Onnodig grote 4-8 nederlaag voor matige Schouwse zaalvoetbalploeg Kansloze nederlaag voor eerste herenteam: 86-45 Adrie Geelhoed superieure kampioen in Nieuwerkerk Peter Noordijke en Rini Stoutjesdijk voldoen goed Basketball Mevo '80 Verkoopverbod soft drugs in Kokerjuffer Volleybal Kwiek-dames boeken tweede zege in suksessie (3-1) Kampioenschap kader 38/2 Gedrang op voetbaltribune: 24 doden 5 ZIERIKZEE - Een Schouwse zaalvoetbalploeg, die overigens nauwelijks representatief genoemd kon wor den voor wat Schouwen-Duiveland aan zaalvoetballers te bieden heeft, heeft tegen de Zeeuwse zaalvoetbalfor matie van coach Cees Outermans een onnodig zware 4-8 nederlaag geleden. Deze nederlaag kwam overigens pas tot deze afmetingen in de derde periode, die werd begon nen met een 4-5 stand. Juist in deze periode had de Schouwse selektie de wedstrijd naar zijn hand kunnen zetten, maar een paar knullige missers en een aantal uit stekende reddingen van Zeeuws doelman Peter Noordij ke hadden juist het averechtse resultaat tot gevolg. Voor een niet onbelangrijk deel was hier onmiskenbaar de wat te tolerante verdediging in die periode schuld aan. De eerste twee perioden van 25 minuten werd er door de Schouwse ploeg zorgvuldig defensief gewerkt, maar in de laatste fase van de uiterst matige zaalvoetbalpartij liet de thuisploeg het dramatisch afweten, waardoor met name Marcel de Nijs akelig veel ruimte kreeg om twee keer af te ronden. Hans Picavet zorgde met een schot ko mend uit een uitstekende een-twee met Rini Stoutjes- dijk voor de achtste en laatste Zeeuwse treffer. In het Zeeuwse team speelden van Schouwse kant Peter Noordijke en Rini Stoutjesdijk een goede wedstrijd. Samen met Marcel de Nijs en John Tahapary vormden zij de uit blinkers in het team van de altijd weer neerbuigend aggerende coach Cees Outermans. Sporadisch kwa men toppers als Rudie Loppies, Hans Picavet en zeker ook aanvoerder Pe ter Picavet slechts voor in de verto ning, die de ongeveer honderd toe schouwers kregen voorgeschoteld. Ook aan Schouwse kant waren de hoogvliegers evenwel niet zo talrijk. Een goed debuut maakte Kees Stout jesdijk en verder was eigenlijk al leen Wim Overweel goed voor een dikke voldoende. Rob Wijnstekers, Martin Quist en Theo Wittenberg hadden weliswaar een aantal goede momenten, maar die waren zeker niet talrijk genoeg om van een geslaagde partij te kunnen spreken. René Verwijs, Kees Hagesteijn en vooral Jan-Leen van Liere maakten hun verkiezing niet waar, maar voor al voor de Mevo-doelman is er door het wegvallen van Peter Noordijke naar het andere kamp nauwelijks een redelijk opponent over of het zou Skol Boys-doelman Simon Blom moeten zijn, die in zijn kompetitie wedstrijden aanmerkelijk minder chaotisch optreedt dan Van Liere dat pleegt te doen. Vaste plaats In de eerste periode besloot Rini Stoutjesdijk in de negende minuut een fase van aftasten aan beide kan ten met een fraai doelpunt (0-1). Stoutjesdijk wilde voor eigen pu bliek bewust laten zien, dat hij wel degelijk een vaste plaats in het Zeeuwse team zou kunnen afdwin gen als dat voor hem mogelijk zou zijn. Door oorzaken van andere aard is hij evenwel niet steeds beschikbaar. Het Schouwse team speelde in die eerste periode fanatiek waarbij ge tracht werd om iedere aanvalsopzet Het Zeeuwse zaalvoetbalteam, zoals het aantrad in sporthal Onderdak tegen het Schouwse team. Staand v.l.n.r. Hans Picavet, Peter Noordijke, Marcel de Nijs. Jan Felius en John Tahapary. Gehurkt Rini Stoutjesdijk, Peter Picavet, Rudie Loppies en Arnold Seeghers. Z1ERIKZEE - Het afgelopen weekeinde