"sisAj m" Noordwelle gaat deelnemen aan integraal dorpenplan THEATERVOORSTELLINGEN IN ZIERIKZEE GAAN DOOR Raadsvergadering- Westerschouwen In navolging van Serooskerke Raad besloot tot deelname aan Stichting Uit in Zeeland Echtpaar Lindhout-Vane 65 jaar getrouwd n Rekreatie geeft in Westerschouwen handenvol werk STREEKNIEUWS SPECIALE AANBIEDING Vanilia blouses vanaf 69.90nu 49.90 Vanilia pantalons vanaf 98.oonu 69.90 I f I BURGH-HAAMSTEDE - Alle frakties van de gemeen te Westerschouwen hebben maandagavond tijdens de raadsvergadering het voorstel van het kollege van b en w betreffende de aanmelding van de kern Noordwelle tot deelname aan het projekt „Integrale dorpsplannen" ondersteund. Voordat dit besluit werd genomen diskus- sieerden de raadsleden uitvoerig. Dr. H. J. van Zuijlen, fraktievoorzitter van de VVD vroeg zich af of het extra aanmelden van Noordwelle (de kern Serooskerke is al aangemeld) wel verantwoord is gezien de kosten die er mee zijn gemoeid. Hij was van mening dat voor Noord welle de laatste jaren al zoveel is gedaan. „We zitten hier om te zorgen dat ieder zijn deel krijgt. Is het tegenover andere kernen van Westerschouwen wel reëel", stelde Van Zuijlen. ZIERIKZEE - Cultuurminnend Schouwen-Duiveland kan gerust zijn. Maandagavond besloot de gemeenteraad van Zierikzee tot deelname aan „Uit in Zeeland", zodat de theatervoorstellingen in De Concertzaal blijven door gaan. Voor dit seizoen zijn dat er elf. Het heeft wel enige voeten in de aarde gehad eer het zover was. Al in januari hield de raad zich ermee bezig. Tijdens de vorige raads vergadering in oktober werd het voorstel aangehouden. Sindsdien is in een kommissievergadering een en ander verduidelijkt en besprak het seniorenconvent detailpun ten. De dagelijkse besturen van de gemeenten Brouwershaven, Duivcland en Westerschouwen spraken in beginsel bovendien de bereidheid uit om de cen trumgemeente Zierikzee van een bijdrage te voorzien. Uit Bruinisse en Mid- denschouwen werd op bezwaren gestuit. ,,We hebben nog een goed leven samen". (Foto; Zierïkzeesche Nieuwsbode) DREISCHOR - „Wilt u elkaar even aankijken voor de foto" vroeg de fotograaf. En daar had het echtpaar Leendert en Maatje Lindhout- Vane absoluut geen moeite mee. „We zitten al 65 jaar lang legen elkaar aan te kijken. Met veel plezier trouwens, we hebben een goed le ven samen". Woensdag 17 november vieren Leendert en Maatje samen met kin deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen het 65-jarig huwelijk. Het dorpshuis te Dreischor wordt er voor vrijgemaakt, want deze grote klub zou niet in de woning aan Renkumstraat terecht kunnen. Maatje en Leendert hadden drie kinderen, van wie één nog in le ven. Verder 11 kleinkinderen en daarna wordt het echt tellen. ..Het aantal achterkleinkinderen ligt rond de vijftien, maar het kunnen er ook 14 zijn, het is moeilijk om dat op 89-jarige leeftijd goed bij te houden," vertelt Maatje. Ondanks tegenslagen Ondanks tegenslagen en ziekten in het verleden, voelt het echt paar zich nog zeer gezond. Ze zijn beiden 89 jaar ,,en nog zeer geluk kig". Ruzie hebben we zelden gehad. Ik ben wel eens driftig, geeft Leendert toe, maar de oorzaak daarvan ben ik ook weer zo vergeten". Het echtpaar Lindhout heeft tot 47 in de Hoekse Waard gewoond, maar door familieomstandigheden zijn Maatje en Leendert toch weer teruggekeerd naar Dreischor, het geboortedorp van Maatje. Leendert Lindhout is in Zonnemaire geboren. Morgen is dus het feest in het dorpshuis en degenen die het jubile rende echtpaar willen feliciteren kunnen er terecht van half vijf tot half zes. De voorzitter, mevrouw J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer zei dat de kernen Serooskerke en Noordwelle dermate identiek zijn dat je niet al leen het oog kan laten vallen op Se rooskerke". Het betreft wel een be leidsvoornemen voor de komende vijftien jaar. Nu hebben we el twee dorpen in het dorpenplan. Voor de andere dorpen binnen de gemeente moeten we zelf betalen", stelde de burgemeester. „Ik dacht juist dat wij