JUBILARIS WIEBE H. KEIKES GEPREZEN OM VELE TALENTEN Tweede kracht Bejaardenwerk te zware financiële belasting Dichter Ad den Besten sprak over het Liedboek Ledenvergadering VOO Oosterland matig bezocht Officieel eerbetoon viel streekarchivaris erg mee Schults Schilders Zierikzee hielden jaarlijkse feestavond Financiëel beleid Zierikzee STREEKNIEUWS Zeeuws Buitengewoon Ona gaat in Middelburg demonsti Raad Westerschouwen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag ld november 1982 Nr. 23218 e> ZIERIKZEE - In de Vierschaar van het stadhuis was streekarchivaris Wiebe H. Keikes maandagmiddag het middelpunt van de belangstelling. Zondag 14 november was hij veertig jaar in overheidsdienst. „De reeks spre kers is tot mijn vreugde niet zo verschrikkelijk lang ge weest", zei een opgeluchte Keikes in zijn nawoord. Toch moest hij bekennen dat het hele officiële gedeelte erg was meegevallen, ondanks dat hij tegen het eerbetoon had opgezien. „Het gesprokene heeft mij op aangename wijze getroffen", verklapte hij. Keikes ontvangt van de heer Th. H. de Meester een glazen karaf. De echtgeno te van de jubilaris kan hard lachen om de begeleidende woorden van De Meester. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In de Vierschaar waren vele geno digden bijeen gekomen om Wiebe Keikes geluk te wensen met zijn veertig jarige staat van dienst. Naast zijn echtgenote en familieleden wa ren ook bestuurders van de regio gemeenten en archivarissen uit Ne derland aanwezig. Als voorzitter van het streekarchi- variaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland en namens de gezamen lijke gemeenten sprak de heer Th. H. de Meester. Hij citeerde een uit spraak van Keikes uit het interview dat de Zierikzeesche Nieuwsbode kort geleden met de jubilaris had: „Het archiefwerk heb ik altijd graag gedaan"., De Meester zei dat iemand die zelf wel eèns.heeft 'gespeurd in de papieren schatten van het verleden zich in kan denken dat deze uit spraak geen holle frase is. „Eigenlijk is het archiefvak één doorlopende ontdekkingsreis in de verleden tijd. De kennis van onze voorouders, de geschiedenis van onze bouwwerken en van mensen die er woonden. Dat alles stelt ons in staat het heden be ter te begrijpen", aldus de voorzitter. „Profeet" Over de talrijke aspekten van het werk van een archivaris zei een kol- lega van Keikes: „Je moet als archi varis een schaap met vijf poten zijn Huldiging en toneelopvoering ZIERIKZEE - Voor het personeel en de direktie van Schults Schilders te Zierikzee zoals elk jaar, een feest avond georganiseerd. De heer J. L. Schults. direkteur van het bedrijf huldigde zeven jubilarissen, die 12(/z- jaar werkzaam zijn bij Schults Schil ders. De toneelgroep „Kunstvrienden" uit Goes voerde de klucht „De zoen van miss Urk" op. onder regie van Tonny Aerssten. De klucht handelt over de familie Knikker. Er komt een tante op bezoek, die een erfenis wil verdelen. De tante vergelijkt ech- Dtrecht, dr. M. P. van Buytenen, een aangename verrassing. Evenals an dere sprekers haalde de oud-chef van Keikes zijn Friese afkomst aan en zijn heimwee naar dit deel van Ne derland. „De nostalgie bij de Friezen is echter maar namaak. Ze willen al lemaal in Friesland begraven wor den, maar ze keren er nooit terug", schertste de heer Van Buytenen. De adjunkt-streekarchivaris Huib Uil vertelde dat Keikes vele talenten op uiteenlopende terreinen heeft. Hij memoreerde onder meer de organisa tie rondom de verschillende stads feesten. Uil deelde mee dat het in september 1987 tweehonderd jaar ge leden is dat er in Zierikzee een oproer tussen de patriotten en het stads bestuur plaatsvond. „Deze herden king valt helaas net niet binnen uw diensttijd, maar als ze u nodig heb ben, weten ze u vast wel te vinden", zei Uil. De heer R. L. Koops sprak na mens de Kring van Zeeuwse archiva rissen ook nog enkele woorden. Telefoontje en dan nog vijf verwisselbare poten". Op wellicht die vijfde poot werd een beroep