,—. De subsidie voor de intergemeentelijke werkgroep bedraagt 1225,—. Per gemeente moet een bedrag van 1560,— worden betaald. Na aftrek van 70 subsidie betekent dat 468,—. Het komt er op neer dat ge meentelijke kosten volledig gesubsi dieerd worden. Het kollege stelt voor met vorengaande akkoord te gaan. Onderwijs Bij de raadsvergadering komen ook enkele onderwijszaken aan de orde. Het kollege stelt voor een krediet beschikbaar te stellen voor de inrich ting van een lokaal voor de tweede leidster van de bijzondere kleuter school te Nieuwerkerk. Het krediet loopt maximaal tot het door de in- spectrice goed te keuren bedrag. Voor het tijdvak 1 december 1982 tot 1 augustus 1983 is toestemming ver leend voor een tweede leidster, op grond van het te verwachten aantal kleuters. Op 16 oktober van dit jaar bedroeg het aantal kleuters reeds 33. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND Maandag 22 november, 19.10 uur, Nederland 1: All the President's men. Een scène uit deze film met de hoofdrolspelers Dustin Hoffman en Robert Redford. AMSTERDAM - De 34-jarige B. B., die ervan wordt verdacht maandag nacht in Amsterdam-Noord de 32- jarige A. den Tenter te hebben dood geschoten en de 28-jarige Marja de Ronde ernstig te hebben verwond, heeft zich woensdagavond bij de po litie gemeld. De verdachte heeft een volledige bekentenis afgelegd, aldus een poli tiewoordvoerder. B. verklaarde dat hij met een automatisch geweer on geveer zestien kogels op de twee slachtoffers had afgevuurd. Het wa pen zou hij in België hebben gekocht, onmiddellijk nadat zijn ex-vriendin Marja hem had verlaten. Hij zou elf jaar met haar hebben samenge woond. B. had niet kunnen verkrop pen dat zij was vertrokken en was gaan samenwonen met een goede be kende van hem, aldus de woordvoer der. DALFSEN - Door een ongeluk met een schoolbus in Dalfsen is woensdag omstreeks het middaguur de tienjari ge jongen J. P. van Gijssel uit die plaats om het leven gekomen. De chauffeur van de bus en de ze ven andere schoolkinderen die in de bus zaten raakten gewond. Drie van hen konden na behandeling in een ziekenhuis naar huis. De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. Vast staat, dat de bus van de weg is geraakt en via een boom in een weiland terecht is geko men. Volgens de politie kwam de hulp verlening snel op gang. In een mum van tijd waren vier ambulances bij de plaats van het ongeval aangeko men. De chauffeur van de bus heeft een shock. NIJMEGEN - Een rechercheteam van de gemeentepolitie Nijmegen heeft deze week ruim 200 inbraken, diefstallen en pogingen daartoe op gelost. In verband daarmee werden zeventien inwoners van Nijmegen, in leeftijd variërend van 15 tot 22 jaar, aangehouden. LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft besloten de zes door de rechtbank in Assen wegens een schietpartij op de politie veroor deelde Molukkers niet uit hun hech tenis te ontslaan. Tijdens het beraad van het hof demonstreerden op het bordes van het Paleis van Justitie in Leeuwarden Molukkers en sympa thisanten. ROTTERDAM - De sterk verouder de spoorbruggen over de Nieuwe Maas in Rotterdam moeten vervan gen door een viersporige tunnel en niet door een nieuwe brug. Het ge meentebestuur van Rotterdam houdt voorlopig vast aan dit standpunt, zo valt op te maken uit de beantwoor ding van vragen over de nieuwe spoorverbinding door C.D.A.- en V.V.D.