Raadsfrakties informeren naar aanpassing school Raamstraat Door bezuinigingen ministerie volwassenonderwijs in de knel Benzine opnieuw goedkoper GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Algemene beschouwingen Zierikzee Petitie: Z.D.A.S.G. NIEUWSBODE HtDAKTIE. ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierik2ee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 1 133,00. Losse- nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 18 november'1982 139ste jaargang; Nr. 23219 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Uniek dubbel-popconcert in Bruinisse ZIERIKZEE - „De aanpassing van het schoolgebouw in de Raamstraat is niet opgenomen in de bestedingsplan nen van 1983 t/m 1986", konstateert de WD-fraktie in haar algemene beschouwingen. Men informeert derhal ve of het kollege ervan uitgaat, dat de lasten worden ge dekt door de van het Rijk te ontvangen vergoeding. De PvdA-fraktie zegt de indruk te hebben, dat de aanpassing van het gebouw aan de Raamstraat minder snel gerealiseerd zal zijn dan sommi gen in diuskussies over het verplaat sen van „Binnen de Veste" destijds veronderstelden. Deze fraktie signaleert dat de besprekingen met het Bestuur van de Nutskleuterschool over de toe komstige integratie met „Binnen de Veste" moeizaam verlopen en zich dreigen toe te spitsen op de punten identiteit en bevoegd gezag. De PvdA vraagt het kollege te streven naar een openbare basisschool voor de binnenstad, waarvan de gemeente het bevoegd gezag is. Ok de CDA-fraktie informeert naar de ontwikkeling rond de ver bouw van deze school. Na de bouw kundige integratie van de kleuter- en lagere scholen, zal volgens deze frak tie nu ook de beleidsmatige aanpak de aandacht verdienen. Bijdrage Kanttekening plaatst deze fraktie bij de bijdrage voor het kleuteron derwijs. Men vraagt een nadere toe lichting op het bedrag per lokaal en per kleuter. De WD-fraktie wil weten of de twee lokalen van de J. W. van de Doelschool aan de Kabbelaarsbank niet nog in 1982 kunnen worden opge leverd, zodat zij het stichtingsjaar 1982 krijgen en derhalve in aanmer king komen voor de volle stichtings kostenvergoedingen. Dit zou een voordeel voor de gemeente van ruim 33.000,- opleveren. Voorstellen voor een onderwijs kundige verantwoorde afbouw van het vakonderwijs ziet de WD met belangstelling tegemoet. De PvdA-fraktie informeert of het de bedoeling is dat de „Maltarak kers" na de voltooiing van de nieuwe Theo Thijssenschool tijdelijk „te gast" zullen blijven in de nieuwe school als de aanpassing van de J. L. de Jongeschool dan nog niet gereali seerd zou zijn. De fraktie wil verder geïnformeerd worden over de jongste ontwikkelin gen bij de vorming van de voorlopige Medezeggenschapsraden tot defini tieve Medezeggenschapsraden. Bij het mogelijk terugbrengen van het aantal uren vakonderwijs wordt voor een gefaseerde doorvoering ge pleit. De PvdA zegt verheugd te zijn over het feit, dat in 1983 in elk geval het zwemonderwijs gehandhaafd kan blijven. Onder het hoofdstuk Volkshuis vesting konstateert de WD-fraktie dat haar sombere verwachtingen ten aanzien van het aantal gereed geko men woningen in 1982 zijn uitgeko men. „Een dieptepunt sinds jaren", aldus de WD. Geïnformeerd wordt naar het reëel te verwachten aantal woningen dat in 1983 gereed komt. Verder wil deze fraktie weten of de 34 woningwetwoningen op open plaatsen in de binnenstad te bouwen door „Beter Wonen", volgend jaar gerealiseerd kunnen worden. Ook wordt gevraagd naar de plan nen van de bouw van woningen aan de 's Heer Arendsstraat daar deze niet eens meer worden vermeld bij de in voorbereiding zijnde projekten. Ten slotte wil de WD weten of de plaats in het Vrije, waar de huidige L.T.S. staat, gebruikt kan worden als alternatief voor de vroeger ge plande servicewoningen nabij Kaas- kenswater of benut kan worden voor andere te bouwen woningen. Met de gewijzigde situatie in de woning markt dient volgens de WD reke ning te worden gehouden. Het kolle ge wordt derhalve verzocht het om gezette bestemmingsplan „Poortam bacht VIII" zo spoedig