CDA bepleit consoliderende restauratie Meelstraat-panden Raadsbeschouwingen gaan in op werkloosheid en milieuzaken Aanpassing I.S.D. nogal duur Brouwershaven presenteert feestelijk programma rond aankomst Sinterklaas AUTOBEDRIJF ISTA L. A. ISTA STREEKNIEUWS Alcantara f 250.- korting •Ilolty* mode Middenstand ontbreekt in aanbiedingsnota ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 19 november 1982 Nr. 23220 3 ZIERIKZEE - De C.D.A.-fraktie in de Zierikzeese raad vindt het jammer, dat de panden Meelstraat 11 t/m 19 en Paternosterstraat de komende jaren niet aan restauratie toe zijn. Door de speling van water en wind kan, volgens deze fraktie in haar algemene beschouwingen, toch ern stig verval gaan ontstaan. „Is daar provisorisch iets aan te doen?", wil men van het kollege weten. ZIERIKZEE - In de panden Meelstraat 4-6 is thans nog de Intergemeentelijke Sociale Dienst gehuisvest. Zoals hekend zal de I.S.D. binnen afzienbare tijd verhuizen naar het voormalig belastingkantoor aan de Oude Haven. De pan den in de Meelstraat zullen na die verhuizing beschikbaar komen voor het on derbrengen van een gedeelte van het gemeentesekretarie en het bureau voor lichting. De kosten van de aanpassing (f 165.000,—) worden door de raads- frakties echter nogal hoog bevonden, zoals blijkt uit de algemene beschou wingen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BROUWERSHAVEN - De middenstandsvereniging van Brouwershaven heeft een gezellig programma op gesteld rond de aankomst van Sinterklaas. In Brouw komt Sint pas 27 november aan, maar de festiviteiten beginnen morgen, zaterdagavond, al. De restauratie van de Varreput, be schouwt het C.D.A. als een klein schalig projekt, dat goed door plaat selijke aannemers uitgevoerd kan worden. De fraktie informeert of het kolle ge al eens heeft overwogen de put 1.50.2 m te versmallen resp. te verleg gen naar de Baliezijde. Het vrijko mende deel (aan de Weststraat) kan dan benut worden als voetpad. „De wandelaar krijgt daardoor wat meer veiligheid in deze „flessehals", aldus het C.D.A. Afstoten? De P.v.d.A.-fraktie zegt het juist te vinden, dat geen verdere stappen worden ondernomen m.b.t. de restauratie van de panden Meelstraat en Paternosterstraat. De ze fraktie bepleit een herbezinning over het bezit van deze panden, het geen een jaarlijkse last van 25.000,— voor de gemeente bete kent. Volgens de P.v.d.A. zou zelfs overwogen moeten worden de betref fende panden af te stoten. De voorstellen om kredieten be schikbaar te stellen voor voorberei ding van restauraties Varreput en Vismarkt zullen door de P.v.d.A. „van harte" ondersteunt worden. De post verbouw Meelstraat 4-6 wordt door deze fraktie hoog gevon den. Enige soberheid is volgens haar hier op zijn plaats. Het C.D.A. acht de verhuizing van een deel van het sekretariepersoneel naar het funktionele mooie pand van de I.S.D. begrijpelijk. Men gaat er van uit dat de post op de activitei tenlijst ad 165.000.— een ruwe schatting is. Verder wordt verzocht t.z.t. inzage te krijgen in het pro gramma van eisen en/of bouwkundi ge voorzieningen. Ook moeite Evenals de P.v.d.A. blijkt ook de V.V.D. moeite te hebben met de hoogte van het bedrag voor de ver bouw en inrichting van deze panden. Advertentie te Oosterland dealer van: Austin, Rover. Triumph, Land- en Rangerover. Subaru goed geoutilleerde 9ervicewerkplaats reparatie carrosserie spuitinrichting ML en tectylbehandeling erkend inbouw9tation gasinstallatie (Landi den Hartog) takel- en bergingsbedrijf St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 „Bij ingebruikname