-raadsleden. AMSTERDAM - In kleine wonin gen voor een- en tweepersoonshuis houdens zijn kachels goedkoper in aanschaf en gebruik dan centrale verwarming. Dit heeft het hoofd gastoepassingen van het VEG-gas- instituut, ir. A. C. Koelewijn, be toogd op een bijeenkomst over de energiebesparingsmogelijkheden van verschillende verwarmings systemen. HAARLEM - De 19-jarige Nicolaas De Flart uit Haarlem is in de nacht van woensdag op donderdag in die plaats door een lid van zijn 27-mc- klub doodgestoken. De dader is in middels gearresteerd. Hij is de 29- jarige D. B. uit Haarlem. De man heeft bekend de fatale messteek te hebben toegebracht, aldus heeft een woordvoerder van de Haarlemse po litie donderdag meegedeeld. Het schoolbestuur is van plan de leidster voorlopig te huisvesten in een lokaal van de lagere school aan de Molenstraat. Voor het aanschaf fen van een stencilbrander vraagt het kollege de raad een krediet van 3847,— beschikbaar te stellen. Ook vraagt het kollege een bedrag van 1615,— beschikbaar te stellen voor een exkursie van alle vijfde en zesde klassen van de lagere scholen in de gemeente Duiveland naar de werken aan de Philipsdam. Van de hoofden van de lagere scholen is het verozek gekomen dit jaar of volgend jaar een exkursie te mogen organiseren naar de Philipsdam. Gezien de betrokken heid van onze streek met deze wer ken, zie het kollege het belang in van goede informatie voor de jeugd. Voor tijd: zie agenda. AMSTERDAM - De banken in ons land vinden de uitspraken van drs. H. K. Verkoren van de Postgiro-RPS over het afschaffen van de rentever goeding op privérekeningen en het de klanten laten betalen voor bepaal de diensten erg ongenuanceerd. Het kollege van overleg van de gezamen lijke banken heeft er op gewezen, dat de heer Verkoren voor de Postgiro spreekt en niet voor de banken. NIEUWEGEIN - In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, gaan de leden van de Nederlandse Bond van Make laars (NBM) kopers van woningen voortaan adviseren op grond van hun netto-inkomen. Daartoe heeft de NBM gedurende de afgelopen vier jaar aan een systeem gewerkt, dat woensdag is gepresenteerd. Aanleiding tot de nieuwe vorm van dienstverlening, die kosteloos is, is het de ervaring van de NBM dat veel eigen woning-bezitters, volgens de bond, een verkeerde" hypotheek hebben. ,,Te veel kopers krijgen te snel een hypotheek op hun schouders zonder te weten waaraan ze nu eigen lijk toe zijn", aldus NBM-voorzitter C. H. R. Smit. Hypotheekverstrekkende instellin gen en gemeenten beoordelen de kre dietvaardigheid van de aspirant- koper altijd mede aan de hand van zijn bruto-inkomen. Volgens de NBM leidt dat vaak tot ongewenste situa ties: de woonlasten vallen in veel ge vallen hoger uit dan was verwacht. AMSTERDAM - Ongeveer negentig procent van de woningbouwprojek- ten die zijn aangemeld voor een sub sidie in het kader van de zogenaamde prego-regeling, voldoet niet aan de voorwaarden van de overheid. Dat heeft de voorzitter van de ad vieskommissie Prego, N. A. den Haan-Groen, donderdag gezegd op de tweede dag van een symposium over besparingsmogelijkheden van ver schillende verwarmingssystemen. De Prego-regeling (Proefprojekten Rationeel Energiegebruik in de ge bouwde Omgeving) biedt het be drijfsleven een subsidie van maxi maal 400.000 gulden per nieuwbouw- projekt Belangrijkste voorwaarden zijn dat de onderwerpen minstens dertig procent energiebesparing moeten opleveren ten opzichte van het huidige verbruik, dat het ont werp nog niet eerder in Nederland is toegepast en dat het projekt uit mini maal tien woningen bestaat (of 2000 kubieke meter kantoorruimte). De helft van de 46 tot nu toe inge diende ontwerpen voor energie zuinige woningen is volgens Den Haan-Groen gestrand op het gegeven dat de plannen niet nieuw waren. Vijf ontwerpen zijn wel goedge keurd. UTRECHT - Van alle klachten waarmee een patiënt zich tot een arts, om te beginnen meestal de huis arts, wendt, heeft 80 procent meestal geen lichamelijke oorzaak. Deze klachten kunnen worden weggeno men door belangstelling, warmte, meeleven en rust Ongeveer 10 pro cent is ongeneeslijk. Voor deze pa tiënten kan euthanasie of pijnbestrij ding worden