Half miljoen leerlingen hebben vrij door staking f r t AGENDA Akties in het onderwijs Grote aktiebereidheid Koningin en prins vanmiddag in het Verenigd Koninkrijk Gas aangeboord in Nederlands deel Noordzee Doek valt over Gerard de Lange Minister De Koning wil geen algemene arbeidstijdverkorting Geen Nederlandse bijdrage vredesmacht in Libanon PvdA niet optreden als „Schim van het Binnenhof" Walesa wijkt niet af van de akkoorden van Gdansk Westerschelde- veren moeten Zeeuws blijven Extra Europees Visserij-overleg Uit de brand door honden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DEN HAAG - De onderwijsbonden toonden zich maan dagavond tevreden over de respons die hun stakingsop- roep op de eerste van de vijf dagen van de staking heeft gekregen. De deelname aan de staking was volgens woordvoerders groter dan verwacht. Meer dan twintig duizend leerkrachten, verdeeld over ruim tweeduizend scholen gingen in staking, waardoor een half miljoen leerlingen en studenten vrijaf kregen. Er werd vooral gestaakt in de randstad en in andere „speerpuntge- bieden", waaronder het Friese Drachten, Zeist, Groningen en Amersfoort. Staatsbezoek DEN HAAG - Koningin Beatrix en prins Claus zijn maandagavond met het fregat De Ruiter van de Konink lijke Marine uit Den Helder vertrok ken voor het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Aldus een me dedeling van de Rijksvoorlichtings dienst. Het bezoek duurt van 16 tot 19 november. In de Britse kranten viel maandag nog weinig te lezen over het staatsbe zoek. Een enkele krant kondigde het bezoek maandagmorgen aan. Zoals ,,The Times" die zijn Nederlandse korrespondent op pagina vier boven dien laat opmerken dat dit staatsbe zoek het eerste publieke optreden is van prins Claus sinds zijn behande ling voor .klachten van depressieve aard" in het Zwitserse Bazel. Konin gin Beatrix en prins Claus worden hier om half twee (Nederlandse tijd) verwacht. Rond dat tijdstip zal het fregat ,,De Ruyter", waarmee het ko ninklijk paar vanuit Den Helder de overtocht heeft gemaakt, aan de Westminsterpier, die voor de gele genheid is bedekt met róód tapijt, af-' meren: Na de begroeting en de in- spektie van de erewacht zal het ko ninklijk gezelschap plaatsnemen in de open koetsen en naar Buckingham Palace rijden. AMSTERDAM - British Petroleum Exploratie Maatschappij Nederland BV heeft gas aangeboord in vak Q-8 van het Nederlands deel van de Noordzee, zo heeft de maatschappij maandag meegedeeld. De put be vindt zich op ongeveer zestien kilo meter ten westen van Egmond. Er wordt nu onderzocht of de reserve sa men met een hoeveelheid gas die in 1976 in hetzelfde vak werd aangetrof fen kommercieel kan worden ontgon nen. Eerder deze maand ontdekte BP gas in Vak P-2 op ongeveer negentig kilometer ten westen van Den Hel der. Ook voor die reserve staat nog niet vast of hij kommercieel kan worden ontgonnen. BPHMN is de werkmaatschappij van een consorti um bestaande uit Britisch Petroleum en Gulf Oil. Bij haar proefboringen in de Noordzee maakt zij gebruik van liet booreiland Gilbert Rowe. De Algemene Bond van Onderwij zend Personeel (ABOP) nam met 1500 scholen, vooral in de randstad, het leeuwendeel van de staking voor haar rekening. De Katholieke Onder wijs Vakorganisatie (KOV) organi seerde een staking op ongeveer 400 scholen, waarbij het zwaartepunt in Limburg lag. Het Nederlands Ge nootschap van Leraren (NGL) nam 200 scholen voor zijn rekening en de Unie van MTO-verenigingen zorgde ervoor dat 12 MTS-en ,,plat" gingen. Naast deze vier onderwijsbonden nam ook de Ambtenarenbond