P.V. Gevleugelde Vrienden besloot duivenseizoen ERIC DE NOORMAN PV Zierick houdt zaterdag jaarlijkse tentoonstelling Vier moorden in 24 uur Computer-primeur LHNO Kruiningen Melk wordt duurder Muskusrat rukt op Braks: bezuinigingen landbouw net niet onaanvaardbaar INGEZONDEN STUKKEN Amnesty I In Huis van Nassau ZIERIKZEE - De Zierikzeese Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden besloot in het „Huis van Nassau" het vluchtseizoen met de jaarlijkse prijs uitreiking met daaraan gekoppeld een feestavond en de vertoning van een aantal films over de duivensport in zijn totaliteit. Deze films werden ver zorgd door de heer C. Donkers uit Bergen op Zoom. De muziek bij de afslui tende dansavond werd verzorgd door de Medleys uit Bruinisse. Een aantal van de kampioenen van de Zierikzeese duivenvereniging Gevleu gelde Vrienden met de veroverde prijzen over het zo juist besloten vluchtsei zoen 1982. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Generaal hokkampioen onaange wezen werd de kombinatie W. Blom Zn. en bij de aangewezen duiven ging A. Romijn met de eer strijken. Romijn had ook de beste Vitesseduif, terwijl L. van der Hoek Zn. en J. M. Jumelet de respektievelijk beste midfond- en fondduif in het hok had den. Blom en Zn. had de beste jonge duif. Deze kombinatie kwam ook het beste uit de bus in de navluchten. De uitslagen Generaal Hok: Onaangewezen: 1. W. Blom Zn. 12593; 2. A. Romijn 11429; 3. L. v. d. Hoek zn. 10856. Aangewezen: 1. A. Romijn 9672; 2. L. v. d. Hoek Zn. 9652; 3. W. Blom Zn. 8713. Vitesse Hok: Onaangewezen: 1. A. Romijn 3254; 2. Berrevoets-Wesdorp 3196; 3. W. Blom Zn. 3122. Aange wezen: 1. Kaaysteker-De Boer 3319; 2. A. Romijn 3039; 3. L. v. d. Hoek 3008. Midfond Hok: Onaangewezen: 1. W. Blom Zn. 2974; 2. L. v. d. Hoek afd. Zn. 2898; 3. C. Groenleer 2892. Aangewezen: 1. A. Romijn 2654; 2. L. v. d. Hoek zn. 2628; 3. Berrevoets- Wesdorp 2566. Fond Hok: Onaangewezen: 1. W. Blom Zn. 2677; 2. J. M. Jumelet 2459; 3. J. van Popering 2333. Aange wezen: 1. J. M. Jumelet 2393; 2. W. Blom Zn. 2148; 3. J. J. de Jonge 1774. Jong Hok: Onaangewezen: 1. L. Noordijk 4143; 2. A. Romijn 3911; 3. J. J. de Jonge 3891. Aangewezen: 1. L. Noordijk 3237; 2. L. v. d. Hoek zn. 2953; 3. Berrevoets-Wesdorp 2726. Vitesse Duif: 1. A. Romijn 1385 punten; 2. Kaaysteker-De Boer 1308; 3. W. Blom Zn. 1284. Midfond Duif: 1. L. v. d. Hoek Zn. 1207 punten; 2. Feleus-Westen- brugge 1062; 3. Kaaysteker-De Boer 1049. Fond Duif: 1. J. M. Jumelet 852 punten; 2. J. J. de Jonge 776; 3. W. Blom Zn. 739. Jonge Duif: 1. W. Blom Zn. 1385 punten; 2. L. v. d. Hoek Zn. 1358; 3. L. Noordijk 1311. Natour: 1. W. Blom Zn. 1893 pun ten; 2. Gebr. Berrevoets 1752; 3. A. Romijn 1719. Twee van de vier jeugdleden van de PV Gevleugelde Vrienden waren in het ..Huis van Nassau" aanwezig om hun prijzen voor deelname aan het vlucht seizoen in ontvangst te nemen. Links Rudy Dekker en rechts Marco Saman. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - De Zierikzeese Post duivenvereniging Zierick houdt za terdag 20 november in de bovenzaal van het Huis van Nassau haar jaar lijkse duivententoonstelling, waar voor dit keer 170 duiven zullen wor den uitgestald om aan het deskundi ge oog van de heer Langenberg uit Bergen op Zoom te worden onder worpen. De tentoonstelling, die van 15.00 tot 22.00 uur voor iedereen gratis toe- Noord-Ierland: ARMAGH - De Roomskatholieke primaat van Ierland heeft een plei dooi gehouden voor het beëindigen van ..de beangstigende litanie van dood", nadat