Rekonstruktie kruispunt Rijksweg 18/Nieuwerkerk over vier weken gereed Openen aangespoeld busje had nare gevolgen voor inwoner Moriaanshoofd GEZOND SLAPEN! Maandag extra files verwacht DE ZIERIKZEESCHE COURANT Let op maximum-snelheid! Jlietnisse UW TAXATEUR PÊ DiLr LfiLf r\ lL!: NIEUWSBODE HtDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zlerikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 19 november 1982 139ste jaargang Nr. 23220 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) ln dit nummer: Jubileumviering voetbalvereniging WIK NIEUWERKERK - De rekonstruktie van het kruispunt op Rijksweg 18 bij Nieuwerkerk zal naar ver wachting binnen vier weken zo goed als worden afge rond. Er resteert dan nog het aanbrengen van een dek laag. Met het aanbrengen hiervan moet gewacht worden op beter (warmer) weer: het is een ongeschreven wet dat tussen 1 november en 1 maart geen asfalt (deklagen) wordt aangebracht op wegen. Opdrachtgever voor het drie ton kostende karwei is Rijkswaterstaat, direktie Zeeland, dienstenkring Zie rikzee, die het werk aanbesteedde op 18 augustus, waarna op 27 september de werkzaamheden begonnen. Uit voerder is aannemer fa. Wallaard uit Noordeloos. Geen deklaag aanbrengen wil over igens niet zeggen, dat automobilisten over puin moeten rijden, de komende winter. Er zal wel degelijk een pro- fiellaag worden aangebracht. Als re den voor de rekonstruktie geeft rijkswaterstaat op: het stijgend aan tal ongelukken met fatale afloop. Statistische gezien is de weg niet ge vaarlijker dan andere vergelijkbare wegen in Nederland, maar vooral de Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. drukte in het vakantie-seizoen maak te de aanpassing van het kruispunt noodzakelijk. „Stoplichten" Op het kruispunt wordt een mid denberm aangebracht, waarin riole ring om het regenwater af te voeren. Verder wordt op elke hoek van het kruispunt een verkeersregelaar, of wel stoplicht en" geplaatst. De verkeerslichteninstallatie zal dag en nacht gaan werken, verkeers- afhankelijk. Dat wil zeggen: in het wegdek zijn lussen aangebracht, waarin elektronica die de computer inseint of er verkeersaanbod is. Dat zal er in de praktijk op neerkomen dat de verkeerslichten voor het door gaande verkeer op Rijksweg 18 over wegend op groen zal staan. Bij verkeersaanbod vanuit de zij wegen doet de computer zijn werk en regelt rood voor Rijksweg 18. Deze situatie zal zich hoofdzakelijk voor doen in de ochtend- en avondspits. Ook nieuw zijn de aparte over steekplaatsen voor wielrijders en voetgangers, óók met verkeerslich ten beveiligd. Deze ultra-moderne verkeerslichteninstallatie wordt ge plaatst door de firma Hasler uit Arn hem, die hierin is gespecialiseerd. Onderaannemer is Van Eijk uit Gou da die voor Hasler het grondwerk uitvoert. De kosten van deze installa tie komen boven de genoemde 300.000,—. Bij het naderen van het kruispunt zal een aftellende snelheid worden ingevoerd tot 70 km/u. Deze snelheid is nu reeds van kracht, teruggebracht tot 50 km/u op het kruispunt. En daartegen wordt heel wat gezondigd! Een woordvoerder van Rijkswa terstaat zei desgevraagd, dat er ver schrikkelijk hard gereden wordt. Niet alleen onaangenaam voor dege nen die daar werken, maar ook le vensgevaarlijk. De politie heeft dan ook de kontro- le op de geldende snelheidsbeperking stevig ter hand genomen. Zaterdag nog werden van de 700 passerende automobilisten aan 121 een proces verbaal uitgeschreven. De snelheids- kontrole wordt uitgevoerd door mid del van foto-apparatuur. ,,De flitser heeft volop werk", aldus onze woordvoerder. Verder wordt er nog veelvuldig gepatrouilleerd