Afwijzend voorstel subsidie Vrouwencafé op raadsagenda J&y# r Reaktie K.v.K. Middelburg op nota staatssekretaris Middenschouwen STREEKNIEUWS -ZO#, LQ..r Zeeuwse staten akkoord over oeververbinding Westerschelde Intocht St. Nikolaas ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 18 november 1982 Nr. 23219 3 SCHARENDIJKE - „Het komt ons niet juist voor de gemeenschapsgelden te gebruiken voor aktiviteiten waaraan de deelnemers zelf geen financiële bijdragen le veren", is de motivatie van het kollege van b. en w. van Middenschouwen, bij het voorstel afwijzend te beschik ken op een subsidieverzoek van het Vrouwencafé te Zie- rikzee. Deze zaak komt aan de orde op de raadsvergade ring van donderdag 25 november. Uit de bij het subsidieverzoek overlegde begroting van het Vrou wencafé blijkt, dat er in het geheel geen inkomsten zijn. Contributie wordt niet geheven, evenmin als toe- gansgelden, omdat dit drempel ver lagend zou werken". Hoewel op grond van de Tijdelijke Rijksbijdra geregeling ter stimulering van eman cipatiewerk een bijdrage kan wor- SCHOUWEN-DUIVELAND Opbrengst kollekte De opbrengst van de nationale kol lekte voor het gehandikapte kind, welke enige weken geleden werd ge houden, heeft in de onderstaande plaatsen het volgende opgebracht. Brouwershaven 355,00; Bruinisse 1120,56; Burgh-Haamstede 1661,52; Dreischor 361,05; Ker- kwerve 188,40; Nieuwerkerk-Sir- jansland 929,35; Noordgouwe 546,10; Noordwelle 93,85; Ouwer- kerk 333,25; Oosterland 933,80; Renesse 830,61; Serooskerke 58,30; Scharendijke-EUemeet 654,10; Zierikzee 3937,51; Zonne- maire 210,00. De dank van de Federatie van ou ders en vrienden van de geestelijk ge handicapten op Schouwen-Duive- land, gaat uit naar de plaatselijke or ganisatoren en kollektanten, die de ze kollekte ook dit jaar weer moge lijk hebben gemaakt. Eveneens aan de heer J. Buijze te Nieuwerkerk, die een reeks van jaren de Nationale kol lekte organiseerde en in '82 over droeg aan A. Vis te Zierikzee. Even tuele giften kunnen gestort worden op giro 1122222, t.n.v. de Nationale kollekte te Utrecht. ZIERIKZEE Expositie „Tussen de havens" In atelier „Tussen de havens" aan de Visstraat te Zierikzee wordt van zaterdagavond 20 november to 4 de cember een expositie ingericht van aquarellen, etsen, tekeningen en schilderijen van Peter Jansen, Col- leen Craham en Gerard Menken. Za terdag zal de tentoonstelling om half acht worden geopend. Het atelier is de komende twee weken dagelijks geopend van twee tot vijf uur en ver der ook op de koopavonden (donder dag) van zeven tot half tien. Bedrijfsvoorlichting Schouwen-Ouivetand Als eerste vergadering van het winterprogramma van de Vereniging BURGH-HAAMSTEDE - In rusthuis Duinoord te Burgh- Haamstede konden de bewo ners woensdagmiddag op hun gemak winkelen. Een aantal bejaarden is niet meer in staat om buiten het rusthuis bood schappen te gaan doen en dat was voor het bestuur van Duinoord aanleiding de le vensmiddelen naar het rust huis te halen. De mensen kon den schoeisel, optische- en kado-artikelen. levensmidde len, bloemen en onder- en bo venkleding kopen. De kramen stonden door het hele rusthuis opgesteld. (Foto's: Zierikzeesche Nieuws bode) den verkregen, blijft het kollege toch van mening, dat in een tijd waarin de overheid zuiniger met de beschikba re middelen moet omspringen, de mogelijkheid moet worden benut door de Werkgroep Vrouwencafé om eigen inkomsten te verkrijgen, aldus b. en w. Zeeuwse Muziekschool Een ander voorstel van het kollege is te besluiten tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling inzake het instandhouden en exploiteren van een Zeeuwse Muziekschool. Al eerder heeft de raad van Midden schouwen zich uitgesproken voor deelname in de regeling, die toen nog een ontwerp-regeling was. Inmiddels is er een definitieve regeling op pa pier komen te staan, waarvan het ka rakter overeenkomt met de op 17 au gustus 1981 vastgestelde regeling. Een logisch gevolg voor de raadsle den is, dat zij ook met de nieuwe, de finitieve regeling zullen instemmen. Bestuurswisseling Ten gevolge van de wisselingen in de diverse gemeenteraden moet de samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting Samenle vingsopbouw Schouwen-Duiveland worden veranderd. Voor twee vroe gere bestuursleden, burgemeester voor bedrijfsvoorlichting Schouwen- Duiveland, staat een vergadering in het „Huis van Nassau" genoteerd op dinsdag 23 november. Het onderwerp van deze avond is „Maatregelen om de bodemprodukti- viteit in stand te houden of te verbe- Th. H. de Meester van Zierikzee en wethouder P. M. v. d. Aarsen van Westerschouwen, moeten anderen hun plaats innemen. Voordracht van de vereniging van b. en w. en s. luidt: wethouder J. Groen van Zierikzee en wethouder A. J. Padmos van Westerschouwen. Het kollege verzoekt de raad hiermee in te stemmen. Het slot van de gemeenteraadsver gadering wordt gevormd door rond vraag en het aanbieden van de ge meentebegroting voor 1983. teren". Spreker is de heer J. Kodde, specialist bodemaangelgenheden van het CAR te Goes. (Voor tijd: zie agen da.) De volgende vergaderingen op het winterprogramma zijn: 4 januari: kijk- en praatmiddag over het onder werp „Consumptieaardappelen", 18 januari: grondbewerking en gewas- senverzorging voor aardappelen, en op 22 februari de jaarvergadering. Plaats en tijden worden nog nader bekend gemaakt. Koopochtend voor gehandicapten en bejaarden Het initiatief van de U.V.V. om sa men met andere vrijwilligersorgani saties een koopochtend te organise ren op dinsdag 23 november, is in de regio positief ontvangen. Er heeft in middels overleg plaats gevonden tus sen de medewerkers van de U.V.V. en belangstellende organisaties. Ook de hulpdienst in oprichting te Westerschouwen zal hieraan mee werken. Om ieder misverstand te voorko men benadrukt de voorzitter van de U.V.V. mevrouw v. d. Linde, dat het uitsluitend gaat om die mensen wel ke niet in staat zijn zelfstandig inko pen te doen. Het is de bedoeling, dat de meewer kende organisaties zelf voor vervoer zorgen, mocht er onverhoopt iemand helemaal geen oplossing vinden dan- kan men zich tot de voorzitter van de U.V.V. wenden, deze zal dan trachten u te helpen. Er moet nog veel gere geld worden, derhalve worden be- langhebbenden verzocht zich uiter lijk zaterdag op te geven bijon derstaande adressen. U.V.V.: tel. 2085; N.C.V.B.: tel. 2059; Leger des Heils: tel. 6371; H.V.D.: tel. 4642 en C.J.V.: tel. 2154. Alle te Zierikzee en bij de Hulpdienst i.o. te Haamstede: tel. (01115) 1661 of (01115) 1237. Bestuursvergadering Beatrixschool Het bestuur van de Beatrixschool houdt woensdag 24 november een vergadering in het schoolgebouw. Op de agenda staat onder meer aanstel ling conciërge, aanstelling logope diste, de huisvestingssituatie in ver band met de tweede leerkracht ZMLK-afdeling en uitbreiding aan tal uren vakonderwijs lichamelijke oefening. Voor tijd: zie agenda. BURGH-HAAMSTEDE Intocht St. Nikolaas Zaterdag 27 november maakt St. Nikolaas zijn intocht te Burghsluis. Om kwart voor elf wordt er aan de kinderen op het havenplateau een verrassing uitgedeeld. Om elf uur volgt de aankomst van de Sint in de haven. Om twaalf uur arriveert St. Nikolaas in Burgh-Haamstede. Hij komt via Burgh en wordt begeleid door het Zwarte Pieten Korps Rust Roest. Om kwart over twaalf is de ver welkoming door burgemeester J. L. Niemants verdriet-Leenheer op de Ring bij het oude raadhuis en om half twee volgt de eerste trekking van de zegelkaarten, verricht door St. Niko laas in hotel Bom. Om drie uur is er een groot Sint Nikolaasfeest voor kinderen tot 12 jaar. Lyda Karstens verleent medewerking met een poppenkast- en filmvoorstelling. Ook is de uitreiking van de prijzen van de kleurwedstrijd. De kinder middag wordt gehouden in de Ger. Kerk (rekreatiezaal). Om vier uur brengt de Sint een bezoek aan de be jaarden in rusthuis Duinoord. Ledenvergadering Ringpromotion In Hotel Bom houdt de Ringpromo tion te Burgh-Haamstede vrijdag 26 november haar ledenvergadering. Op de agenda staat de nabeschou wing van de Ringpromotion 1982, de bestuursverkiezing en voorstellen in zake de Ringpromotion 1983. Voor tijd: zie agenda. Bijeenkomst NCVB De NCVB, afdeling Burgh-Haam stede, hield dinsdagavond een bij eenkomst onder leiding van Mevr. G. Silvis. Burgemeester W. den Boer van Middenschouwen was de gastspreker. Hij sprak over Christenvrouw en politiek. Hij vertelde in zijn inlei ding dat dit jaar driemaal van het kiesrecht gebruik kon worden ge maakt. Uitvoerig werden de aktivi teiten geschetst, noodzakelijk om tot het actief en passief vrouwenkies recht te komen. Pas in 1963 werd het eerste vrouwelijke A.R.