de laatste 24 uur in Noord-Ierland vier mensen werden vermoord. De slachtoffers van de moorden waren een protestante bendeleider, twee politiereservisten en een katho lieke winkelier. Kardinaal Tomns O Kiaich, in wiens bisdom Armagh de laatste maand 14 mensen werden ver moord. zei. ..als mijn oproepen voor de vrede en verzoening geen resul taat hebben, dan moet er tenminste geluisterd worden naar de smartelij ke uitroepen van weduwen, vaderlo ze kinderen, en diep bedroefde fami lies". gankelijk is, levert dit jaar in ieder geval een andere kampioen op dan de voorgaande jaren, toen Gerrit Bak ker onafgebroken met de eer ging strijken. Bakker gaf er dit keer de voorkeur aan om zijn duiven op een grotere tentoonstelling ter keuring aan te bieden. Rondom de eigenlijke tentoonstel ling zijn er nog een paar extra attrak- ties. Hans van der Maas zal geduren de de duur van de tentoonstelling een demonstratie verzorgen van de aller nieuwst computerklokken, een medi um dat de komende jaren ongetwij feld meer en meer zijn intrede zal gaan doen in de duivensport. Verder verzorgt Jan Vermeule op zijn eigen spontane manier het Rad van Avontuur, waarbij tal van leuke prijzen zijn te winnen. Omstreeks de sluitingstijd van de tentoonstelling zullen de prijzen aan de eigenaren van de mooiste duiven worden uitge reikt. MOSKOU Het gesprek dat de nieuwe Russische partijleider An dropov en de Amerikaanse vice- president Bush maandag in Moskou hebben gehad zou kunnen leiden tot vooruitgang in de onderhandelingen over raketvermindering tussen bei der supermogendheden, verklaarde woensdag de Amerikaanse ambassa deur in de Sowjet-Unie. De diplo maat. Arthur Hartman, zei tegen Amerikaanse zakenlieden en Russi sche handeLsfunktionarissen dat aan beide zijden de oprechte wens bestond te komen tot omvangrijke verlaging van de kernbewapenings- niveaus op de onderhandelingen in Geneve. ROTTERDAM - De gemeente Rot terdam heeft de diskussienota in voorbereiding waarin een groot aan tal mogelijkheden wordt aangegeven om de werkgelegenheid eerlijker te verdelen. Een daarvan is het plan om jongeren die nog niet hebben ge werkt een baan aan te bieden van 24 uur in de week. Een topambtenaar van de gemeente, drs. W. van der Sluys, heeft dit meegedeeld op een afdelingsvergadering van de Christe lijke Federatie van Overheidsperso neel CFO in Rotterdam. KRUININGEN - De leerlingen van de LHNO (Lager Huishoud Nijver heids Onderwijs School) prinses Bea trix in Kruiningen zijn uitverkozen tot proefkonijn voor het vak infor matica op dit soort schooltype. De school heeft van Philips Data Systems vier computers, monitors, een printer en een viditel-aansluiting gekregen om het vak informatica op deze lagere huishoud- en nijverheids school te kunnen invoeren. Het experiment wordt wetenschap- pelijkbegeleid door onderwijsdes kundigen van de Erasmus Universi teit, het Moller-Instituut te Breda, de Vereniging van Informatica en de on derwijsdeskundigen van Philips. De school heeft via een viditel- verbinding ook rechtstreeks kontakt met het natuurkundig laboratorium in Eindhoven, waar alle nieuwste ge gevens kunnen worden opgevraagd. Aantrekkelijk voor jongens Volgens de direktrice van de school, mevrouw H. Brouwer, van wie onder meer het initiatief is uitge gaan voor invoering van het vak in formatica op de Beatrix-school in Kruiningen maakt dit soort vakken de LHNO-opleiding ook aantrekke lijk voor jongens. Deze opleiding geeft namelijk een goede aansluiting op het bedrijfsleven