HET WEDERZIJDSE WANTRODWEN Het poppentheater Alteklein verhuist naar de zondagmiddag deurloo mode Films Bye bye Brasil en Cannibals in bioscoop te Zierikzee Aktie Jantje Beton was groot sukses op Schouwen-Duiveland Kinderzegels week later door onderwijsstaking Dit biedt de beeldbuis VPRO naar Raad van State beleefde oprichtingsbijeenkomst sük Giro en banken manupuleren hun klanten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 18 november 1982 Nr. 23219 9 B1ERUM - De 43-jarige J. Leugs uit Harkstede is tijdens zijn werk door een ongeluk om het leven gekomen. De man was met een traktor bezig bomen te rooien in een boomgaard in het Groningse Bierum. Omdat de ketting waarmee hij een boom omver wilde trekken te kort was viel de boom boven oo hem. TEXEL - B. en w. van Texel hebben in een brief aan rijkswaterstaat om noodmaatregelen op korte termijn gevraagd tegen de voortdurende dui nafslag op het eiland. Het kollege vreest dat anders natuurgebieden verloren gaan. Als niet wordt inge grepen raakt Texel bovendien het kampeerterrein bij De Koog kwijt, aldus het gemeentebestuur. ZIERIKZEE - Elles Sayers gaat de voorstellingen in haar poppentheater „Alteklein" in de Sint Domusstraat verplaatsen van de woensdagmiddag naar de zondag middag. Als reden voor die verschuiving geeft Elles op het feit, dat er op zondagmiddag voor de zeer jeugdigen vrijwel niets te doen is in Zierikzee. Op woensdagmiddag zijn er meer dere klub- en verenigingsaktivitei- ten en Elles Sayers hoopt dan ook met haar zondagmiddagmatinée een ruimer publiek te trekken. Voorlo pig betreft het nog een experiment, waar ze zondag 21 november mee van start gaat. Dan wordt in het mini- poppentheater in de Sint Do musstraat het spel „De verre reis van Flitsen uit het buitenland WARSCHAU - De industrieële pro- duktie van Polen is in oktober vijf procent groter geweest dan in dezelf de maand van vorig jaar, zo heeft het officiële persbureau PAP bekendge maakt. Oktober was de derde achter eenvolgende maand waarin de pro- duktie van vorig jaar werd over troffen. Daarbij moet echter wel in aanmerking worden genomen dat 1981 een bijzonder slecht jaar voor de Poolse ekonomie was. LONDEN - De landen die zijn aan gesloten bij de Internationale Koffie- organisatie (ICO) mogen het laatste kwartaal van dit jaar 500.000 balen (van zestig kg) koffie extra exporte ren, zo heeft de ICO laten weten. In totaal kunnen er dit kwartaal nu 14,4 miljoen balen worden uitgevoerd. JAKARTA - De direkteur van het Indonesische Rijksinkoopbureau voor de Scheepvaart, Nuswari Cha- tab. heeft vier jaar gevangenisstraf gekregen wegens korruptie bij de aankoop van een veerboot die vorig jaar januari in de Javazee in brand raakte en zonk. Meer dan zeshonderd opvarenden verloren daarbij het le ven. TOKIO - Japan zal de invoerrech ten voor 228 artikelen op 1 april met gemiddeld bijna de helft verlagen, zo heeft het Japanse ministerie van fi nanciën bekendgemaakt. Op 1 april van dit jaar is ook al een reeks in voerrechten verlaagd. WASHINGTON - Een subkommis sie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor besnoeiing van de produktiekosten van de raket Pershing-II, het wapen dat de regering in Washington in Eu ropa wil stationeren, zo heeft de voorzitter bekendgemaakt. Joris Jan" opgevoerd. Dit spel zal vervolgens ook te zien zijn op de zon dagen 28 november, 12 en 19 decem ber. langs werd zij verrast met een bioj- zonder aardige attentie. De heer Izak Vlinkevleugel, die