HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN deurloo mode jnnesty vraagt steun van vrouwen voor de Filippijnen-campagne Nieuwe vijand voor schelpdierenkuituur Dit biedt de beeldbuis INGEZONDEN STIKKEN ABOP Lokvoeders om vissen aan te trekken Jongensmode: (Ingezonden) SCHOUWEN-DUIVELAND - De Amnesty-groep Schouwen-Duive- land is een aktie gestart om zoveel mogelijk vrouwenverenigingen en vrouwengroepen te betrekken bij de campagne tegen het schenden van mensenrechten op de Filippijnen. Een eerste brief is al gepost door me vrouw Demmenie-de Mol uit Seroos- kerke, voorzitter van de Vrouwen- Iran: het recht nog steeds geschonden De Iraniër Omid Gharib, voorma lig student in Frankrijk, werd op ne gen juni 1980 gearresteerd, nadat de autoriteiten een brief hadden onder schept, waarin hij een Franse vriend op de hoogte bracht van de situatie in Iran. Hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en in het vonnis stond dat hij „verwesterd" was en „Winston sigaretten rookt". Op tien februari 1982 hoorden zijn ouders, dat hij twee dagen eerder geëxecu teerd was. Amnesty International heeft on langs een rapport gepubliceerd, waarin het lot van Omid Gharib en vele andere Iraanse burgers beschre ven wordt. Hoewel de grondwet van Iran arti kelen bevat, die de mensenrechten moeten waarborgen, worden die rechten veelvuldig geschonden. Vol gens gegevens van Amnesty Interna tional was het aantal geëxecuteerden op 31 augustus 1982 minimaal 4.568. Het werdelijke aantal moet aanzien lijk hoger liggen, omdat de overheid een groot deel van de executies ver zwijgt. Vlak na de revolutie in 1979 werden vooral aanhangers van de Sjah geëxecuteerd, maar sinds 1980 zijn mensen omgebracht wegens zeer uiteenlopende redenen: van roof en moord tot politieke aktiviteiten. Zelfs kinderen zijn geëxecuteerd, hoewel ayatollah Mossavi Ardibili op een perskonferentie gezegd heeft, dat kinderen onder de achttien jaar niet geëxecuteerd worden. Aldus het rapport van Amnesty In ternational, waarin behalve execu ties ook andere schendingen van de mensenrechten genoemd worden: slechte behandeling van gevangenen, martelingen, oneerlijke processen. Amnesty International Onrust in Buitengewoon Onderwijs Er heerst grote onrust in het Bui tengewoon Onderwijs (het onderwijs waarin kinderen les krijgen die in het gewoon onderwijs uit de boot vallen 10 van de schoolbevol king). Jarenlang is men bezig ge weest om de professionele aanpak te verbeteren en nu liggen er plannen op tafel om van het buitengewoon onderwijs weer een kinderopvang te maken, die ten delen door de ouders bekostigd zal moeten worden. Enkele voorbeelden: 1. Alle scholen voor Buitengewoon Onderwijs zijn streekscholen dus de vaak zeer jonge kinderen komen van ver. Het gebruik van openbaar ver voer is vaak niet mogelijk vanwege de leeftijd en de handicap van de kin deren, de afstand naar de bushalte en de geringe intensiteit van het open baar vervoer vooral in Zeeland. Op de vergoeding van deze kosten wil de regering flink bezuinigen, zo dat het voor de ouders moeilijker wordt hun kind naar een school voor Buitengewoon Onderwijs te sturen, al is het hard nodig. Het is nog niet bekend hoeveel de ouders moeten gaan bij betalen. 2. De ouders sturen hun kind naar een school voor Buitengewoon On derwijs. omdat daar onder andere kleine klassen zijn. Maar, neen, zegt de minister we maken de klassen weer groter. 