gingen alle Mevo '80- basketballteams, die in aktie kwamen met een nederlaag van het speelveld. Het eerste herenteam kreeg in Steenbergen een fiks pak slaag van Simple Dribble. Via 42-15 halverwege werd het uiteindelijk 86-45 in Brabants voor deel. Het tweede hcrenteam verloor van de koploper uit de vierde klas. De meisjes-juniorenploeg verloor met 32-24 van De Smokkelhoek en de meisjes- kadetten moesten het onderspit delven tegen Marathon; 10-4. Het eerste herenteam speelde in Steenbergen een slechte wedstrijd. Het team van Mevo '80 was mede door het ongelukkige tijdstip - zater dagmorgen - danig gehandikapt. Zo was spelmaker Bob Noomen niet van de partij en moest het team aantre den zonder wisselspelers. Als extra handikap moest Leo Looy halverwe ge de eerste helft met een blessure de strijd staken, waardoor Mevo '80 ge durende driekwart van de wedstrijd met vier spelers moest aantreden Profiteren Aanvankelijk draaide het nog aar dig bij de Zierikzeese ploeg, maar ge- leidelijkaan moest het initiatief toch aan Simple Dribble worden gelaten. De Brabanders profileerden uitste kend van de man-meer-situatie en zetten de bezoekers al in de eerste helft op cfn sehier onoverkomelijke achterstand; 42-15. In de tweede helft werd het zo mogelijk nog minder bij Mevo '80. Er werd veel balverlies ge leden en verdedigend werd de kwan titatieve minderheid ontstellend ge voeld. Simple Drlhble kon daardoor naar hartelust sknren, hetgeen ook in de eindstand 86-45 tot uiting werd ge bracht. Het tweede team kwam in Vlissin- gen een stuk beter voor dc dag. Hoe wel De Srhuur vooral in de eerste Het Schouwse team, dat tegen het Zeeuwse team onnodig zwaar verloor (4-8). Staand v.l.n.r. Martin Quist, Jan-Leen van Liere, Wim Overweel, René Ver wijs en coach en keuzeheer Cor Verhaart. Gehurkt Rob Wijnstekers, Kees Stoutjesdijk, Theo Wittenberg en Kees Hagesteijn. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) K leding bedrijf uitgekleed ALKMAAR - ..Bij Milbo ge- heel gekleed voor vijf gulden". Met deze tekst adverteerde het Alkmaarse kledingbedrijf Mil bo vorige week inde A Ikmaar- se pers. Een Alkmaars echt paar stapte wapperend met de advertentie, de winkel in om de advertentie op zijn juist heid te testen. Zij schaften zich voor 239 gulden kleding aan en betaalden met een briefje van vijf en een oprecht hartelijk dank". Zeer tot ongenoegen van een verkoopster die de steun van haar chef inriep. De klanten lieten weten te voren zowel de Konsumenten- bond als de plaatselijke wets- winkel te hebben geraad pleegd. Beide instellingen wa ren onafhankelijk van elkaar van mening dat het voorgeno men koopgedrag in het licht van de advertentie volstrekt gerechtmatigd toas. De ter hulp geroepen Alk maarse politie wist met een simpel voorstel het verschil van inzicht voorlopig te beslechten. Wanneer Milbo ju ridisch kan aantonen dat het echtpaar een onrechtmatig slaatje uit de advertentie pro beert te slaan, krijgt Milbo de kleding terug of wordt alsnog de 293 gulden betaald. BARCELONA - Hut wereldkam pioenschap in Spanje heeft volgens de eerste berekeningen een netto winst van ruim 120 miljoen gulden opgeleverd. Dal werd door de Spaan se voetbalbond bekend gemaakt Bij na de helft van het voordelige slado wordt opgebracht door de kaartver koop, die een kleine 50 miljoen in het laatje bracht DEN HAAG - Het Tweede Kamer lid Peter Lankhorst (PPR) heeft mi nister Korthals Altes van justitie schriftelijk gevraagd waarom de hoofdofficier van justitie de gekon- troleerde verkoop van soft drugs in de Enschedese Kokerjuffer heeft ver