ongeveer 25 jaar geleden ook poppenkastvoorstellin gen verzorgde in Zierikzee en omge ving, deed zijn solide, bijna nostalgi sche poppenkast kado aan Elles Say ers, nadat hij een voorstelling van haar had bijgewoond. Ze bleek zeer erkentelijk voor dit stimulerende ge baar. Op de foto: Twee van de fraaie poppen uit het theater „Alteklein". HILVERSUM - De VPRO heeft in twee zaken beroep ingesteld bij de Raad van State. In de eerste plaats gaat het om een versnelde procedure, waarbij men wil bereiken dat nog voor 31 december een afwijzende be schikking van de minister om voor het eind van het jaar het leden bestand te tellen, wordt terugge draaid. Daarnaast is de VPRO in be roep gegaan tegen de ministeriële be risping naar aanleiding van het pro gramma van Koot en Bie, waarmee op 9 mei van dit jaar de ledenwerfak- tie werd ingeluid. Zoals bekend had de VPRO on langs het ministerie van crm, zoals het toen nog heette, verzocht voor het eind van het jaar het ledenbestand te tellen en het mogelijk te maken dat dan per 1 oktober 1983 de B-status voor deze omroep zou worden verwe zenlijkt. Het ministerie liet daarop weten wel te willen meewerken, maar dit niet te kunnen doen op grond van de omroepwet en het omroepbesluit. De konsekwentie zou zijn dat de VPRO officieel pas in april 1983 de aan vraag voor de B-status zou kunnen indienen, en dat die status pas per 1 oktober 1984 zou kunnen worden ge realiseerd. St. Nicolaas-voorstelling 5Kinderboerderij Poortambacht In het kader van Sint Nicolaas wordt op woensdagmiddag 1 decem ber het spel „De wensdoos" opge voerd. Op de verjaardag van de Sint zelf, zondag 5 december, zal het pop pentheater gesloten zijn, evenals op Tweede Kerstdag. In verband met de kerstvakantie zullen wel extra voorstellingen wor den gegeven van het spel „Wolkje Wit" op dinsdag 28 en woensdag 29 december. Alle voorstellingen begin nen 's middags om half drie. Elles Sayers is verder ook bereid een extra voorstelling op de woens dagmiddag in te lassen ter gelegen heid van kinderpartijtjes e.d. Voor nadere inlichtingen kan men bij haar terecht, tel. nr. (01110) 4200. Verrassing Vrijwel alle materialen en poppen ontwerpt en maakt Elles zelf. On- ZIERIKZEE - Op initiatief van onder andere de ouderkommissies en leer krachten van het dagverblijf Brugzicht, kleuterschool 't Mierenest en de o.l.s. 't Kofschip heeft onlangs een enquête plaats gevonden in de wijk Poortam bacht om de mening van de bevolking te peilen over de stichting van een Kin- derboederij in deze Zierikzeese woonwijk. In Brugzicht hielden een aantal ak- tivisten voor een dergelijke kinderboerderij een dezer dagen de eerste bijeen komst. Advertentie Lamswollen pullovers (machine wasbaar) 59.- Shetland pullovers 39.- Mol 5-?, Zierikzee Rekordopbrengst kollekte SCHOUWEN-DUIVELAND - De onlangs op Schouwen-Duiveland ge houden kollekte van het Nationaal Jeugd Fonds - het fonds van Jantje Beton - heeft het forse bedrag opgele verd van in totaal 8.095,59 gulden. Nog nooit, in dc afgelopen jaren, was dit bedrag zo hoog. Overzicht kollekte-opbrengst: Gemeente Brouwershaven: Kol- lckterende groepen Voetbalvereni ging Dreischor, Sportvereniging Zonnemalre, St. Het Knutselhuis Brouwershaven totaal 783,46. Gemeente Bruinisse. Kollekteren- de groep Scouting Prinses Margriet- groep 854,66 Gemeente Duiveland. Koliekteren- de groepen Sportver. Duiveland Oosterland, Scouting Zekato Nieu- werkerk. totaal 663,40 Gemeente Middenxrhouwen. Kol- lekterende