w f „WIK vervult na 25 jaar Voorzitter Denny de Vos: nog steeds een behoorlijke sociale funktie en dat moeten we zo maar houden" WIK-ken en wegen FEESTPROGRAMMA Joost van IJsseldijk: kwart eeuw in groenwit KémJm ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 19 november 1982 Nr. 23220 11 KERKWERVE - „We hopen, dat onze vereniging ook de volgende 25 jaar die beteke nis zal hebben die zij in de voorbije kwart eeuw heeft gehad: het vervullen van een so ciale funktie, waarin tegemoet wordt gekomen aan de behoefte om op sportief gebied - in ons geval de voetbalsport - iets te presteren. Dat kan een wezenlijke prestatie be treffen, maar het kan ook gaan om gewoon op het gemakje „een potje voetballen". De begrippen „sportief plezier" en „iets voor elkaar over hebben" nemen bij WIK nog al tijd een centrale plaats in bij de sportbeoefening en dat moet zo blijven". Denny de Vos, de zevende voorzitter uit een kwart eeuw WIK, gebruikt deze fraaie volzinnen aan de vooravond van de feestelijke viering van het jubileum van de Kerkwerfse sportvereniging. In 1957 werd Kerkwerve een voetbalklub rijk, een klub die samen met de reeds jaren bestaande korfbaltak „Sportvereniging WIK" werd. Eerste initia tiefnemers van het voetbalgebeuren waren de heren M. de Waay en W. H. Ooms. Op za terdag 20 november gaat de jubilerende vereniging een dag lang feestvieren. Om tien uur 's morgens wordt de dag geopend met het hijsen van de WIK-vlag door burge meester W. den Boer op sportpark De Vospit, waarna een rondgang door het dorp volgt door het fanfarekorps Crescendo uit Dreischor. Vanaf elf uur staan er drie spor tieve gebeurtenissen op het programma en nadat omstreeks half zes de kantine op De Vospit is gesloten, volgt om zeven uur 's avonds het officiële gedeelte met een receptie, met daarna de feestavond. Deze twee slotgebeurtenissen worden vanwege de benodig de ruimte afgewerkt in het Kerkwerfse Verenigingsgebouw. „Ik wil hierbij iedereen, die bij WIK hoort, of die WIK een goed hart toedraagt, een feestelijke, maar vooral ook gezellige dag toewensen", stelt Denny de Vos gemeend. De naam WIK verscheen in Kerk werve voor het eerst, toen in 1942 een korfbalklub met die naam werd op gericht met M. van de Bos als eerste voorzitter. Voordien was er al een po ging ondernomen door „meester" Peute om het korfbal in Kerkwerve van de grond te krijgen, toen evenwel nog onder de naam KVK (Korfbal Vereniging Kerkwer ve). Deze poging liep op niets op. Met WIK ging het voorspoediger. De jon ge vereniging ging met een twaalftal in de derde klas van de Schouwen- Duivelandse Korfbal Bond spelen. Een vast speelveld had de vereniging in die tijd nog niet. Er werd steeds op een weüand gespeeld, dat toevallig vrij was. Kleedgelegenheid was er niet, maar koeienplaggen des te meer, zodat het zaak was om staande te blijven. Evakuatie Toen Schouwen-Duiveland in 1944 door de Duitsers onder water werd gezet, verstomde het vertier in de dorpen. Er volgde evakuatie, maar na de oorlog kwam men beetje bij beetje weer terug, maar voor korfbal was er de eerste jaren nog geen tijd. Pas in 1952 werd dit weer opgeno men. Onder voorzitterschap van M. Blom werd WIK heropgericht na ne gen jaar stilstand. Een jongere gene ratie stond op en 38 jongens en meis jes gingen met twee twaalftallen spe len in de kompetitie van de SDKB. Ook nu weer op de overbekende wei landen. Van zeer lange duur was de korfbal-aktiviteit opnieuw niet, want door de watersnoodramp van 1953 verstomde alle aktie op zowel sportief als kultureel gebied. In 1955 de tweede wederopstanding van het korfbal en direkt gaat dit ge paard met een kampioenschap van het eerste twaalftal in de derde klas. Het tweede twaalftal presteerde minder In 1957 werd WIK een sport vereniging. Er werd een nieuw sport veld aangelegd en naast het korfbal len kwam er nu ook voetbal, een sport waarnaar reikhalzend werd uitgezien door vele jongeren van Kerkwerve. W. B. van Leeuwen werd de eerste voorzitter en mede-oprichter W. H. Ooms werd als sekretaris aktief. Het vijf-koppige bestuur werd gekomple- teerd door Corrie Feijtel, K. A. van Langeraad en D. A. Huntelaar. Het eerste team