gevraagd. De laatste 10 procent is te genezen door de medi sche wetenschap. Deze opmerkingen maakte prof. dr. H. van Andel, hoogleraar aan het Instituut voor Ziekenhuisweten schappen van de Rijksuniversiteit in Utrecht en verbonden aan het natio naal Ziekenhuis Instituut, donder dag in Utrecht. Hij was een van de in leiders op het eerste symposium, ..in grijpende veranderingsstrategieen bij schaarste", van de nieuwe Stich ting Gezondheids zorg '82. In deze stichting 2ijn drie andere stichtingen opgegaan: het Studiecentrum Zie kenhuiswetenschappen, de Stichting Integratie Gezondheidszorg en de Stichting Seminars Ziekenhuis we zen. LUNTEREN - Een poging van het Hervormd moderamen (dagelijks bestuur) om het Samen-op-weg pro ces, dat moet leiden tot hereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, af te remmen is door de gemeenschappelijke synodevergade ring te Lunteren met grote meerder heid verworpen. DELFT - Het instrumentarium ter uitvoering van de wet agrarisch grondverkeer waarvoor de minister raad in juli heeft gekozen, is maar ten dele effektiefWeliswaar worden zij die geen of nog geen boer zijn er mee van de agrarische grondmarkt geweerd, maar de konkurrentie tus sen de boeren onderling als aspirant- kopers wordt er niet mjnder van. Ook kunnen de duurste transakties er nier door verhinderd worden. Tot deze konklusies zijn twee on derzoekers van de „Interfakulteit Bedrijfskunde" te Delft, ir. J. S. Knipscheer en drs. C. P. Veerman, gekomen. DEN HAAG - De omzet in de de tailhandel is in de maand augustus van dit jaar met drie procent geste gen in vergelijking met augustus 1981. Het ministerie van ekonomi- sche zaken heeft dat woensdag aan de hand van voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek (CBS) bekend gemaakt. Positief was de omzetontwikke ling in warenhuizen (zeven procent) en bij postorderbedrijven (vijftien procent). Bedrijven gespecialiseerd in de verkoop van non-food artikelen hadden te maken met een omzetda ling (een procent). Opvallend daarnaast de stijging van het verkochte aantal nieuwe au to's (negen procent) en de daling van de verkoop van bromfietsen (negen procent). Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. AMSTERDAM - De Johan-Kaart- prijs voor blijspel-klucht-kunst in het seizoen '81-'82 is aan Mary Dres selhuys (75) toegekend. Het bronzen beeldje van Pieter de Monchy, voor stellende Johan Kaart, wordt de ac trice 1 december in het Nieuwe De La Martheater in Amsterdam uitge reikt. Zij krijgt de onderscheiding vooral voor haar spel in „Harold en Maude" van Colin Higgins en Jean-Claude Carriere, een produktie van Joop van den Eride. De jury voor de toeken ning bestond uit Wim Bary, Berend Boudewijn, Joop Bromet, Ted Moo- ren en Ton Vorstenbosch. 46 Het bloed week uit zijn gezicht He vig geschrokken hield hij Ina in zijn armen. „Is het erg? Is hij thuis?" Hij keek haar in het gezicht, nog altijd stevig vasthoudend „De dokter zegt niets. En hij ligt er zo naar bij „Hij is zeker naar een ziekenhuis gebracht? Welk?" „Het grote". Meteen was hij weer aktief. „Laten we dan meteen maar gaan", besloot hij, „Mag je doorlopend op bezoek?" Ze knikte. „Moet je dan niet eerste eten?" was haar vraag, met moeite de tranen weerhoudend. „Dat heeft geen haast. Ik wil eerst weten, hoe het met jc vader is". In de wagen vroeg ze: „Waar was je vannacht?" „In Kerkdriel", antwoordde hij kort „In Kerkdriel?" herhaalde Ina, „hoe kan dat nou? Ik heb het enige hotel, dat er in Kerkdriel is, gebeld, maar jij was er niet". „Ik ben bij een zakelijke relatie ge bleven", loog hij; „er was zo'n dichte mist". Ze keek hem onderzoekend aan, maar niets in zijn stem of gezicht ver ried, dat het geen waarheid was. On danks vertrouwde ze zijn uitleg maar half. „Nooit geweten, dat je een klant had in dat dorp. Het heeft nog geen tweeduizend inwoners". ..Hoe weet je dat zo precies?" Hy keek haar van terzijde aaa „Dat sloeg ik gisteravond na. In een ff Zaterdag 20 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur: Nieuws voor doven 10.30 uur: Schooltelevisie 12.00 uur: Intocht van St. Nicolaas. Sinterklaas zal te Marken, met zijn vele Pieten verwelkomd worden door Aart Staartjes. 