Frakties uiten mening over gemeentelijk welzijnsbeleid Raadsfrakties bezorgd over hoge investering PvdA-fraktie wil weer een parkeerwachter in Zierikzee G.S. Zeeland tegen Belgische jachthaven Het Zwin" in ZELF ISOLEREN? 1 Algemene Beschouwingen Zierikzee STREEKNIEUWS Uw Gasbedrijf adviseert. HT Voor toezicht in de binnenstad ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 16 november 1982 Nr. 23218 3 ZIERIKZEE - De CDA-fraktie in de Zierikzeese ge meenteraad vindt, dat de kortingen die door de Rijks overheid worden doorgevoerd op het welzijnsgebied niet mogen leiden tot ontslag van personeel. In de algemene beschouwingen van deze fraktie wordt geïnformeerd naar de voorstellen van het kollege dienaangaande. Aan genomen wordt dat niet alleen bezuinigd wordt bij die instellingen, die door vrijwilligers worden geleid. De VVD-fraktie wil graag verne men hoe het overleg met de regionale welzijnsinstellingen is verlopen be treffende het doorvoeren van bezui nigingen. Naar het oordeel van deze fraktie dient verder met het bestuur van de Stichting Samenlevingsop bouw overleg te worden gepleegd over het raadsbesluit de deelname in de Stichting per 1 januari 1984 te beëindigen. De PvdA-fraktie zegt met voldoe ning te hebben gekonstateerd, dat het kollege bereid is een beleid te voeren, dat zich richt op handhaving van de kwaliteit van de voorzienin gen en bezuinigingen in eerste in stantie wil beperken tot de appa raatskosten. Sportvelden De PvdA-fraktie zegt ook er vanuit te gaan dat binnen afzienbare tijd gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe sportvelden. Ge vraagd wordt na te gaan of het moge lijk is dat bij de start van het werk eerst oefenvelden, toegang en par keerplaatsen worden aangepakt en pas daarna de eigenlijke velden. Ge konstateerd wordt verder, dat in de totale kostenraming van 1.900.000,- niet is opgenomen de bouw van kan tine en kleedakkommodatie. De PvdA vraagt het kollege ook aan te geven welke gevolgen de aanleg van de nieuwe sportvelden zal hebben voor de tariefsstelling naar de vere nigingen, die de akkommodatie gaan gebruiken. De VVD-fraktie verzoekt het kolle ge in de bestedingsplannen 1985 en 1986 het voorbereidingskrediet voor de herinrichting van het sportpark Bannink op te nemen als uit gangspunt voor het te voeren beleid. Ten aanzien van de exploitatie- problemen met sporthal Onderdak zegt de VVD de eensgezindheid te missen van de gemeenten, die destijds het sportcentrum hebben ge- bouwd. De CDA-fraktie pleit in dëzen voor een aktief konsumententrekkend be leid; vooral het stimuleren van het gebruik van het zwembad zal vol gens deze fraktie grote aandacht moeten krijgen. Ook het CDA be treurt de magere respons van de overige gemeenten. ,,Zou de uitbrei ding van het Algemeen Bestuur met vertegenwoordigers uit de regio gemeenten hierop een gunstig effekt hebben?", vraagt het CDA zich af. „Schandalig" De PvdA-fraktie noemt het ronduit ..schandalig", dat de overige ge meenten hun verplichtingen t.o.v. ..Onderdak" niet nakomen. De frak tie zegt te weten, dat het Stichtings bestuur alles doet om de exploitatie tekorten omlaag te brengen. Moge lijk is langzamerhand het moment gekomen dat tot maatregelen wordt overgegaan", meent deze fraktie. Men vindt dat het kollege over het akkommodatieprobleem uiterst vaag is gebleven in de aanbiedings nota. Geïnformeerd wordt of inmiddels kan worden aangegeven wat de plan nen zijn met het onlangs verworven pand Poststraat 43a. Verder vraagt de PvdA of het kollege al ideeën heeft