groepen VVerkgroep jeugdakt. Kcrkwerve, Sportvereni ging Scharendijke, totaal 489,35. Gemeente Westersehnuwen. Kol- lektercnde groepen Jeugdsoos The Well, Noordwelle, Werkgroep jeugd akt. Serooskerke, Jeugdsoos Big S, Haamstede, Sportvereniging Renes- se, totaal 1391,30. Gemeente Zierikzee. Kol lek teren de groepen: Scouting Mr. Bakker- groep, Youth for Christ, totaal 1913,42 Van dit totaalbedrag zal plm. 507r ten goede komen aan de plaatselijke jeugdgroeperingen die aan de kollek te hebben meegedaan. De opbrengst zal o.a. worden besteed aan verschillende aktivitei- ten ten behoeve van jeugdigen in de diverse kernen in deze regio. Het overige deel van de opbrengst zal door het Nationaal Jeugd Fonds wor den besteed aan d financiering van projekten ten behoeve van het jeugd werk in ons land. Het gaat hierbij om speelplaatsen, kinderboederijen, klubhuizen, speel-o-t heken, peu terspeelzalen e.d. De Slichting Jeugd, als kontakta- dres voor deze kollekte, dankt iede reen voor zijn bijdrage. Het plan voor een kinderboederij in Poortambacht is bepaald niet nieuw. Hierover wordt al geruime tijd gepraat en gedacht. Tijdens de bijeenkomst werd het duidelijk, dat er een enorme belangstelling bestaat voor dit initiatief. Iedereen die posi tief gereageerd had op de gememo reerde enquête - en dat waren er bij zonder veel - werden uitgenodigd voor de oprichtingsbijeenkomst. De ze bijeenkomst kon zich verheugen op een grote opkomst. Vooral de vele reakties uit de jeugd hebben voor een extra stimulans ge zorgd voor de initiatiefnemers om op de ingeslagen weg door te gaan. Er werd op de oprichtingsvergadering een bestuur gekozen, dat de verdere plannen uit zal gaan werken. Later zal dan tot realisering worden over gegaan. In het gevormde bestuur is de jeugd vanzelfsprekend ook ruim schoots vertegenwoordigd. Konsumentenbond DEN HAAG - Het huidige beta lingssysteem via Giro- en Bankreke ning zal binnen afzienbare tijd voor de konsument een kostbare zaak worden als gevolg van manipulaties van Postgiro en banken. Het introdu ceren van kosten in het girale beta lingsverkeer zal door de Postgiro en de banken worden gebruikt om de konsument rijp te maken voor nieu we technologieën. Deze waarachuwing heeft de Kon sumentenbond geuit. Volgens deze organisatie zullen giro en banken proberen de konsument te laten op draaien voor de gevolgen van dc in voering van nieuwe technologieën in de bankwereld. Bij gebruik van nieuwe technologieën als betaalauto maten, geldautomaten en thuistermi- nals zullen de banken minder in komsten hebben omdat het geld dan korter „onderweg" is, aldus de Kon sumentenbond. Opdrogen Inkomstenbron „Het opdrogen van die inkomsten bron zal door de Postgiro en de ban ken gedeeltelijk gekompenseerd moeten worden door het in rekening brengen van kosten aan de rekening houders. Het girale betalen is nu nog kosteloos, terwijl een (geringe) rente vergoeding wordt toegekend. Terecht vreest dc bankwereld dat nieuwe betaalsystemen die aanmer kelijk duurder zijn dan de huidige wijze van giraal betalen, hij de kon sument geen ingang zullen vinden. Het bankwezen heeft echter het ei van Colombus ontdekt maak het huidige betaalverkeer aanmerkelijk kostbaarder en introduceer in de na bije toekomst de nieuwe betaalsyste men tegen een tarief dat een frak tie lager ligt", aldus de Konsumenten bond. In eerste instantie zal de gemeente Zierikzee benaderd worden om te be kijken in hoeverre de plannen voor de