gedaan toen de ge meenten op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland en het waterschap Schouwen-Duiveland in 1979 een streekarchivariaat hebben opge richt. „Iemand heeft ooit eens gezegd: „Een historicus is een achterwaarts gekeerde profeet". Wellicht dat we van die profeet, uit dat zo boeiende verleden van Zierikzee, Schouwen- Duiveland en Sint Philipsland nog regelmatig iets mogen vernemen zei De Meester. Droogstoppel' Tijdens de receptie sprak ook M. P. de Bruin. Hij heeft beroepshalve veel met Wiebe Keikes te maken, maar voerde maandagmiddag „namens zichzelf" het woord. „Toparchivaris- sen hebben gezegd dat je naast je werk ook mpet publiceren. Dat is je ere-plicht. Een archivaris wordt nog dikwijls als een droogstoppel gety peerd. Via publikaties kan je treffen de personen en/of gebeurtenissen uitbeelden, waarmee je het tegendeel kan bewijzen", aldus De Bruin. Voor de jubilaris betekende de komst en het spreken van oud- Rijksarchivaris in Friesland en ter haar kinderen met die van de fa milie Knikker. Via enkele valse krantenartikelen worden de Knikker-kinderen beter voorgesteld dan ze zijn. Eind goed al goed Uiteindelijk blijkt echter niet het verwachte restaurant hun erfdeel te zijn, maar het meest luxueuze hotel van het land. Na afloop van het to neelstuk was er een rad van avon tuur, waarbij vele prijzen waren te winnen. ELLEMEET- De toneelvereniging Elle,meet heeft zaterdagavond in het dorps huis te EUemeet het toneelstuk De zoen van miss Urk"opgevoerd De fami lie G. Knikker krijgt bezoek van een tante, die een erfenis wil verdelen De fa milie Knikker doet er dan alles aan om een deel van die erfenis binnen te ha len, maar het pakt allemaal wat anders uit dan verwacht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer Keikes hield tot slot een vrij lang nawoord, waarin hij inging op de woorden van de diverse spre kers. Hij typeerde de heer Th. H. de Meester als een man, die in staat is werk aan te zuigen. „Daardoor wordt onze inventiviteit wekelijks op de proef gesteld". Als voorbeeld werd genoemd het bezoek van buitenlandse gasten. En kele uren daarvoor kreeg Keikes van burgemeester De Meester een tele foontje. „Of ik nog even het een en ander boven water kon halen betref fende de betrekkingen tussen Zierik zee en dat land", herinnerde Keikes zich. „Als je een schaap met vijf poten bent betekent dat een belasting, maar aan de andere kant betreft het ook de charme van het vak. Je kan dan ook eens een zijpad betreden en die gelegenheid heb ik met beide handen aangegrepen", zei Wiebe H. Keikes. (Vervolg van pagina 1) tisme. „Een en ander moet wel be taalbaar blijven voor de burgers", meent deze fraktie. De C.D.A.-fraktie laat weten nader geïnformeerd te willen worden over het niet onaanzienlijke verschil in het financieringstekort in 1982 en het tekort dat voor 1983 wordt geraamd. „Is het iets waar wij ons zorgen over moeten maken?" De fraktie informeert naar de me ning van het kollege betreffende de nauwelijks aanwezige ruimte voor taakuitbreidingen. Verder wil het C.D.A. weten waar de keuze van het kollege naar uitgaat als er afigesloten c.q. ingekrompen moet worden. Geïnformeerd wordt ook of er iets bekend is omtrent het rijksbeleid tot aanvullende compensaties voor de uitkering uit het gemeentefonds. Het C.D.A. pleit ten aanzien van het bestedingsplan 1983-1986 voor een betere kontinuïteit van de finan ciering aanleg sportvelden en herin deling Bannink. Eenzelfde pleidooi geldt de bijdragen aan de post ener giebesparende maatregelen. Geen rek De V.V.D.