3. De ouders verwachten bij het Buitengewoon Onderwijs een des kundige begeleiding, onder andere van een arts. psycholoog en spraakle- rares „vergeet dat maar: nu al kun nen ze amper" aan het kind ruiken", straks zelfs dat niet meer". 4. In enkele scholen voor Buitenge woon Onderwijs zijn klasse-assisten tes werkzaam, niet voor de gezellig heid. maar voor bijkomende noodza kelijke verzorging van de kinderen en als noodzakelijke full time mede werkstervan de leerkracht. Ook hier kunnen we wel iets aan doen vindt de minister. 5. Bij de scholen voor Voortgezet Buitengewoon Onderwijs (l.m. M.A.V.O.) zijn vakleerkrachten voor een aantal vakken noodzakelijk om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Ook hier probeert de minister door dramatische vermin dering van het aantal uren te bezuini gen. Dit en nog veel meer staat ons te wachten, nu redelijk overleg met de minister niet mogelijk lijkt. Vandaar dat zelfs het Buitenge woon Onderwijs in Zeeland akties wil ondernemen niet zozeer voor de aangekondigde salarismaatregel, aslwel om de aandacht te vestigen op de dreigende afbraak van de onder wijskundige zorg voor het kind dat op het Buitengewoon Onderwijs is aangewezen. Op 17 november komt het Buitengewoon Onderwijs in Mid delburg bij elkaar om uiting te geven aan zijn wanhoop en onmacht. Uiteraard laten de ouders het per soneel niet in de steek en zullen voor zover wij ze kennen ook uiting geven aan hun bezorgdheid voor het onder wijs aan hun kind. Namens het Buitengewoon Onder wijs Paul F'. Jooss hoofd van De Kring Gerard de Nijs hoofd van de Deltaschool raad in de gemeente Westerschou- wen. In de aktiekrant, die Amnesty voor deze campagne heeft samen gesteld, staan een aantal voorbeel den van vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van schendingen van mensenrechten. Ook blijkt dat kin deren niet worden ontzien als het gaat om intimidatie van de ouders. De Vrouwenraad in Westerschou- wen heeft de aktie al besproken en men was eensgezind van mening dat het beslist noodzakelijk is dat er iets gedaan wordt aan de situatie op de Filippijnen. Er zal een brief gestuurd worden aan de echtgenote van de pre sident, mevrouw Marcos. Mevrouw Marcos heeft niet alleen veel invloed op haar man, ze vervult zelf ook en kele belangrijke posities. Zo is zij on dermeer minister van volkshuis vesting en ecologie en Gouveneur van Metro Manil. Vrouwenorganisaties op de Filip pijnen werken allemaal onder gronds, zodat officiële kontakten niet mogelijk zijn. De opkomende vrouwenbeweging werd in 1972 ook getroffen door de staat van beleg. Or ganisaties en bijeenkomsten werden verboden omdat ze de orde zouden kunnen verstoren. Op de Filippijnen zijn veel vrou wen het slachtoffer van intimidatie, detentie, verkrachting en moord. Soms alleen vanwege het feit dat ze echtgenote zijn van een man die er van verdacht wordt lid te zijn van een organisatie als het Nieuwe Volksleger. Amnesty heeft vast gesteld dat ook vele kinderen de du pe zijn van de situatie. Niet alleen worden kinderen gemarteld, soms groeien ze op in de gevangenis bij hun vader omdat de moeder geen geld heeft voor eten. In andere geval len houden moeders de kinderen noodgedwongen bij zich in de gevan genis. Bij het posten van haar brief zei mevrouw Demmenie. „Graag wil ik een beroep doen op alle vrouwen en moeders op Schouwen-Duiveland om te protesteren tegen de schrijnende toestand op de Filippijnen. Aan het onrecht daar móét iets gedaan wor den". De werkgroep heeft inmiddels