omtrent de toekomstige bestemming van het Kerkhof NZ 8 en welke gedachten er bestaan omtrent het nog bruikbare deel van de L.T.S. aan 't Vrije. De fraktie is van mening, dat het kollege niet volledig is geweest in de opsomming van verenigingen en in stellingen, die een akkommodatie probleem hebben. Er is volgens de PvdA op dit gebied ook v^el stille armoede". Men wil ook geïnfor meerd worden over de stand van za ken voor wat betreft de huis vestingsproblematiek van het C.J.V. Voor wat betreft de toekomstige huisvesting van de openbare biblio theek acht de PvdA de plannen met betrekking tot de lokatie Nieuwe Boogerdstraat niet realiseerbaar, vanwege de hoge kosten en het ver- keersaspekt. De fraktie wil het kol lege in overweging geven na te gaan wat er mogelijk is in het nog gezon de" deel van de L.T.S. aan 't Vrije. Noordhavenpoort Gehoopt wordt dat de verhuizing van het Maritiem Museum naar het Gravensteen het gewenste effekt zal hebben. De fraktie informeert wat er met de vrijkomende ruimte in de Noordhavenpoort gaat gebeuren. Volgens de CDA-fraktie, die dit punt aanroert, zou het te betreuren zijn als straks de deur van de Noordhaven poort op slot gaat en dicht blijft. De VVD-fraktier laat weten ver heugd te zijn over het feit, dat zowel de Stichting Gemeenschappelijke Bi bliotheekvoorziening, als woning bouwvereniging Beter Wonen" po sitief staan tegenover de destijds door de VVD gelanceerde suggesties in de Nieuwe Boogerdstraat een nieuwe bibliotheek te realiseren in kombinatie met woningen voor één- en/of twee persoonshuishoudens. De CDA-fraktie herinnert aan de financiële moeilijkheden waar jeugdsoos Brogum dit jaar in kwam te verkeren. De fraktie noemt het ge lukkig, dat de laatste resultaten van Brogum positief zijn, dit mede dank zij de twee deskundige boekhouders van de gemeente, die zijn bijgespron gen. Grondexploitatie Zierikzee ZIERIKZEE - De investering in het aankopen en bouw rijp maken van gronden wordt door de gemeente Zierik zee per 1 januari 1983 geraamd op f 8.000.000,„Een gi gantisch bedrag", vindt de VVD raadsfraktie en ze infor meert naar de mogelijkheid in aanmerking te komen voor bepaalde lokatie- en/of saneringssubsidies, die er toe kunnen leiden dat grondaankoop in Zierikzee voor bedrijven en dergelijke aantrekkelijker wordt. Ook de CDA-fraktie zegt zich, met het kollege, zorgen te maken over de enorme kosten, voortvloeiend uit dit onderdeel van de begroting. Een ren tebijschrijving van f 900.000,— naar dit reservefonds liegt er volgens het CDA niet om. Geïnformeerd wordt of het kollege deze reserve nog wil ver sterken en hoever daarmee doorge gaan kan worden. Een gerichte acquisitie zal op den duur volgens deze fraktie het nodige effekt geven Men vraagt zich af of er voor eventuele belangstellenden een informatiemap besrhikbaar is. Hier in zal. volgens het CDA. duidelijk en bondig alle relevante gegevens over stad en regio verzameld moeten wor den. „Geen paniek" De PvdA zegt in te zien. dat hier sprake is van een niet onaanzienlijke financiële belasting, maar meent te hebben begrepen, dat er nog geen re den tot paniek Is De recente grond- verkoop aan de Kon Zcelandia biedt volgens deze fraktie enige verlich ting Ook de VVD-fraktie memoreert deze verkoop en Informeert naar eventuele andere gegadigden. De PvdA fraktie wil verder nog geïnfor meerd worden over de ontwikkelin gen met betrekking tot de verkoop van gronden voor industriedoelein den en woningbouw De fraktic zegt weinig hoopvol gestemd te zijn over het acquisitiebe