16.00 uur: Don Quichot. Tekenfilm. 16.25 uur: De Roze panter. Teken film. 16.45 uur: De aanvaller. Engelse jeugdserie. 18.08 uur: Teleac 18.58 uur: Nieuws 19.00 uur: Frank Buck. Een avontu- renserie die berust op historische fei ten, Het handelt over Frank Buck die naar de jungle trok om wilde dieren te vangen, die hij dan later verkocht aan circussen. 19.50 uur: Kieskeurig. Konsumenten- rubriek. 20.10 uur: De Showbizzquiz. Ron Brandsteder zal in dit showprogram ma als gasten ontvangen: Vicky Leandros, de dansgroep Fantasios do Brasil, Linda Grant, Bueno de Mes- quita. 21.37 uur: Journaal 21.55 uur: Studio Sport 23.20 uur: Journaal 23.25 uur: Objective, Birma. Een Amerikaanse speelfilm uit 1945 die afspeelt in de jungle van Birma, waar een groep parachutisten onder aanvoering van majoor Nelson ge dropt werden. Ned. 2 13.00 uur: Nieuws voor doven 18.25 uur: Paspoort 18.35 uur: Sesamstraat 18.50 uur: Toeristische tips 18.57 uur: De mini bios 19.05 uur: Toppop. Muziekprogram ma met de top 30. 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Mies. Mies Bouwman zal als gast o.a. ontvangen John Denver. 21.30 uur: Dallas. De familie Ewing is zeer geschokt door het bericht dat Jock is omgekomen bij een vliegtuig ongeval. 22.20 uur: Televizier Magazine 23.00 uur: De toestand in de wereld 23.05 uur: Sportpanorama 23.35 uur: Journaal 23.40 uur: Nieuws voor doven zondag 21 november Ned. 1 9.30,13.00 en 17.55 uur: Nieuws voor doven 16.00 uur: Teleac 17.00 uur: Gesprek met ds Kleys Kroon 17.40 uur: Teleac 19.00 uur: Nieuws 19.05 uur: Mr Merlin. Amerikaanse comedyreeks over een tovenaar. 19.30 uur: Countdown. Muziekpro gramma. 20.10 uur: Dynasty. Fallon wil haar gehandikapte kind niet zien en wijst Black af als grootvader. Jeff raakt tot over zijn oren verliefd op Clau dia. 21.00 uur: Nit the nine o'clock news. Engels satirisch programma. 21.15 uur: Steven Spielberg. Een por tret van deze regisseur. 21.40 uur: Het ijzeren paard. De ont wikkeling van de Europese spoorwe gen staat hierin centraal. 23.10 uur: Agenda 23.15 uur: Journaal 23.20 uur: Nieuws voor doven Ned. 2 12.00 uur Capitool 12.45 uur: Magie van de dans 13.45 uur: Gianni Schicchi. Komische opera. 15.30 uur; Teleac 16.00 uur: Nieuws 16.05 uur: Stuif es in 17.05 uur: Ontdek je plekje. Dit keer wordt Doesburg bezocht. 18.00 uur: Sprekershoek 18.15 uur: Sesamstraat 18.30 uur: De tweede natuur. Een sa menhang wordt getoond tussen de hedendaagse kunstenaars en de kunstuitingen van primitieve volke ren. 19.00 uur: Studio Sport 19.55 uur: Lotto 20.00 uur: Nieuws 20.10 uur: Panoramiek 20.40 uur: Humanistisch Verbond 20.45 uur: De zaak 12/12/79. Namens een groep verontruste mensen over de steeds toenemende kernbewape ning in de wereld klaagt Herman Wigbold in een fictieve politieke rechtzaak de zaak 12/12/79 de NAVO aan, de veiligheid van de Europese bevolking onvoldoende te beharti gen. 22.00 uur: Dat kistje uit China. Een opmerkelijk amusementsprogram ma waarin de rollen worden vertolkt door Dato de Weerd en Dick Feld. 22.35 uur: De Verbeelding. Kunstma gazine. 23.25 uur: Journaal 23.30 uur: Nieuws voor doven Maandag 22 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur: Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur: Schooltelevisie 16.00 uur: Tineke. Praatprogramma. 18.28 uur: Teleac 18.58 uur: Nieuws 19.00 uur: Krak. Tekenfilm. 