gemeente aanvaardbaar en reali seerbaar zijn. Met het getoonde ent housiasme van de bevolking meent het bestuur een gezonde basis te heb ben om de weg naar de begeerde kin derboerderij te vervolgen. ZIERIKZEE - De film Bye bye Bra sil draait vrijdagavond 19 november in bioscoop de Concertzaal. De film, waarin muziek een belangrijke rol speelt, vertelt het verhaal van een groep rondreizende artiesten, die zich de „Caravana Rolidei" noemt. Met een bont beschilderde vrachtwa gen trekken zij door het binneland van Brazilië. De groep bestaat uit Andorinha, de Koning der Krachtpatsers, uit Salo- mé, de Koninging van de Rumba en uit Lord Cigano, de Keizer van de il lusionisten. Ergens in het weinig vruchtbare, dunbevolkte Noordoos ten van het land, in een plaats die Pi ranhas heet, ontmoeten zij Cico, een accordeonist, die verlieft wordt op Soiomé. Cico voegt zich, met zijn zwangere vrouw, bij de Karavaan. Regisseur Carlos Diegues, zelf af komstig uit het armoedige Noord oosten van Brazilië, was een van de hoekstenen van de „Cinema Novo", een stroming die in het begin van de jaren zestig grote invloed had op het filmgebeuren in de hele derde we reld. Bye-bye Brasil" is zijn achtste film. Om de opnamen mogelijk te maken reisde hij met zijn acteurs en technische medewerkers door het he- KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Een algemene ar beidstijdverkorting in de vorm van een kortere werkweek is onmogelijk. Het schaarse goed arbeid moet wel anders worden verdeeld, maar dan gericht en selektief. Dit stelde dr J. H. J. Crijns, tweede voorzitter van de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf, op een kongres van het Nederlands Studiecentrum in Den Haag. Hij sprak daar op persoonlijke titel. GROENLO - De Nederlandse Ap- paratenfabriek NEDAP wil in ver band met de teruggelopen hoeveel heid werk gaan reorganiseren. Hier bij zullen 100 arbeidsplaatsen moe ten verdwijnen. Het montage-atelier in Hengelo (Gelderland) zal op zo kort mogelijke termijn gesloten wor den, zo heeft NEDAP bekendge maakt. Bij het bedrijf werken ca. 300 mensen, van wie ruim 40 in Hengelo. HEILOO - Een uitslaande brand heeft het kapitale woonhuis van mo tel Heilbo aan de Kennemerstraat- weg tussen Alkmaar en heiloo volle dig verwoest. Een 30-jarige patiënt van de psychiatrische inrichting St. Willibrord te Heiloo heeft inmiddels hekend de brand te hebben aangesto ken. De schade beloopt volgens een eerste schatting tenminste een mil joen gulden. DEN HAAG - Bijna 400.000 kinde ren kunnen pas volgende week be ginnen met het bestellen van de kin derpostzegels 1982 met bijbehorende kaarten. De akties in het onderwijs maken een vroegere start onmoge lijk. Het Nationaal Comité voor Kin derpostzegels (NCK) hoopt nu alleen dat de vervoersstaking volgende week maandag niet opnieuw roet in het eten gooit. De zegels zijn dinsdag wel uitgeko men. De heer J. Smeets, plaatsver vangend hoofddirekteur Post van de PTT, overhandigde het eerste mapje aan de voorzitter van de NCK, Dr J. Spaander. Dat gebeurde in het zie kenhuis Leyenburg in Den Haag. De zegels en kaarten staan dit keer in het teken van het thema „Kind en dier". Ze zijn ontworpen door de te kenaar Peter Vos. De NCK hoopt on geveer vijftien miljoen gulden aan de zegels over te houden. Dat geld is bestemd voor projekten ten behoeve van kinderen in binnen- en buiten land. In Leyenburg werd na de aanbie ding van de eerste zegels een sympo sium gehouden over de relatie