boden. Lankhorst wil weten of de minister van justitie de opvatting deelt dat de afspraken met de leiding van de Ko kerjuffer dermate ernstig zijn ge schonden dat het experiment" met de verkoop van hasj al na vier weken moest worden gestaakt. Hij wijst er in dit verband op dat het gemeente bestuur van Enschede alsmede het bestuur en de staf van de Kokerjuf fer op een serieuze manier" hebben getracht het experiment in goede ba nen te leiden. helft de boventoon voerde, kon de achterstand klein worden gehouden. Vooral Steven Braat droeg in de eerste helft via breaks diverse pun ten aan. In de tweede helft kwam Me vo '80 terug tot op zes punten van de Vlissingers door treffers van Kees Verkerk en opnieuw Steven Braat, maar toen ontketende de thuisploeg een fiks slot-offensief, dat hen een 42- 24 zege opleverde. Mevo '80 speelde al met al een prima wedstrijd met goede kombinaties en het verlies te gen de koploper mag gerust eervol w#rden genoemd. Vooruitgang Het meisjes-juniorenteam kon de tegenstander in de sporthal van Ka- pelle tot de rust goed volgen. Er werd van speelhelft gewisseld met de stand 12-12. Konditioneel bleek De Smokkelhoek in de tweede helft wat meer in huls te hebben Na een kwartier was de stand nog steeds gelijk maar in de slotfase ste vende de thuisploeg alsnog op een te ruime 32-21 zege af. In Viissingen kon worden gekonstateerd, dat er lang zaam maar zeker vooruitgang komt in de prestatiekurve van de meisjes- kadettenploeg van Mevo '80. Voor de Zierikzeese ploeg skoorde Ineke Mol twee keer„ maar dat was te weinig om de 10-4 nederlaag te voorkomen. al direkt vanaf het begin te storen, wat veelal ook lukte. Er kwamen nauwelijks kansen voor de veste van keeper Van Liere. In de veertiende minuut kwam de thuisploeg min of meer fortuinlijk aan de gelijkmaker. Theo Wittenberg wilde een een-twee aangaan met Wim Overweel. Zijn pass mislukte, maar kwam via het standbeen van Hans Picavet toch weer voor de voet van de Kerkwerve- naar, die daarop meteen uithaalde <1- 1). In de eerste 25 minuten werd daar na niet meer geskoord, omdat het spel zich voornamelijk afspeelde op het middenveld en beide verdedigin gen weinig aanvallende akties toestonden. In de achttiende minuut schoot Theo Wittenberg naast op aan geven van Kees Hagesteijn en drie minuten voor het verstrijken van het eerste deel schoof John Tahapary nipt voor langs. De tweede periode begon met vuurwerk. Al na 20 sekon- den was Peter Noordijke een gesla gen man, toen Wim Overweel zich met een beste tempoversnelling om de gele verdedigingsmuur worstelde en in een beweging uithaalde (2-1). Vanaf de aftrap was het bijna op nieuw weer raak, maar een spetter van René Verwijs vloog rakelings voor langs. Aan de andere kant had Van Liere geluk, dat hij net in de haan van een schot van Rini Stoutjes dijk stapte. In de vierde minuut een persoonlijk sukses van Kees Stout jesdijk. Op eigen helft ontfutselde hij de bal van Jan Felius en sprintte daarna in een ruk op het doel van Pe ter Noordijke af. Met een venijnige knal was het even later 3-1 in Schouws voordeel. Twee minuten Amper een minuut later kon het Zeeuwse team weer aansluiten, toen Hans Picavet een gat in de Schouwse verdedigingsmuur bespeurde en droog uithaalde, een schot dat ook doelman Van Liere nauwelijks zag aankomen: 3-2. De Schouwse forma tie ging hierna in de fout door het Zeeuwse team op eigen helft uit te dagen met vertragende akties. Met name Rob Wijnstekers, Theo Wittenberg en Wim Overweel daag den him tegenstanders voortdurend uit, maar de akties slaagden niet of nauwelijks, omdat