alle vrouwenverenigingen informa tie en een verzoek om steun gestuurd. Inlichtingen zijn eventueel te krij gen bij mevrouw Wiggers, te. 01115- 1925 of mevrouw Blikman, tel. 01114- 3053. NOORDELOOS Ds. Hans Bouma uit Noordeloos wil niet langer meer fungeren als leider/woordvoerder van het Dierenbevrijdingsfront na dat hij vorige week anonieme tele foontjes kreeg waarin hij werd be dreigd en er zich 's nachts woedende mensen aan zijn deur meldden. Vol gens Bouma werd hij zo met het Die renbevrijdingsfront geïdentificeerd dat men in hem degene zag die de ak ties tegen de pelsfokkers op touw had gezet. Oost-Duiveland: geen stakingen SIRJANSLAND - Het bestuur van de afdeling „Oost-Schouwen" van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel betreurt het feit, dat bij de acties in het onderwijs de nadruk is komen te liggen op de salariskorting van 1,65 De onderwijsbestuurders vrezen veel meer de achteruitgang in kwaliteit en de ogelijke behandeling, die de onderwijsgevenden thans on dergaan. Actiebereidheid Een onder de leden gehouden schriftelijk enquête heeft aange toond dat de actiebereidheid onder de leden zeer goed is, doch dat in deze regio de concurrentiepositie ten aan zien van het niet staken bijzonder on derwijs een voorname factor vormt deze week de scholen open te houden. Wel gaat het bestuur een handteke ningenactie houden onder alle onder wijsgevenden in de afdeling. Ook zal een gironummer worden geopend om daadwerkelijk steun te betuigen met het storten van een bijdrage in het weerstandsfonds van de bond. Het bestuur roept hiertoe de leden op hun bijdrage over te maken op bankgiro 81 09 11 124 van de Bondsspaarbank te Zierikzee, met de vermelding „Weerstandsfonds". Bestuur A.B.O.P. Oost-Duiveland MARKTBERICHTEN Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 15-11. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 18,00 - 18,50; Bintje 50 mm opwaarts 20,50 -ƒ 21,00; Bintje 35-55 mm 18,50 - 19,00; Eigenheimer 35 mm op waarts in zakken 29,00 - 31,00. Zandaardappelen: Bintje 35-50 mm Visserijberichten BRUINISSE ZIERIKZEE - Bone- mia ostrea, Mytilicola intestemalis, Crepedula firnicata en nu weer Sar- gassum muticum. Het zijn allemaal Latijnse namen, die evenzovele „pla gen" aanduiden, waarmee de schelp- dierenkultuur in Zeeland in de laatste vijftig jaar werd gekonfron- teerd. Bonnemia Ostrea, de microbacil die momenteel oesterteelt en oester- kuituur in de Oosterschelde onmoge lijk makt, mytilicola intestenalis, die in 1950/1951, de mosselkuituur in Zeeland te gronde richtte en Crepe dula firmicata, of de slipper limped, die in 1932 hetzelfde deed met de oesterkuituur op de Zeeuwse ban ken. En nu weer het Japanse bessen- wier, dat in de Grevelingen deze zo mer uitbundig is gegroeid en in op pervlakte meer dan verdubbeld is. Japans bessenwier Het Japans bessenwier was hier in 1970 nog onbekend, na dat jaar ver spreidde het zich snel over Noordwest-Europa. Waar het een maal is, is het niet mogelijk het uit te roeien. Er moet dus maar worden ge hoopt dat de natuur zich aanpast. De mosselparasiet en de slipper limped, doen nu ook geen schade meer. Maar eer het zover is kan het na- tuuurlijk nog heel wat schade en last veroorzaken. In de Grevelingen is het van enkele stroken van 12 tot 15 km, deze zomer uitgedijd tot een op pervlakte van 50 km en bedekt het ongeveer 50 ha het gehele Grevelin gen oppervlak is 11.000 ha. Het Delta instituut voor hydroblio- logisch onderzoek maakt zich voor alsnog niet ongerust, omdat een groot gedeelte van de bodem van de Grevelingen ongeschikt zou zijn om het bessenwier te laten voorttelen. Schade aan oesters Anderzijds kan het evenals dat ge beurde in Bretagne en aan de Engelse zuidkust, schade doen aan de oester kuituur. De wierslierten slingeren zich om de oesters, of de oesters hech ten zich op andere manieren aan het wier vast. Het wier breekt af en oesters en wier drijven gezamenlijk weg. