Vervoersbond: spoorwegstaking gaat maandag door Braks wil samenhangend landbouw-, natuur en rekreatiebeleid AGENDA Ondanks overleg goed Beatrix: het gaat met prins Claus Tweede Kamer SGP-bezwaren tegen bezoek Beatrix aan Vaticaanstad Veel manifestaties en enkele rellen op derde stakingsdag Hoekzema staatssekretaris defensie WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 UTRECHT - De voor maandag aangekondigde 24- uursstaking bij de Spoorwegen uit protest tegen de plan nen om de lonen van ambtenaren en trendvolgers te be vriezen, gaan gewoon door. De vervoersbond FNV en de spoorwegbond FSV zien in het overleg van woensdag tussen regering, vakbeweging en werkgevers geen aan leiding de akties af te blazen. „Onze waarschuwingsaktie gaat gewoon door. Het kabinet heeft van daag geen enkele wijziging gegeven dat de bevriezingsplannen van de baan zijn. Te vrezen valt dat dit kabi net op hoofdlijnen het beleid van het oude kabinet zal voortzetten", aldus woordvoerder Bert Duyn van de ver voersbond FNV. „Wij hopen dat onze aktie voor het parlement aanleiding zal zijn een stokje voor de bevrie zingsplannen te steken". Als de volksvertegenwoordiging toch het licht op groen zet voor de be vriezingsplannen, gaan de spoorweg bonden zich beraden op nieuwe ak- LONDEN - Koningin Beatrix heeft in Londen tijdens een informeel gesprek met Nederlandse journa listen gezegd dat het goed gaat met prins Claus. Zij en haar man hebben afgesproken de belangrijkste programma-onderdelen van het staatsbezoek aan het Verenigd Ko ninkrijk samen te doen. „Tot nu toe gaat het goed", aldus de vorstin. Koningin Beatrix heeft woensdag, de tweede dag van het staatsbezoek aan Groot-Brittannië, een zeer druk programma afgewerkt. Prins Claus sloeg twee programma-onderdelen over in verband met zijn gesteldheid. Vandaag werd de stad Peterborough bezocht. Vanavond bieden koningin Beatrix en prins Claus het Britse vorstenpaar het traditionele tegen- banket aan in Hampton Court Pala ce, ooit de residentie van Willem de Derde. DEN HAAG - Ir. Van Rossum, fraktievoorzitter voor de Staatkun dig Gereformeerde Partij (S.G.P.) in de Tweede Kamer, is van mening dat de koningin een bezoek aan het Vati- caan als onderdeel van een staatsbe zoek aan Italië maar beter achterwe ge kan laten. Een bezoek van het staatshoofd aan de paus wordt, volgens dit ka merlid, door veel Nederlanders meer beschouwd als een erkenning van, respektievelijk instemming met de leer betreffende de suprematie van de Rooms-Katholieke Kerk over de staat dan een hommage aan een we reldlijke vorst over een zeer kleine staat met een uitzonderlijke rege ringsvorm. Aan minister Van de Broek van buitenlandse zaken heeft Van Ros sum schriftelijk gevraagd of hij zich bewust is dat de gevoelens van veel Nederlanders, die deze opvattingen verwerpelijk achten als zijnde in strijd met het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord Gods. daardoor zeker gekwetst zullen zijn. ties waarbij stakingen voor onbe paalde tijd niet zijn uitgesloten, zei Duyn. ABVA/KABO Ook de FN V-ambtenarenbond ABVA/KABO liet woensdag weten dat de akties van deze bond door gaan. Die akties zijn bedoeld als on dersteuning van de akties van de NS'ers. De ABVA/KABO heeft sta- kingsakties in petto voor bijvoor beeld de post, vuilverwerking en ge meentelijke vervoerbedrijven. Overleg- De CNV-ambtenarenbond CFO en de politiebonden ACP en NPB blij ven akties tegen de voorgenomen be vriezing van amtenaren- en trendvol gerssalarissen afhankelijk stellen van het overleg tussen de vakcentra les en de regering. Dat hebben woordvoerder van de bonden woens dag laten weten na het overleg in de Stichting van de Arbeid. CFO niet De ambtenarenbond CFO heeft zijn leden niet tot staking uitgeroe pen, maar is wel van plan andere ak- tiemiddelen in de strijd te werpen als de regering de bevriezingsplannen handhaaft. De bond wil „alles op al les" zetten om tot een akkoord met de regering te komen. Pas als overleg met de verantwoordelijke minister van binnenlandse zaken, Rietkerk, niets oplevert, zal de CFO zijn leden tot aktie oproepen. Politie Datzelfde parool blijft ook gelden voor de politiebonden ACP en NPB. „Wij blijven echter in de startblok ken staan. Als dit weekeinde uit de regeringsverklaring blijkt, dat de be vriezingsplannen ongewijzigd blij ven, komen wij maandag alsnog in aktie", aldus voorzitter L. van der Linden van de Nederlandse politie bond. Advertentie DEN HAAG - Manifestaties, verspreid over het hele land, en enkele kleine relletjes hebben het beeld bepaald van de derde dag, woensdag, van de onder- wijsstaking. Aan de manifestaties namen in totaal tienduizenden leraren en leerlingen deel. De