de spelers van co ach Outermans niet in de val wensten te stappen. ,,Ik heb ze daar voor bij herhaling gewaarschuwd", vertelde de Middelburger. ,,Als je je in de zaal laat verleiden tot „happen", dan ga je altijd voor schut, als je tegenstander een tempo versnelling en aardig wat techniek in huis heeft. Zolang als je hem maar Iaat begaan is er in ieder geval geen mogelijkheid, dat hij doorbreekt". In de achtste minuut de enige twee minutenstrat van de wedstrijd. Wim Overweel stak een been uit toen Hans Picavet hem in een rush pro beerde te passeren en arbiter Joop Berrevoets reageerde resoluut. De Zeeuwse ploeg haalde het volle respijt uit de man-meer-situatie, toen John Tahapary na een fraaie aanval door de verdediging flitste en voor 3- 3 zorgde. Net daarvoor had Rob Wijnstekers pech, toen hij een uitval door Peter Noordijke wreed zag ver stoord. Na de gelijkmaker meer pres sie van de kant van de Outermans- ploeg. Na een kwartier resulteerde deze druk in een vierde Zeeuwse tref fer van Marcel de Nijs en na twingtig minuten mocht Peter Picavet vanaf de strafschopstip 3-5 aan laten teke nen, nadat Joop Berrevoets doelman Van Liere bestrafte voor een ver meende sliding. BONN - De Russische geheime dienst heeft dit jaar met twaalf ver valste dokumenten geprobeerd westerse media en diplomaten voor de gek te houden inzake de buiten landse politiek van de Verenigde Staten. In Amerikaanse defensie kringen wordt opgemerkt dat het aantal vervalsingen vergeleken met vorig jaar is vedubbeld Maar. zo wordt gezegd, schrijffouten spelen Moskou parten. TEL AVIV Een VN-bureau heeft het plaatsen van tenten voor dakloze Palestijnse vluchtelingene in Zuid- Libanon gestaakt omdat de vluchte lingen de tenten verbrandden of neerhaalden Dit heeft het Engelsta lige Israëlische blad de Jerusalem Post gemeld. Vroeg in de wedstrijd liet hij een tweetal heuse slidings doorgaan. „Dit is gewoon te gek wat die keeper doet", mopperde Outermans in de pauze tussen de eerste en tweede pe riode. „Mijn aanvallers durven ge woon niet meer bij hem in de buurt te komen". Peter Noordijke Nog net voor het verstrijken van het tweede part tekende René Ver wijs met een poeier, na goed voorbe reidend werk van Martin Quist voor 4-5. In de derde periode begon vooral voor de Schouwse ploeg de konditie een aardig woordje mee te spreken. De ploeg kon nog nauwelijks aan goede aanvallen toe komen, maar kreeg daarbij vreemd genoeg toch nog een aantal goed skoringskansen, die evenwel stuk voor stuk werden verknoeid, dan wel door Peter Noor dijke onschadelijk werden gemaakt. Schoten van Kees Hagesteijn, Rob Wijnstekers en Kees Stoutjesdijk vonden geen genade in de ogen van de WIK-doelman. Aan de andere kant hadden de „Zeeuwen" meer sukses. Een puntert je van Marcel de Nijs verraste Van Liere en een fraaie aanval van Rudie Loppies en John Tahapary werd door dezelfde speler omgezet in 4-7. Vlak voor tijd bereik te de formatie van coach Outermans zelfs nog geflatteerd de dubbele sko- re van de Schouwse ploeg, toen Hans Picavet een goede aanvalsopzet met Rini Stoutjesdijk omboog in de achtste treffer: 4-8. Over het geheel genomen wel een verdiende overwinning", meende Cees Outermans. „Mijn ploeg speel de een stuk beter dan in de voorgaan de wedstrijden en dat geeft hoop voor de toekomst". Outermans ver gat daarbij maar gemakshalve, dat de tegenstand ook van aanmerkelijk minder gehalte was, waardoor de prestatie van zijn team ogenschijn lijk best leek. BRU1NISSE - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Kwiek uit Bruinisse heeft voor de tweede