er volledig achter zouden moeten staan". L. Tieleman, fraktievoorzitter van het CDA zei dat je een plan kan ma ken, maar dat je het ook moet uitvoe ren. ..Het zou een te zware last zijn voor de gemeente om de plannen ook allemaal uit te voeren. Maar voor al le duidelijkheid; het CDA on- (Vervolg van pagina 1) sterk verbeterd en bedraagt nu 100 7c. Preventieve maatregelen en mogelijke subsidies zijn nog in on derzoek. Vernielingen aap plantsoe nen zijn dit jaar minder verontn^s: tend, maar in Renesse zijn beschadi gingen als gevolg van de grote drukte toegenomen. Subsidie in rioleringsstruktuur- verbeterende werken te Renesse blijft nog steeds uit. Het betreft het deel Mauritsweg-voormalige RWZI- Stoofwekken en een verbindingsri ool tussen de Hogezoom en het trans portriool Stoofwekken. Zowel de urgentie als de aard van deze werken vallen binnen de subsi dienormen. ..In acht genomen het progressief beleid van de gemeente Westerschouwen in de afvalwater- problematiek, is het uitblijven van enige subsidie tot op heden hiervoor een teleurstellende zaak. Wij hopen echter dat dit in 1983 wel zal plaats vinden", aldus b. en w. V olkshuisvestingr Volgens het kollege ziet het er naar uit dat de woningbouw in 1983 zal aantrekken. De particuliere woning bouw staat op een zeer laag pitje. In de rekreatiesfeer is geen enkele akti- viteit te bespeuren. Zodra de bouw van de 24 zorgwo- ningen bij rusthuis Duinoord gereali seerd is, worden 16 van deze wonin gen betrokken door bejaarden uit de gemeente Westerschouwen. Daar door zal een aantal huurwoningen vrijkomen, waardoor de druk op de ze sektor verder zal afnemen. Deson danks zal de vraag naar kleine huur woningen volgens de woningbouw vereniging ..Beter Wonen" toch toe nemen. De komende drie jaar zal de bouw van yo huurwoningen nodig zijn vol gens ..Beter Wonen". Scholen De daling van het aantal kinderen dat geboren wordt is sinds 1 augustus 1981 ook in de gemeente Wester schouwen merkbaar op de scholen. Van de zijde van het ministerie van onderwijs is het aantal leerlingen dat telt voor aanstelling verplichte leer krachten niet meer verlaagd Een lagere schaal zou volens b. en w. veel uitkomst kunnen bieden voor behoud van leerkrachten. In het ka der van de onderwijsvernieuwing is een aantal van 30 nog erg hoog. Mo menteel ziet het er naar uit dat het aantal leerkrachten daardoor nog zal afnemen in de toekomst. De bescherming van de veiligheid van de burger en het tegengaan van vandalisme zal komend jaar op nieuw hoge prioriteit krijgen, net als de illegale rekreatie. Steeds meer wordt aangedrongen op wijziging van de sterkte bepaling van de rijkspolitiegroep Schouwen-Duive land Deze groep wordt door het aan wezig zijn van duizenden rekreanten zwaar belast. Ook voor het komende jaar is een beroep gedaan op een ..be reden" groep. Een voorstel tot wijzi ging van de sterkte van de rijkspoli tie ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer, aldus de mededelingen in de aanbiedingsnota. dersteunt het voorstel van het kolle ge wel", aldus Tieleman. Verwachtingen Van Zuijlen: ,,We moeten geen ver wachtingen wekken, die we waar schijnlijk binnen afzienbare tijd niet kunnen verwezenlijken. We vinden het een moeilijke beslissing. Ik wil u ervoor waarschuwen dat de aanmel ding van Noordwelle de komende ja ren moeilijkheden zal opleveren", zei Van Zuijlen. S. Roos, fraktievoorzitter van de PvdA: ,,Ik word er een beetje verve lend van als ik Van Zuijlen hoor zeg gen dat we al genoeg hebben gedaan voor Noordwelle. Dat vind ik niet. De PvdA is juist een groot voorstan der van de aanmelding van Noord welle. We kunnen de mensen niet in de kou laten staan", aldus Roos. J. van den Berge (RU) sloot zich bij de woorden van Roos aan. ,,We moe ten deze kans met beide handen aan grijpen", vond hij. De raad besloot tot aanmelding tot deelname aan het projekt van de kern Noordwelle en besloot raadslid P. M. van den Aarsen met elf stem men tegen nul aan te wijzen. Verbouw dorpshuis De raad ging akkoord met het fi- nancieringsvoorstel