door de Rijkspolitie, men is dus gewaar schuwd Kosten De kosten van de rekonstruktie ko men voor rekening van Rijkswa terstaat. De bijkomende kosten van de verkeersregelinstallatie worden gedeeld door de gemeente Duiveland en Rijkswaterstaat. Normaal is, dat hieraan ook het waterschap bij draagt, maar dat is hier niet het ge val. Buiten de genoemde aannemers is verder Rijkswaterstaat (techni sche dienst) aktief bij het aanbren gen van de openbare verlichting. Het eerste asfalt wordt over twee weken aangebracht, afhankelijk van de weersomstandigheden Andere knelpunten Voor andere „knelpunten" in.. Rijksweg 18 zijn ook plannen voor rekonstruktie met verkeerslichten, onder meer bij Bruinisse en „De Blauwe Keet". Of die plannen ooit ten uitvoer worden gebracht, hangt af van geld, de ontbrekende faktor in deze. Advertentie NIEUWERKERK - Drukke werkzaamheden op Rijksweg 18 bij de afslag Nieuwerkerk. Binnen vier weken zal het kruispunt gerekonstrueerd zijn en mei verkeerslichten beveiligd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten DRIEBERGEN - De Algemene ver keersdienst (AVD) van de rijkspoli tie in Driebergen verwacht extra drukte op de wegen als maandag de spoorwegen en een deel van het open baar vervoer gaan staken. De akties zullen waarschijnlijk leiden tot extra files op de snelwegen. Dat heeft staf medewerker P. van Dijk van de AVD donderdag gezegd. De AVD zal proberen door middel van prognoses, in samenwerking met de spoorwegen, proberen vast te stel len waar de wegen extra moeten wor den beveiligd. Die extra beveiliging zal, net als in andere onverwacht drukke situaties, bestaan uit auto's die langs de kant van de weg aange ven dat een automobilist op een file afrijdt. De AVD adviseert iedereen die maandag niet in de auto hoeft te stappen, thuis te blijven. De anderen wordt aangeraden zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. CAIRO - De Egyptisch-Israëlische betrekkingen zijn in zoverre van be lang dat ze dienen als „een brug naar een allesomvattende oplossing van het konflikt tussen Israël en de Ara bische wereld". Dit heeft de Egypti sche minister van staat voor buiten landse zaken, Boutros Ghali, gezegd in een interview met het weekblad „Al Mussawar". Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MBEUS/DE KOEPEL Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 ZIERIKZEE - Een aantal aangespoelde onschuldig uit ziende busjes, dicht bij de haven Schelphoek, heeft heel wat ellende veroorzaakt binnen de familie van de Hoek die aan de Bootsweg bij Moriaanshoofd woont. Op ver zoek van zijn kinderen opende Bram van de Hoek één zo'n busje waarna een straal „chemische troep" zoals hij het omschrijft, in zijn ogen terecht kwam. „Ik ben met een het zoute water in gesprongen om mijn ogen te spoe len. Als ik dat niet had gedaan, was ik waarschijnlijk nu blind geweest", vertelt Bram die deze week uit het oog ziekenhuis te Rotterdam werd ontslagen. Volgens de Rotterdamse oogspecialist zullen zijn ogen spoedig gene zen zijn De bewuste smeerpatronen. Op de voorgrond een nog niet gebruikte patroon. De waarschuwing op de zijkant luidt: ..Als door verkeerde handeling, de stuwvloeistof uit de patroon komt, deze met veel water afspoelen" Op aangespoelde, vaak oude patronen is dat echter niet meer te lezen. (Foto Zierikzeesche Nieuwsbode) Bram v. d. Hoek vertelde dat er da gelijks dergelijke gevaarlijke busjes aanspoelen. De rijkspolitie, die on middellijk voor onderzoek werd in geschakeld, heeft er echter na enig speurwerk nog niet één kunnen vin den. Onder druk In een gesprek met adjudant H. Theunisse van het rijkspolitiekorps Schouwen-Duiveland