keer in suksessie een kompetitiewedstrijd in winst omgezet. De formatie van coach Kees Arensman klopte in Mijnsheeren- land het team van Volley/vdB met 3-1. De herenploeg van de Bruinisser vere niging moest in Den Briel toezien hoe TOP een 0-2 achterstand alsnog omzette in een 2-2 puntendeling. Vooral aanvallend liet Kwiek het in deze wedstrijd afweten. Het tweede damesteam boekte een regelmatige 3-0 zege op Spivo 5 uit Spijkenisse. Het eerste damesteam moest het in Mijnsheerenland stellen zonder aan- valster Janny de Oude en spelver- deelster Coby van de Berge. Deson danks speelde de ploeg een degelijke wedstrijd, die de welverdiende 3-1 zege opleverde. De eerste set ging ge lijk op tot 7-7, waarna een goed draaiende Bruse aanval het karwei kundig afrondde naar een 9-15 zege. In de tweede set moest Kwiek wat af laten. Er werd slecht gestopt, waar door ook de spelverdeelster haar werk niet naar behoren kon uitvoe ren, wat op zijn beurt weer tot gevolg had, dat de aanval niet aan de bak kon komen. Achterhaleni De inzet was er wel. Kwiek kwam achter met 7-2 en deze achterstand bleek niet meer te achterhalen, al kwam de ploeg van Kees Arensman nog wel erg dichtbij, maar toen be reikte Volley/vdB net de finish (15- 13). In de derde set werd de thuisploeg behoorlijk onder druk gehouden door een goed funktionerende Bruse ploeg. Volley/vdB had in deze set niets in de pap te brokkelen en Kwiek kwam dan ook op een voor sprong via een 3-15 setwinst. Aan- NIEUWERKERK - Op overtuigende wijze is Adrie Geelhoed, lid van de biljartvereniging DOS er in café „De Meebaal" te Nieuwerkerk in geslaagd beslag te leggen op het kampioenschap 38/2 van het distrikt Schouwen-Duive land van de KNBB. Al zijn zes te spelen partijen wist Geelhoed in winst om te zetten, waarbij twee keer van zijn zwaarste konkurrent Ger Monster, de kam pioen van het vorige seizoen. Na de eerste twee ronden waren Geelhoed, Monster en Rinus Lems nog ongeslagen, terwijl de overige drie spelers twee partijen verlies hadden moeten boeken. In het tref fen in de derde ronde tussen Geel hoed en Lems moest laatst genoemde zijn eerste verlies partij inkasseren. Na het beëindigen van de vierde ron de waren alleen Geelhoed en Monster nog zonder verliespunten. Overtuigend In de vijfde ronde, waarin beide spelers het tegen elkaar moesten op nemen, toonde Geelhoed zich op overtuigende wijze de sterkste. In 15 beurten maakte hij dc ISO te spelen caramboles vol op ruime af stand gevolgd door Monster met een skorc van 56 caramboles. Door deze overwinning was Geelhoed prak tisch reeds In het bezit van dc titel, daar zijn algemeen gemiddelde aan zienlijk beter was dan dat van Monster. Daar er maar zes deelnemers wa ren, J. Berrevoets had wegens ziekte verstek moeten laten gaan. en er voor een finale toernooi minstens zes partijen moeten worden gespeeld, moesten Geelhoed en Monster het in de finalepartij nog een keer tegen el kaar opnemen. Hoewel het verschil deze keer niet zo groot was (150-121) maakte Geelhoed in de 18e beurt de partij uit na nog een fraaie serie van 39 caramboles te hebben geskoord. Spelpeil Over het geheel genomen een uit stekend geslaagd toernooi waarin het spelpeil aanzienlijk hoger lag dan in het vorige seizoen toen de kampioen nog net onder een alge meen gemiddelde van 5.00 bleef. Naast dc hoogst gescoorde serie. 