van de I.S.D. is het gehele pand in goede staat ge bracht", sldus de V.V.D.die ook spoedig nader geïnformeerd wil wor den over plannen en ramingen. Jumelage Evenals vorig jaar blijken de frak- ties nog steeds van mening te ver schillen over de internationale uit wisselingen met St. Hilaire en Hat field. De V.V.D. voelt er niet voor de jumelage af te bouwen of abrubt te beëindigen. Wel vindt deze fraktie dat voorshands geen officiële uitno diging naar Hatfield en/of St. Hilai re moet uitgaan. Als verklaring zou volgens de V.V.D. medegedeeld moe ten worden dat als gevolg van de sociaale-ekonomische toestand van Nederland het financieel niet verant woord wordt geacht regelmatig ju melage uitwisselingen te laten plaatsvinden. Wel wordt gepleit voor het handhaven van jeugduitwisselin gen, zij het met wat kortere tijds duur. Het C.D.A. laat op voorhand reeds weten een eventueel voorstel tot ver hoging van de post internationale uitwisseling met kracht van de be kende argumenten te zullen afwij zen. ZIERIKZEE Intocht Sint Nicolaas „Zou de goede Sint wel komen nu hij 't weer zo lelijk vindt?", wordt af gevraagd in een overbekend Sinter klaasliedje. Je zou het je ook af kun nen vragen zaterdagochtend als het weer inderdeaad zo slecht wordt als De Bilt belooft. Het bestuur van de Zierikzeesche Ondernemers Centrale (Z.O.C.) laat echter weten, dat de Sint en zijn Zwarte Pieten in elk ge val omstreeks half elf aankomen aan de passantensteiger zaterdagochtend hoe lelijk het weer ook mag zijn. Mochten storm en regen zich echter al te veel doen gelden, dan zal de offi ciële welkomsttoespraak door burge meester Th. H. de Meester niet op het Havenplein plaatsvinden, maar in de Concertzaal. Helaas niet alle belangstellenden zullen dan aanwezig kunnen zijn; uiteraard zullen de kinderen van de kleuterscholen en de lagere klassen van de lagere scholen voorrang krij gen. Onder leiding van ouderkom- missieleden zullen de kinderen deze intocht van de Sint kunnen meema ken. Als het weer het enigszins toestaat zal de officiële ontvangst ge woon op het Havenplein plaatsvin den. In het andere geval zal ceremo niemeester de heer Dick Dool, direkt na aankomst van de Sint en zijn Pie ten aan de passantensteiger bekend maken dat naar de Concertzaal wordt uitgeweken. Rondrit De rondrit van St. Nicolaas. die na de officiële ontvangst op het pro gramma staat zal dan ook afhanke lijk van de weersomstandigheden wel of niet doorgaan. Het Z.O.C.- bestuur hoopt uiteraard, dat het no vemberweer 2ich zaterdag niet van zijn ruigste kant laat kennen, maar De R.U. gaat in de algemene be schouwingen niet nader in op dit punt, maar liet vorig jaar - als eerste - reeds weten voorstander te zijn van het afbouwen van deze internationa le uitwisselingen. De P.v.d.A. is een andere mening toegedaan. De fraktie pleit voor in standhouding van de kontakten, ook op officieel niveau. Verder vraagt de fraktie in overleg met de Jumelage- kommissie na te gaan of de eigen bij drage van deelnemers aan jeugduit wisselingen mogelijk aangepast zou kunnen worden, omdat deze naar het idee van de P.v.d.A. relatief laag is. Het bevreemde deze fraktie, dat in de diskussie over het wel of niet handhaven van de jumelage de be treffende kommissie nooit is betrok ken. Men verzoekt het kollege dit op korte termijn te doen en daarna de zaak opnieuw in het senioren convent aan de orde te stellen. Voorlichting Ten aanzien van de door de ge meente verstrekte voorlichting kan de P.v.d.A. zich vinden in het gevoer de beleid. Wel worden de wat infor matieve artikeltjes gemist, die