ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING Ah de bladeren Pinkstergemeente vallen Hereniging kerken Benoeming bij landbouw en visserij Proefproces tegen Philips-Stadskanaal INGEZONDEN STUKKEN Geef 2 x eenkadootje weg door 1 x iets te kopen! Verhuisd: Fam. G. M. de Jonge SUCCESJES H.H. ADVERTEERDERS 6 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur dr. D. Kiesberg, Rotterdam. 11.00 uur eerw. mevr. W. K. Kaay-Westdijk, Goedereede; 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Kuin. Se- rooskerke: 10.00 uur mevr. De Boon- Tol, Spijkenisse; 11.30 uur zondags school. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur ds. Bolijn; 19.00 uur ds. Geers. Renesse: 9.30 uur ds. S. Baarda, Zevenbergen. Noord- welle: 11.00 uur ds. S. Baarda, Zeven bergen. Scharendijke: 9.30 uur ds. Plante, jeugddienst met Geref. m.m.v. zanggroep Life Massage uit Goes in Geref. kerk. Brouwershaven: 11.00 uur de heer S. T. Sies, 's- Gravenpolaer, 9.45 uur zondags school. Zonnemaire: 9.30 uur de heer S. T. Sies. 's-Gravenpolder; 11.00 uur zondagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers, gedenken der gestor venen. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers, gedenken der gestorvenen; 17.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zon dagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur 10.00 uur zondagsschool. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 uur de heer Rouw; 18.00 uur ds. H. Ommering, Baarn. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur de heer H. Hon- dius, Oost-Souburg; 18.30 uur ds. J. F. Mans, Rozenburg. Haamstede: 10.00 uur drs. J. J. van Oord, Amers foort; 19.00 uur Scharendijke: 9.30 uur (gez. dienst met Herv. in Ger. kerk) ds. Plante, Oosterland; 19.00 uur de heer K. Baas, Oolt- gensplaat. Brouwershaven/Zonne- maire: 10.00 uur de heer I. W. Verstra ten, Halsteren; 18.30 uur kand. A. Jobsen, Heinkenszand. Nieuwer kerk: 10.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spijkenisse; 17.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat. Bruinisse: 10.00 uur de heer J. Venema, Hoogvliet; 17.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spij kenisse. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur prof. dr. M. Boertien. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder, voorber. H.A. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst, in Lutherse kerk. Nieuwer kerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur de heer A. P. Muilwijk, Hardinxveld. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. Haamstede: zo. 11.30 uur. i.30 uur. ..Doch wij allen zijn als een on reine. en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind." Jesaja 64 6 Wat een bekoring kan er van de herfst uitgaan. Hoe wondermooi is de natuur als de zachte zonnestralen over de goudgeel gekleurde bladeren glijden. Warme tinten; een schitte rende kleurenpracht. En toch luidt deze kleurenpracht een naderende dood in. De bladeren sterven af. Zij vallen. Vandaag dit blad, morgen dat. En de wind voert hen weg. O, roept Jesaja uit het diepst van ziel: wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind. In het begin van dit hoofdstuk roept hij om genade van Boven: Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt Vanwege de zonde is de straffende hand Gods over Israël. De tempel is met vuur verbrand en al hun ge wenste dingen zijn tot woestheid ge worden. God liet de vijanden los en zij verwoestten Jeruzalem. O God, verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult, bewijs ons eens gena de. Och, dat gij de helemen scheur det, dat Gij nederkwaamt. Ach, schenk ons genade door de beloofde Messias. Dit worstelen om ontferming gaat juist gepaard met een door schuldbe sef getroffen en verslagen hart. De oorzaak van alle ellende wordt ge voeld en beleden, nl. de zonde tegen