relletjes beperkten zich tot Rotterdam, Brielle en Hel mond. In de Maasstad pakte de politie tien mensen op, in Helmond zes. a.s. zaterdag 20.00 uur a s. zondag 20.00 uur Wees gewaarschuwd voor deze afschuwelijke menseneters! De stakting heeft zich woensdag min of meer gestabiliseerd, nadat vooral dinsdag een groot aantal scho len alsnog spontaan „plat" ging door akties van leerlingen, die het lesge ven onmogelijk maakten. Woensdag zijn daar niet veel nieu we scholen meer bijgekomen. De or ganische bonden, De Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP), de Katholieke Onderwijs vakorganisatie (KOV), de Unie van MTO-verenigingen, het Nederlands Genootschap van Leraren (NGL) en de ambtenarenbond ABVA/KABO proberen ook zo veel mogelijk vast te houden aan het huidige aantal, deel nemende scholen: ongeveer 1.500 ABOP, 400 KOV, 200 NGL en een tiental MTO. Tienduizenden Aan de manifestaties en de monstraties is door tienduizenden mensen deelgenomen. In Amsterdam waren ongeveer tienduizend mensen op de been, in Eindhoven een kleine vijfduizend, in Sittard ruim zesdui zend en in Tilburg ook ongeveer acht duizend. Daarnaast waren in tal van plaatsen kleinere demonstraties en akties, zoals in Rotterdam, Middel burg en Den Haag, waar leerlingen van de theaterschool uit Amsterdam korte tijd een gebouw van het mi nisterie van onderwijs en weten schappen „bezet" hielden om er een opvoering te geven. Ook werden op vele onderwijsinstellingen akties ge voerd of alternatieve lesprogramma's afgewerkt, soms door leraren en leerlingen samen ge organiseerd. rT - -V •- Voor het overige houden de órgani- serende bonden zo veel mogelijk vast aan de eerder gemaakte afspraken over het aantal deelnemende scho len. Spontane stakingen door leden worden afgewezen. De stakingskas blijft voor dergelijke akties gesloten. HAMBURG - Christian Klar die al jaren als hoofd van de stadsguerilla- beweging „Rote Armee Fraktion" (RAF) werd gezocht, is in een bosge bied in de omgeving van Hamburg aangehouden. Dit heeft het bureau van de hoogste openbare aanklager in Karlsruhe laten weten. BELGRADO - De „voornaamste leider" van de „Marxistisch-Lenin- istische groep" van Kosovo, Hidajet Hiseni, is woensdag in Pristina ver oordeeld tot een gevangenisstfa van 15 jaar wegens staatsvijandige akti- viteit, bericht het persbureau Tan- jug. De 28-jarige Hiseni, voormalig journalist verbonden aan het Alba- neestalige dagblad „Rilindja" van Kosovo, kon tijdens het proces van juli van dit jaar tegen 18 leden van zijn groepering, om gezondheidsrede nen niet verschijnen. DEN HAAG - Minister ir. G. Braks van landbouw en visserij wil geleide lijk komen tot een samenhangend be leid voor landbouw, natuur en open- luchtrekreatie. Het landbouwschap heeft dit woensdag van de minister te horen gekregen in een geprek, waarbij ook de staatssekretaris A. Ploeg aanwezig was. Minister en schap waren het op dit punt eens: het schap had gepleit ZIERIKZEE - Het bodemonderzoek op het terrein in de Nieuwe Boogerdstraat door de heren P. R M v. d. Sneppen en F Deekmnn, leverde onder meer deze s ehotel op. Volgens beide heren betreft het een Wanfried-schotel Dit soort aar dewerk werd rond 1600 uit Duitsland in Nederland geïmporteerd. Op de schotel is alleen een 16 zichtbaar, maar dat wijst er vrijwel zeker op dat het aardewerk uit het jaar 1615 afkomstig is. Het onderzoek wordt voorlopig nog tot 31 december voortgezet. (Foto: Zierikz.eesehe Nieuwsbode) voor het integreren van de van c.r.m. overgenomen taken op het gebied van natuurbeheer en openluchtre- kreatie in het algemene beleid van het departement. Een „verkokering", in de vorm van een aparte ambtelijke diensten binnen het departement, wees het af. De natuurbeschermingsorganisa ties, aldus het Landbouwschap in een weergave van het gesprek, willen zo'n „verkokering" wel. Zestig organisaties op het gebied van natuurbehoud, milieubeheer en - bescherming en dierenbescherming hebben inmiddels hun bezorgdheid uitgesprpken over de verhuizing van de overheidszorg voor natuurbe houd, openluchtrekreatie en dieren bescherming van c.r.m. naar „land bouw en visserij" en over het ont koppelen van milieubeheer en ge zondheidsbescherming. DEN HAAG - Drs. W. K. Hoekzema (43). burgemeester van het Drentse Cocvordcn, wordt de nieuwe staats sekretaris op het ministerie van de fensie. Minister De Ruiter van defen sie is woensdagavond na een gesprek met Hoekzema akkoord gegaan met de voordracht van de VVD- kandidaat. Hij neemt de plaats in van Charles Schwietert, die na enkele dagen zijn funktie neerlegde. Hoekzema is zeven jaar burge meester in Coevorden, daarvoor was hij werkzaam als leraar ekonomie in Ti cl. was