wordt duide lijk dat het om zogenaamde smeerpa tronen gaat. Dit zijn kleine busjes die gebruikt worden om instrumenten of machines automatisch te smeren. De patronen staan onder druk en zijn ge vuld met olie en een bepaald che misch middel waarvan de naam nog niet bekend is. ,,Zc worden veel op schepen ge bruikt. Zijn ze leeg, dan gaan ze waarschijnlijk overboord. Dat is na tuurlijk niet juist en in strijd met de reglementen, maar we weten dat het gebeurt. Er is momenteel veel scheepvaart op de Oosterschelde en in eerste in stantie vermoedde Van de Hoek dat do patronen afkomstig waren van Dosbouw of Rijkswaterstaat", aldus Theunisse. De importeur van deze Apparaten werd erbij gehaald die vertelde wel smeerpatronen aan Dosbouw en Rijkswaterstaat te leveren maar van een ander type. Inmiddels is bekend geworden dat de Duitse firma Basalt A.G. die met schepen stenen vervoert naar de Oosterschelde, vermoedelijk dergelijke patronen gebruikt. Hel Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. onderzoek is echter nog gaande en de adjudant kon hierover nog geen defi nitieve uitslag geven. Niet openmaken „De chemische stof in deze busjes is vermoeedelijk het agressieve Kali- loog. Als er weer ergens zo'n patroon aan zal spoelen, dan is dat absoluut niet gevaarlijk, als men tenminste niet aan die dingen gaat zitten peute ren" legt adjudant Theunisse uit". Bram van de Hoek heeft het bewuste busje helaas opengemaakt en met een ijzerdraad of iets dergelijks ge probeerd er achter te komen wat er inzat. De patronen staan onderdruk, dus is het logisch dat de inhoud dan met grote kracht uit het busje spuit". Weinig kinderen Zowel Theunisse als kommandant J. Hoekman van de Rijkspolitie re kenen er niet op dat de aangespoelde smeerpatronen gevaar zullen opleve ren. „We zijn op zoek gegaan dichtbij haven de Schelphoek cn de inlagen, maar zonder resultaat. Daarbij komt nog eens dat in die omgeving weinig mensen wonen. Je ziet daar zelden kinderen spelen". De kinderen van Bram v. d. Hoek komen echter nog steeds met smeer patronen thuis, maar die blijven her metisch gesloten Verwachting tot zaterdagavond: Afnemend buiïg Wisselend bewolkt en een enkele bui; minimumtemperatuur ongeveer 4 graden; middagtemperatuur rond 8 graden; vrij krachtige westenwind, aan de kust en op het IJsselmeer eerst nog harde wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 23 nov.: Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuidwest 5 Maandag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkr.: zuidwest 6 Dinsdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 20 nov. Zon op 8.07, onder 16.43 Maan op 12.30, onder 20.20 21 nov. Zon op 8.09, onder 16.42 Maan op 13.08, onder 21.21 22 nov. Zon op 8.11, onder 16.41 Maan op 13.40, onder 22.26 Eerste Kwartier: 23 nov. (21.05) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 20 nov. 5.37 17.58 11.38 23.52 21 nov. 6.01 28 37 - 12.21 22 nov. 6.32 19.27 0.32 13.07 Doodtij: 26 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 19-11. Het K.N.M.l. deelt mede: Vrijdagochtend lag er nog een depressie ten noordoosten van Schot land, maar het lagedrukgebied trekt weg in noordoostelijke richting en wordt zaterdag boven midden-Scan- dinaviê verwacht. Daardoor is er zaterdag minder wind dan vrijdag, cn ook de kans op buien wordt kleiner. We moeten nog wel rekenen op een enkele bui. maar er komt ook af en toe wat zon. De middagtemperatuur blijft ongeveer 8 graden. In de nacht van vrijdag op za terdag wordt het vrij koud: om streeks 4 graden, maar nachtvorst wordt niet verwacht. V

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1