-fraktie konstateert, dat er geen „rek0 meer in de begroting zit, dat diverse uitgaafposten weder om kritisch zijn bezien en dat de „meevallers" spaarzaam zullen zijn. Verder konstateert deze fraktie, dat het bedrag van 300.000,— voor uit te voeren kapitaalswerken bij lange na niet voldoende zal zijn om aan alle wensen te voldoen. De V.V.D. herinnert ook aan de motie, die naar aanleiding van het wetsontwerp nieuwe financiële ver houdingswet werd ingediend. De fraktie is het niet eens met de inmiddels geuite bewering (in het blad „Binnenlands Bestuur"), dat de gemeente Zierikzee naar aanleiding van die motie op haar wenken werd bediend. „Dit is echter niet helemaal juist aangezien de verfijning (histori sche stadskern) slechts voor de helft van de huidige 10.000,— per ha. mó gelijk wordt gehandhaafd", aldus de V.V.D. BRUINISSE Jeugddienst De jeugddienst zondagmiddag in de Herv. kerk met als voorganger ds. W. F. Teekens stond in het teken van de toekomstverwachting. Er werd aan meegewerkt door een jongeren koor uit 's-Hecrenhoek en de meisjes vereniging „Rodhé" uit Bruinisse die de Geloofsbelijdenis en de decla matie verzorgden. In de goed gevulde kerk zong het koor liederen zoals „Land van Hoop en Glorie", „Kom, Heer Jezus kom". Aansluitend op de prediking was de samenzang gezang 300: Wat de toe komst brengen moge. mij geleidt des Heren hadn Tijdens de jongeren- dienst bleef de galerij gesloten. Deze goed geslaagde proef is overigens door de jongeren zelf naar voren ge bracht. Doel is samfen in het schip van de kerk te zitten en de saamho righeid tijdens de jeugddiensten te vergroten. Na de kerkdienst werd voorde jon geren in het Verenigingsgebouw een broodmaaltijd aangericht waar ve len ook gehoor aan gaven. Daarbij werd nagepraat over de dienst en ge zongen. Opbrengst „Tryfosa" verkoping De verkoping die de zendingskrans „Tryfosa" vorige week in het vereni gingsgebouw hield is een geweldig sukses geworden. Bijna alles van de aangeboden spullen, waarvan het meeste zelfgemaakt, ging vlot van de hand. Handwerken, klederdracht poppen, boeken, oliebollen, bloemen en kleding, de verkoping ten bate van de zending verliep prima en had een opbrengst die de verwachting ver te boven ging. Liefst 7341,05 werd aan het eind van de dag geteld. Een oprecht dankwoord voor alle medewerkers, zowel de thuis en in „In 't Opper"-werkers als degenen die op de verkoopdag hun steentje bijdroegen, is zeker op z'n plaats, evenals aan de kopers, die met el kaar dit resultaat bereikten. Jaarvergadering N.C.V.B. De Ned. Chr. Vrouwenbond, afde ling Bruinisse, houdt donderdag 18 november haar jaarvergadering in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw aan de Deestraat. Naast de gewone agendapunten wordt ook een broodmaaltijd ver zorgd. Voor tijd: zie agenda. Tegen kwaliteitsaantasting GOES - De leerkrachten van het Buitengewoon O. wijs in Zeeland zullen woensdag een demonstratieve tochten en bijeenkomst houden in Middelburg. Om h drie trekt vanaf de Dam in Middelburg een naar ve wachting 500 man grote groep leraren en andere bij di, onderwijs betrokken vakkrachten door Middelburg naar de Schouwburg waar een protestbijeenkomst zal worden gehouden. Volgens aktieleider F. J. Joos uit Goes wordt met deze aktie vooral ge protesteerd tegen de kwaliteitsaan tasting van het Buitengewoon On derwijs. Er zijn vooral bezwaen tegen de voorgenomen beperkingen van het vervoer van deze kinderen van en naar school, het terugbrengen van vakuren, van schoolartsen en psy chologische diensten en men vreest verdwijning van de klassenassisten- ten, waardoor opvang van moeilijke gevallen niet meer mogelijk is. Teruggang Volgens Joos houden de bezuini gingen voor het Buitengewoon On derwijs een teruggang in naar de ja- ren '30 waar kinderen met proble men zich ongelukkig konden voelen op de BLO-scholen. Naar die situatie mogen we in Nederland eenvoudig niet terug, menen de onderwijs krachten in het Buitengewoon On derwijs in Zeeland. Handtekeningen- aktie sportveld Zierikzee De handtekeningenaktie, die tot doel heeft de behandeling door de Kroon van het bestem mingsplan Sportpark" te Zie rikzee te bespoedigen, heeft duizenden adhesiebetuigingen opgeleverd. De AV Delta Sport Zierikzee had hierover aan de gemeente Zierikzee berichten gezonden, dat maandagavond bij de inge komen stukken was gevoegd. Tijdens de raadsvergadering vroeg C. Legemaate, wiens C.D.A.