vroe ger het eigen mededelingenblad „Stadsberigten" sierden, maar nu in de advertentierubriek ontbreken. De verhuizing van het bureau voorlich ting acht de P.v.d.A. een goede ge dachte omat het bureau voor de bur gers zo goed mogelijk bereikbaar dient te zijn. Het C.D.A. vindt de voorlichting na het verdwijnen van „Stadsberig ten" toch wel minimaal. Het ware volgens het C.D.A. te overwegen de voorlichting, zoals die nu funktio- neert, nog eens aan een kritisch on derzoek te onderwerpen. mocht dat wel het geval zijn, dan is er dus een alternatief programma. Zoals reeds eerder gemeld zullen zaterdagmiddag in de Concertzaal twee kindervoorstellingen plaats vinden, t.w. van half drie tot half vier voor de kinderen van kleuter scholen en klassen 1 en 2 van de lage re scholen en van vier tot vijf uur voor de leerlingen van de hogere klassen. Plattelandsvrouwen hielden doe-middag De presidente kon op de doe- middag van de Plattelandsvrouwen afdeling Schouwen in „Het Huis van Nassau" een flink aantal dames wel kom heten, in het bijzonder de dames Boom en Van Vulpen van de afdeling Brouwershaven, onder wiens leiding men zou gaan knutselen. Er waren geen bijzondere mededelingen, dus kon men al snel aan de slag. De beide dames vertelden eerst wat de bedoe ling van deze middag was. Zij begon nen iedeer een Sint Nicolaas gebeur tenis te vertellen, die zij in hun jeugd hadden meegemaakt. De materialen voor de eerste opdracht werden uit gedeeld en al snel was men heel in tensief bezig. De resultaten waren erg leuk. De tweede opdracht was iets heel anders. Hierbij moest men knippen en plakken. Aan het eind van de middag was het leuk eikaars werkstukken te bewonderen. Het was een gezellige „doe-middag", waarbij ondertussen ook een praatje kon worden gemaakt. De presidente dankte de beide dames voor het ge leerde op deze middag en bood hen een attentie aan. Lustrumviering N.C.V.B. Woensdag 17 november vierden de dames van de afdeling Zierikzee van de N.C.V.B. het vijfendertig-jarig bestaan van de afdeling. Mevr. Cor net, de gewestelijke presidente; mevr. Boot, de rayonskontaktvrouw en de afgevaardigden van de regio- afdlingen vierden het feest mee. Een gezamelijke broodmaaltijd vormde de hoofdmoot van het pro gramma. De bijeenkomst werd geo pend met het zingen van gezang 1 en gebed, uitgesproken door de presi dente mevr. Tuitman-van der Maas. In haar welkomstwoord memoreerde de presidente de voorbijgegane jaren en sprak de hoop uit om met elkaar, vertrouwend op Gods hulp, eensge zind de toekomst tegemoet te treden. De maaltijd werd enkele malen on derbroken voor een feestelijke bij drage van veschillende leden t.w. koorzang, deklamatie en een ABC, gemaakt op het reilen en zeilen van de afdeling. Na het zingen van het bondslied las mevr. De Vlieger psalm 23. Hebreeën 13 vers 8 vormde het uitgangspunt voor de meditatie „Je zus Christus is gisteren en heden de zelfde". Na het zingen van het slot lied dankte mevr. Weekhout de presi dente en de leden van de feestkom- missie en sloot de bijeenkomst met dankgebed. Kollekte Leger des Heils Volgende week van maandag 22 tot en met vrijdag 26 november houdt het Leger des Heils een huis-aan-huis kollekte in Zierikzee. De opbrengst hiervan zal onder meer worden bestemd voor de kerstfeestvieringen die het Leger jaarlijks organiseert voor diverse groeperingen. In de maand december zullen kerst diensten worden gehouden in het zie kenhuis, in het bejaardencentrum Borrendammeen in de Cornel last ich- ting te Zierikzee en „In *t Opper" te Bruinisse. Verder komen er tiener en kinderfeesten