God. Doch wij allen zijn als een on reine. Als een melaatse. Onrein, on rein. ,,Ik zal maken dat zij een walg aan zichzelf krijgen." En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Al onze deugden en plichten, onze gebeden en tranen, onze ijver en offervaardig heid zijn opzichzelf zo met zogde be vlekt, dat wij daarmee voor C/dd niet kunnen bestaan. Als dat wel zou kun nen, had Christus nimmer behoeven te sterven om onze gerechtigheid te kunnen zijn. Daarom: als een weg werpelijk kleed. Als een vod! En wij vallen af als een blad. De ge rechtigheid gods eist de dood van de zondaar. De ziel, die zondigt, zal ster ven. En sterven is God ontmoeten. O, wie kan voor Hem bestaan? Onze misdaden, onze overtredingen van Gods heilige wet, voeren ons henen weg als een wind. Weggevaagd door de stormwind van Gods toorn over zonde. O. vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Wij éllen vallen af. Rijken en ar men. Hooggeplaatsten en eenvoudi- gen. Ambtsdragers en kerkgangers. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes. ,,Wat man leeft er. die de dood niet zien zal?" Ja, gij ouderen. Het blad is al ver kleurd. Het leven begint te verwel ken. Ach, is u een beter lot bereid? Is uw heilzon aan 't dagen? Zal Christus eens uw jeugd vernieuwen? Alleen die doden zijn zalig, die in de Heere sterven. Zijn zij dat niet, die in zich zelf zijn omgekomen voor God en door Jezus werden gevonden? Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest9 Maar ook jongeren en zelfs kinde ren' Hoe vaak horen wij het toch niet. dat mensen in de kracht van het leven of op zeer jeugdige leeftijd worden weggenomen"2 Wij allen vallen af als een blad. O, dat de nood van ons leven ons uit dreef door de Heilige Geest tot de Heere Jezus Christus, Die tot zonde werd gemaakt en daarom weg- gestormd werd van Gods aangezicht op Golgotha's kruis. Hij. ja Hij is ge worden een verging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Hij is de Behouder des levens. De Heere geve genadig, dat wij ons als in onszelf verloren zondaren mo gen kennen en verbergen in Zijn wonden. Hij geeft door de toepassing van de Heilige Geest vrede door Zijn smarten en leven door Zijn dood. En de bladeren vallen Nieuwerkerk Ds. M.J. vanG. Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Baas Wijziging plaats jeugddienst Herv .-Geref. kerk Scharendijke De gezamenlijke jeugddienst wordt in tegenstelling wat in de Kerkbode stond vermeld, zondag 21 november niet in de Hervormde-, maar in de Gereformeerde kerk van Scharendijke gehouden. Ds. Plante zal deze dienst leiden en„de.groep „Life massage" uit Goes zal mede werking verlenen. Na afloop van de dienst zullen de aanwezigen een kop je koffie aangeboden krijgen. Voor aanvangstijd dienst: zie lijst predikbeurten. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen naar Oldeholtwolde- ter Idzard en Oldeholtpade-Nijeholt- pade: H. D. Homan, Finsterwolde en Woldendorp en Termunten- Borgsweer. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Neerlandia (Canada): A. de Jager, Anna-Paulowna, Enk huizen (verbeterd bericht). LUNTEREN - De gezamenlijke sy nodevergadering van de Nederlands Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerken in Nederland heeft donder dag te Lunteren met grote meerder heid besloten te streven naar hereni ging van beide kerken. De Hervorm de Kerk omvat ruim 2,5 miljoen per sonen, de Gereformeerde Kerken on geveer 850.000. Dit besluit moet volgend jaar door de afzonderlijke synodes nog worden goedgekeurd. In 1986, honderd jaar nadat de kerksplitsing (doleantie) plaatsvond, moeten de kerken ver klaren in staat van hereniging te zijn. In die tussentijd wordt van plaatselijke gemeenten instemming met het zogenoemde samen-op-weg- proces gevraagd. Verder dienen al lerlei organisatorische kwesties ge regeld te worden. UTRECHT - Voorzitter