-fraktie de aktie waar deert, of daardoor de gang van zaken zal worden beïnvloed. „Dat hopen we zeer", aldus burgemeester Th. H. de Meester. De V.V.D.-er J. J. Geleijnse sprak positieve woorden. Wethouder van sportzaken L. van Gastel had goede hoop, dat nog dit jaar bericht uit Middelburg zou worden ont vangen. Te Oosterland Vrijdagavond 12 november hield dichter Ad den Besten uit Amsterdam een causerie in de zaal van de Nederlands Hervormde Kerk te Oosterland. Deze avond stond in het kader van de gehouden Liedboekdag op 19 september jl. te Brouwershaven en was het eerste van de drie projekten die zullen plaatsvin den, waarbij het werken met het Liedboek centraal staat. De volgende zullen het volgend jaar in april in Haamstede en later in Zierikzee plaatsvinden. Te Haamste de met medewerking van drie koren en enkele instrumentale groepen, terwijl te Zierikzee wordt gedacht aan een klankbeeld en een korte dienst met gezamenlijke maaltijd na afloop. De organisatie berustte bij de „Hervormd-Gereformeerde Commis sie voor toerusting van de gemeenten op Schouwen-Duiveland", in het bij zonder de werkgroep „Liedboekdag Schouwen-Duiveland Ontstaan In een helaas matig bezette zaal, heette de voorzitter van de werk groep ds. A. J. Baas uit Burgh, allen hartelijk welkom, inzonderheid de heer Den Besten en echtgenote. Spreker Ad,dep Besten gaf een uit voerig overzicht van het ontstaan van het Liedboek. Het begon name lijk met de opdracht om bestaande OOSTERLAND - Verleden week vond in de gemeenschapsruimte van de openbare lagere school aan de Dokter Schutterstraat de ledenvergadering plaats van de afdeling „Duiveland" van de Vereniging voor Openbaar Onder wijs. Wegens plotselinge ziekte van de voorzitter, de heer P. Ie Comte kon de ze niet aanwezig zijn en berustte de leiding bij de heer H. Snijders, hoofd van de O.L.S. te Ouwerkerk. De bijeenkomst werd door een klein aantal leden be zocht. De kontributie werd vastgesteld op jaarlijks dertig gulden, inplaats van de voorgestelde 32,50. Het le dental is iets aan de dalende kant en bedraagt momenteel inklusief de ge zinsleden: 157 personen. Na de notu- lenlezing volgde het financieel ver slag door mevrouw M. v. d. Werf-v. d. Maas waaruit bleek dat de in komsten bedroegen: 4.668,86 en de uitgaven 4.626,18. De boeken wa ren gekontroleerd en in orde bevon den. Als lid van de kaskontrole werd gekozen mevrouw T. Stouten- Kwaak. Bij de bestuursverkiezing werd de heer Joh. Dorst Jansz. her kozen, en in plaats van de heer Le Comte de heer Magielse. Er zal bin nenkort weer een toneelavond plaats vinden, waar met eigen mesen weer een toneelstuk zal worden opge voerd. Een exacte datum voor de kin dermiddag is nog niet vastgesteld. Bij de rondvraag kwamen nog enige perikelen betreffende onderwijsza ken aan de orde. Na de pauze werden nog enige dia's vertoond betreffende optochten bij feestelijkheden door de schoolkinde ren en verder over gehouden school reisjes. psalmen en gezangen opnieuw te be rijmen, zo'n 30 jaar geleden. In de tijd, direkt volgend op de Tweede Wereldoorlog, bleek er behoefte te zijn aan meer kerkliederen dan waarover men tot dan toe beschikte. Vele bestaande liederen dienden her zien te worden. Niet zonder humor schetste hij de gang van zaken, die leidde tot de samenstelling van het ons nu bekende Liedboek. Vragen Na de koffiepauze werd gelegen heid gegeven tot vragenstellen. Hier van werd enthousiast gebruik ge maakt, en vele aspekten werden on der de loep genomen. Van het kiezen van medewerkers tot berijming en melodie-keuze toe. Vermeld zij, dat verscheidene melodieën in oorspron kelijke staat zijn gebruikt, waardoor zij vooralsnog wat moeilijk te zingen zijn, juist omdat zij nog wel lijken op bekende wijzen, maar niet geheel ge lijk zijn. Sedert de middeleeuwen schijnt men het met de melodie niet al te nauw genomen te hebben, en is er nogal wat verbasterd en gewij