van de korfbaltak werd opnieuw kampioen in de derde klas van de SDKB. Op 18 oktober 1958 worden het sportterrein en het kleed gebouw in gebruik genomen. Inmid dels is de voetbaltak met een senioren- en een juniorenteam aktief in de afdeling Zeeland van de KNVB. Gekorfbald wordt er met drie twaalftallen: twee senioren - en een adspirantenteam. Pupillenkorfbal In 1959 wordt het tweede korfbal team kampioen en de voetbal afdeling vraagt om een trainer. Het oog valt op de heer Simmers uit Zie- rikzee. In september van dat jaar krijgt WIK Koninklijke Goedkeu ring. In 1960 valt de groei van de korf baltak van WIK op. Ongeveer een kwart van alle Kerkwervenaren is lid van de korfbalvereniging. WIK organiseert een groot adspiranten- toernooi en in de kompetitie van de SDKB wordt het Kerkwerfse adspi- rantentean kampioen. Het mikro- korfbal doet in de winter van 1960/1961 zijn intrede en er wordt voor het eerste met drie voetbal teams kompetitie gespeeld. In 1961 volgt K. A. van Langeraad voorzitter W. B. van Leeuwen als zodanig op. Er wordt nu al met vijf teams gekorf bald en een jaar later worden zowel WIK II als III kampioen. J. Langen- dijk volgt de heer Simmers op als trainer van de voetbaltak. In 1963 wordt er met drie teams in de mikro- kompetitie gespeeld en voor het eerst verschijnt het pupillenkorfbal. In 1963 ook krijgt de voetbaltak het moeilijk. De belangstelling is mi nimaal en in november besluit trai ner Langendijk op te stappen. Het volgende jaar wordt een uiterst moeilijk verenigingsjaar door de ve le wisselingen. Beter vergaat het de korfbaltak. In 1965 zorgt de nieuwe Grevelingendam ervoor, dat de korf ballers kunnen uitzwermen naar Goeree-Overflakkee. Opnieuw wer den twee teams kampioen: senioren twee en de adspiranten. Ook het eerste voetbalteam pakt een kampi oenschap en herovert na een jaar het tweede klasserschap. In 1966 werden de A-junioren kampioen van de SDKB. K. A. van Langeraad treedt af als voorzitter en W. H. Ooms neemt naast zijn sekretarisbaan tij delijk het voorzitterschap waar. In 1967 wordt M. Berrevoets trainer van de voetbal. In 1968 werden de korfbal-adspiranten kampioen in eèn strevend SDKB-gebeüren. Met de gemeente Brouwershaven werd veel gesproken over een nieuw sport veld in Noordgouwe. J. Bos en P. Ketting worden de stuwende krach ten genoemd. Gevoelige tik In 1969 wordt A. L. van der Wek ken de vierde WIK-voorzitter als op volger van W. H. Ooms, die weer het sekretariaat ging bezetten. Door het uitsterven van het korfbal groeide het voetbalgebeuren gestaag. De voetbal kreeg wel een gevoelige tik te verduren, omdat men door het slechte terrein gedwongen was om van Kerkwerve uit te wijken naar Scharendijke om daar de kompetitie wedstrijden af te werken. In 1970 gaat de SDKB over naar de afdeling Zuid-West van het KNKV. Na veel te genwerkingen kan WIK gaan spelen op het nieuwe sportveld In Noord- gouwe. Die Gouwe wordt onderdeel van WIK als zomeravondvoetbalve reniging. De gemeente Middenschou- wen geeft een krediet van 2730,- voor plaatsing van drie lichtmasten in Kerkwerve. De korfbaltak heeft verrassend nog vier twaalftallen in kompetitieverband. In 1971 wordt het eerste voetbal team kampioen en gaat men spelen in de eerste klas. Een jaar later sterft KERKWERVE - Het bestuur en de evenementenkommissie van de ju bilerende Sportvereniging WIK hebben voor de feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van de Kerkwerfse vereniging een uitgebreid feest programma in elkaar gespijkerd. Aanvankelijk werden diverse pogin gen in het werk gesteld om een aantrekkelijke sparringpartner voor het huidige WIK op te trommelen, maar kontakten met onder andere Oud- Feijenoord en een Oud-Zeeuws Elftal stuitten op een „neen" van deze teams. Het tijdstip zou voor beide formatie's een te groot obstakel zijn. Hierdoor moest de organistie zich richten op een feestprogramma, dat zuiver op de Sportvereniging WIK betrekking heeft. Wanneer de weer goden de jubilaris evenwel goed gezind zijn, staan er desondanks een aantal leuke sportieve gebeurtenissen op stapel op het sportpark De Vospit. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: Opening van de feestdag door middel van het hijsen van de WIK-vlag door burgemeester W. den Boer van de gemeente Middenschouwen op de sport-akkommodatie De Vospit. 10.05 uur: Rondgang door Kerkwerve vanaf het sportpark door het fanfare-korps Crescendo uit Dreischor. De pupillen en juni oren van WIK sluiten achter het korps aan en dragen span doeken met de opschriften: 25 Jaar SV WIK - 1957 - 1982. 11.00 uur: Korfbalwedstrijd voor oud-leden WIK. Hiervoor werden een groot aantal voormalige korfballers en korfbalsters uitgenodigd. Er zal een wedstrijd worden gespeeld, die twee keer 30 minuten duurt. De ontmoeting staat onder lei ding van Huib Schot. 13.00 uur: Voetbalwedstrijd tussen het oprichtings-elftal van 1957 en een team van oud-spelers direkt daarna Ook deze wedstrijd heeft een duur van twee keer een half uur. Scheidsrechter is hier Rinus de Rijke. 14.30 uur. Voetbalwedstrijd tussen het Kampioens-elftal van WIK uit 1971 en een sclektie van de huidige vier senioren-elftallen. In dit geval is de wedstrijdduur twee keer 35 minuten 17.30 uur: Sluiting kantine op de sport-akkommodatic De Vospit. 19.00 uur: Officiële receptie in het Verenigingsgebouw van Kerkwer ve voor genodigden. Hiorin zal door een aantal personen het woord worden gevoerd. 21.00 uur: Feestavond in het Verenigingsgebouw, waarover iedereen die wat met de jubilerende vereniging te maken heeft van harte welkom is. KERKWERVE - Toen in Kerkwerve in 1957 een voetbaltak van WIK werd gesticht was de toen 16-jarige Joost van IJsseldijk er als de kippen bij om zich als lid op te geven. Net als vele andere plaatselijke jongeren was ook Van IJsseldijk gek op voetballen, maar omdat er tot 1957 al leen een korfbalvereniging in Kerkwerve was, hield hij zich daarmee bezig. „Toen de voetbal er kwam heb ik me meteen opgegeven daar voor. Al een paar jaar zaten we daar met smart op te wachten", vertelt Joost van IJsseldijk nu, een kwart eeuw later. Momenteel is „bakker" Van IJsseldijk nog de enige speler binnen de Kerkwerfse vereniging, die gedurende de volle 25 jaar dat de voetbaltak bestaat, wekelijks het groen en wit van WIK aantrekt. „Ik heb tot mijn 27e in WIK één gespeeld", vertelt Van IJsseldijk. „Een schitterende tijd is dat ge weest. Toen moest je er nog echt wat voor doen om je wedstrijdjes te spelen. We gingen overal met de fiets naar toe. Ik werkte toen in Bruinisse. Als we moesten voet ballen, trapte ik eerst naar Kerk werve en dan gezamenlijk weer -verder naar Haamstede of Renes- se. Dat was dan een leuke trai ning". Joost van IJsseldijk herin nert zich in die elf jaar een kam pioenschap. In de laatste, beslis sende wedstrijd werd gewonnen van Duiveland. Vierde team Vanaf 1969 ging Joost van IJs seldijk steeds een team lager spe len. Momenteel komt hij weke lijks in aktie in het vierde team van WIK. „We zitten met een aantal oude ren in dat team, maar dat heeft ei genlijk een soort aanvullende funktie", zegt hij lachend. „Als wij „oudjes" namelijk stoppen, zijn ook een aantal jongeren niet meer in staat om te voetballen, omdat er dan geen vierder team meer op de been gebracht kan worden. Maar daar schuif ik het ook weer niet helemaal op, want ik vind het nog steeds hardstikke leuk om te doen. Het hoort er ge woon bij", voegt de 41-jarige spe ler er aan toe. Joost van IJsseldijk heeft bin nen WIK al zo ongeveer alles ge daan. Hij was een tijdje kantine beheerder en maakte ook deel uit van het WIK-bestuur. Daarnaast speelde het aktieve voetballen evenwel steeds een niet te ver waarlozen rol. Aanstaande zater dag komt hij twee keer in aktie. tijdens de jubileumwedstrijden. Om 11.00 uur gooit hij zijn ballet je mee tijdens de korfbal wedstrijd tussen een groot aantal voormalige WIK-kers en om 13.00 uur neemt hij zijn plaats in het oprichtings-voetbalteam van 1957. Hij doet dat samen met Jaap van Leenen, Wim Rotte, Leen de Bil, Rinus der Weduwen, Bram Feijtel, Cor Hart, Johan Ha- gestein, Leen van der Wekken, Cor Rotte en Rinus Kloet. de korfbal een zachte dood tijdens een buitengwone ledenvergadering op 27 april 1972. Een mooi tijdperk werd verleden tijd. In dat jaar begon in sporthal Onderdak het zaalvoet