leid. Het kollege noemt in de aanbie dingsnota een groot aantal gelegen heden op waar Zierikzee als vesti gingsplaats genoemd wordt, maar de PvdA verwacht daar geen wonderen Volgens deze fraktie moeten geen al te grote illusies gemaakt worden van een extra advertentie en het feit dat de naam van Zierikzee ergens in de kaartenbak zit. Taak voorlichtingsambtenaar De RU-fraktie komt met de sug gestie de voorlichtingsambtenaar met een stuk acquisitie te belasten. Men pleit voor een aktief wervings beleid. Dat zo'n beleid kans van sla gen heeft, bewijst volgens de RU de praktijk van de gemeente Tholcn. ..Door daadwerkelijk de boer op te gaan, heeft de burgemeester van die gemeente verschillende bedrijven binnen de poorten van de gemeente weten te halen", aldus de RU. Het pleidooi voor een dergelijk be leid wordt mede gedaan uit een oog punt van werkgelegenheid scheppen. Verwezen wordt naar de voltooiing van de Oosterscheldewerkrn en het feit dat een groot deel van de bevol king daar thans nog werk vindt. Toe neming van de werkloosheid na vol tooiing van de Oosterschelde is vol gens de RU zeer aannemelijk Ze in formeert of het kollege hieromtrent al een prognose kan geven „Kuilt u zeggen of deze begeleiding blijft bestaan en wanneer wij de be groting 1983 van Brogum tegemoet kunnen zien?", wil het CDA weten. De PvdA-fraktie laat weten dit jaar het ontbreken van het hoofdstuk „Jeugd- en Jongerenwerk" als een gemis te ervaren. Men vraagt zich af of dit aleen gebeurt als er moeilijkhe den zijn. Men had het zinvol geacht als het kollege bijvoorbeeld had aan gekondigd te gaan onderzoeken wel ke rol Brogum zou kunnen spelen bij de opvang van jeugdige werklozen. Concertzaal De PvdA noemt verder de diskus- sie over de toekomstige exploitatie van de Concertzaal, nu het huidige kontrakt per 1-1-1984 afloopt. Men hoopt op een fundamentele diskus- sie. Wat de PvdA betreft mag de nota „Geld kost het toch" uitgangspunt voor die diskussie zijn. ZIERIKZEE Inbraak Mevrouw L. M. C. uit Zierikzee deed bij de rijkspolitie aangifte van diefstal van 5000,— aan goud en sie raden. De politie heeft geen idee hoe de daders in het pand aan de Kok meeuwstraat konden binnenkomen. De technische recherche stelt een on derzoek in. Vakleerkrachten ZDASG met petitie naar wethouder van onderwijs Marjo Verburg en Rietje Zweve- rink, leraressen textiele werkvor men aan de Zeeuwse Dag- en Avond Scholengemeenschap te Zierikzee, gaan woensdagochtend (met even eens verontruste leerlingen) een peti tie aanbieden aan wethouder van on derwijs J. Groen. Zij spreken daarin hun bezorgd heid uit over het plan van het mi nisterie van onderwijs om met name het vak textiele werkvormen af te schaffen als eindexamenvak in het volwassenenonderwijs. „Textiele werkvormen is wel dege lijk een volwaardig onderwijsvak", is hun mening en Marjo Verburg her innert aan het geld en de moeite die het vier jaar geleden heeft gekost om dit vak als deelcertificaat Mavo in te stellen. „Het is belist niet onze bedoeling., om te gaan staken", zegt^ij erover, „maar de aandacht moet iwel op dit feit worden gevestigd." Een dergelij ke aktie wordt woensdag in Zeeland tevens gevoerd in Vlissipgen, Goes en Middelburg. Aanrijding Op de kruising Julianastraat Pro- vincialeweg 7 net buiten Zierikzee botsten gisteren twee personenauto's op elkaar. Automobiliste N. v. A. uit Dordrecht kwam van de Julia nastraat en wilde linksaf richting Shell-station. Ze zou daarbij geen voorrang hebben gegeven aan een van links naderende wagen, bestuurd door mevrouw W. C. d. M.