mogelijk ter vaststelling aan te bieden. Arg-waan De CDA-fraktie wil weten waarop argwaan van het kollege stoelt, in dien het Rijk over zou gaan tot decen tralisatie van de volkshuisvesting naar de gemeenten. Ten aanzien van de nieuwbouw van het Rusthuis aan de Hoge Molenstraat informeert deze fraktie of de lokatiesubsidie al op komst is. Het CDA signaleert, dat bij de toe komstige bewoners van het Woonwa gencentrum aan de Klerksweg de ge dachte leeft om het terrein zo in te richten dat er plaats is voor 2x5 wa gens i.p.v. 10 wagens. Ook bij het mi nisterie van Volkshuisvesting en R.O. is volgens het CDA deze wens te beluisteren. Het een en ander is inge geven om de rust en het leefklimaat te bevorderen. Gevraagd wordt of het kollege hier iets aan kan doen. Ook de PvdA-fraktie struikelt in haar beschouwingen over de arg waan van het kollege ten aanzien van de decentralisatie van bevoegdheden op volkshuis vestingsterrein. Het be leid betreffende de aanpassing van bestemmingsplannen wordt door de ze fraktie gesteund. Het standpunt van het kollege in zake „monopolie-positie" van „Be ter Wonen" is ook dat van de PvdA- fraktie. Men meent dat vooral de mo gelijkheden voor de bouw van be jaardenwoningen en woningen voor 1- en 2 persoons huishoudens grote aandacht verdienen. De PvdA wil weten waarop het kollege de ver wachting baseert dat het de verplaat sing van woonwagencentrum vol gend jaar een feit zal zijn. .Binnenstad-Zuidwest Het in aantocht zijn de bestem mingsplan „Binnenstad-Zuidwest" geeft de PvdA aanleiding te vragen hoe „hard" de tijdplanning is. Ook in 1981 en 1982 werd volgens deze frak tie beloofd dat het ter vaststelling zou worden aangeboden. Geïnfor meerd wordt naar de oorzaak van de ze vertraging. De fraktie onder schrijft het standpunt van het kolle ge om de werkzaamheden aan het bestemmingsplan „Poortambaoht IX" te temporiseren. De RU-fraktie wil weten of het kol lege een relatie ziet tussen het toene mend aantal echtscheidingen en de vraag naar woningen voor 1- en 2- persoonshuishoudens. „Zo ja, zou dan de bouw van dit soort woningen het aantal echtscheidingen nog niet verder doen stijgen?", aldus de RU in de algemene beschoüwingen. ZIERIKZEE - De kinderpostzegels zijn er weer. Waarschijnlijk pas volgende week zullen de lagere school kinderen de zegels en wenskaarten aan huis afleveren, maar deze week zijn ze al verkrijgbaar in het Zierikzeese postkantoor. Dins dagochtend kocht de direkteur van het postkantoor de heer H. M. v. d. Post de eerste kinderzegels, om een officieel tintje te geven aan het begin van de aktie. De opbrengst van de zegels en wenskaarten komt overigens ten goede aan voorzieningen voor kinderen, die extra zorg nodig hebben. De stand die voor dit doel werd ingericht, zal tot en met vrijdag 26 november in het postkantoor staan opgesteld. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie ZIERIKZEE - Kursisten van het vak textiele werkvor men, verbonden aan de Zeeuwse Dag-- en Avondscholen gemeenschap hebben woensdagochtend samen met hun vakleerkracht Marjo Verburg, een petitie overhandigd aan de Zierikzeese wethouder van onderwijs, de heer J. Groen. Hiermee protesteert deze groep tegen de bezuini gingsplannen van het ministerie van onderwijs, dat de expressievakken in het volwassenonderwijs wil afschaf fen. Marjo Verburg overhandigt de petitie aan wethouder van onderwijs de heer J. Groen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Deze week staat in het teken van stakingen en akties binnen het on derwijs om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen. Naast de algemene bezuinigingen wordt het volwassenonderwijs bedreigt met een extra bezuiniging van 14% en de afschaffing van de expressievakken als examenvak. Hier willen wij een protest tegen aandienen", aldus Mar jo Verburg. Onder expressievakken wordt ver staan: muziek, tekenen en textiele werkvormen. In Zierikzee kan men alleen in textiele werkvormen exa men doen. Verschuivingen De Zeeuwse dag- en avondscholen gemeenschap is er van overtuigd dat het volwassenonderwijs door