Werkgroep „Laat Leven" legt hoe en waarom van doelstelling uit FAY LOVSKY EN JAN ROT MUZIKALE HOOGVLIEGERS Horeca verwacht daling omzet van 4,5 procent Jeugdsoos „Brogum" houdt algemene ledenvergadering Vereniging- Bescherming Ongeboren Kind STREEKNIEUWS Ruim 700 deelnemers aan demonstratie in Middelburg Ambtsgebed afgeschaft Werkloosheid zou 700.000 gaan overschrijden Mischa de Vreede spreekt voor Vrouwen café Zierikzee Met sterke begeleidingsgroep in Dorpshuis Bruinisse 4 OOSTERLAND - Ruim zeventig belangstellenden wa ren dinsdagavond in dorpshuis „Oosterhof" aanwezig bij een informatie-avond van de werkgroep „Laat Le ven". Dit is een werkgroep op Schouwen-Duiveland van de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (V.B.O.K.). De regionale werkgroep wilde met deze informatie-avond meer bekendheid geven aan doelstel ling en werkwijze van de V.B.O.K. Niet alleen mensen uit Oosterland, maar ook uit Brouwershaven, Haamstede, Dreischor, Nieuwer- kerk, Sirjansland en Zierikzee toon den dinsdagavond hun belangstel ling voor deze vereniging. Woordvoerster mevrouw Janny Groenleer-De Jong lichtte toe, dat het doel van de werkgroep in eerste instantie zal zijn bekendheid geven aan de V.B.O.K. en leden werven, zo dat meer mensen hulp zullen vragen en die ook daadwerkelijk zullen ont vangen. Naar huisartsen Binnen korte tijd zal de werkgroep ook de huisartsen gaan benaderen met informatie over de V.B.O.K. en met het verzoek door te verwijzen naar de V.B.O.K. Over enige tijd zal de regionale werkgroep ook zelf be schikbaar zijn voor hulpverlening. Zover is het nu nog niet: men heeft nog meer mensen nodig in de werk groep. Wel zijn de leden reeds nu in staat het werk van de V.B.O.K. toe te lichten onder meer met een dia-serie. ,,Laat-Leven" is bereid op verzoek van een vereniging of groepering het werk van de V.B.O.K. nader uiteen te zetten. Vertegenwoordiger van deze ver eniging de heer Ben Zijl vertoonde dinsdagavond een film. Na het intro met spelende, lachende, huilende kinderen van 1 jaar, werd er be gonnen bij het begin: een eicel en zaadcel smelten samen en het kind groeit en ontwikkelt zich. De V.B.O.K. gaat er namelijk van uit, dat een mens van de bevruchting af reeds een mens is. Het einde van de film omvatte: de geboorte en de ontroering van de ou ders. Vervolgens vertelde Ben Zijl iets over de achtergronden van de hulpverlening. Hij stelde, dat een zwangerschap op zich nooit gewenst of ongewenst is. Het zijn, volgens hem, de omstandigheden die het ge wenst of ongewenst zijn van de zwan gerschap bepalen. Zo zal een zwan gerschap gewenst zijn als man en vrouw samen een kind willen en er zowel huiselijk als financieel moge lijkheden zijn het kind op te voeden. OUWEKKERK Verkoping Welfare-artikelen Het Nederlands Rode Kruis, afde ling Duiveland, houdt op zaterdag 20 november een verkoping van Welfare-artikelen. In verband met het aanstaande Sint Nicolaasfeest wordt deze verkoping van harte aan bevolen. Plaats: het Dorpshuis. Voor tijd: zie agenda. Verkoping Welfare-werk Ned. Rode Kruis Zaterdagmiddag 20 november houdt de afdeling ..Duiveland" van het Ned. Rode Kruis voor de Welfare een verkoping in het Dorpshuis te Volgens de woordvoerder is een zwangerschap echter meestal onge wenst als men geen vaste relatie heeft, als er financiële moeilijkheden zijn of de omgeving het kind niet wil aksepteren. Praktische hulpverlening De V.B.O.K. wil een bijdrage leve ren aan de praktische hulpverlening