VVD-fraktievoorzitter in Rhenen en is bovendien lid geweest van Provinciale Staten in Utrecht. B en w. van de gemeente Coevor den sloten vorige week een omvang rijke grondtransaktie af met het mi nisterie van defensie om een Navo- opslagdepot voor Amerikaanse troe pen in die gemeente mogelijk te ma ken De gemeenteraad moet zich nog over deze overeenkomst uitspreken Zaterdag 20 en zondag 21 november Dokter H. J. M. Sleegers, Noordgou- we, tel. (01112) 1480, neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Van Geer en dokter Vis ser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Stenger en dok ter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter A. M. Dorrestein, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts F. van der Vliet, Varre- markt 1, Zierikzee, tel. 01110- 6190 neemt waar voor Schou- wen-Duiveland, De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster Poley, tijd. adres Vloedstr. 1, Kerkwerve. Tel. (01110) 2309, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst Duiveland en Bruinisse. Zuster C. v. d. Haven, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tei. 01113-2215. Donderdag 18 november Zierikzee Rechtswinkel, Havenplein 24. 19.00 - 20.00 uur. „Huis van Nassau". Informatie avond F.N.V. 19.30 - 21.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Dia-avond P.v.d.A.- afdeling Brouwershaven. 20.00 uur. Oosterland Openbare lagere- en kleuterschool. Ouderavond. 19.30 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Jaarverga dering NCVB. 19.00 uur. Vrijdag 19 november Zierikzee Stadhuis. Welzijnsoverleg Provincie - gemeenten. 14.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Bye bye Brasil. 20.00 uur. Burgh Cafébar „De Westhoek". Najaarsver gadering H.S.V. „De Krabbe". 20.00 uur. Renesse De Ark. Vogeltentoonstelling „De Schouwse Zanger". 19.00 - 23.00 uur. Scharendijke De Putmeet. Bijeenkomst kring Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Dreischor Plaatsenhuis. Verkoping Welfare Ro de Kruis. 14.00 - 16.00 uur. Zaterdag 20 november Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst „Wees een Zegen". 20.00 uur. „Huis van Nassau". Postduiventen- toonstelling pv Zierick. 15.00 - 22.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Cannibals. 20.00 uur. De Ark. Vogeltentoonstelling „De Schouwse Zanger". 14.00 - 22.00 uur. Zonnemalre Groene Kruisgebouw. Verkoping Welfare Rode Kruis. 10.00 - 12.00 uur. Christinastraat. Spektakulaire aan komst Sinterklaas. 13.30 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Verkoping Welfare artikelen. 14.00 - 16.00 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Concert Gebrs. Hans en Kees v. d. Maas, m.m.v. Accordeonvereniging „Ani- mato" uit Delft en Dixielandforma- tie „Tansan Broozie-Band". 20.00 uur. Bruinisse Aankomst Sint Nicolaas op de Kaai. 14.00 uur. Zondag 21 november Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Cannibals. 20.00 uur. Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 22 november Zierikzee Prinses Julianaschool. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Nieuwerkerk Geref. kerk. Jaarvergadering C.D.A. Duiveland. 19.30 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Hoorzitting. 20.00 Dinsdag 23 november Zierikzee 's Landskamer. Bestuursvergadering Waterschap. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. CPB. 19.45 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Vereniging voor bedrijfsvoorlichting Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos, St. Nicolaasfeest. 14.30 uur. Haamstede Hotel Haamstede (Hogezoom 3). Le zing Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.30 uur. Hotel Haamstede. Vergadering VW. 20.00 uur. Hotel „Het Wapen van Zeeland". Na jaarsvergadering VW Renesse. 20.00 Brouwershaven Tonnenmagazijn. Bijeenkomst Plat telandsvrouwen, afd. Noordgouwe e.o. 20.00 uur. Goes „Prins van Oranje". Lezing Schouw se duinen. 20.00 uur. Woensdag 24 november Zierikzee Kegelhuis Geluk. Wedstrijd Z.K.B. om H. J. Doelemanbeker. 19.30 uur. Beatrixschool. Vergadering. 16.00 uur. „De Gekroonde Suikerbiet". Cause rie Mischa de Vreede voor Vrouwen café. 20.00 uur. Zaal Geref. Kerk. Najaarsvergade ring N.C.B.O., afdeling Schouwen- West. 19.30 uur. Renesse Hotel „Het Wapen van Zeeland". Jaarvergadering IJsvereniging Re nesse. 20.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Ledenvergadering Ned. Rode Kruis. 20.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Zaterdagavond 20 november,, Dorps huis, optreden Fay Lovsky en Jan Rot, 20.00 uur. Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur. (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 16.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2