Staatsbezoek in teken van Europeese Gemeenschap Posters, kaarten, kinderboeken im AGENDA Koninklijk bezoek aan Engeland Minister Brinkman pardonneert de VPRO Regerings verklaring direkt op televisie Nog veel scholen een dag dicht Werkgevers en werknemers over arbeidstijd verkorting Twintigmiljoenste rijexamen op 25 november rff MÉ* Amerikaanse afgezant over zeerechtverdrag Uitbetaling beurzen misschien in december Immigratie Turken en Marokkanen loopt drastisch terug Man verwondt echtgenote levensgevaarlijk Chaos in Griekenland door regen en sneeuw Vliegverbods F-15 straaljagers op Soesterberg installatiebedrijf DEURLOO BU Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 LONDEN - Koningin Beatrix en prins Claus keerden vrijdagmiddag terug naar Nederland van het staatsbezoek aan Groot-Brittannië, dat zieh vooral heeft gekenmerkt als een krachtig appèl aan het adres van de Britten om de verbondenheid met Nederland en andere Europese landen binnen het kader van de Europese Gemeenschap te handhaven. Dat appèl klonk door in de toespra ken die koningin Beatrix tijdens het staatsbezoek hield: „Wij konden en kunnen ons geen Europese Gemeen- HILVERSUM - Minister Brink man, de nieuwe bewindsman op wel zijn, volksgezondheid en kuituur, heeft de VPRO gepardonneerd inza ke de door zijn voorganger gewraak te uitzendingen op 26 en 29 septem ber van Koot en Bie, waarin de regels voor de reklame voor de eigen om roep zouden zijn overtreden. De vorige minister had naar aanlei ding van deze programma's en de eer der na een uitzending op 9 mei van Koot en Bie uitgesproken berisping, de Omroepraad gevraagd advies te geven over een mogelijke straf voor de VPRO. De minister had daarbij gesuggereerd te denken aan het even tueel gedeeltelijk intrekken van de zendtijd van deze omroep. Algemener Minister Brinkman nu, heeft in een brief aan de VPRO, waarvan af schriften zijn gestuurd aan de andere omroepen en de Omroepraad, laten weten die adviesaanvraag een meer algemeen karakter te willen geven. De gewraakte programma's van 26 en 29 september laat hij voor wat ze waren: „ongetwijfeld humoritisch, maar niet voor herhaling vatbaar". De minister wil echter wel van de Omroepraad een advies over moge lijke herbezinning op de werking en de toepassing van de uit 1976 stam mende beschikking inzake de rekla- meregels voor de eigen omroep. HILVERSUM - De NOS zal maan dag 22 november via Nederland 2 vanaf 13.00 uur een rechtstreekse televisie-uitzending verzorgen van het uitspreken van de regeringsver klaring. In verband daarmee zullen de uit- zendigen van ,,Den Haag Vandaag" de volgende drie dagen een half uur langer duren. Het programma voor die dagen van Nederland 1 ziet er dan na het avondjournaal als volgt uit: Dinsdag 23 november: 21.55 uur: ,,Op zicht"; 22.10 uur: Beeldspraak"; 22.50 uur: „Den Haag vandaag"; 23.35 uur: Reklame en journaal. Woensdag 24 november: 21.55 uur: Studio Sport; 22.25 uur: „Den Haag vandaag"; 23.10 uur: Reklame en journaal. Donderdag 25 november: 21.55 uur: „Denkbeeld"; 22.45 uur: „Den Haag vandaag"; 23.30 uur: Reklame en journaal. schap voorstellen zonder Engeland. Het Verenigd Koninkrijk kan en zal zonder enige twijfel een belangrijke bijdrage leveren tot Europese ge meenschap". Appèl In hoeverre de Britse regering aan dit appèl gehoor zal geven, blijkt wellicht als straks de financiële bij drage van Groot-Brittannië aan de kas van de Europese Gemeenschap voor de komende jaren vastgesteld moet worden. Het zwaarste geschilpunt tussen de tien lidstaten van de EG kwam uitge breid ter sprake tijdens het onder houd dat minister Van den Broek van buitenlandse zakeb had met zijn Britse ambtgenoot Pym. Hierbij heeft de Nederlandse bewindsman zijn Britse kollega er met nadruk op gewezen dat als oplossing niet kan gelden dat de Beneluxlanden en De nemarken „de som van de rekening" betalen. Downingstreet 10 Dat de huidige Britse regering on der leiding van mevrouw Thatcher belang hecht aan deze zaak bleek on- DEN HAAG - Veel scholen hebben vrijdag, de laatste dag van de vijf daagse staking in het onderwijs, als nog een paar uur of de hele dag het werk onderbroken. De vakorganisa ties nemen deze stakinkjes niet meer onder hun hoede. In de meeste geval len zal met medewerking van gemeente- en schoolbesturen perso neel van niet-stakende scholen de ge