en een open-huis op 31 december. RENESSE Toneelstuk „Op Drift" De toneelvereniging „Op Drift" geeft zaterdag 27 november in het dorpshuis te Renesse haar najaars uitvoering. Op het repertoire staat het toneelspel in drie bedrijven. „Ook mannen zijn maar mensen" van Tilly Hütter en Annet Beer- baum. Het stuk wordt gespeeld door de dames B. J. Kooman-Hart, C. J. Koo- man en C. Hoogerhuis-v. d. Linde en de heren J. v. d. Hoek, M. Holm en W. Lokker. Die regie is in handen van mevr. R. Gilijamse-Meijers, mevr. J. Krijnse Locker-Krijger is souffleuse, mevr. L. Blom-Weijers verzorgt de grime en de heer Wout Oosterling is de toneelmeester. In de pauze zal een verloting wor den gehouden ten bate van de vereni gingskas en de avond wordt besloten met een bal op muziek van het Schel de trio. NOORDWELLE Bijeenkomst NBvP Voor woensdag 24 november orga niseert de NBvP, afdeling Noordwel- le e.o. een bijeenkomst in het dorps huis te Noordwelle. Onder leiding van de dames Van Vulpen en Boom kunnen de bezoekers kreatief bezig zijn. NIEUWERKERK Zesjarig meisje aangereden Op de Stolpweg bij Nieuwerkerk werd een zesjarig meisje die daar met haar moeder R. L. A.-K. aan het wan delen was, aangereden. De automobi list reed na het ongeval door. Door dat de moeder het kenteken had ge noteerd, kon de rijkspolitie de dader W. P. de V. uit Oosterland aanhou den. Het meisje liep door het ongeluk een hersenschudding op. Kommissie Welzijn De kommissie welzijn van de ge meente Duiveland vergadert vrijdag 26 november in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Op de agenda staat on der meer bespreking vereenvoudi ging procedure- en inspraakregels welzijnsplanning, advisering over subsidie-aanvragen voor 1983 van di verse instellingen en de bespreking van het evaluatierapport. Voor tijd: zie agenda. OOSTERLAND Bazar De zanggroep uit Oosterland, on der leidig van Rianda Dalebout, or ganiseert voor zaterdag 27 november in samenwerking met de Zendings- groep een kleine bazar in de Voor- kerk. De opbrengst is bestemd voor het kinderkoor, voor kledingaan- koop en ook voor de Zending. Inbraak In de woning van B. aan de rijks wegbij Oosterland werd ingebroken. Hoe de inbraak is gepleegd is nog niet bekend. Antiek en zilver met een waarde van enkele duizenden gul dens worden vermist. Frontale botsing Op rijksweg 18 dicht bij Ooster land zijn dinsdag twee wagens fron taal op elkaar gebotst. Automobilist J. v. S. uit Nieuwerkerk raakte hier bij gewond en moest in het Rode Kruis Ziekenhuis worden opgeno men. Het ongeluk gebeurde nadat au tomobilist K. C. v. R., die richting Bru reed, een wagen wilde passeren. Hij zou daarbij tegenligger van S. niet hebben gezien. De wagens raak ten zwaar beschadigd. Ook de C.D.A.-fraktie vuurt in haar algemene beschouwingen enke le vragen af op het kollege betreffen de milieuzaken. Zo verzoekt het C.D.A. of de raad inzage kan krijgen in het rapport: „De organisatie van de Hinderwet etc.", uitgebracht door het ministerie van volkshuisvesting en milieu. Verder informeert deze fraktie of er al inzicht is in de kosten als het proefprojekt betreffende milieuta ken bij de Reinigingsdienst wordt ondergebracht. Een vraag, die het C.D.A. bezighoudt is ook hoe de re gelgeving van de milieuwetgeving zich verdraagt met het gehele ekono- mische gebeuren. „Kan het be drijfsleven zich nog wel staande hou- Advertentie mantels; coats; blazers en pakjes nu met (wellicht een tip voor Sint?) Oo* vrwr *n «ktwH In het Tonnenmagazijn wordt mor gen van zeven uur af een Sint Nico laas playbackfestival gehouden. Hier doen maar