en eventueel vervolgonderwijs. Omdat het vak in formatica op dit soort scholen nog niet is ingevoerd, bestaat er nog geen vergelijkingsmateriaal. Na overleg met onderwijsdeskundigen van het Moller-Instituut zijn eenvoudige pro gramma's opgesteld waardoor de leerlingen zelf de computerprogram ma's leren samenstellen en ook de computers leren bedienen. De com puters kunnen ook voor bijscholings- kursussen gebruikt worden. RIJSWIJK - De minimumprijzen voor verpakte volle en halfvolle melk gaan dinsdag 23 november met twee cent omhoog tot resp. 1,27 en 1,06 gulden per liter. Het bestuur van het Profluktschap voor Zuivel heeft hiertoe besloten. Van de goedkeuring van dit besluit door de betrokken mi nister, die formeel nog moet komen, is men volgens een woordvoerder van het Schap reeds verzekerd. De verhoging van de minimum prijs is volgens het Schap vooral no dig geworden doordat de konsump- tiemelkindustrie meer moet betalen voor haar grondstof, en van de boe ren gekochte melk. Verder speelt een verhoging van de verwerkingskosten Fel verzet Tegen de prijsverhoging op dit tijdstip kwam fel verzet van twee werknemers-vertegenwoordigers in het bestuur: Tj. H. Daane van In dustriebond en Dienstenbond CNV en A. G. Kuizinga van de Diensten bond FNV. Zij achtten, mede met het oog op de aangekondigde .adempau ze", een verhoging nu psychologisch onjuist en wilden pas in januari een beslissing nemen. Zij bleken echter de enige twee te genstemmers te zijn. De andere tien bestuursleden stemden voor, nadat een hunner, drs. R. Zijlstra (voorzit ter van de Kon. Ned. Zuivelbond FNZ), had betoogd dat uitstel niet meer mogelijk is. Wel gaf G. D. Koster van de voe dingsbond CNV zijn stem slechts on der voorbehoud, omdat ook hij vond dat men een psychologisch onjuist besluit nam. De Voedingsbond FNV neemt al enige jaren lang niet meer deel aan de werkzaamheden van het Produktschap. W. T. Herweijer (Melkdetailhan- del) vond dat de vakbondsvertegen woordigers hun kritiek aan het ver keerde adres richtten, nu de kon- sumptiemelkindustrie al heeft beslo ten maandag de prijs bij levering aan de detailhandel met twee cent te ver hogen. LEIDEN - De direktie Faunabe heer van het ministerie van land bouw en visserij maakt zich ernstig zorgen over het groeiend aantal mus kusratten in ons land. Dit jaar zal het aantal gevangen muskusratten stij gen tot ongeveer 180.000 tegen 141.000 vorig jaar. Oorzaak van deze ontwikkeling is de afgelopen lange zomer, waardoor het dier goed kon gedijen, aldus A. M. van Veen van de Direktie Fauna beheer in Leiden tijdens een voor lichtingsbijeenkomst bij het Hoog heemraadschap van Rijnland. Dijkdoorbraken De muskusrat, die voornamelijk in of nabij water voorkomt, is beducht om zijn graafwerkzaamheden en dijkdoorbraken kunnen ontstaan. Vooral de kwetsbare delen van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht worden door de ratten- plaag bedreigd, aldus Van Veen. Alleen in Zuid-Holland al zal het verwachte aantal vangsten dit jaar oplopen tot 7.000 tegen 3.260 vorig jaar. Terugdringen van dit aantal kan alleen met sukses als er meer personeel wordt aangesteld, aldus Van Veen. Daartoe moeten meer gelden voor oe bestrijding beschikbaar worden gesteld. DEN HAAG - De in het regeerak koord voor het ministerie van land bouw en visserij aangekondigde be zuinigingen zullen, als ze doorgaan, voor de landbouw ernstige gevolgen hebben. Minister Braks heeft dit woensdag gezegd in een gesprek met het Land bouwschap, waarbij ook staatssekre- taris