zigd. Hel Liedboek biedt een schat van liederen, en hoopt ook andere dich ters te inspireren. Vooralsnog zullen de gemeenten nog wat moeten wen nen, eer zij het zich „eigen" hebben gemaakt. Mogelijkheden te over, om er op allerlei manieren uit te zingen. Ds. Baas beval ter informatie het boekje „Compendium voor het Lied boek" aan, uitgegeven door de Van der Leeuw-stichting. Hij bood de heer Den Besten een boekenbon aan (welke met dank werd aanvaard) als herinnering aan deze mooie avond en dankte hem voor de hoogst interes sante lezing. Foto's Op verzoek droeg de heer Den Besten twee „morgenliederen" voor van hemzelf, en het avondlied, ge zang 483, dat tot slot door alle aanwe zigen werd gezongen. In de zaal was een aantal sfeerfoto's geëxposeerd, door foto graaf Jan van Houdt uit Noordgouwc gemaakt op de Liedboekdag op 19 september te Brouwershaven. Deze zullen hierna nog in verschillende kerken op Schouwen-Duiveland te zien zijn. BURGH-HAAMSTEDE - Het mi nisterie van CRM heeft in een brief van 23 augustus 1982 aan het kollege van b. en w. van Zierikzee bericht dat zij een formatieplaats aanbiedt voor een medewerker aan het pro- jekt gekottrdineerd bejaardenwerk van de Stichting Welzijn Ouderen op Schouwen-Duiveland, Het kollege heeft op 28 september geantwoord dat de gemeenten op Schouwen-Dui veland de aangeboden arbeidsplaats niet wensen te aksepteren. P.v.d.A.-raadslid G. J. W. van der Salm kaartte deze zaak maandag avond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westerschouwen aan. Hij wilde weten in welke verga dering het besluit was genomen de aangeboden arbeidsplaats niet te ak septeren, wie er namens de gemeente Westerschouwen aanwezig was, of er met de Stichting Welzijn Ouderen overleg was gevoerd en wat de motie ven waren, die aan het afwijzende besluit ten grondslag lagen. Positief Wethouder J. C. de Feiter ant woordde dat de gemeente Wester schouwen vanaf het begin positief heeft gestaan tegenover het aantrek ken van een tweede kracht en dat fi nanciële overwegingen er toe hebben geleid dat de arbeidsplaats niet werd geaksepteerd. De burgemeester, J. L. Niemantsverdriet-Leenheer be vestigde als voorzitter van de Stich ting Welzijn Ouderen, dat er geen overleg was gevoerd. Van der Salm: „De gemeenten wa ren bang dat ze over een jaar zelf de financiële konsrk wentie moeten dra gen van de arbeidskracht. Daarom hebben ze afwijzend besloten. Maar ze hadden de kracht toch ook tijde lijk in dienst kunnen nemen. In deze lijd van werkloosheid moet je blij zijn dat je Iemand aan werk kan hel pen, ook al is het maar tijdelijk", al dus de heer Van der Salm. Hij stelde voor een brief te schrij ven aan het kollege van b. en w. van Zierikzee en te verzoeken het besluit van afwijzing in heroverweging te nemen. Een afschrift van deze brief zou naar de overige kolleges op Schouwen-Duiveland moeten wor den gestuurd. Van der Salm wilde graag de toe voeging erbij hebben dat de raad van Westerschouwen haar afkeuring uit spreekt over het afwijzen van de kracht. Van Zuijlcn: „Hoe kunnen wij nu onze afkeuring uitspreken over een besluit dat niet door de ra den is genomen?" De raad ging uit eindelijk akkoord met het schrijven van de brief, echter zonder toevoe ging. Naam Kultureel Centrum De Stichting Westerschouwen Kul tureel i.o. heeft verzocht aan het pand Weststraat 18 te Burgh- Haamstede de naam „Aan de Grachtskant" toe te kennen Alle frakties van de gemeenteraad lieten maandagavond tijdens de raadsver gadering echter hun afkeuring om trent de keuze van de naam blijken. ledereen was het er wel over eens dat een goede naam bedenken heel moei lijk is. J. van den Berge (R.U.) deed de suggestie een prijsvraag uit te schrijven onder de bevolking en de naam van het kultureel centrum bij de opening op vrijdag 17 december bekend te maken Secretaris J. W. de Jonge zei dat de inzendingen voor 1 december bij het kollege dienen te zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5