bal. De nieuwe kantine, waarvoor in het voorgaande jaar de plannen wer den gesmeed, kost 45.000,- en rente loze aandelen ter waarde van drie duizend gulden gaan vlot van de hand. Joost van IJsseldijk wordt de eerste beheerder van de kantine. In februari van 1973 wordt het nieuwe klubhuis officieel geopend. Die Gou we gaat deelnemen aan de zaalvoet balkompetitie en in dat jaar komt er een nieuwe tak in de vereniging, als een aantal dames besluiten om te gaan voetballen. In 1974 verdwijnt W. H. Ooms van het bestuurstoneel en hij wordt opgevolgd als sekretaris door L. de Bil. W. Berrevoets werd de nieuwe kantinebeheerder en er ont staan plannen voor een nieuw sport veld aan de Verseputseweg. Als nieu we trainer doet Bas de Zeeuw zijn in trede. Sportzaal Sportief wordt 1975 geen jaar om lang van wakker te liggen. Toch zijn er een paar opmerkelijke zaken, die vermeldenswaard zijn. Er komt een nieuwe lichtmast op het terrein en een aantal leden maken douches in de kleedgelegenheid. Na zeven jaar de leiding in handen te hebben gehad legt A. L. van der Wekken in 1977 de voorzittersfunktie neer en hij wordt tijdelijk opgevolgd door G. Kooman. WIK organiseert het Schouwen-Duiveland-toernooi. In 1977 wordt R. de Jongh voorzitter en het nieuwe sportveld is in de maak. Het klubgebouw, dat door het bestuur werd verkozen, zal door de gemeente Middenschouwen worden gebouwd, terwijl de leden zelf het binnenwerk voor hun rekening zul len nemen. In 1978 wordt op het oude WIK-veld de nieuwe Kerkwerfse sportzaal gebouwd, waardoor deze zaal voortdurend herinneringen zal blijven oproepen aan het eerste echte WIK-terrein. Alle kompetitie wedstrijden worden nu in Noordgou we gespeeld. In 1978 neemt Bas de Zeeuw af scheid van WIK en hij wordt opge volgd door Kees Rijnberg. W. Berre voets stopt als kantinebeheerder. WIK krijgt opnieuw een nieuwe tak. De volleybalploeg van Brandweer Kerkwerve wordt ingedeeld bij Sportvereniging WIK, later wordt het volleybalvereniging WIK. De ge meente zegt toe, dat er op het nieuwe oefenterrein een lichtinstallatie zal worden geplaatst. In 1979 promo veert het tweede elftal naar de KNVB en het derde elftal wordt kampioen. Het gesprek van de dag blijft het nieuw te realiseren sport veld. In 1980 treedt R. de Jongh af als voorzitter en komt de huidige eerste man aan het bewind. D. de Vos wordt van dan terzijde gestaan door B. M. den Boer als sekretaris. Het klub- blad „De Treffer" ondergaat een naamsverandering en heet voortaan „WIK-ken en wegen". Het nieuwe terrein biedt meer mogelijkheden voor de jeugd. Naast A- en B-junioren komen er nu ook C-junioren en D- en E- pupillen. Henk Sprong wordt de nieuwe trainer en op 21 juni 1980 wordt het sportveld „De Vospit" of ficieel geopend. Adrie Noordijke In 1981 gaan er acht elftallen van start in KNVB-verband, maar het eerste elftal boekt evenals in 1980 magere resultaten. Penningmeester P. Berrevoets draagt de financiële beslommeringen over aan Ad Theu- nisse. Gedurende twaalf jaar slaagde Berrevoets erin de gelden van een steeds noodlijdende vereniging ak- kuraat te beheren. In het jubileum jaar 1982 herleeft het damesvoetbal in KNVB-verband. Na een jaar trai ning gaat het team van coach Bram Bevelander van start in de tweede klas, waar de ploeg na vijf kompeti tieronden mede aan de leiding gaat. Aan het eind van het seizoen 1981- 1982 wordt het derde team kampi oen. Adrie Noordijke komt als trai ner Henk Sprong opvolgen, die op zijn beurt naar Wemeldinge vertrekt. Momenteel draait de eerste forma tie van „Willen Is Kunnen" in de eerste klas redelijk mee nadat het twee seizoen vooral een zwakke sci- zoenstart doormaakte maar zich op het laatste moment steeds kon red den. Op zaterdag 20 november gaat WIK het 25-jarig jubileum herdenken, een jubileum, dat een periode afsluit, waarin veel werd bereikt, maar ook niet bereikt. Sportief gezien is de Kerkwerfse vereniging nog steeds geen echte topper, maar als vereni ging funktioneert het geheel momen teel primaReden te over om een wel gemeende drank te heffen op wat er werd gedaan en ongetwijfeld nog ge daan gaat worden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11