legenheid krijgen een slotmanifesta tie bij te wonen. Er werden er vrijdag veertien, verspreid over het hele land, gehouden, o.a. in het Goes Ly ceum te Goes. Dit is de bonden aan het einde van de voorlaatste stakingsdag (donder dag) gebleken. Er zijn die dag geen ernstige onregelmatigheden voorge komen. Alles liep volgens het boekje, volgens de KOV. Het beeld aan het stakingsfront was ongewijzigd, kon- kludeerde de ABOP. De staking gaat gewoon door, aldus h.et'NGL. De Algemene Bond van Onderwij zend Personeel (ABOP) dreigt met een algemeene staking, indien de re gering blijft bij het voorstel om 1,65 procent te korten op de salarissen van onderwijzend personeel. De ABOP zei dit in een donderdagavond uitgegeven verklaring. ST. GEORGE, Granada - De linkse regering van Grenada heeft 23 poli tieke gevangenen, onder wie een oud minister, vrijgelaten. Dit hebben re geringskringen bekendgemaakt. JERUZALEM - Majoor Saad Had- dad, het hoofd van de Christelijke militie in Zuid-Libanon, heeft het verwijt bestreden, dat zijn organisa tie verantwoordelijk was voor de slachting, half september, in twee vluchtelingenkampen bij de Libane se hoofdstad Beiroet. der meer tijdens het gesprek dat ko ningin Beatrix en prins Claus hadden met de premier in haar ambtswoning in Downingstreet 10. Van den Broek die het gesprek bijwoonde, zei na af loop dat premier Thatcher een krach tig pleidooi had gehoudep voor geza menlijke bestrijding van de werk loosheid door de Europese landen. De „politieke" aspekten van het staatsbezoek werden door de Britse pers nauwelijks gesignaleerd. DEN HAAG - De werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid hebben vandaag verder ge praat over de mogelijkheid om te ko men tot aanbeveling aan CAO- partijen in bedrijfstakken en onder nemingen om in 1983 een deel van de reeds vastliggende loonsom te ge bruiken voor arbeidstijdverkorting. Dat bleek donderdag na afloop van een gesprek tussen werkgevers en vakcentrales in Den Haag. Er wordt gepraat op basis van een stuk van de werkgevers, waarop de vakcentrales veranderingen hebben voorgesteld. FN V-voorzitter Kok zei dat hieruit mag worden afgeleid, dat in de Stich ting van de Arbeid de serieuze wil aanwezig is om tot een gemeenschap pelijke opstelling te komen. Er is niet op voorhand sprake van een uit zichtloze situatie, aldus Kok. Ook werkgeversvoorzitter Van Veen (VNO) zei dat beide partijen vanuit een positieve instelling zoeken naar oplossingen. De aanbevelingen moe ten echter worden gedaan op een mo ment, dat de CAO-onderhandelingen bijna beginnen. Dat zet ons voor een grote tijd klem, aldus de VNO- voorzitter. DEN HAAG - Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen neemt op 25 november het 20 miljoenste rij examen voor personenauto's af. Staatssekretaris Scherpenhuizen van verkeer en waterstaat zal die dag op het CBR in Rijswijk symbolisch een van de kandidaten tot 20 mil joenste verklaren. Het is het CBR na melijk niet mogelijk exact vast te stellen in welke van de 59 oproep- plaatsen dat examen valt. Wel staat vast dat die dag 3.000 kandidaten examen doen, aldus het C.B.R. in een persbericht. De staatssekretaris zal in het CBR in Rijswijk tevens de 20 miljoenste kandidaat of de eerstvolgende die met succes zijn rijexamen heeft afge legd, het rijvaardigheidsbewijs over handigen. In het 55-jarig bestaan van het CBR zijn circa zeven miljoen rijbewijzen aan geslaagde kandidaten uitge reikt. Het bureau begon zijn aktivi- teiten in 1927 nadat het door onder meer de ANWB en de KNAC was op gericht. ZIERIKZEE - Sfndi kort zit in de St. Domusstraat een nieuw winkeltje Eigenaresse Hannie Heyboer-van A Imenkerk uit Zierikzee heeft het Cirkel" genoemd en men kan er terecht voor originele wenskaarten, posters, decor-prints, strips en hoeken. Vooral kinderboeken zijn goed vertegenwoordigd. Hannie Heyhoer, die tot voor kort bejaardenhulp was, speelde al enkele jaren met idee een zaak in Zierikzee te begin nen. ,,Een dergelijke winkel ontbrak echt in deze stad, vandaar dat ik de stap heb genomen". Het interieur van Cirkel met links op de foto Hannie Heyboer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) STRAATSBURG - Het Europees parlement heeft voorstellen van de Europese kommissie, het dagelijks bestuur van de E.G., goedgekeurd om 175,7 miljoen gulden ontwikke lingshulp