door de problemen van de vrouw rondom de zwangerschap op te los sen. Bijvoorbeeld: de akseptatie van de zwangere vrouw, financiën, huis vesting, het zoeken van een adoptief ouderpaar als de vrouw te kennen geeft haar baby te willen afstaan. Verder wordt ook na de bevalling hulp verleend. In de pauze was er gelegenheid boe ken te kopen, lid te worden van de werkgroep en om schriftelijk vragen te stellen. Tijdens het tweede deel van deze avond vertoonde Ben Zijl een diase rie met wederom de ontwikkeling van de mens vanaf de bevruchting. Vervolgens werden dia's getoond van middelen waarmee geaborteerd wordt en van de gevolgen van deze ingrepen. Zowel de film als de dia's waren zeer informatief en vele aanwezigen kregen dan ook wat nieuws te horen. Het leverde allemaal veel vragen op, maar vrijwel geen diskussie. Aan het einde van deze informatie avond werden zeven nieuwe V.B.O.K.-leden genoteerd, van wie één belangstelling had mee te doen in de werkgroep. DEN HAAG - In 1983 zal de geld-omzet van de horeca weliswaar gelijk blij ven aan die van dit jaar, maar door de inflatie zal de waarde ervan 4,5 procent lager zijn. Deze verwachting heeft drs. F. J. Nijsten woensdag uitgesproken op een vergadering van het bedrijfschap Horeca waarvan hij voorzitter is. De tot nu toe beschikbare cijfers over 1982 duiden volgens Nijsten op een omzetdaling van vier procent, terwijl de horeca vorig jaar drie pro cent minder omzette. De enige bran che die het nog redelijk doet is de restaurant-sektor. Die mag zich dit jaar verheugen in een omzetstijging van twee procent. Nijsten verwacht wel dat ook daar de zaken zullen teruglopen, omdat de Ouwerkerk van 14.00 tot 16.00 uur. Men hoopt op een goede belangstel ling voor dit nuttige werk. BRUINISSE Vergadering „Onderlinge Hulp" De jaarlijkse ledenvergadering van de Varkenshouders Veréniging „Onderlinge Hulp" stond onder lei ding van de vice-voorzittbi*, de heer C. Bal. Voorzitter L. van Popering moest wegens ziekte verstek laten gaan. In z'n welkomstwoord op deze 88ste jaarvergadering ging de heer Bal in op het feit dat de vereniging een ongunstig jaar heeft doorge maakt wat de leden betreft. Velen zijn ziek geweest, maar gelukkig zit er een kentering in ten goede. „Voor de varkens was het wèl een gunstig jaar, geen ziekte of verlies", aldus de heer Bal, „maar de biggen- prijs tegenover de varkensprijs is nog steeds aan de hoge kant". De notulen werden goedgekeurd en door het oudste lid C. Hoogerwerf ondertekend. Uit het financieel ver slag viel te bespeuren, dat de uit 1894 stammende vereniging (de oudste van Bru) nog kerngezond is. De twee aftredende bestuursleden F. v. d. Berge en J. Schuls werden herkozen. Tijdens de rondvraag bracht de heer C. Bal, namens de voorzitter en bestuur, naar voren om de zoon van de huidige voorzitter tot voorzitter te benoemen. De vergadering verwierp dit echter en hield vast aan de huidi ge samenstelling van het bestuur. ZIERIKZEE - Op vrijdag 19 november houdt de Zierikzeese jeugdsoos „Bro gum" haar algemene ledenvergadering in de boerderij aan de Julianastraat. De aanvangstijd van de vergadering is 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst van bestuur en leden zal er gezamenlijk worden gewikt en gewogen over wat er in de naaste toekomst zoal te gebeuren staat. Na het openingswoord van voorzit ter Kees Verkerk zal sekretaris Per ry Besseling de ingekomen en uit gaande stukken behandelen. Hierna zullen de notulen