tussen kind en dier in het onderwijs. Peda gogische voordelen botsen hier vaak met medische nadelen. Het symposi um is mede georganiseerd door het Instituut voor Natuurbescherming seducatie. Ie land; in totaal werd een afstand van ruim 10.000 kilometer. „Cannibals" Zaterdag 20 en zondag 21 november draait in de bioscoop de film Canni bals. Taylor, zijn vrouw en zijn artsen reizen met hun dochtertje Lena naar een diep in de jungle gelegen missie ziekenhuis. Onderweg worden zij overvallen door kannibalen, die Tay lors vrouw verscheuren en verslin den. Taylor zelf is daarvoor al gevan gen genomen en wordt door de kanni balen naar hun dorp gebracht. Lena, die kon ontkomen, wordt gevonden door het kannibalen opperhoofd, die haar aanziet voor de opvolgster van de blanke godin, die vroeger over zijn stam heeft geheerst. In het dorp wordt Lena tot godin verheven tij dens een plechtige ceremonie. Taylor is vanuit de hut, waarin hij gevangen gehouden wordt, hiervan getuige. Kort daarna lukt het Taylor met achterlating van Lena te ontsnappen. Na een zwerftocht door de jungle worst hij gevonden door personeel van het missieziekenhuis. Hij maakt een volslagen waanzinnige indruk en wordt voor verder behandeling naar New York gestuurd. Hier komt hij geleidelijk weer tot zichzelf, maar niemand wil zijn verhaal over de kannibalen geloven. Pas tien jaar la ter slaagt hij erin een aantal rijke sensatiezoekers te overreden tot een expeditie naar het kannibalengebied om Lena te gaan zoeken. Voor tijd: zie agenda. Vrijdag 19 november Ned. 1 9,30, 13.00 en 18.23 uur: Nieuws voor doven 16.00 uur: Ja, natuurlijk. Quipro- gramma. 18.58 uur: Journaal 19.00 uur: Tedshow. Show- en quiz- programma mei als gasten o.a. May- wood. 20.30 uur: Samen alleen. Onder dra matische omstandigheden raken een oude man en een Marokkaans jonge tje met eikkaar bevriend. 21.37 uur: Journaal 21.55 uur: Momentopname. Deze afle vering handelt over de woningnood. 22.45 uur: Aan onze ouders. Jonge mensen op weg naar de volwassen heid verteilen over hun leefwijze. 23.20 uur: Journaal 23.30 uur: The candidate. Een Ameri kaanse iilm handelt over de verkie zingsstrijd rond het gouveneurschap van de Staat Califomië. In de hoofd rol is te zien Robert Red ford. Ned. 2 18.25 uur: Paspoort 18.35 uur: Sesamstraat 18.50 uur: Jeugdjournaal 18.57 uur: Smurfen. Tekenfiln.. 19.24 uur: Vijf tegen vijf. Quipro- gramnia van Willem Ruis. 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Achter het nieuws 21.10 uur: Pisa. Satirisch programma van Henk Spaan en Harry Vermo gen. 21.20 uur: Een stukje hemel. De fami lie Dawidowicz leeft nog wel in hel ghetto, te eten is er bijna niet. Dc Duitsers treden ook steeds harder op tegen de Joden. Hele huizenblokken worden leeggehaald en de bewoners naar een onbekende bestemming weggevoerd. 22.20 uur: De Ombudsman. Een pro gramma van Frits Bom. 22.50 uur: Sonja. Een praatshow van Sonja Barend met o.a. De Week. 23.55 uur: Journaal 24.00 uur: Nieuws voor dovrn 45 Het woord „getrouwd" bracht de man tot bezinning. Zich losworstelend uit haar greep, ging hij een eindje van haar af zitten. Een zucht slakend, klonk zijn stem: „Sorry, Wil, je hebt gelijk. Neem me alsjeblieft niet kwalijk". Wil van der Ven ging rechtop zitten, haar rok naar beneden trekkend en aan het haar voelend Ze begon haar kapsel wat bij te werken. „Er is jou niets kwalijk te nemen. Als iemand schuld heeft, ben ik het Maar er is niets onge past voorgevallen. Die paar