voor de verbouw van het dorpshuis in Renesse. Waar schijnlijk volgende week zal met de verbouw worden begonnen. Iiv 1981 heeft de raad een/bedrag van 585.000,- gevoteerd. Èij'déze vote ring is door de raad uitdrukkelijk gesteld dat dit bedrag beslist niet mag worden overschreden. ,,Ons kollege heeft zich op het standpunt gesteld, dat binnen de door uw raad beschikbaar gestelde kredieten moet worden gewerkt en dat een straffe budgetbewaking moet plaatsvinden", werd in het kol- legevoorstel benadrukt. De aanneemsom, het honorarium van de architekt en de stelposten van de vaste inrichting bedragen 698.000,-. De kosten van de inrich ting (toneelverlichting en besturing, vaste inrichting kleedruimten en vloerbedekking nevenruimten) be dragen 28.500,-. Voor tegenvallers is een bedrag van 6.000,- beschik baar. In het bestede verbou wingsplan is ook opgenomen het dak-herstel, waarvoor 30.000,- is geraamd. Toiletten Hoewel wenselijk is niet in de besteding opgenomen het renoveren van het bestaande toilet, van de bestaande trapruimte, van de bestaande keuken en het toepassen van parket in de grote zaal. HAAMSTEDE Vier levensfasen van de vrouw Voor de lezing van mevrouw Vleu gels Schutter in Hotel Haamstede, gehouden voor de afd. Westerschou wen van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen, met als onderwerp ,,de vier levensfasen van de vrouw", bestond grote belangstelling. Volgens haar kan men nu spreken over 5 levensfasen, omdat we zo oud J. Janse (VVD) vond dat de renova tie van de toiletten een hoge priori teit moest hebben. „Kunnen we niet ergens op bezuinigen, zodat we geld voor de toiletten overhouden", vroeg Janse. Burgemeester J. L. Niemants- verdriet-Leenheer zei dat nu niet te kunnen beoordelen. „Dat zal de tijd leren. Ik ben van mening dat we tij dens de rit daar eventueel alsnog toe kunnen besluiten als er geen tegen vallers zijn", aldus de burgemeester. Dr. H. J. van Zuijlen antwoordde in de raad nog nooit te hebben meege maakt dat er geen tegenvallers wa ren. worden. De levenscyclus van de mens is al bij de geboorte ingedeeld. De hormonenproduktie wordt zeer nauwkeurig geregeld en heeft veel invloed op de mens. In de kleutertijd is er een geestelijk verschil tussen meisjes en jongens. Meisjes zijn dan al wat meer bijdehand. Stoornis ont staat in de jeugdfase in de voor- puberteit door verandering van de hormonen. De moeilijkste tijd is die tussen 40-60 jaar, de zogenaamde overgangsjaren. Deze begonnen vroe ger met 39 jaar, nu pas op 51-jarige leeftijd. Betere voeding en levens omstandigheden dragen hiertoe bij. De gemiddelde leeftijd bedraagt te genwoordig voor vrouwen 76 en voor mannen 72 jaar. 75 van de vrou wen lijdt aan zgn. „opvliegers" en 45 aan hoofdpijn. Hart- en vaat ziekten nemen toe en de elasticiteit vermindert. In de 5e fase, die boven de 80 jaar, neemt het aantal toe, zo dat de bevolking steeds meer gaat vergrijzen. Oud worden zal voor mensen die verstandig leven, toch nog veel te bieden hebben. Haar lezing werd soms met bizarre, maar meest geestige ervaringen uit haar dokterspraktijk doorgeweven. Bloemen en een attentie werden haar aangeboden door de presidente, me vrouw Den Hamer-de Feijter. RENESSE Najaarsvergadering VVV Dinsdag 23 november wordt in het „Wapen van Zeeland" de najaarsver gadering gehouden van de VW Re nesse. Op de agenda staat onder meer: begroting 1983, contributiere geling en uitloting van 15 renteloze obligaties. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Sint-Micolaas-aktie Van maandag 15 november t/m za terdag 4 december, wordt door de middenstandsvereniging te Nieüwer- kerk, een Sint-NicoIaas-aktie gehou den. De deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan het raambiljet met opschrift: „Speculaas-surprise-spel". Aan prijzen is een bedrag van 6.000,— beschikbaar. Deze prijzen zijn te zien in de Hoge Kerkstraat in de etalages van de onlangs gesloten bakkerij. Bij elke te besteden f 5,— ontvangt metn 1 zegel. 