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Uo Algemene Ener gieraad (AER) vindt dat Nederland tussen nu en I99t) de export van aard gas niet moet laten toenemen boven wat nu in kontrakten vastligt Wor den nieuwe exportverplichtingen aangegaan dan dient daar al of niet gelijktijdig een overeenkomstige hoeveelheid import tegenover te staan Zo kan men voorkomen dat de mogelijkheid om in eigen land aard gas te gebruiken verslechterd Ook kan het de uitlaten van bui tenboordmotoren en andere motor vaartuigen verstoppen en een zo gro te dichtheid bereiken dat een schip erin vastloopt. Aan de Engelse zuidkust worden de oesters daarom nu in netten be waard. Mosselzaadvelden kunnen er door worden verstikt, als het ook op de Oosterschelde vat krijgt kan het ook daar verwoestend werken. De chemische industrie is nu zover dat diverse lokvoerders kunnen wor den geproduceerd, die voor bepaalde vissen aantrekkingskracht hebben. Natuurlijk niet één bepaalde reukstof voor alle mogelijke vissen, maar wel een bepaalde lokvoeder Voor een bepaald soort. Goed in de markt liggende soorten als paling, snoekbaars, karper zijn soorten waaraan het eerste wordt gedacht. Ook het Rijks Instituut voor Visse rij Onderzoek (RIVO) is geïnteres seerd in de mogelijkheden die deze jongste chemische produkten op vis- serijgebied zouden kunnen bieden. Daarbij denkt men ook aan de mo gelijkheden om vissen naar een besloten plaats (zoals het Grevelin- genmeer) te lokken. Er komt nu al veel platvis door de opening in de Brouwersdam. Het zou bijzonder in teressant zijn, als men de trek naar binnen zou kunnen stimuleren, door bepaalde reukstoffen te gebruiken. EMMEN - De direktie van de da- meskousenfabriek Danlon in Emmcn dat onderdeel is van Jansen de Wit Textiel in Schijndel, wil opnieuw een werktijdverkorting aanvragen van 50 procent voor een periode van zes weken voor het totale personeel (320. man). Over twee weken loopt de hui dige tweede periode van werktijd verkorting van zes weken af. GRONINGEN - Met ingang van 1 januari 1983 zal de gemeente Gronin gen een korting toepassen op de bijstandsuitkering van mensen die geen huurkosten hebben. Voor al leenstaanden beneden 30 jaar uit de laagste inkomenskategorie kan dat maximaal 161 per maand schelen, voor de overigen 217 gulden. DEN HAAG Nederlanders die rond de kerst een voedselpakket naar Polen willen sturen moeten in staat gesteld worden dit portvrij te doen De kamerleden Van Vlijmen (CDA) en Blaauw (VVD) dringen hierop aan in schriftelijke vragen aan de ministers Smit-Kroes (ver keer) en Van den Broek (buitenland se zaken). 14,50 - 16,00; Bintje 50 mm op waarts 17,50 - 18,50. Exportaardappelen: blankschillige rassen van de kleigrond voor over zee, 40 mm opwaarts in zakken 19,00 - 19,50; Bintje 45 mm op waarts in zakken voor Italië 21,50. Voeraardappelen 8,00 - 10,00. Stemming: rustig. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 15-11. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 253 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4000; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1800 2450; 3-jarige paarden 1550 - 2600; 2-jarige paarden 1300 - 2400; veulens 425 - 1275; hitten 575 - 1425; pony's 200 - 975. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 5,15 - 6,65; jonge slachtpaarden 5,50 - 7,00. De handel in slachtpaarden was lui en die in pony's rustig. SCHEEPVAART Acmaea, 14-11 te Singapore Atlantic Star, 13-11 van Porto Cabel- lo naar la Guaira Moordrecht, 13-11 te Yokohama Nedlloyd Delft, 13-11 van Nagoya naar Tokyo Nelloyd Houtman, 13-11 van Fos naar Zeebrugge KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Heerhugowaard en Veenhuizen: C. Bergström, kand., Oosterhesselen; door de classis Nij megen als predikant voor buitenge wone werkzaamheden (diak. pred.): J. Simonse, kand., Gouda. Gereformeerde Kerken Beroepbaar: mevr. C. C. H. Morit- sen-Rutgers, p.a. Hoge Enkweg 2, 7241 RB Lochem. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Dokkum: A. de Jager, Anna Paulowna-Enkhuizen; te Den Helder: H. W. van Egmond, Hauler- wijk (2e beroep). Bedankt voor Spakenburg-Noord: H. de Vries, Hattem. Nederlands Gereformeerde Kerken Beroepen te Culemborg: P. J. H. Krol, kand., Nieuwerkerk a.d. IJs- sel. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Oudemirdum: J. Ka reis, Beekbergen. Tweetal te Oud-Beijerland: A. Bregman, Rijssen en J. C. Weststrate, 's-Gravenpolder. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Nunspeet en te Stel lendam;, W. van Gorsel, Wijk bij - Heusden; té Houten. D. Heemskerk, kand., Flatwijk aan Zee. Aangenomen naar Leiden: K. J. Jansen, Ermelo; naar Oud-Beijer land: H. J. Stoutjesdijk, Harskamp; naar 's-Gravenhage: IJ. Akkerman, Norg; naar Eindhoven: G. J. van dei- Stouw, Hardenberg. Bedankt voor Kampen: J. J. Rui tenberg, Vianen. Gereformeerde Kerken Beroepbaarstelling: A. P. van de Beid, Vermuydenstraat 248, 8265 WP Kampen; HK. Zijlstra, Farman 20, 3769 JE Soesterberg, tel. 03463-3573. Beroepen te Wirdum (Fr.): A. van de Beid en,F. van de Beld-van Keu len, kand., Kampen, die beiden dit (half-time) beroep hebben aangeno men; te Soesterberg: drs. H. K. Zijlstra, kand., aldaar, die dit beroep heeft aangenomen. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Aldegrove (BC) (Cana da): H. H. Klómp, Zwaagwesteinde. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Oosterland: R. Boogaard, Leiden; te Rijssen-Zuid: J. Kareis, Beekbergen. Bedankt voor Uddel: W. Hage, Kruiningen. Donderdag 18 november, 21.55 uur, Nederland 11: ..Showroom". Het showroom-team bii de Aalsmeerse broodbakker. Joop Uiterwijk. Woensdag 17 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur: Nieuws voor doven 10.00 en 15.00 uur: Schooltelevisie 15.30 uur: Caspar het lieve spookje. Tekenfilm. 15.40 uur: Wat is er mis op het kasteel 16.25 uur: De Monarchvlinder 16.35 uur: Bob en Bodek 16.40 uur: Kinderen uit Hong Kong 16.50 uur: Dodo, het jonge hondje 17.00 uur: Het stoplicht mannetje 17.10 uur: De film van Ome Willem 18.28 uur: Teleac 18.58 uur: Nieuws 19.00 uur: Van gewest tot gewest. Een bezoek wordt o.a. gebracht aan de bossen in Drenthe. Een vaartocht wordt gemaakt met een nagebouwde versie van een Texels zeilschip. 19.50 uur: Politieke partijen 20.00 uur: Laat ze maar praten. Koos Postema heeft een interview met Fons Frens, eens direkteur van de volkshogeschool in Valkenburg. 