- D. uit Scharendijke. De auto's liepen materiële schade op. „De Nobelpoort" verhuist Vrijdag 19 november verhuist le derwarenhuis ,,De Nobelpoort" naar een nieuw pand in de Poststraat 3 te Zierikzee. De afdeling ruitersport, reparatie en zonwering blijven ge vestigd in de Korte Nobelstraat. FNV-informatie-avonden De industriebond FNV organiseert donderdag 18 en 25 november informatie-avonden in het „Huis van Nassau" te Zierikzee. Deze bijeen komsten zijn vooral bedoeld voor mensen die vragen hebben over bij voorbeeld het minimumloon, WAO- premie diplomatoeslag, vakantieda gen, ontslag, etc. Ook niet-leden zijn van harte wel kom. Iedereen zal individueel wor den geholpen. Voor tijd: zie agenda. Zierikzee biedt Wereldwinkel pand Maarstraat 8 aan De Wereldwinkel krijgt van de ge meente Zierikzee het pand Maarstraat 8 aan geboden. Deze me dedeling deed burgemeester Th. H. de Meester maandagavond tijdens de raadsvergadering. Bij de ingekomen stukken was na melijk dc goedkeuring van gedepu teerde staten over de aankoop van het pand Verrenieuwstraat 3 en van het betreffende pand Maarstraat 8. P.v.d.A.-raadslid mevrouw M. de Jong wist te melden, dat de Wereld winkel in onderhandeing was met een pand aan dc St. Domusstraat, maar dat aan het door dc gemeente aangeboden pand welhaast zeker de voorkeur zal worden gegeven. KERKWERVE Verkoopmiddag De Chr. Geref. Kerk te Kerkwerve organiseert D.V. 19 november een verkoopmiddag en -avond, t.b.v. een nieuwe centrale verwarming. Aan vangstijden; 's middags van hal f drie (tot vijf uur) en 's avonds vanaf zeven uur (tot negen uur). Men kan van alles kopen, handwer ken, boeken, huishoudelijke artike len. groenten en fruit, boodschappen, gebak en oliebollen, bloemen. Ook is er een grabbelton, een prikbord, de kinderen kunnen ook enveloppetrek- ken, en men kan een kopje koffie drinken of een kop heerlijke erwten soep eten. BROUWERSHAVEN Ledenvergadering Rode Kruis De afdeling Brouwershaven van het Ned. Rode Kruis zal op woensdag 24 november de jaarlijkse algemene ledenvergadering houden in het Dorpshuis te Noordgouwe. De heer Tolsma, consulent Jeugd Rode Kruis, zal iets vertellen over deze zeker niet onbelangrijke taak van het Rode Kruis. DUIVELAND Burgerlijke stand Geboren 1. Marald, z.v. A. L. Dubois, en van P. M. J. A. Slinger (Oosterland), ge boren te Zierikzee; 1. Nicole, d.v. P. H. Vink en van M. H. van Hoogteij- lingen (Nieuwerkerk); 3. Jan Adri- aan, z.v. J. A. Otte, en van J. K. van de Velde (Oosterland); 13. Dingenus, z.v. A. W. van der Wielen, en van T. C. Giljam (Nieuwerkerk); 14. Frank Emile, z.v. H. E. F. Friesen, en van H. J. Eekman, (Nieuwerkerk); 15. Frans Cornells, z.v. P. M. Dooge, en van H. A. Koster Oosterland16. Cornells Adrianus Job, z.v. P. Kik, en van C. S. Verlare (Oosterland); 19. Marianne, d.v. C*. H. van der Meer, en van S. van der Ent (Nieuwerkerk); 19. Robert Marcelis, z.v. A. A. Roks, en van M. Dalebout (Nieuwerkerk) geboren te Zierikzee; 20. Theodorus Johannes, z.v. W. M. Luiting, en van N. Luiting (Nieuwerkerk); 22. Jacob Willem Pieter, z.v. J. Brasser, en van P. C. Vos (Nieuwerkerk) geboren te Zierikzee; 29. Leendert Adriaan, z.v, M. A. van der Cingel, en van C. J. Ra- dewalt (Nieuwerkerk) geboren te Zierikzee; 30. Adriana Johanna, d.v. B. Dorst, en van M. de Bruine (Nieu- werkerk). Gehuwd 1. Cornells Dirk Quik, en Wilhelmi- na Hoogerland (beiden Nieuwer kerk); 15. Lodewijk den Otter, en Geertruida van Klinken (beiden Nieuwerkerk); 20. Herman Kik (Nieuwerkerk) en