45 caramboles, bracht Geelhoed met 10.00 ook het hoogste partij gemid delde op zijn naam. Aan het slot overhandigde dc distriktsbestuurder Wim Hansc aan de kampioen dc bondsmedaille en dc distrikts wlsscl- bckcr. Namens de deelnemers sprak Geel hoed woorden van dank tot dc orga niserende vereniging DOS voor de uitstekende wijze waarop zij het toemooi hadden georganiseerd en de lokaalhouder voor de gastvrije ont vangst. Dc uitslag van het kampioenschap 38/2, zoals dat werd verspeeld In Nieu werkerk (achtereenvolgens het aantal wedstrijdpunten. het aantal karambo- les, het aantal gebruikte beurten, het toernooigemiddeldc. het hoogste partij- gemiddelde en de hoogste serie): A. Geelhoed, DOS, Nieuwerkerk G. Monster, DOS, Nieuwerkerk M. Lems, Bommenedc, Zonnemaire A. Berrevoets, OKK, Nieuwerkerk H. Reede, OKK, Nieuwerkerk 12 900 124 7.25 10.00 45 8 777 124 6.26 7.89 40 6 816 157 5.19 6.00 30 6 769 156 4 92 6.52 39 2 692 149 4.65 6.25 26 2 593 164 3.61 5.00 29 vankelijk zette dezelfde trend zich in de vierde set voort. Kwiek kwam voor met 3-9, maar de thuisploeg gaf de moed niet op en kwam terug tot 9- 10. Dankzij een goede opslag trok Kwiek uiteindelijk de set en de wedstrijdzege naar zich toe: 10-15 en 1-3. Het herenteam van Kwiek moest in Den Briel optornen tegen het tot dan toe teleurstellende TOP. Voor Kwiek stond de handhaving van de derde plaats op de ranglijst op het spel. De eerste set gaf een spannende strijd te zien. Via 6-6 kwam Kwiek op een 12-7 achterstand, maar op in zet en karakter haalde de Bruse ploeg alsnog de zege binnen (15-17). In de tweede set kwam Kwiek op een 7-5 voorsprong, maar TOP kwam te rug tot een 10-7 voorsprong, hetgeen voor de bezoekers een sein was om nog eens alles te geven. De Bruëna- ren sleurden de set binnen via 15-13 en leken in een ruk op een 3-0 zege af te stevenen. Onnodig werden de bei de volgende sets weggegeven aan de Brielse ploeg: 15-10, 15-9 en een 2-2 eindstand. Gelijkwaardig In de eerste set leek het erop alsof het tweede damesteam een gelijk waardige tegenstander had in Spivo 5, maar hierin kwam al spoedig ver andering, toen deze set door een aan tal goede taktische opzetjes van Kwiek-zijde Spivo 5 in de verdruk king bracht. De ploeg stortte daarna volledig in en werd naar een regelmatige 3-0 ne derlaag gespeeld in het kleine Bruse zaaltje De Dreef. De eerste set lever de een 15-8 zege op voor de Kwiek- dames en in de tweede set was er not' nauwelijks sprake van tegenstand. Met 15-6 werd ook deze set een Bruse zege. Door een wegebbende konsen- tratie in de derde set kreeg Spivo nog even hoop, maar een taktische time out krikte de Kwiek-dames weer vol doende op om naar 15-10 en 3-0 te gaan. CALI - Tumult op de tribunes van het Pascual Guerrco-stadion in Cali heeft woensdag zeker aan 24 mensen het leven gekost. De ramp in de hoofdstad van Co lombia ontstond, toen bij de voetbal derby Cali-America grote groepen mensen plotseling een goed heenko men zochten. Het tumult kwam tot stand, toen vanaf hoger gelegen tri bunes gericht geürineerd werd. Dc wijkende massa toeschouwers deed een groot aantal mensen dat klem kwam tegen een muur, stikken. De reddingsakties werden geleid door de burgemeester van Cali. Deeindba- lans van de catastrofe kon woensdag nog niet opgemaakt worden Vorig jaar vond er in Ibague. een stad in het binnenland van Colombia, een soort gelijke ramp plaats. Het instorten van een tribune kostte toen aan 18 mensen het leven. TOKIO De Japanse ekonomie zal nog enige tijd blijven lijden onder dc ekonomischc zwakte van de Verenig de Sinten en West-Europa, maar er zijn verscheidene positieve tekenen die duiden op een herstel op langere termijn. Dit zegt het Japansr bureau voor ekonomischc planning in zijn maandelijkse rapport

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5