21.37 Journaal 21.55 uur: Den Haag vandaag 22.10 uur: Studio Sport Advertentie truien over hemden Mol 5-7, Zierikzee PARIJS - De 80ste Franse litera tuurprijs Prix Gongourt is maandag in Parijs toegekend aan de 53-jarige Dominique Fernandez voor de roman „Dans la main de Lange" (Grasset) (In de hand van de engel). De even eens toegekende Prix Renaudot, die door een joumalistenjury wordt toe gekend, ging naar de 35-jarige Georges-Olivier Chateaureynaud voor zijn roman „La faculte des son- ges" (Grasset). BONN - Het bondsbestuur van de Westduitse jonge democraten heeft besloten zich formeel van de liberale FDP af te scheiden. Naar maandag in Bonn bekend werd, nam het bestuur zondag eenstemmig een voorstel aan om het statuut voor de buitengewone konferentie van de organisatie op 27 november in Bochum. 22.40 uur: Journaal 22.45 uur: Nieuws voor doven Ned. II 13.00 uur: Nieuws voor doven 18.30 uur: Staatsloterij 18.35 uur: Sesamstraat 18.50 uur: Jeugdjournaal 18.57 uur: De ogen van Amaryllis 19.24 uur: Kenmerk 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Stichting Socutera 20.35 uur: Van Kooten en de Bie. Een satirisch programma van Kees van Kooten en Wim de Bie vanuit de St. Jodocuskerk te Juinen. 21.20 uur: Lotgevallen. Een doku- mentaire over de Poolse stad Gdansk. 22.30 uur: BGTV 23.00 uur: Teleac 23.35 uur: Journaal 23.40 uur: Nieuws voor doven Donderdag 18 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur: Nieuws voor doven 10.30 uur: Schooltelevisie 16.15 uur: Sons and daughters. David vraagt Fiona om hulp bij zijn speur tocht naar John. 16.40 uur: De bedreigde dierenwe reld. Een bezoek wordt gebracht aan de Namib woestijn. 17.05 uur: Jan Pelleboer 18.28 uur: Teleac 18.58 uur: Nieuws 19.00 uur: Daar vraagje met wat. Po pulair wetenschappelijk program ma. 19.40 uur: Langs inNoordwij- kerhout. Een ontspanningsprogram ma waarin de volgende artiesten hun opwachting zullen maken. Liesbeth List, Corrie van Gorp, Thérèse Stein- mets, Guys and Dolls, Lina de Suza e.a. 20.40 uur: Lou Grant. Chef redakteur Lou Grant krijgt in deze aflevering te maken met de wens van zijn supe rieuren de krant een ander gezicht te geven. 21.37 uur: Journaal 21.55 uur: Den Haag vandaag 22.10 uur: Denkbeeld. De derde afle vering over het onderwerp Antisemi tisme. 23.05 uur: Journaal 23.10 uur: Nieuws voor doven Ned. II 13.00 uur: Nieuws voor doven 18.25 uur: Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur: Jeugdjournaal 18.57 uur: Zo moeder, zo dochter. Spelprogramma. 19.25 uur: De zevensprong. Frans slaagt erin met zijn pijnlijke voet, zonder koets de grafelijke woning te bereiken. 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Mijn leven op Bamfylde. Tot ieders schrik is de buitenstaan der Alcock de nieuwe direkteur ge worden en onmiddellijk is de gehele sfeer op de school veranderd. 21.25 uur: Hier en nu 21.55 uur: Showroom. Opmerkelijke Nederlanders zullen weer voor de ca mera verschijnen. 22.55 uur: In stemming. Nen van Ramshorst heeft een onderhoud met organist Feike Asma. 23.25 uur: Journaal 44 Ze klonken. „Op een nieuw geluk voor jou, Wil/' zei hij op ernstige toon." „Op je huwelijk. Dat het stevig mag blijven en lang duren." Vergiste hij zich of lag er inderdaad een zweem van sarcasme in haar stem? Maar hij wilde er verder geen aandacht aan besteden. Tersloops vroeg hij, na van de borrel genipt te hebben: „Waar is hier het dichtstbijzijnde hotel. Wil?" Ze wees achter zich „Eerste deur links en dan nog eens eerste deur links." Zijn