Martha Jacoba de Ronde (Oosterland). Overleden 20. Johannes den Haring, oud 75 jaar, e.v. T. M. Volkers, (Nieuwer kerk), overleden te Zierikzee; 22. Eduard Jakobus van Strien, oud 38 jaar, e.v. W. C. Z. van Strien (Nieu werkerk), overleden te Oostflakkee. De door de stichting speel-o-theek Schouwen-Duiveland i.o. georganiseerde speelgoed- en sportbeurs, afgelopen zaterdag, is een groot sukses geworden. De beurs bracht f 220,op en dat is voor de stichting een reden om volgend jaar weer iets dergelijks te organiseren. Er waren natuurlijk volop kinderen die op het speelgoed afkwamen om te ruilen of om te kopen. Met de opbrengst van de beurs zal een eerste begin worden gemaakt met de oprichting van een Zierikzeese speel-o-theek. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) MIDDELBURG - Het Zeeuwse Provinciaal Bestuur zal zich sterk verzetten tegen de voorgenomen plannen van de Belgische gemeente Knikke-Heyst om in het natuurgebied Het Zwin op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België een 25 hectare groot jachthaven annex vakantiewoningenkomplex te ontwik kelen. De Zeeuwse planologie-gedepu teerde E. Maris-Koster zei maandag tijdens het begrotingsdebat in de Zeeuwse Staten van de zijde van het provinciaal bestuur West-Vlaande- VEENDAM - De centrale onderne mingsraad van het Veendamse aard- appelmeelkoncern Avebe eist het vertrek van een van de drie hoofddi- rekteuren nu het personeelsbestand van het bedrijf is teruggelopen van drieduizend naar tweeduizend werk- Advertentxe Isoleren is heus niet altijd zo'n grootscheepse onderneming. Er zijn genoeg eenvoudige ingrepen die u makkelijk zelf kunt doen. En waarmee u toch flink op uw gasrekening bespaart. Wilt u weten hoe of wat? Informeert u eens bij uw Gasbedrijf. Dit is een publicatie van dein VEGIN samenwerkende Gasbedrijven. V ren (België) te hebben begrepen, dat ook dit kollege niet positief staat te genover de plannen van de badplaats Knokke. Volgens het plan, dat op ini tiatief van de burgemeester van deze plaats Leopold Lippensberg is ont wikkeld, gaat het om een jachthaven voor duizend jachten en een palen dorp van nog eens duizend vakantie woningen. Met de investering is een bedrag gemoeid van acht tot tien mil joen Belgische franks. N atuurbeschermers De Belgische natuurbeschermers lopen ook tegen het plan te hoop. Aanleg zou een aantasting van het laatste grote duingebied in België be tekenen, menen zij. Het gebied waar de jachthaven annex vakantiewonin gendorp is gepland, staat in het ge westland West-Vlaanderen aange merkt als natuurreservaat. Mochten de plannen in België toch aanvaard baar worden geacht, dan zal Zeeland zich, desnoods via de Ekonomische Unie van de Benelux, tegen de plan nen verzetten, aldus de gedeputeerde Maris-Koster. BROUWERSHAVEN Bijeenkomst Plattelandsvrouwen afd. Noordgouwe Dinsdag 23 november houdt me vrouw G. H. J. van Hees-Cino uit Amstelveen een voordracht over Ne derlandse klederdrachten in het Ton- nenmagazijn te Brouwershaven. Zij doet dit op uitnodiging van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen afd. Noordgouwe e.o. Woensdag 15 december zullen er in het dorpshuis te Dreischor kerststuk jes worden gemaakt o.l.v. mevrouw D. Hanse-Verton. ZIERIKZEE - De P.v.d.A.