te verstrekken aan de lan den van de Centraal-Amerikaanse gemeenschappelijke markt: El Sal vador, Honduras, Guatemala, Nica ragua, Costa Rica en Panama. Ook gaat hulp naar Haïti en de Domini caanse republiek. Beide landen ho ren tot de armste van de wereld. DEN HAAG - De speciale afgezant van president Reagan, oud-minister van defensie Donald Rumsfeld, heeft woensdag in gesprekken met minister-president Lubbers, staats sekretaris Van Eekelen van buiten landse zaken en staatssekretaris Bol- kestein van ekonomische zaken de bezwaren van de Amerikaanse rege ring toegelicht over het zeerechtver drag waarvan de ondertekening op 6 december in Kingston op Jamaica is voorzien. Nederland was bij de goedkeuring van het ontwerp-verdrag onder de 17 landen die zich van stemming ont hielden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken liet Rumsfeld staatssekretaris Van Eekelen weten dat zijn regering er wel enkele positieve punten in zag, maar het over het algemeen negatief te vinden. Van Eekelen liet de Ame rikaanse speciale afgezant precies het tegenovergestelde weten. Het verdrag bevat regels voor scheepvaart, visserij, milieubescher ming, Continental plat, wetenschap pelijk zee-onderzoek, militair ge bruik van de zee en voor de zeemijn- bouw. Nederlandse bedrijven die in de zeemijnbouw geïnteresseerd zijn hebben zich al voor ondertekening uitgesproken. DEN HAAG - Het ziet er naar uit dat 15.000 studenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs die recht hebben op een studiebeurs of een bijdrage in de studiekosten, de bijdrage die zij in december moeten ontvangen ook in die maand tege moet kunnen zien. Dit heeft minister Deetman van on derwijs en wetenschappen donder dag geantwoord op schriftelijke ka mervragen. Deetman zegt zijn uit erste best te doen om de uitkering toch in december uit te keren. Hij •zegt niet pessimistisch te zijn over dë vraag of dat lukt. Enige weken geleden werd bekend dat het ministerie van onderwijs, in verband met financiële problemen, mogelijk niet in staat zou zijn om de december-bijdrage in die maand te betalen. DEN HAAG - De immigratie van Turken en Marokkanen in Nederland is de laatste twee jaar drastisch te ruggelopen. Bovendien stijgen de vertrekcijfers bij beide nationalitei ten. Aldus heeft het Sociaal en Cultu reel Planbueau (CPB) donderdag be kendgemaakt. Het CPB verwacht dat het huidige aantal Turken (150.000) toeneemt tot 180.000 in 1990. Het aantal Marokkanen (nu 95.000) zal in dat jaar 130.000 bedragen. In 1980 vestigden zich nog 17.500 Turken en 10.500 Marokkanen in Ne derland, voor 1982 zullen deze aantal len vermoedelijk niet hoger uitval len dan respektievelijk 5000 en 6000, aldus de CPB-prognose „Bevol kingsprognose allochtonen in Neder land". Aanvankelijk had het CPB in 1980 een veel snellere groei voorspeld. Het CPB neemt aan dat de vrij abrupte wijziging in de migratiecij fers direkt en indirekt worden ver oorzaakt door de slechter wordende bestaansvoorwaarden en de scherpe stijging van de werkloosheid in Ne derland. NEW YORK - Op een veiling in New York hebben 98 werken op ets- gebied van Picasso (1881-1973) in to taal ruim een miljoen dollar (circa 2.8 miljoen) opgebracht. HOORN Bij een hooglopende ru zie in de echtelijke woning in Hoorn is in de nacht van woensdag op don derdag de 47-jarige mevrouw R. B- N. levensgevaarlijk gewond gcraAkt door een kogel uit een revolver van haar 52-jarige echtgenoot W. B. Di- rekte aanleiding voor de ruzie was de late thuiskomst van de 19-jarige dochter, aldus de politie Volgens de politie is mevrouw B. van zeer korte afstand in het hoofd geschoten Zij werd opgenomen in een ziekenhuis in Hoorn, maar later op de dag in zeer kritieke toestand overgebracht naar het Academisch ziekenhuis in Leiden. ATHENE - Kommunikatie en ver voer zijn vrijdag in het noorden en het midden van Griekland ontwricht door zware regenval en sneeuw. Vluchten werden geannuleerd en schepen konden niet vertrekken. In Thessaloniki kwamen veel huizen onder water te staan. SOESTERBERG - Van de 18 op de vliegbasis Soesterberg gestationeer de Amerikaanse F-15 straaljagers hebben er 16 een vliegverbod tot een inspektie van het kielvak heeft plaatsgevonden. De twee overige toestellen hebben geen vliegverbod, aangezien dit de „alarmtoestellen" zijn. Dit heeft een woordvoerder van de vliegbasis meegedeeld. Het vliegverbod voor dit type toestel werd afgelopen dinsdag in gesteld voor alle Amerikaanse toestellen die meer dan 500 uur had den gevlogen. Het gold dus ook voor in het buitenland gestationeerde Amerikaanse F-15's. Verwacht wordt dat de inspektie aan het kiel- vlak nog deze week wordt afgerond. Vrijdag 19 november Zierikzee Stadhuis. Welzijnsoverleg Provincie - gemeenten. 