van de voorgaande vergadering ter goedkeuring worden aangeboden. Vervolgens is het de beurt aan penningmeester Erik Dale bout om mededelingen te verstrek ken over de financiële ontwikkeling, die „Brogum" doormaakt. Na het verslag van de penning meester volgen korte, maar bondige verslagen van de diverse kommissies en na de pauze is het de beurt aan de bestuursverkiezing. Hierin moeten twee vakatures worden opgevuld, namelijk voor de Brogumkrant en een programmakommissaris. Om voor verkiezing in aanmerking te ko men kan alsnog kontakt worden op genomen met sekretaris Perry Besse ling. Na de rondvraag besluit de voorzitter de vergadering. SPECIALE AANBIEDING bijv.: FLANELPANTALONS vanafj^- NU 75,- OVERHEMDEN vanafj&§;-NU 55,- recessie in het bedrijfsleven haar in vloed aftekent op de bestedingen van zakenmensen in de horeca. Het slechtst gaat het volgens voorzitter Nijsten met de café's die dit jaar acht procent minder omzetten dan in 1981. De hotelbranche speelt - qua omzet - quitte, zo voorspelt hij. Werklozen Als gevolg van de ekonomische neergang was het aantal werklozen in de horeca medio 1982 opgelopen tot 18.000. Dat is dertig procent van het totale werknemersbestand. In werkelijkheid ligt dit percentage la ger, omdat vooral in het café-wezen veel zwartwerkers emplooi vinden. De 18.000 werklozen bestaan uit 9800 mannen 8200 vrouwen. Van de ruim 37.000 horecabedrijven in Ne derland gingen er in de eerste drie kwartalen van dit jaar 274 failliet. DEN HAAG - Ongeveer tweehon derd kunstenaars zijn woensdagmid dag gewapend met verfblikken en kwasten al strepen trekkend door de Haagse binnenstad getrokken. Vol gens de Haagse politie werden rond het Binnenhof, Hofvijver en Plein de straten, stoepen en zitbanken met verf beklad. De kunstenaars wilden hiermee symbolisch een streep door de aangekondigde bezuinigingen trekken. De politie verrichtte een ar restatie. Akties onderwijs MIDDELBURG - Woensdagmiddag hebben ruim 700 leraren, leerlingen en ouders, betrokken bij het bijzon der onderwijs in Zeeland, deelgeno men aan een demonstratieve protest bijeenkomst in Middelburg tegen de bezuinigingen met name in het bij zonder onderwijs. Tijdens de bijeen komst uitten diverse sprekers kri tiek op het beleid van minister Deet- man. Alle door de minister aange kondigde bezuinigingsmaatregelen lossen niets op, zo lieten vertegen woordigers van onderwijsbonden hun gehoor weten. In 1983 verliezen 13.500 mensen hun baan in het onder wijs. Die komen allemaal in aanmer king voor een ww-uitkering en dan raakt de minister van sociale zaken weer in de problemen waardoor men in een vicieuze cirkel terechtkomt. Staten van Zeeland: MIDDELBURG - Dc Staten van Zeeland hebben afstand genomen van een ruim zestig jaar oude tradi tie. Er wordt niet meer gebeden voor dc aanvang van dc vergaderingen, zo werd niet 23 stemmen voor en 21 te gen besloten. De stemming ging over een door de PvdA-fraktie ingediende motie, waarin gevraagd werd om ook op tradities te bezuinigen. Tradities zo als het ambtsgebed hebben bij de groep, voor wie traditie haar inhoud heeft verloren, irritaties doen ont staan, zo meent de PvdA-fraktie, De Christelijke partijen verliezen steeds meer terrein, wat niet wil zeg gen dat er minder gelovige mensen aan de aktieve politiek deelnemen, maar die gelovigen vinden volgens de PvdA steeds meer onderdak bij de niet-confessionele partijen. TILBURG - Amtenaren met een deeltijdbaan worden zwaarder ge troffen