verwonderlijke blik verried, dat hij de vrouw niet begreep. „Ben ik dan buiten? Op de straat?" Ze schoot in een lach. „Een beetje koud, he? Om daar de nacht te bivakke ren. Nee, het is een kamertje in dit huis. Ik zei je al, dat daar een opklap- bed in staat Het is terbeschikking van de heer Ter Scheure, en als hij soms bang is overvallen te wordende deur kan aan de binnenkant op slot" Nu snapte hij het en begon langzaam te lachen. „De Wil! Ben je eigenlijk zelf niet bang? Ik bedoel: na al die nare er- varingen met je gewezen echtge noot?" „Waarom? Ik ken je al een hele tijd. En door mijn werk in dat wegrestau rant krijg ik mensenkennis, geloof dat maar! Je bent een heer, dat voelt een vrouw intuïtief aan. Dacht je, dat ik anders mijn huissleutel gegeven zou hebben?" „Nee, dat is zo." De man slaakte een diepe zucht „Je wint het Als de mist zo dik is, blijf ik liever waar ik nu beu Ik betaal je er natuurlijk voor." „Dat is niet nodig!" riep ze ontstemd uit „O nee? In een hotel moet ik ook be talen en ik kan het declarerea Mijn baas betaalt alle onkosten terug Dus je krijgt er geld voor." „Daarom doe ik het niet!" protes teerde ze nogmaals. „Het isdat ik je graag mag. Daarom." Knikkend antwoordde Frans ter Scheure: „Ik weet het, Wil Ik ben vast niet achterlijk in dit opzicht Ik heb dat al een poosje gemerkt Bijvoorbeeld, dat ik een streepje voor heb in het res taurant, als jij me bedient Als iedere man ben ik ook ijdeL En jouw voorkeur streelde m'n ijdelheid" Er niet op antwoordend pakte ze de fles en schonk opnieuw ia „Als je toch blijft, kun je er nog wel eentje nemea" Ze liep daarna naar het radiomeubel en begon een plaat te zoeken, die ze op zette. Het was een langzame wals. Heupwiegend kwam ze naar hem toe. „Kun je dansen? Ja toch?" De man keek rond in de kamer. „Be perkte ruimte, niet?" Willie van der Ven verplaatste de tafel en twee stoelea Nogmaals een uitnodigende beweging makend, ver volgde ze: „Voor ons beiden ruimte ge noeg" Even later dansten de beide mensea rustig met kleine bewegingea Hij voelde haar stevige lichaam in de holte van zijn arm. Ze draaiden zwijgend Door GRÉ DE BOER rond. Hij rook de geur van Wils haar. Een vleugje parfum, dat hij al vaker bij haar had gerokea drong in zijn neus. Dit alles beïnvloedde hem: de hele en tourage, de sfeer en het feit, dat hij deze vrouw omvat hield. Het werkte als een verdoving Het spookte in zijn hoofd. En toen ze langzaam haar hoofd tegen zijn schouder vleidde, drukte hij even zijn lippen er op. net boven haar ogen. Ze glimlachte. Hij zag haar half geopende mond met de parelwitte tanden. Hij voelde een begeerte in zich opkomen. Als de uitwerking van een pepmiddeL Ze drong zich tegen hem aan. Nog immer was er een zwijgen tussen beiden. Hij voelde zijn hart bonzea Opeens stond hij stil Blijkbaar schrok ze van zijn bruuske beweging Er was een vraag in haar ogen. Ze keken elkander in het gezicht Toen trok hij haar hoofd naar zich toe en perste zijn lippen hard op de hare, nog eens en nog een keer. Tot ze hem terug- kuste. Daarin proefde hij de honger van de alleenlevende vrouw. De man drong haar mee te gaan naar de bank, waarop ze half vielen. Nog immer met de armen om elkaar heen geslagen. Opnieuw kuste hij de vrouw. Ze lag met gesloten ogen tegen zijn borst En tussen de kussen door hoorde hij haar fluisteren: .Jongen warom ben je getrouwd jjj en ik het zou zo fijn kunnen zijn (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6