P. Hane- does van de Nederlandse Maatschap pij der Tandheelkunde heeft zich vrijdag op de algemene ledenverga dering van de N.M.T. in Utrecht fel verzet tegen de voorgenomen bezui nigingen - vijftien miljoen gulden -op de tandheelkunde. DEVENTER - Het voormalig An- kersmit-komplex in Deventer blijkt zo ernstig met cadmium en lood te zijn verontreinigd, dat de gemeente de omwonenden heeft opgeroepen het terrein te mijden. GRONINGEN - De Socialistische Partij (SP), afdeling Groningen heeft bij de rechtbank in Den Bosch een proefproces aangespannen tegen de vestiging van Philips in Stadska naal. De SP heeft dat woensdag be kend gemaakt. Het proces wordt gevoerd namens een van de 87 bewoners uit een wijk in Stadskanaal waar de woningen tuinen hebben die grenzen aan een sloot waarin Philips jarenlang afval water loosde. Een onderzoek heeft aangetoond dat in dit afvalwater zware metalen zaten, waaronder het giftige cadmi um. De groenten die de bewoners in de tuinen verbouwden raakten daar door besmet en moesten worden ver nietigd. De SP eist een bedrag van 3.025 gulden als schadevergoeding. Indien de SP het proefproces wint zullen ook de andere 86 gedupeerden scha declaims indienen. Ook dit jaar is de wereldwinkel weer extra open voor de feestdagen. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Als u dus een kadootje gaat zoeken voor Sinterklaas of Kerst, komt u dan eerst even in de wereldwinkel kij ken. U weet het: U geeft 2x plezier als u iets in de wereldwinkel koopt. Kleine kadootjes, kinderboeken, ka lenders, kerstversiering, kaarten. En eens iets anders: een pakket le vensmiddelen in een jute tas (koffie, thee, ananas, lychees, jam, wijn, druivesap). Op donderdag, vrijdag, zaterdg van 10.00 tot 16.00 uur kunt u terecht, en op 2 en 3 december ook 's-avonds. Grace Molegraaf Wereldwinkel Zierikzee MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 18-11. Aanvoer: 221 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1900 - 3150; voljarige 1650 - 2450; 2-jarige, luxe (merries) 1450- 2150; 2-jarige luxe (hengsten) 1350- 2050; 1-jarige, luxe (merries) 800 - 1650; 1-jarige, luxe (hengsten) 750 - 1500; veulens, luxe merries 550 - 1200; veulens, luxe hengsten 550 - 1100; hitten 475 - 1100; Shetland- se pony's (ruins) 200 - 400; Shet- landse pony's (merries) 250 - 500. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 5,90 - 6,85; oude slachtpaar- den 5,45 - 6,55. Handel traag. De Eierveilingen BARNEVELD, 18-11. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 3.455.160 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 52-53 gram 11,55; 55-56 gram 11,25 - 11,95; 60-61 gram 11,90; 65-66 gram 12,10-11,90. Eierveiling: Aanvoer 710.340 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 10,25 - 11,15; 56-57 gram 11,55 - 11,85; 61-62 gram 11,60 - 12,15; 66-67 gram 11,75 - 12,15. Eiermarkt: Aanvoer ca. 800.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 10,50 - 12,20 per 100 stuks, kg-prijs 2,19 - 2,26; 57-61 gram 12,40 - 12,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,18 - 2,05; 64- 67 gram 12,60-/ 12,75 per lOOstuks, kg-prijs 1,96 - 1,90. SCHEEPVAART Acila, 17-11 170 west noord west Bombay naar Bahrain Atlantic Star, 17-11 van Gothenburg naar Halifax Zafra, 17-11 vanTeesport naar Auck- field Zolang God kinderen in ons midden zendt heeft Hij zich niet van ons afgewend. Uit liefde geboren op 19 no vember 1982 onze dochter ANNE MARIA (Aniek) Aniek is het zusje van GIJS WIM MEERDINK en LENNY PIKARD Banninklaan 6 4301 NN Zierikzee Voor alle felicitaties, bloe men en cadeau's, die wij mochten ontvangen na de ge boorte van ARJAN zeggen wij u hartelijk dank. MARCEL en RITA v. d. ZANDE Zierikzee, november 1982 Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Op vrijdag 26 november a.s. treden ADRIAAN MOERMAN en SONJA MATTHIJSSE in het huwelijk. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00-20.30 uur in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Ons adres is Esdoornstraat 38, 4306 AH Nieuwerkerk WIL DE LIJSTER RIA KLOET geven u, mede namens hun ouders, kennis van hun voorne men in het huwelijk te treden op vrijdag 3 december a.s. om 13.15 uur in het stadhuis te Zierikzee. Om 14.00 uur wordt ons huwelijk kerkelijk bevestigd door ds. A. Dingemanse in de Chr. Geref. Kerk te Zierikzee, Ze vengetij straat. Wanneer u ons wilt feliciteren is daartoe gelegenheid van 19.00 tot 20.00 uur in „De Schuur", Nijhofflaan 57, Dor drecht. (WIJK: Dubbeldam). Papendrecht, Cortenaerstraat 58 Arnhem, Beringehof 22 Wij gaan wonen: Cortenaerstraat 58, 3354 XC Papendrecht Onze huwelijksdag werd mede door uw belangstelling voor ons onvergetelijk. Hiervoor onze hartelijke dank. KEES en WJLMA QUIK November 1982 Margrietstraat 5 4307 BT Oosterland Woensdag 17 november 1982 is overleden te Kamperland, onze broer, zwager en oom JAN CORNELIS VAN LANGERAAD echtgenoot van E. C. KLOMPE Zonnemaire: M. C. BERMAN-VAN LANGERAAD Goes: N. Z. KLOMPE-VAN LANGERAAD H. KLOMPE Oosterland: C. J. VAN LANGERAAD A. T. VAN LANGERAAD-VERJAAL Steenbergen: A. J. VAN LUYK Goes: H. M. KLOMPE-VOGELAAR M. S. KLOMPE-VAN STAALEN Neven en nichten Kamperland, 17 november 1982 Met droefheid geven wij u kênnis van het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zorgzame moeder en oma RACHEL VAN STRIEN echtgenote van A. v. d. VELDE op de leeftijd van 70 jaar. A. v. d. VELDE K. VERMEER-v. d. VELDE A. J. VERMEER VIVIAN JURJEN 4306 AS Nieuwerkerk, 18 november 1982 Ribesstraat 16 De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 23 november a.s. om 14.00 uur te Nieuwerkerk, voorafgegaan door een rouwdienst in de zaal Rehoboth, Ooststraat welke aan vangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd gebouw. Heden overleed na een kortstondig ziekbed, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante RACHEL VAN STRIEN echtgenote van A. v. d. VELDE op de leeftijd van 70 jaar. Nieuwerkerk: N. BROUWER-v. STRIEN JOH. BROUWER Rotterdam: B. v. STRIEN M. K. v. STRIEN-v. d. HAVE Nieuwerkerk: J. RADEWALT-v. STRIEN C. RADEWALT J. DALEBOUT-v. STRIEN M. DALEBOUT J. v. STRIEN J. J. v. STRIEN-DALEBOUT M. LIEVENSE-v. STRIEN C. A. LIEVENSE J. TH. DE RIJKE M. DE RIJKE-QUIST Nichtjes en neefjes Nieuwerkerk, 18 november 1982 de Kanterlaan 16 naar Hoeveweg 5 - 4301 NT Zierikzee - Tel. 2260 Te koop: Hoge Kerkstraat 12, Nieu werkerk. Groot woonhuis met zonnige tuin, grote woonkeuken met openhaard, achterkamer, 6 slaapkamers. Totale opp. 271 m2. Prijs 95.000,- k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Kamerbreed tapijt uit voor raad, nylon, ijzersterk. Aktie prijzen 65, 75, 125 p/m. Wol 159, 220, 245 p/m. Zelf leggen —10%. Franko thuis bezorgt per eigen dienst. Tuinman, Mol 19, Zierikzee, tel. 01110- 2887. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Div. bloembollen, potgrond, tuinturf en compost. A. Neer- hout, Oudeweg 9, Zierikzee. Hang-legkasten vanaf 149,-, kasten op maat en in ieder ge wenste uitvoering verkrijg baar. Hubo Karweishop Re- nesse, tel. 01116-1343. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecofti, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Marantz versterker, 2x90 watt. Aansl. voor 4 boxen 225,-. Tevens Marantz tuner AM FM 225,-. In een koop 400,-. Dual vol autom. draaitafel serie 1237 met M.D.-element 175,-. Akai cassette deck, nieuw met ga rantie 225,-. Philips tuner versterker hifi 734, 2x30 watt met FM voorkeuze als nieuw van 500,- voor 250,-. Tel. 01112-1271. Schilderslinnen, passepar tout katoen, lijsten enz. Ook voor doe-het-zeivers. Lijsten makerij Zwart, Krepelstraat 23, Z'zee, tel. 01110-4842. Tot 10% korting op alle nog voorradige 1982 caravans: Adria (type A.C.), Bürstner, Chateau, Hobby, home-car. Tevens 30 occasions. Sta caravans, nieuw en gebruikt ±25 st. Caravancentrum „De Smokkelhoek", Biezelinge, tel. 01102-1623. Rolluiken, in alle maten, past op elk kozijn, verkrijg baar bij: Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Lijsterbesstraat 23, Nieuwer kerk. Groot bedrijfspand met bovenwoning. Totale opp. 200 m2. Prijs 110.