Ploeg aanwezig was. Het ging de minister te ver de bezuinigingen onaanvaardbaar te noemen, zoals het Landbouwschap doet. De minister, aldus een door het Landbouwschap gegeven weergave van het gesprek, is van plan zo goed mogelijk gebruik te maken van de in het regeerakkoord geboden moge lijkheid, de bezuinigingen per depar tement met maximaal veertig pro cent terug te draaien. Hoe „hard" die mogelijkheid is liet hij in het mid den. Het zou volgens hem onjuist zijn zich hierover nu al illussies te ma ken. De bewindsman nodigde het Land- boluwschap uit, samen met hem prio riteiten te stellen voor de financie ring van het toekomstige landbouw beleid. Voorzitter J: van der Veen van het -Schap was daartoe alleen maar bereid, als het ministerie van landbouw aanzienlijk minder moet inleveren. LOS ANGELES - Het begint steeds duidelijker te worden dat de oliereserve die onlangs voor de kust van Californië is aangeboord een be langrijke steun gaat worden voor het streven van de Verenigde Staten om zich voor hun olievoorziening onaf hankelijk van het buitenland te ma ken. De hoeveelheid olie die er op ruim honderd kilometer van Santa Barabara in de zeebodem zit moet volgens deskundigen zeker meer dan een miljard vaten van 159 liter bedra gen. SCHEEPVAART Abida, 16-11 T. A. Aruba. Acteon, 17-11 te Singapore. Aldabi, 15-11 175 zuid west Abidjan naar Libreville. Aludra, 15-11 50 zuid west Luederitz naar Douala. Macoma, 16-11 te Fos. Moordrecht, 18-11 te Yosu. Nedlloyd Adelaide (pass), 15-11 Cairns naar Jakarta. Nedlloyd Dejima, 16-11 75 oost Sa- bang naar Singapore. Nedlloyd Delft, 15-11 van Tokio naar Hongkong. Nedlloyd Houtman, 16-11 teZeebrug- ge. Nedlloyd Tasman, 16-11 van Abu Dhabi naar Damman. Onoba, 15-11 van Eleusis naar Fos. Ondina, 16-11 100 noord west Lissa bon naar Skikda. GRONINGEN - Met ingang van 1 januari 1983 zal de gemeente Gronin gen een korting toepassen op de bijstandsuitkering van mensen die geen huurkosten hebben. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 16 november 1982. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 7c, uit opslag handel en coö peratie 50,00 - 50,75; tarwe, basis 16 7c, uit eigen opslag 51,75; zomer- gerst (brouwgerst). basis 16 7c, 57,00 - 58,00; voergerst. basis 16 7c, f 48,50; haver 46.80; erwten (kleine groene) 80,50 - 86,50; Capu- cijners 76,00 - 84,00; Schokkers 81,00 - 90,00; bruine bonen, vrij van grond en halve bonen, 18 7c vocht, 158,50 - 165,50; karwij (boe renschoon) 231,00 - 236,00; karwij (prima doorsneekwaliteit) 248,50 - 252,50; blauwmaanzaad, geschoond en droog 390,00 - 430,00. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte leve ring, op auto geleverd 16,25-/ 17,25 per 100 kg. Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 16,75 - 17,75 per 100 kg. Voederaardappe len 9,00 - 10,00 per 100 kg. Exklu sief b.t.w. Notering Rotterdamse Beurs dd. 15 november 1982: Bintje 35-50 mm 18,00 - 18,50 per 100 kg; Bintje 50 mm opwaarts 20,50 - 21,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien, veldsgewas, 0,11 -ƒ 0,14 per kg. Zaaiuien, 35 mm opwaarts 0,11V2 - 0.14V2 per kg. Op auto ge leverd. Exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, uit de schuur, op auto geleverd, 0,40 - 0,48 per kg. Exklu sief b.t.w. Hooi en stro. Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 275,— -ƒ 300,— dijkhooi 210,— - 260,—; Luzernehooi 300,—; tarwestro 110,120,—; gerstestro 130,— - 145,—; ha- verstro/ 100,110,—Roodzwenk 140,150,—Rietzwenk 140, 150,-; Veldbeemd 180,- -ƒ 200,-; Raaigrassen 150,— -ƒ 185,— erw tenstro 140,— -ƒ 150,—; schok kerstro tot 100,— -ƒ 110,— bruine bonenstro 120,160,— Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 17-11. Totaalaan- voer: 8007, runderen 2951, graskalve ren 691, vette kalveren 46, nuchtere kalveren 2171, schapen 1186; geiten 48, slachtvarkens 914, en slachtrun- deren 1502. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2250 - 3200; guiste koeien 1525 - 2025; kalfvaarzen roodbont 2100 - 3150; zwartbont 2050 - 2850; klamvaarzen 1750 - 2150; guiste vaarzen 1600 - 2100; pinken 950 - 1900; graskalveren 650 - 1400; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 350 - 660; zwartbont 175 - 555; weidescha- pen f 90-f 170; weidelammeren 90 - 190; vette schapen 160 - 225; vet te lammeren 140 - 240. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,85 - 9,45, 2e 7,75 - 8,85; vaarzen le 7,60 -ƒ 8,65, 2e 6,90 - 7,60; koeien le 7,55 - 8,55, 2e 6,60 - 7,55, 3e 6,20 - 6,60; worstkoeien 5,60 -ƒ 6,85; dikbillen extra kwaliteit bo ven notering 9,30 - 13,35; vette kalveren le 6,75 - 6,90, 2e 6,60 - 6,75, 3e 6,45 - 6,60; slachtzeugen le 3,15 - 3,30, 2e 3,00 - 3,15, 3e 2,40 - 3,00. Overzicht: melk- en kalfkoeien: aanvoer groter, traag, en prijzen la ger; guiste koeien: aanvoer gelijk, handel lui, en prijzen nauwelijks ge handhaafd; graskalveren: aanvoer groter, handel levendiger, en prijzen gelijk; vette kalveren: aanvoer klei ner, handel normaal en prijzen ge lijk; nuchtere kalveren: aanvoer kleiner, handel lui, en prijzen lager; schapen en lammeren: aanvoer gro ter,handel normaal, en prijzen ge lijk; slachtvee: aanvoer groter, han del traag, en prijzen lager; en slacht zeugen: aanvoer groter, handel lui, en prijzen lager. De Eierveilingen BARNEVELD, 17-11. Coöp. Veiuw- se Eierveiling. Aanvoer 1.917.000 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 9,35; 55-56 gram 11,10 - 11,35; 60-61 gram 11.35 - 11,55; 65-66 gram 11,55 - 11.65. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Wierden: B. Oosterom, Maarssen; te Rotterdam-Zuid (toez.): L. Lingen, Klooster Ter Apel (buiten gewone wijkgemeente); te Ridder kerk-Slikkerveer (deelgemeente Ire- nekerk): J. H. Maat, kand.. Haarlem; te Groningen als predikant met be paalde opdracht CVrijzinnig Herv.): R. Oort, Oudshoorn-Ridderveld. Aangenomen het beroep door de classis Nijmegen, als predikant voor buitengewone werkzaamheden (dia conaal pred.): J. Simonse, kand., Gouda. Gereformeerde Kerken Beroepen te Ten Boer: drs. W. H. M. Reinders, Salatiga (Indonesië) die dit beroep heeft aangenomen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Middelburg: R. de Graaf, Nieuwleusen; te Groningen- West: S. de Vries, Dronten; te Alber ta (Canada): A. de Jager, Anna Paulowna-Enkhuizen; te Kampen: M. Nap, Leusden. Aangenomen naar Den Helder, (2e predikantsplaats): H. W. van Eg- mond, Haulerwijk. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Bussum: A. J. Otter, IJmuiden. Bedankt voor Nieuwpoort: M. van der Sluys, Kerkwerve. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Rhenen in kombinatie met Dovenzorg: J. Kareis, Beekber gen. Zendingsdienst BRUINISSE - In de Geref. Kerk aan de Noorddijk werd een kerk dienst speciaal gewijd aan de zen ding. In deze goed bezochte dienst kwam duidelijk naar voren dat het „gezonden zijn" al in de eigen woon plaats begint en hoe de zegen zich over de hele wereld verspreid. Voorganger was de heer K. Baas. Verder werkten mee aan deze dienst organist Vroegindewey, Jeannet Posma panfluit en Wim Deden, orgel. Deze speelden in de dienst diverse geestelijke liederen, wat zeer mooi en klankvol overkwam. Ook na de dienst speelden ze nog enkele liede ren, waarbij ze door de gemeentele den warm werden ontvangen. Met nadruk werd er in de uitnodi ging tot de kerkdienst op gewezen dat ook het verzamelen van gebruik te postzegels en ansichtkaarten aar dig wat geld in het laatje brengt voor de zending. Gezien de inhoud van de ton achter in de kerk werd er goed ge hoor aan deze oproep gegeven. Hier stond ook de boekentafel waar diver se boeken konden worden uitge zocht. Al met al een fijne en druk be zochte dienst. Schrijfavonden International In de komende week worden op maandag 22 november en woensdag 24 november weer de maandelijkse Amnesty-schrijfavonden gehouden. Voor een drietal gewetensgevange nen zijn er in de juiste taal gestelde voorbeeldbrieven met verzoeken tot vrijlating. Het betreft deze keer Bas- hir al-Barghuti in Israël, redakteur van een krant, die al twee jaar onder huisarrest staat zonder ooit formeel beschuldigd of berecht te zijn. Vol gens Amnesty wordt in El Salvador Ana Margarita Escolan gevangen ge houden vanwege het geweldloos uit dragen van haar politieke opvattin gen. Albertino Neto in Sao Tomé en Principe is veroordeeld tot 14 jaar ge vangenisstraf wegens een komplot tegen het staatshoofd. Het enige be wijsstuk was een verklaring van een gevangene, die later toegaf dat deze onder bedreiging met executie was afgelegd. Op de schrijfavonden zijn exempla ren van het maandblad „Wordt Ver volgd" aanwezig met voldoende in formatie om ook zelf een brief te kunnen opstellen. Op maandag worden de schrijf avonden gehouden in de prinses Juli- anaschool, Jannewekken 19 in Zie- rikzee. in de rekreatiezaal van de Ge reformeerde Kerk in Haamstede en in de Gereformeerde Kerk aan het Bostonplein in Brouwershaven. Op woensdag is er een schrijfavond in Bruinisse, in de leeszaal van de bibli otheek, Molenstraat 44. In alle plaat sen kan men tussen 19.00 en 21.00 uur terecht voor het schrijven van éèn of meer brieven of om het vragen om meer inlichtingen over het werk van Amnesty International. De huid van de beer 55. Hoe Thorfinn zich verweert, het helpt hem niet en even later ligt hij zwaar gebonden in een hoek van Erwins tent. „Ziezo, vriend", zegt Erwin. „Nu geef ik je even tijd om na te denken. Dan zul je inzien, dat het nutteloos is te zwijgen over Olafs schuilplaats. Wil je spreken, dan laat ik je vrij uit gaan, nadat we Olaf gevonden hebben. Blijf je dwars, dan moeten weeh ande re middelen gebruiken". Met ogen donker van woede en wanhoop staart Thorfinn de prins aan. Het is zinloos om te proberen Erwin te overtuigen en zwijgend laat hij het hoofd zakken. Inmiddels is er nog iemand onderweg om een beroep te doen op Erwins gezond verstand. Zijn eigen vrouw Ingrid ditmaal, die hevig verontrust haar paardje in galop naar het noorden jaagt, want op de burcht zijn alarme rende berichten binnengekomen over Gurds aanvalsplannen. Het juiste wisten de kooplie den, die het nieuws meebrachten ook niet te vertellen, maar de geruchten waren erg genoeg om Ingrid zonder verwijl in aktie te brengen Voort jakkert het dappere meisje als zij opeens een beweging opzij van haar gewaar wordt. Een kleine ruitertroep is uit de wou drand gekomen en de schrik slaat haar om het hart. als zij een van hen hoort roepen: „Dat is zijn vrouw' Vlug er achteraanLaat haar niet ontsnappen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6