deze bezuinigingen in geding is. „Door de expressievakken af te schaffen cn het aantal lesuren drastisch te beperken, geeft het mi nisterie te kennen dat het twijfelt aan de volwaardigheid van deze vak ken. Zo zijn van groot maatschappe lijk belang en mogen daarom beslist niet verdwijnen" zo staat in de peti tie. Dc heer Groen antwoordde hierop met dc opmerking dat dc gemeente Zierikzee weinig aan de situatie kan veranderen. „Als het ministerie besluit deze vakken op te heffen dan kunnen we niet meer doen dan luid cn duidelijk te mopperen. Alleen de Tweede Ka mer kan het plan nog terugdraaien, als gemeente sta je dan machteloos. Ik durf niet erg positief tc zijn", zei de wethouder ten slotte. STADSKANAAL Bij de Philips- vestiging in Stadskanaal worden eind dit jaar 300 personeelsleden en kele weken naar huis gestuurd. De lonen worden gedurende deze wer konderbreking door Philips gewoon doorbetaald, zo zei een woordvoer der. Philips studeert nog op de duur van de werktijdverkorting De kans bestaat dat het zal gaan om een perio de van drie weken ROTTERDAM - De benzineprijzen gaan met ingang van vrijdag op nieuw omlaag. De oliemaatschappij en Shell, Esso en Chevron hebben woensdag aangekondigd dat de prij zen van superbenzine en normale benzine met 2 tot 2,6 cent per liter naar beneden gaan. De verwachting is dat andere maatschappijen deze prijsverlaging zullen volgen. Vorige week zaterdag brachten de oliemaatschappijen de prijzen van super en normaal met respektieve- lijk 4 en 3 cent naar beneden. Woord voerders van de maatschappijen zeg gen dat de nieuwe prijsaanpassing eveneens een gevolgs is van de prijstontwikkeling op de internatio nale produktenmarkt. Bij de zelftankpompen van de gro te benzinemaatschappijen gaat een liter super met ingang van aanstaan de vrijdag 167,8 cent per liter kosten en een liter normale benzine 161,8 cent. Dieselolie Shell en Esso verlagen voorts de prijs van dieselolie, gasolie en huis brandolie met een cent per liter. Che vron brengt de prijs van dieselolie met drie cent per liter naar beneden. Een woordvoerder van de vrije pomphouders zei woensdag dat zijn organisatie nog niet heeft geadvi seerd om de prijzen ook omlaag te brengen. Zoals bekend verkopen de vrije pomphouders de benzine altijd al voor een lagere prijs dan de olie maatschappijen. Volgens de woordvoerder geeft de ontwikkeling op de vrije produkten markt geen aanleiding voor een nieu we prijsaanpassing. Hij denkt dat de door de oliemaatschappijen aange kondigde nieuwe prijsdalingen te maken hebben met „marktpolitieke overwegingen". Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Dit nummer bestaat uit 16 pagina's. i Niemand komt ongedeerd uit 1 i de strijd tussen hart en wil. 1 Massimo d'Azeglio 3 ffib P B Bitr Verwachting tot vrijdagavond: Buien Wisselend bewolkt met buien; mi nimumtemperatuur omstreeks 6 gra den; middagtemperatuur ongeveer 8 graden; krachtige zuidwestelijke wind, aan de kust en op het IJssel- meer stormachtig. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 22 nov. Zaterdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: west 5 Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 19 nov. Zon op 8.05, onder 16.44 Maan op 11.43. onder 19.26 Eerste Kwartier: 23 nov. (21.05) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 19 nov. 4.54 17.25 10.57 23.14 Doodtij: 26 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 17-11. Het K.N.M.I. deelt mede. Ook vrijdag staat het weer on der invloed van een depressie. Don derdagochtend lag dit lagedrukge bied boven de oceaan in de omgeving van IJsland, en vrijdag wordt het bij zuid-Noorwegen verwacht. Er komen dan vrij veel buien, en de middag- temperatuur wordt weer wat lager dan donderdag, het wordt ongeveer 8 graden. De wind is. vooral tijdens buien, boven land krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer wordt een stormachtige wind verwacht, en een storm met windkracht 9 is niet uit gesloten. De windrichting blijft echter nog zuidwest tot west.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1