10 zegels is één lot. Trekking der loten is op 7 de cember. Ook zullen er dag-attrakties worden gehouden. De eerste al op dinsdag 16 november. Er is een vraag-wedstrijd (raadt de naam van een pop) en verder komt er ook een lego-bouw-werk-wedstrijd. Iedereen kan wat inleveren. Een jury zal deze werkstukken beoordelen. Dit gebeurt in drie groepen, t.w. 9-10 jaar, 11-12 jaar en 13 jaar en ouder. Prijzen: 3 dozen Lego. Jaarvergadering CDA Duiveland Maandagavond 2 november zal de jaarvergadering worden gehouden van de afdeling Duiveland van het CDA in de zaal van de Geref. kerk aan de Badhuisstraat. De behande ling van de begroting 1983 van de ge meente Duiveland zal worden besproken. OOSTERLAND Wlnkelweekaktie Onder voorzitterschap van de heer M. Wesdorp vergaderde de midden standsvereniging „Oosterland" op donderdagavond in het cafetaria „Neffen d'Eule". Besloten werd evenals vorige jaren weer een grote winkelaktie te orga niseren met tientallen prijzen. Bij al le 19 deelnemende winkeliers ont vangt iedere klant bij besteding van een rijksdaalder een zegel. 20 zegels geplakt op één kaart geldt als een lot. De aktie loopt van maandag 15 no vember tot en met zaterdag 4 decem ber. De loten dienen tijdig ingeleverd te worden in een opgestelde ton bij kapper W. Stouten aan de Sint Joost dijk. Er zijn vijf tussentijdse trek kingen, nl. op donderdag 18 novem ber, zaterdag 20 november, woens dag 24 november, zaterdag 27 novem ber en op woensdag 1 december a.s. Er zijn een tiental hoofdprijzen en verder nog 80 andere prijzen, ten toongesteld in Duivelands Meubel huis aan het Groenendaal. De trek king van de prijzen van de grote ak tie vindt plaats op donderdag 9 de cember op 8 uur in de grote zaal van cafetaria „Neffen d'Eule". MIDDELBURG Expositie De Joegoslavische kunstenaar Joze Ciuha houdt van zaterdag 20 novem ber tot en met donderdag 9 december een tentoonstelling in het Zeeuws Kunstenaarscentrum te Middelburg. De expositie van zeefdrukken, iko- nen, profeten, sprookjes en apen wordt 20 november om 16.00 uur ge opend. Het Balkanorkest „Letnica" speelt Joegoslavische volksmuziek. GOES Lezing over Schouwse duinen Het district Zeeland van de Vereni ging tot Behoud van Natuurmonu menten organiseert voor dinsdag een bijeenkomst voor leden en be langstellenden te Goes. Na een kort huishoudelijk gedeelte houdt drs. R. J. de Boer een dialezing over de Schouwse duinen in het alge meen en het natuurgebied Het Zeepe in het bijzonder. Zoals bekend is Het Zeepe recent door Natuurmonumen ten aangekocht. Drs. R. J. de Boer is fysisch geo graaf en werkzaam aan de Rijksuni versiteit van Utrecht. Hij verricht al een aantal jaren onderzoek in de dui nen van Schouwen op het gebied van bodem, archeologie en flora en vege tatie. Deze avond wordt gehouden in de Prins van Oranje te Goes. Voor tijd: zie agenda. DEVENTER - De politie heeft in Deventer acht arrestaties verricht in verband met een reeks van tientallen grote inbraken, diefstal, handel in vuurwapens en heling. Elders in het oosten van het land en in de randstad zijn maandag tegelijkertijd nog eens drie mensen aangehouden. DEN HAAG - Het volume van de industriële produktie is in de maand september met ruim twee procent ge daald in vergelijking met augustus van dit jaar. Daarmee komt de pro duktie in het derde kwartaal van 1982 bijna twee procent lager uit dan het vrijwel stabiele niveau van de af gelopen anderhalf jaar. Bij de subsidiëring van de Stich ting Theaterbureau Uit in Zeeland, die een overeenkomst van Zierikzee inhoudt met de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen, komt voor Zierikzee een extra uitgaaf van 8565,— wegens het per 1 januari overschakelen van een seizoen- op een kalenderbegroting. Geen pennestreek De uitvoerige besprekingen vooraf hadden bij raadsvoorzitter burge meester Th. H. dc Meester de ver wachting gewekt, dat het voorstel in deze raadsvergadering met een pen nestreek bekeken zou zijn, maar dat was dus een al te optimistische voor stelling van zaken geweest. Er was toch nog ruim een half uur voor no dig, eer het agendapunt in positiever zin werd afgehamerd. De C.D.A.