liefst 27 groepen aan mee, dat zijn in totaal ongeveer 90 personen uit Dreischor en Brouwers haven. Van deze optredens zullen video-opnamen worden gemaakt. Een week daarna, zaterdag 27 no vember, zullen Sint en zijn Pieten Intocht St. Nikolaas St. Nikolaas en de Zwarte Pieten hebben hun bezoek aan de dorpen op Schouwen-Duive- land verdeeld over drie zater dagen. Hieronder volgt een overzicht van de aankomsttij den. Zaterdag 20 november: Zierikzee: 10.30 uur (passan tensteiger bij de Zuidhaven poort). Zonnemaire: 13.30 uur (spek- takulaire aankomst Christi- nastraat). Bruinisse: 14.00 uur (aankomst aan de kade). Renesse: 14.00 uur (inge haald door Luctor et Emergo). Zaterdag 27 november: Burghsluis: 11.00 uur (aan komst in de haven). Burgh-Haamstede: 12.00 uur (aankomst via Burgh). Brouwershaven: 14.00 uur (aankomst bij de oude jachtha ven). Nieuwerkerk: 14.00 uur (aan komst dorpshuis). Zaterdag 4 december: Noordgouwe: 13.30 uur (aam komst op de Ring). BRUINISSE Aankomst Sint Nicolaas Volgens het Internationaal sékre- taiiaat van Sint Nikolaas komt de kindervriend met drie zwarte mede werkers zaterdagmiddag met een mosselkotter in de haven van Brui nisse aan. Op uitnodiging van de Stichting Festiviteiten Bruinisse en de Onder nemersvereniging „Bru" komt hij om twee uur aan en wordt dan wel kom geheten door burgemeester T. C. Hekman. Door de muziekkorpsen „Nu met Hope" en „Oefening en Uit spanning" wordt de Sint muzikaal onthaald. Alle kinderen kunnen op de TV zien hoe de Sint zaterdagochtend als eerste plaats in Nederland in de ha ven van Marken arriveert. Met de den, indien zij adequaat wil funktio- neren?", vraagt deze fraktie. Ook wordt geïnformeerd of bij het kolle ge niet de vrees aanwezig is, dat het spanningsveld tussen milieu en eko- nomie dreigend is en of het kollege die dreiging kan wegnemen. Samenwerking De P.v.d.A.-fraktie laat weten re gionale samenwerking op het gebied van milieuzaken te ondersteunen. De fraktic acht het zinvol deel te nemen aan het proefprojekt, om na te gaan of het mogelijk is milieutaken onder te brengen bij de reinigingsdienst. R.U., C.D.A. en P.v.d.A. verbazen cr zich allen over, dat in de aanbie dingsnota bij de gemeentebegroting wel aandacht wordt geschonken aan landbouw, visserij en industrie en niet aan de middenstand. De R.U. informeert naar dc reden hiervan en merkt op. dat deze knte- gorie toch een belangrijk steentje bij draagt aan de plaatselijke ekonomic. Het C.D.A. gaat cr ook vanuit dat de middenstand een van de grootste werkgevers van Zierikzee is. Het handhaven en stimuleren van het de- tailhandelsgebeuren acht deze frak tie een belangrijke taak. Geïnfor meerd wordt of het kollege al een standpunt heeft bepaald naar aanlei ding van het rapport van de Kamer van Koophandel betreffende het be drijfsleven op Schouwen-Duiveland. Ten slotte dringt het C.D.A. aan op intensievere kontakten met de mid denstandskommissie gezien de vele rond 14.00 uur in het Tonnemagazijn aankomen. Na zijn welkomstwoord is er voor de kinderen een show met clowns, een songfestival en nog meer verrassingen. 