-fraktie in de Zierikzeese ge meenteraad pleit voor de aanstelling van een parkeer wachter (mogelijk in deeltijd) voor de binnenstad. Ver der blijkt deze fraktie veel te voelen voor een parkeerau tomaat op het Havenplein en parkeermeters op het par keerterrein Verrenieuwstraat/Bcddeweeg. Dit blijkt uit de algemene beschouwingen op de gemeentebegroting 1983. Dc P.v.d.A. staat verder een herin richting van dc Lange Nobelstraat voor. Voorgesteld wordt aan één zij de van dc straat een looproute te ma ken, indien mogelijk gemarkeerd. Parkeren zou aan dc andere zijde mo gelijk blijven. Een goede zaaik vólgens deze frak tie is ook de uitbreiding van de „loopstratcnperiode" gelet op het steeds langer wordende seizoen; er moeten wel faciliteiten geschapen worden voor het bedienend verkeer. Verder moet volgens P.v.d.A. het parkeren van autobussen in de bin nenstad worden tegengegaan. Ge pleit wordt deze wensen in de vcr- keerskommissie ter diskussie te stel len. De P.v.d.A. hoopt op een spoedige aanpak van de Hoofdpoortstraat. Verder wordt hel kollege verzocht zo spoedig mogelijk dc oversteekpro blematiek van de Calandwcg in de vcrkcerskommissie te bespreken. Suggesties uit de bevolking dienen volgens deze frakties dan serieus be keken te worden. Te vaag De mededeling in de aanbiedings nota, dat de mogelijkheden omtrent doortrekking van de looproute West- straat/Poststraat nader bestudeerd worden, vindt de P.v.d.A. te vaag. „Er wordt al zo lang gestudeerd". Er wordt van deze zijde verder aan gedrongen op spoed bij het starten van een onteigeningsprocedure ten behoeve van de doortrekking fietspad Hcuvelswcg. Evenals de vorige fraktics. hoopt ook de P.v.d.A. dat hogere overhe den vaart zullen brengen in hoogst noodzakelijke aanpassingen en ro- konstrukties van wegen In het bui tengebied en de regio. Het C.D.A. laat weten verheugd te zijn over de brief, die de Ver. van B. W. en S. aan alle terzake bevoegde instanties heeft doen toekomen. Geïnformeerd werd of het kollege de weg over de Oostorscheldedam ook een onderwerp acht, waar regionaal op gereageerd zal moeten worden. Het C.D.A toont zich niet gerust over het opheffen van dc tol bij de Zoelandbrug in 1985 „Zierikzc?, resp. Schouwen-Duiveland heeft ai meer dan genoeg bijgedragen aan de financiering van deze brug Wij voe len cr weinig voor als melkkoe dc ge schiedenis in te gaan." aldus het C.D.A., die een duidelijke uitspraak van het kollege hierover vernacht. Onvoldoende middelen De V.V.D.-fraktie is van mening, dat er onvoldoende middelen be schikbaar komen om de wegen nor maal te kunnen onderhouden, laat staan te verbeteren en rekonstrue- ren. Ook deze fraktic vindt, dat bij het ministerie van verkeer en wa terstaat gepleit moet worden voor een wegverbinding via de storm vloedkering toegankelijk voor alle verkeer. Geïnformeerd wordt verder of het kollege al een standpunt heeft ingenomen over de nota inzake de Wet Uitkering van Wegen. De fraktie vraagt hoeveel kilometers quartaire en overige niet-plan wegen in beheer bij derden in de gemeente Zierikzee. nn sanering onder beheer van deze gemeente komen te vallen. Rijkspolitie Zowel dc V.V.D. als de P.v.d.A. uit en in hun algemene beschouwingen hun bezorgdheid ove de korpssterk te. De P.v.d.A.-fraktie zegt te weten, dat alles gedaan wordt om dit onder de aandacht van de verantwoordelij ke instanties te brengen. Gehoopt wordt dat daarmee zal worden door gegaan. zodat aan deze onhoudbare situatie een einde komt. De V.V.D.-fraktie wil weten of het juist is. dat het korps niet optimaal kan funktioneren door een veel te la ge bezetting; welke organieke sterk te gewenst is en of deze problematiek door de burgemeesters van Schou wen-Duiveland bij hogerhand kan worden besproken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3