-kamerlid geïnstalleerd. Heden ten dage speelt de vrouw een aktieve rol in het poli tieke leven. Na de pauze volgde een geanimeer de diskussie. Na gezang besloot Den Boer met dankgebed. HAAMSTEDE Vergadering VVV De VW „Burgh-Haamstede" houdt op dinsdag 23 november in ho tel Haamstede (Hogezoom) de alge mene najaars ledenvergadering. Op deze vergadering zal namens de kon- sumentenbond mevrouw I. Schuite maker een en ander uiteenzetten over de wensen en klachten van de konsument t.a.v. rekreatievoorzie- ningen in het algemeen en in de bad plaatsen in het bijzonder. Na de pauze de voorlopige jaarre kening 1982, vaststellen begroting 1983 en de bestuursverkiezing waarin aftredend en herkiesbaar zijn de heren N. Dambruin en M. Dijk man. Voor tijd: zie agenda. Langspeelplaat Pools koor Al enkele weken is in Haamstede een langspeelplaat te koop met daar op prachtige melodiën, gezongen door The Poznan Nightingales uit Po len. Dit koor zong afgelopen zomer in de Ned. Herv. kerk te Haamstede en oogstte veel sukses. De opbrengst van deze Ip's komt geheel ten goede aan het koor, dat in mei 1983 op nieuw een trip naar Haamstede maakt om dan weer een fijne zang avond te verzorgen. De lp is te koop bij kapsalon J. Simons en bij dhr. W. J. Geleijnse in de Noordstraat en kost 33,-. Verkoopmiddag Nieuw Leven In de winterkerk van de Ned. Herv. kerk hield de Vrouwenvereni ging Nieuw Leven dinsdagmiddag een verkoopmiddag van eigenge maakte produkten. Daaronder weer de bekende handwerken zoals fraaie spreien, kussens, pakjes voor de al lerkleinsten, sokken enz., alles zelf gebreid. Een prikbord, een loterij en verkoop van zelfgemaakte babbe laars en oliebollen maakten deze middag zeer aantrekkelijk. Helaas deden de zware regenbuien toch wel afbreuk aan het bezoek, maar het bestuur en de dames achter de ver kooptafels waren toch zeer tevreden. KERKWERVE Aanrijding Op de provincialeweg tussen Haamstede en Zierikzee. vond ter hoogte van de afslag Brasweg een aanrijding plaats. Automobilist C. B. uit Westenschouwen wilde een wa gen passeren, bestuurd door Ch. de G uit Kerkwerve. die op dat moment linksaf wilde slaan. De wagens reden op elkaar in, waardoor flinke schade ontstond. Er deed zich geen persoon lijke letsel voor. OOSTERLAND - Kapsalon 't Marktje te Oosterland heeft een gedaantever wisseling ondergaan. De zaak werd intern verbouwd, om meer klanten beter te kunnen ontvangen. De kapsalon, die drie jaar geleden door eigenaresse Joke Bouma werd geo pend, sloeg blijkbaar aan in het dorp en omgeving, want extra personeel en een verbouwing bleken noodzakelijk, 't Marktje heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een zaak waarin persoonlijke behandeling voorop staat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Brug-tunnelkombinatie MIDDELBURG - De Sta ten van Zeeland zijn met grote meerderheid van stemmen akkoord gegaan met de konceptovereen- komst tussen het rijk en de provincie Zeeland met be trekking tot de aanleg van de VOW (Vaste Oeverver binding Westerschelde), en brug-tunnelkombinatie over en onder de Wester schelde. Als het aan de staten van Zeeland ligt, dan gaat de eerste spade voor de ze verbinding medio 1983 de grond in. Zeeland zou dan na een bouwtijd van vijf jaar in 1988 van deze brug- tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland gebruik kunnen maken. Harde afspraken Volgens de Zeeuwse gedeputeerde R. Barbe zijn er met de aannemers harde afspraken gemaakt over de bouwsom. Deze zal behoudens kleine afwijkingen op 855 miljoen gulden worden vastgepind. Zeeland ver plicht zich via de overeenkomst, die naar het kollege van gedeputeerde staten verwacht, binnen enkele we ken zal worden getekend, jaarlijks een bijdrage te leveren aan de exploi tatietekorten van de brug-tunnel tot een