14.00 uur. Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Bye bye Brasil. 20.00 uur. Brogumboerderij, Julianastraat. Al gemene ledenvergadering. 21.00 uur. Burgh Cafébar „De Westhoek". Najaarsver gadering H.S.V. „De Krabbe". 20.00 De Ark. Vogeltentoonstelling „De Schouwse Zanger". 19.00 - 23.00 uur. Scharendijke De Putmeet. Bijeenkomst kring Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Dreischor Plaatsenhuis. Verkoping Welfare Ro de Kruis. 14.00 - 16.00 uur. Zaterdag 20 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 15.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst „Wees een Zegen". 20.00 uur. „Huis van Nassau". Postduiventen- toonstelling PV Zierick. 15.00 - 22.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Cannibals. 20.00 uur. Kerkwerve Sportpark De Vospit. Jubileum SV WIK. Vanaf 10.00 uur. Advertentie Gemeenschapshuis. WIK. 19.00 uur. Receptie SV weekend servicedlenet tel. (01110)6255 De Ark. Vogeltentoonstelling „De Schouwse Zanger". 14.00 - 22.00 uur. Zonnemaire Groene Kruisgebouw. Verkoping Welfare Rpde Kruis. 10.00 -12.00 uur. Christinastraat. Spektakulaire aan komst Sinterklaas. 13.30 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Verkoping Welfare-ar tikelen. 14.00 - 16.00 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Concert Gebrs. Hans en Kees v. d. Maas. m.m.v. Accordeonvereniging „Ani- mato" uit Delft en Dixielandforma- tie „Tansan Broozie-Band". 20.00 uur. Bruinissc Aankomst Sint Nicolaas op de Kaai. 14.00 uur. N.H. Verenigingsgebouw. Jeugdha- ven Bru. 19.30 uur. Zondag 21 november Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Cannibals. 20.00 uur. Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 22 november Zierikzee Prinses Julianaschool. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk. Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Nieuwerkerk Geref. kerk. Jaarvergadering C.D.A. Duiveland. 19.30 uur. Rruiniaae Gemeentehuis. Hoorzitting. 20.00 uur. Dinsdag 23 november Zierikzee 's Landskamer. Bestuursvergadering Waterschap. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. CPB. 19.45 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Vereniging voor bedrijfsvoorlichting Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos, St. Nicolaasfeest. 14.30 uur. Haamstede Hotel Haamstede (Hogezoom 3). Le zing Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.30 uur. Hotel Haamstede. Vergadering VW. 20.00 uur. Renesse Hotel „Het Wapen van Zeeland". Na jaarsvergadering VW Renesse. 20.00 Brouwershaven Tonnenmagazijn. Bijeenkomst Plat telandsvrouwen, afd. Noordgouwe e.o. 20.00 uur. Goes „Prins van Oranje". Lezing Schouw se duinen. 20.00 uur. Woensdag 24 november Zierikzee Kegelhuis Geluk. Wedstrijd Z.K.B. om H. J. Doelemanbeker. 19.30 uur. Beatrixschool. Vergadering. 16.00 uur. „De Gekroonde Suikerbiet". Cause rie Mischa de Vreede voor Vrouwen café. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag NCVB. 14.30 uur. Haamstede Zaal Geref. Kerk. Najaarsvergade ring N.C.B.O., afdeling Schouwen- West. 19.30 uur. Renesse Hotel „Het Wapen van Zeeland". Jaarvergadering IJsvereniging Re nesse. 20.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Ledenvergadering Ned. Rode Kruis. 20.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 25 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring (begrotingsbehandeling). 14.00 uur. Rusthuis Irene. Verkoop Welfare. 14.00 uur. Kegelhuis Geluk. Wedstrijd Z.K.B. om H. J. Doelemanbeker. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Informatie avond F.N.V. 19.30 - 21.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Commissie grond- en pachtzaken. 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinissc) Zaterdagavond 20 november, Dorps huis. optreden Fay Lovsky en Jan Rot, 20.00 uur. Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur zondag 15.00-18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2