19.10 uur: All the president's men. Een speelfilm naar het gelijknamige boek van Bob Woodward (Robert Redford) en Carl Bernstein (Dustin Hofman) over het opzienbarte Water gate schandaal. 21.37 uur: Journaal 21.55 uur: Rondom tien. Dit keer staan zeer kleine volwassen mensen centraal. 22.45 uur: Het Voorhuis. Ds Ype Schaaf praat met een aantal aanwezi gen over het christelijk beleven. 23.05 uur: Journaal 23.10 uur: Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 uur: Regeringsverklaring 18.35 uur: Sesamstraat 18.50 uur: Jeugdjournaal 18.57 uur: Maja de bij. Tekenfilm. 19.23 uur: De verborgen vallei. De kinderen organiseren een veiling om uit de financiële zorgen te komen. 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Terugkeer naar Brides- head. Charles blijkt een succesvol kunstschilder te zijn geworden. In New York ontmoet hij zijn vrouw Ce- cila. Tijdens een gezamenlijke terug keer naar Engeland ontmoet hij Julia weer en raakt weer geheel onder haar bekoring. 21.20 uur: Brandpunt 22.15 uur: De Graal. Driedelige reeks over de graalbeweging. 23.10 uur: Journaal 23.15 uur: Nieuws voor doven Adrertentii' HOGEZOOM 171 RENESSE 01116-1450 Bijvoorbeeld: Japonnen/pakjes vanaf^as;-nu 109, Cocktailkleding vanaf jfle?nu 179,- Door GRÉ DE BOER encyclopedie. Is dat Kerkdriel dicht bij Op de terugweg naar huis werd nau- Zaltbommel?" welyks gesproken. Frans ter Scheure „Kilometer of vijftien". besefte zeer wel, dat hij de vorige Ze zweeg er verder over. Gedurende avond onbewust een stommiteit had het kwartier, dat de auto werk had om uitgehaald door te besluiten by Wil van bij het ziekenhuis te komen, sprak hij der Ven in huis de nacht door te bren- enige tijd niet Tot hij plotseling vroeg gen. Dat dit nu net op hetzelfde tijdstip „Nog iets gehoord van Jannie?" moest gebeurenl Uit heel de houding „Ja, antwoordde de vrouw en op van zijn vrouw sprak haar wantrou- veelbetekenende toon voegde zc er wen. Ze gelooft me niet, dat van die aan toe: „Bert heeft een brief gehad van zakelijke relatie. Ze denkt nu, dat ik haar advokaat. Ze woont momenteel in naar Jannie ben gegaan en daar heb Hurwcnen. Weet je waar dat ligt?" geslapen. Misschien verbindt ze aan Hij schudde zijn hoofd „Geen idee. die hele historie met Jannie bepaalde Nooit van gehoord". veronderstellingen. Ook met betrek- „O. Ik dacht dat jij Nederland zo king tot die beha Maar ik weet wer- goed kende. Hurwcnen ligt op drie kelijk niet, waar Hurwenen ligt' In elk kilometer afstand van ZaHbommel". geval niet aan de grote weg anders zou Haar woorden klonken als evenzovele ik met de naam herinneren. Hoe breng pistoolschotca ik Ina aan 't verstand, dat het niet zo is? Opnieuw dacht hij terug aan de kle- De climax dingstukken in beider wagens. Waar door het wederzijdse wantrouwen was Het bezoek aan Joop Walsoorden in ontstaan Weliswaar meende Ina een het grote stadsziekenhuis duurde niet aannemelijke verklaring ervoor te lang Of de man al dan niet zijn dochter kunnen geven: een soort wraakneming en schoonzoon herkende, wist men van Jannie om ons tegen elkaar op te niet, want hij lag met nietsziende blik zetten. Wel dan is mevrouw Essenga voor zich uit te staren. Aan zijn bed zat daarin tamelijk goed geslaagd. Want een verpleegster, die de infuus van tijd ondanks alle uitleg is er bij Ina in elk tot tijd controleerde. En op Fransgeval iets blijven hangen van dat wan- vraag hoe zijn toestand was, haalde de trouwen. Vooral nu ze weet dat ik de zuster enkele haar schouders op. „Men afgelopen nacht niet in een hotel hed weet het nooit met dit soort hersen- doorgebracht maar bij een parbkulier. bloedingen, meneer. De eerste acht en veertig uur zyn het meest kritiek. De toestand van meneer is nog ongeveer hetzelfde als na zijn aankomst hieril (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9