bedrag dat niet hoger mag zijn dan vier miljoen gulden. De provincie zegt goede hoop te hebben, dat de Europese Investe ringsbank en andere banken voor dit projekt forse investeringskredieten zullen verstrekken. De staten van Zeeland hebben gedeputeerde staten van Zeeland tijdens de behandeling van de VOW-overeenkomst wel deel genoot gemaakt van enkele proble men die met de aanleg van de VOW samenhangen. SCHUDDEBEURS Bromfiets gestolen Door nog onbekenden werd de bromfiets van D. P. A. uit Schudde- beurs, die even op de Schouwsedijk stond, ontvreemd. De bromfietser kwam op de dijk zonder benzine te staan, en liet z'n brommer even daar achter benzine te halen. Bij terug komst was de brommer verdwenen. NIEUWERKERK Zie ginds komt... Op 27 november doet Sinterklaas zijn intrede in Nieuwerkerk. 's Mid dags om twee uur zal de Sint vanaf het „Dorpshuis" worden binnenge haald. „Oefening en Uitspanning" zal voor de muzikale omlijsting zor- Zo zal bijvoorbeeld het personeel van de Provinciale Stoombootdi- iensten in Zeeland met de helft wor den teruggebracht, namelijk van 413 naar ongeveer 200. Ook willen de sta ten de veerdienst Vlissingen- Breskens zeker gesteld hebben, na dat de brug-tunnel de laak van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder heeft overgenomen. Ook zijn de pla nologische procedures voor de gebie den waar de brug-tunnel z'n aanzet krijgt, zoals in de Zeeuwsvlaamse ge meente Hontenisse en Reimerswaal op Zuid-Beveland nog niet afgerond. Tegen de brug-tunnelplannen heeft het Zeeuws Coördinatie-orgaan voor Natuur en Landschap beroep aange tekend bij de Raad van State. Voordeliger Volgens de gedeputeerde Barbe zal de nieuwe brug-tunnelverbinding op. de lange duur stukken voordeliger zijn dan het blijven exploiteren van de veerdienst Kruiningen- Perkpolder. De exploitatietekorten van de Provinciale Stoomboot diensten in Zeeland zijn in dit jaar geraamd op 34,7 miljoen en voor 1983 op 36,7 miljoen. St. Nikolaas en de Zwarte Pieten hebben hun bezoek aan de dorpen op Schouwen-Duive land verdeeld over drie zater dagen. Hieronder volgt een overzicht van de aankomsttij den. Zaterdag 20 november: Zierikzee: 10.30 uur (passan tensteiger bij de Zuidhaven poort). Zonnemaire: 13.30 uur (spek- takulaire aankomst Christi- nastraat). Bruinisse: 14.00 uur (aankomst aan de kade). Renesse: 14.00 uur (inge haald door Luctor et Emergo). Zaterdag 27 november: Burghsluis: 11.00 uur (aan komst in de haven). Burgh-Haamstede: 12.00 uur (aankomst via Burgh). Brouwershaven: 14.00 uur (aankomst bij de oude jachtha ven). Nieuwerkerk: 14.00 uur (aan komst dorpshuis). Zaterdag 4 december: Noordgouwe: 13.30 uur (aan komst op de Ring). gen. Hierna zal er een tekenfilm voor de jeugd tot 12 jaar worden gedraaid en na afloop krijgt iedereen nog een verrassing. MIDDELBURG - Dc Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland heeft in een brief gereageerd op een nota van de staatssekretaris van ekonomisrhe zaken, inzake het midden- en klein bedrijf. De brief is gericht aan de vaste kommissie voor het midden- en kleinbedrijf van de Tweede Kamer. Het bestuur van dc K.v.K. ver zoekt onderstaande punten te betrek ken in de beschouwingen: instemming met regionalisatie van de bedrijfsvoorlichting, mits voldoende ruimte openblijft voor de taakvervulling door centrale midden- en klcinbedrijfsorganisaties (K N O V./N C O V in de nieuwe orgAnisatiestruk- tuur zullen voldoende waarborgen moeten worden ingebouwd tegen een verambtelijking van het voorlich tingsinstrumentarium; de hulpverlening aan startende ondenemers zal niet mogen leiden tot konkurrentievervalsing. Dc huidige marktverhoudingen vereisen grote omzichtigheid; in de fiskale sfeer zullen verder gaande maatregelen nodig zijn, die leiden tot een strukturele lastenver lichting in het midden- en kleinbe drijf; de opleidingsmogelijkheden voor het verkrijgen van vestigings vergunningen in perifere gebieden zullen extra aandacht nodig hebben In Midden- en Noord-Zeeland zijn slechts 3 opleidingen (zuivel, textiel, aardappelen, groente en fruit) voor in totaal 19 branches.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3