's Avonds komen de ouderen aan bod met een disco-bal waaraan mede werking wordt verleend door Radio Drive in Show. snelle mosselkotter (stoom is achter haald) wordt dan de moselroute ge volgd naar Bruinisse. Na aankomst gaat de Sint met z'n schimmel en z'n gevolg, geëskorteerd door de muziek, naar het Dorpshuis. Als een goed bestuurder heeft de Sint de regeling getroffen dat de peuters, de kleuters en de kinderen van de klassen 1, 2 en 3 naar het Dorpshuis gaan met de Sint voor een gezellige middag met o.a. een kindergoochelshow. Voor de kinderen van de klassen 4, 5 en 6 wordt er in het Ned. Herv. Vereni gingsgebouw een fantastische kin derfilm gedraaid. Vergadering ijsvereniging „Nooitgedacht" De ledenvergadering van de ijsve reniging „Nooitgedacht" in Hotel „Storm" werd slechts bijgewoond door een handvol leden. Ze werd geo pend door voorzitter A. Ruitenbeek. In het jaarverslag van de sekreta- ris M. v. d. Spek kwam o.a. naar vo ren dat de ijsbaan in de huidige vorm de vereniging veel onnodig werk geeft om de baan in een redelijke konditie te houden. De baan ligt te diep en het water zakt langzaam weg waardoor er scheuren ontstaan. Een bij de gemeente ingediend plan voor een nieuwe ijsbaan in het Westplant soen is wegens de hoge kosten door de gemeente afgewezen. In het afgelopen seizoen werd door zelfwerkzaamheid de verlichting rondom de baan gerealiseerd, waar bij de masten van Bruse Boys wer den overgenomen. Het bestuur is nu bezig met plannen om de bodem van de ijsbaan te verhogen. Deze plannen zullen weer aan de gemeente worden aangeboden. Een dezer dagen kan de aflevering van de nieuwe door de ijsvereniging bestelde veegmachine worden ver wacht. Ook komt er een andere keet voorkonsumptieverkoop en omkle den. De oude keet was, na enkele ke ren op- en afbreken van ellende in el kaar gestort. De heren P, Brughts en L. Knop trokken zich uit het bestuur terug. Deze vakatures werden niet opgevuld zodat het bestuur nu uit 13 leden bestaat. Uit het verslag van penningmeester S. Otte bleek dat de vereniging er financieel gezond voor staat. ROTTERDAM - De Stichting Sa menwerkende Havenbedrijven (SHB), de „Pool" van havenwerkers in Rotterdam, heeft het faillissement aangevraagd van het stuwadoorsbe- drijf Rijsdijk (100 werknemers). raakvlakken tussen gemeente en middenstand. De P.v.d.A. laat weten moeite te hebben met het feit, dat het kollege dc indruk geeft voor een zoete Greve- lingen te hebben gekozen. De fraktie noemt het gevaarlijk zich op deze manier uit te laten over een zaak. die zoveel kanten heeft en waarover het laatste woord nog niet gesproken is. Ten slotte wordt in de algemene be schouwingen van de diverse fraktics nog aandacht besteed aan dc jeugd werkloosheid. Als er mogelijkheden komen om voor de jeugdige werklozen wat te doen. dan zullen die. zeker hier, be nut moeten worden, vindt de V.V.D.- fraktie. De P.v.d.A. laat weten zeer veront rust te zijn over de problematiek van jeugdige werkzoekenden en school verlaters. Gevraagd wordt of het kol lege kan aangeven hoeveel school verlaters zich per 1 januari zullen melden voor een R.W.W.-uitkering. Verder wil de P.v.d.A. weten welke initiatieven ontwikkeld kunnen worden om iets tc doen aan de op vang van vooral deze groep. Cijfers De C.D.A.-fraktie wil geïnfor meerd worden over de regionale werkloosheidscijfers en over het per centage. dat voor Zierikzee geldt. Verder vraagt het C.D.A. hoeveel werkzoekenden, beneden 23 jaar, in Zierikzee langer dan 12 maanden werkloos zijn. „Welke opjekten zijn er intussen gezet voor vrijwilligerswerk en hoe staat het met de bereidheid tot aan vaarden van genoemd vrijwilligers werk bij de langdurig werkloze schoolverlaters met behoud van uit kering", vraagt deze fraktie verder nog. ZIERIKZEE - De P.v.d.A.-fraktie in de Zierikzeese raad verzoekt geïnformeerd te worden over de stand van zaken omtrent de onderzoeken naar de bodemverontrei niging bij de voormalige gasfabriek en het voormalige bedrijfsterrein van de fa. Van der Wekken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3