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Chevron benzine 8 cent per li ter goedkoper (contant). Au tobanden gratis leggen en uitbalanceren korting. Maakt u even een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. ha- vestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Elektr. orgel, merk Jamaha, als nieuw, met roterende Tre molo en ritme box 4 leer boeken. Tel. 01115-1713. Het beste speelgoed voor uw baby en kleuter. Littooy Zie rikzee. Hoge Kerkstraat 10, Nieu werkerk. Grote bedrijfs ruimte, eventueel te verbou wen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2. Prijs 55.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m2 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Voor echte amandelspijs roomboter bladerdeeg naar reform- en dieethuis Joppe, Poststraat 31, Zierikzee, tel. 01110-2067. Diverse koffiemolens, oliestellen, bureautje, div. spiegels, theekastje, koperen weegschaal, munten en oude tegels. Bij de Vaate Antiek, Nieuwe Haven 103. Draagb. elektr. orgel (Orla Prestige) bank. Ritme, 2 klav., div. effecten, 3 j., 1500,-. Te bevr. J. v. d. Vate, Meelstr. 52, Z'zee, tel. 4032, na 18.00 uur. Bedden uit voorraad. Aktie prijzen. 1 pers. 125, 159, 169; 2 pers. 255, 275, 375. Tuinman, Mol 19, Zierikzee, tel. 01110- 2887. Toyota Mark II 2000, 1973, vraagprijs 1.750,-; Honda bromfiets, vraagprijs 350,-. Tel. 01115-2206. Mitsubishi 1200 cc, i.z.g.st., km-stand 67.000, prijs 4000,- Tel. 01113-2702. Haardhout fruitbomenhout per m3 85,-, per 6 m3 80,-; populierenhout 30.- per m3 in meters thuis bezorgd. Tel. 01110-2172. Velours overgordijnen. Nog tijdelijk aktie prijs, van 39,50 nu 29,90. Tuinman, Mol 19, Zierikzee, tel. 01110-2887. Aardappelen, groente, fruit en eieren. A. Neerhout, Oude weg 9, Zierikzee. Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. Zierikzeesche Nieutvsbode uw grootouders lazen hem al! De huid van de beer DEN HAAG - Mr. B. B. van der Meer wordt binnenkort benoemd tot plaatsvervangend direkteur bij de direktie van de visserijen van het mi nisterie van landbouw en visserij. Van der Meer, geboren in 1945, werkt nu nog op het ministerie van verkeer en waterstaat. Hij is daar plaatsvervangend direkteur scheep- vaartpolitiek en maritiem beleid. ATHENE - Bij de herdenking in Athene van de studentenopstand te gen de Griekse militaire dictatuur van 17 november 1973 hebben vol gens sommige schattingen meer dan 150.000 Grieken gedemonstreerd voor uittreding van Griekenland uit de NAVO. de demonstranten eisten ook sluiting van de Amerikaanse ba ses op Grieks grondgebied. 56. Dodelijk verschrikt zet Ingrid haar paard tot grote spoed aan. Wie deze mannen zijn. heeft ze ogenblikkelijk begrepen en ze beseft bovendien, dat, als Grud haar in handen zou kunnen krijgen, hij Erwln naar zijn pijpen kan laten dansen. Diep over de hals van haar paard gebogen. jaagt ze voort en inderdaad slaagt ze erin een flink stuk op haar achtervolgers uit te lopen. Maar dan slaakt ze een kreet van schrik en met een ruk houdt ze haar paard in. Voor haar be let een breed, diep ravijn haar het voortgaan. Met een snelle blik over haar schouder, laat ze zich uit het zadel glijden en begint, rillend van ontzetting in het ravijn af te dalen. „Halt", schreeuwt Gurd haar toe „Kom hier kleine heks. Wacht, we komen je halen!" „Je krijgt me niet", hijgt zo „Ik weet best, wat je van plan bent en dat zal je niet lukken „Doe één stap nader en ik spring naarÜèhe^ den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6