-fraktie liet bij monde van voorzitter L. S. P. van Velthoven weten („meer op emotionele dan op zakelijke benadering"), dat zij in dc keuze van de voorstellingen de „C" in het C.D.A. ten aanzien van de waardenormen hoog inschat en dat gaarne wilde meegeven aan de werk groep. De C.D.A.-fraktie stond overigens geheel achter het voorstel, in tegen stelling tot die van de R.U., die te genstemde. Dc heer K. T. de Jonge van de R U. zette zijn principiële bezwaren uit voerig uiteen. Hij werd daarin op het laatste nippertje ondersteund door zijn fraktievoorzitter W F. Sprengel- meijer. die nog net bij het laatste deel van deze bespreking aanwezig kon zijn, wegens tevoren aangekon digde abcentie. Hij was echter nog juist op tijd om (op een vraag van de C.D.A.-er C. Bij de Vaate) mee te de len, dat hij zijn standpunt van ja nuari had gewijzigd van „ja" tot een negatief oordeel. „Ik heb me toen zeer gereserveerd opgesteld", aldus Sprengelmeijer", en heb gezegd dat ik niet altijd zou meegaan. En dat is nu vanavond", De principiële kant had bij hem daarbij nu de doorslag gegeven. „Te weinig inspraak in de keuzebepaling van de stukken", was de verklaring van zijn fraktiegenoot De Jonge. Voortrekkersrol De heer Van Velthoven vond overi gens. dat Zierikzee in haar centrum positie terecht een voortrekkersrol op cultuurgebied dient te spelen. Zonder Uit in Zeeland zou er hier van cultuurarmoede sprake zij" fn dat zou de C.D.A.-fraktie niet willen. Op die laatste vraag liet burge meester Dc Meester weten, dat hij zelf altijd een stem had gehad in de bepaling van de programmakcuze, maar dat over de toekomst nog niets bekend is. Prima werkgroep Overigens werd die werkgroep, die tot op heden de voorstellingen regel de. veel lof toegezwaaid over de wij ze waarop dat steeds is geschied. Zoals te verwachten viel. was de P.v.d.A. van mening dat de bevol king zélf kritisch genoeg is om te be oordelen een bepaald stuk al of niet te gaan bekijken. „Het aanbod dient gevarieerd te zijn", aldus woordvoerster mevrouw M. R. de Jong-van Loo. „Wat voor de één kaf is 'kan voor de ander koren zijn". De publicatie vooraf, waar voor 2550,— is uitgetrokken, kan daarbij een leidraad vormen, was haar opvatting. Te lang V.V.D.-er J. J. Geleijnse vond het allemaal te lang duren. In de vorige raadsvergadering had hij de zaak al afgerond willen hebben en in feite vond hij sindsdien in de escensie van de overeenkomst niets gewijzigd. „We hebben een concertzaal en die moet blijven draaien", was zijn me ning. „De werkgroep heeft in het ver leden voortreffelijk gedraaid", voer de hij als reden aan, waarom hij moeite had met de aanstelling van een gemeentelijk bestuurder in die groep. De 0,88 per inwoner vond hij goed besteed. Boete-clausule De instelling van een boete clausule in de overeenkomst baarde de heer Van Velthoven in eerste in stantie enige zorgen. Burgemeester De Meester ver klaarde, dat deze in de eerste plaats bezwaar kan opleveren voor de grote gemeenten. Het zou een grote finan ciële konsekwentie ten aanzien van de personeelsvoorziening betekenen, wanneer juist die zouden afhaken. De provincie heeft overigens een sub sidie voor elf jaren toegezegd, de overeenkomst tussen de gemeenten geldt voor onbepaalde tijd. Kwaliteit De raadsvoorzitter kon zich beter vinden in de opmerking van het P.v.d.A.-lid mevrouw De Jong, dan in de bezorgdheid die de C.D.A.- en R.U.-fraktie ten opzichte van de kwaliteit van het gebodene uitspra ken. „Wie van ons is wijs genoeg om te weten wat goed of niet goed is", was zijn mening. „De samenstelling van de kommissie is trouwens dusdanig van aard, dat levensbeschouwelijke achtergronden zeer serieus worden ingeschat, zoals in het verleden al is gebleken". Ten slotte nog een antwoord op een vraag van de heer Van Velthoven: er wordt inderdaad overwogen om van de werkgroep te zijner tijd een stich ting te maken. Advertentie HOGEZOOM 171 RENESSE 01116-14S0 bijv.:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4