door extra inhoudingen op hun salaris dan hun kollega's met een volledige baan. Tot die ontdek king kwam mevrouw H. van Putten, part-time medewerster aan de Ka tholieke Hogeschool in Tilburg, on langs bij het narekenen van haar ei gen salaris. Via haar vakbond, de ABVA/KABO, wordt de zaak nu aangekaart in Den Haag. Zonder lucifers KUALA LUMPUR - lil de jungle van Maleisië is unlungs een primitie ve stam ontdekt waarvan de leden nog nooit lucifers hadden gezien. Het gaat om 43 mannen, vrouwen en kin deren. die er geen behoefte aan heb ben kennis te nemen van de moderne beschaving. De stam werd in de deelstaat Sarawak ontdekt door een Maleisische distriktsfunktionars. De funktionaris verklaarde dut de stam uitzonderlijk terughoudend en bang vuur vreemdelingen is. Volgens hem zijn de stamleden niet onbe schaafd, maar willen zij gewoon nie mand uit de buitenwereld ontmoe ten. Zij leven uIs nomaden en jagen op herten en beren voor hun voedsel voorziening. Verder eten zij tapiocu (meel, bereid de knol van de cassave) en suikerriet. Tot zij werden ontdekt maakten de stamleden nog vuur door het tegen elkaar slaan van stenen. Zij gaan gekleed in bladeren en stukken schors. Vorig jaar ging het gerucht dal er primitieve mensen waren gesigna leerd in de dichte jungle van Ulu Ba- ram. Een team van 11 personen trok oktober van dit jaar het oerwoud in op zoek naar de stam. Het team nam onder andere medicamenten.' licht bouwmateriaal en kleding mee. DEN HAAG - De werkloosheid zou volgens de nieuwe werkloosheidsde finitie, die met ingang van januari 1983 wordt gehanteerd, thans 710.000 bedragen. Dat is - gemeten over oktober - 117.000 hoger dan volgens de oude de finitie, volgens' welke de werkloos heid op 592.000 kwam, ofwel 13,5 pro cent van de afhankelijke beroepsbe volking. Dat staat in het maand verslag van de arbeidsmarkt over oktober. De verhoging met 117.000 (nieuwe methode) is voor ongeveer 35.000 het gevolg van het tot de werk loosheid rekenen van ingeschreven ZIERIKZEE - De bekende schrijfster Mischa de Vreede komt woensdag 24 november over haar werk en de plaats van de vrouw in haar boeken spre ken voor het Vrou wencafé, tijdens een samenkomst in „De Gekroonde Suiker biet". De schrijfster, die o.a. een paar jaar een vaste rubriek voor Libelle heeft verzorgd, werd in 1936 in Bata via geboren. Tijdens de tweede we reldoorlog is zij in kampen geïnter neerd geweest, na de oorlog kwam zij naar Nederland. Ze woont thans in werklozen die een werkkring tussen de 20 en 25 uur per week zoeken. Bo vendien worden ruim 82.000 perso nen (gemeten eind oktober 1982) mee geteld als gevolg van de overige wij zigingen van de uitgangspunten. De maandstijging volgens de huidi ge definitie met 12.540 kan niet aan seizoensinvloeden worden toegschre- ven. Integendeel aldus scociale za ken, seizoensmatig mocht in de ver- slagmaand een lichte daling worden verwacht. Na correctie is er derhalve sprake van een grotere stijging, met 14.600. Opvallend is tevens dat in de ver- slagmaand, vergeleken met vorig ja ren, het aantal schoolverlaters onder de werklozen slechts in geringe mate is gedaald. Amsterdam. Haar werk is vaak auto biografisch en handelt o.a. over Indo nesië en haar ervaringen in de kam pen. Ook haar gezin en direkte onge- ving zijn vaak onderwerpen van in spiratie. Volwassen worden Het probleem van het volwassen worden boeit haar zeer en zij schrijft in haar oeuvre over het „kind" dat ze was en zo graag wilde blijven. Een aantal verschenen werken van haar hand zijn: Poëzie: Met huid en hand (1959); Bin nen en buiten (1968). Proza: Morgen mooi weer maken (1957); Onze eeuwige honger (1973); Eindeloos en verder (1975). Autobiografisch: Een nachtelijk bestaan (1974); Eindelijk mezelf (1977). Zij heeft tevens diverse kinderboe ken op haar naam staan. Deze speciale thema-avond staat ook open voor belangstellenden die geen lid zijn van het Vrouwencafé. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE - Jeugdsoos De Pul organiseert zaterdaga vond 20 november een uniek dubbel-konsert in het Dorpshuis van Bruinisse. Het soosbestuur besloot uit te wijken naar het veel grotere Dorpshuis, omdat terecht verwacht wordt dat-zangeres Fay Lovsky en zanger Jan Rot bijzonder veel liefhebbers van het betere popwerk richting Bruinisse zullen trekken. Het optreden van het tweetal, dat ieder een komplete set zal verzorgen begint om 20.00 uur. Fay Lovsky en Jan Rot zijn twee van de meest belovende nieuwe ge zichten in de binnenlandse popwe reld. Ze hebben de handen ineen geslagen voor een najaarstoernee. Deze samenwerking is onmisken baar een goed initiatief, waaruit een interessant dubbelprogramma voort vloeit. Naast de logische verschillen in stijl, hebben Fay Lovsky en Jan Rot een aantal overeenkomsten. Bei den zijn liedjesschrijvers bij uitstek, beiden zijn gek van het knutselen met bandrecorders, allebei ook zijn ze toetsengericht. Zowel Fay Lovsky als Jan Rot komen tenslotte ook schijnbaar verlegen over, terwijl ei genwijsheid bij beiden hoog in het vaandel staat. Fay Lovsky debuteerde in 1981 na een 10-inch plaatje „Sound on Sound" met de elpee „Confetti". Deze elpee werd buitengewoon goed ontvangen en vrijwel ieder mu ziekblad en zo'n beetje elke krant besteedde aandacht aan Fay Lovsky. Ze kreeg een zilveren harp voor de el pee en skoorde drie hitjes met „Mag gie", „Christmas Was A Friend Of Mine" en „Automatic Pilot". On langs kreeg zij zelfs een Edison toege wezen voor „Confetti". Dit betekent voor haar zonder twijfel een fikse sti mulans voor de opvolger, die nog dit jaar verschijnt. Jan Rot is de voorbije maanden plotseling doorgebroken. Met zijn vorige bands Streetbeats en Ratata lukte het de 199 centimeter lange Jan Rot, ondanks verwoede pogingen niet om het bredere publiek voor „zijn muziek" te interesseren. In het voorjaar bracht Rot de elpee „Single" uit, waarvan tot nu toe twee redelijk suksesvolle singles werden getrokken. „Counting Sheep" en „Bobby, Roger Eileen" brachten het beide tot de subtop van de diverse hitparades. Rot is bezeten van het schrijven van liedjes. Dat is een facet, dat van hem overbekend is, maar hoe hij op de bühne presteert is nog een volkomen open boek. Het zal de enige echte Nederlandse J.R. evenwel best goed af gaan. Indrukwekkend Hoewel Fay Lovsky en Jan Rot ieder een aparte set doen, maken beiden gebruik van dezelfde begeleidings groep. Deze muzikanten zijn even indruk wekkend als hun reputatie bij onder meer Bram Vermeulen en Pee Wee The Specials. De twee buitenbeentjes uit de wat lichtere popsektor maken hun najaarstoernee met een zeer ge- roetineerdc band, bestaande uit gita rist Jan de Hont, toetsenman Jacob Klaasse, bassist Peter Warnier en Frans Hendriks met zijn elektroni sche drums. Deze boeiende happe ning - zaterdagavond 20 november in het Dorpshuis Bruinisse - is warm aanbevolen. Fay Lovsky Jan ffot.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4