zoenen Wat zegt dat? Maak jij je alsjeblieft geen zorgen, want ik zal je vast niet pogen te verleiden. Daar zou ik een nare smaak van overhouden morgen ochtend En jij zou misschien je vrouw niet meer eerlijk in de ogen durven zica Dat mag ik je niet aan doen. Ik zou het mezelf wellicht de rest van mijn leven verwijten". Plotseling was het stil in het lage vertrek. De plaat was afgedraaid Wil kwam overeind en liep halverwege naar het toestel Maarzo zag de cognac- fles en keerde op haar schreden terug Met de fles in de hand zei ze: „Als je van me aanneemt, dat ook dit geen poging is je omver te krijgen, wil je er dan nog één?" Hij knikte, langzaam weer zichzelf meester wordend „Ééntje dan. Ik denk, dat ik het nu wel nodig heb". Ze legde enige ogenblikken haar hand op zijn arm. „Sorry, Frans. Dc liet megaan. En ik had me nog wel zo voorgenomenMaar wat ze zich had voorgenomen, hoefde ze niet uit een te zettea De man begreep haar. Zelf dronk ze niet meer. Ze borg de drankfles in de bar en knikte. „Ik maak een hartig hapje voor ons klaar. Dat smaakt wel bij een borreL Zoek jij eens een leuk stuk muziek. Ik ken je smaak niet, maar er zit van alles tus sen". Tegen elven liepen ze naar de deur van het kamertje, waar hij de nacht zou doorbrengen. Hij gaf zijn gastvrouw een hand „Dank je, Wil, voor deze avond. En ook, omdat je me begrijpt". Ze knikte hem vriendelijk toe. „Hoe laat moet je op, morgen?" „Uur of half negen, kan dat?" Ze knikte. „Ik hoef pas om twaalf uür te beginnen, maar ik ben toch altijd bijtijds op". De volgende morgen kuste hij haar ten afscheid, maar beheerst Ze had een kimono aan en hij voelde, dat ze er weinig onder droeg. Opnieuw golfde het even in hem. Daarom liet hij haar los en zocht zijn tas. „Dank je Wil, voor alles. Entot ziens". „Tot kijk, jongen. Doe voorzichtig, want de mist is nog steeds vrij dicht". „Ik heb de tijd", antwoordde hij, op zijn horloge kijkend „En ik doe het kalm aan". Ze hoorde hem in zijn wagen wegrij den. Nog altijd stond ze in het smalle portaaltje bij de voordeur. Langzaam begonnen er tranen over haar wangen te rollea Waarom tref ik altijd de ver keerde mannen? Maar de stilte, die nu Door GRE DE BOER om haar heen gevallen was, gaf geen antwoord In Zaltbommel werden prompt om tien uur de besprekingen voortgezet Met ditmaal het voltallige bestuur van de stichting. Met als resultaat dat hij om half één een voorlopig koopkon- trakt, getekend en wel in zijn zak had Deze order was wel voor vijf en negen tig procent zeker, dacht hij tevreden. Die middag bezocht hij nog een klant maar zonder resultaat zodat hij circa half vier besloot recht toe recht aan naar huis te rijden. Terwijl hij zijn wagen in de garage plaatste, kwam Ina via de binnendeur naar hem toe. In één moment zag hij aan haar gezicht en houding, dat er iets was gebeurd Maar voor hij een vraag kon stellen en zelfs maar kans had haar te begroeten, riep ze uit „Waar ben jij vannacht geweest? Ik heb links en recht hotels gebeld, in Zaltbommel en wijde omgeving, maar jij was nergens?" Verschrikt keek hij de vrouw aan. „Waarom belde je me? Is er iets aan de hand?" De vele uren lang opgekropte span ningen explodeerden. Wankelend viel ze tegen de garagewand Hij greep haar en ondersteunde zijn vrouw. Met een snik in haar stem antwoordde ze: „Het is vaderHij heeft gisteravond een attaque gehad. En ik probeerde gisteravond of ik je ergens kon be reiken (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9