ABVA KABO (wetenschappelijk onder wijs) deel aan de staking. De Pro testants Christelijke Onderwijsorga nisatie (PCO) doet niet mee aan de vijfdaagse staking, maar heeft de le den opgeroepen volgende week dins dag een halve dag in staking te gaan. Opstappen onderwijsminister Woordvoerders van de bonden be nadrukten, dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding is en NGL- aktieleider J. Bouwsma eiste zelfs het opstappen van onderwijs-minis- ter Deetman om een „opening naar een rechtvaardiger bezuinigingsbe leid" te maken. Andere woordvoer ders stelden omvangrijker akties in het vooruitzicht, als de bezuinigin gen inderdaad ongewijzigd worden doorgevoerd. Op verschillende plaatsen in het land waren voorbereidingen getrof fen in verband met de staking. Zo werden in Drenthe buurthuizen be nutten voor de opvang van school kinderen en in Den Haag sporthal len. Ouders van leerlingen gaven op sommige plaatsen blijk van sympa thie met de staking door een school te bezetten. Op andere plaatsen gingen leerlin gen van middelbare scholen of scho len voor beroepsonderwijs de straat op. Leraren in spe in Delft en Leeu warden dwongen de leerkrachten van de lerarenopleiding in die plaat sen tot werkonderbreking door zelf in staking te gaan. In Den Haag gin gen moeders zelfs over tot bezetting van de openbare kleuterschool „Ons Eibernest" om de leerkrachten het geven van onderwijs onmogelijk te maken. Aktiebereidheid De staking lijkt deze week onver minderd door te gaan. De bonden spreken over een aktiebereidheid die groter is dan verwacht werd en over het opmaken van een balans na een hele week van aktie voeren. Minister Deetman zei maandagavond de bon den niets te kunnen „aanbieden". De minister staat alleen open voor die alternatieven van de onderwijswe reld die geen gat slaan in de onder wijsbegroting. De minister zei dat door de maatregelen (korting op sala ris) juist voorkomen wordt dat nog meer arbeidsplaatsen afgebroken zullen worden. LONDEN - Ter hoogte van de kust van Cornwall is zondagavond een Schotse kustvaarder gezonken. Vier bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, een wordt er vermist, zes anderen konden worden gered. De kustwacht van Falmouth in het zuidoosten van Engeland meldde dit. ZUMARRAGA - In Spaans-Bas- keniand is de 69-jarige industrieel Saturnino Orbegozo Eizaguirre ont voerd. Hij is na het bijwonen van een kerkdienst in zijn woonplaats Zu- marraga dichtbij San Sebastian door twee jongemannen die zijn auto in stapten ontvoerd, aldus ooggetuigen. BANGKOK - Anti-Vietnamese Cambodjaanse guerillastrijders heb ben maandag Vietnamese strijd krachten ervan beschuldigd giftige chemicaliën te gebruiken om een van hun aanvallen vorige week af te slaan. NEW DELHI - De Indiase sociale hervormer Acharva Vinoba Bhave, die door veel mensen als een heilige werd beschouwd, is maandag op 87- jarige leeftijd overleden. Dit heeft het Indiase persbureau PTI bekend gemaakt. 140 man op straat ROTTERDAM Alle 140 werkne mers van Gerard de Lange B.V. (was automaten) worden ontslagen. De 45 filialen worden niet heropend. Dit heeft bewindvoerder mr. R. F. W. Frima vandaag (dinsdag) meege deeld. Volgens Frima is er geen geld meer om deze maand de lonen uit te betalen. De winkels gaan dicht om dat er geen voorraad is. Frima onderhandelt nog met gega digden over de overname van de win kelketen. Zo hoopt hij nog een deel van het bedrijf te redden. Deze week echter verzoekt de bewindvoerder de rechtbank al om het vorige week ge vraagde uitstel van betaling op te heffen. Dan is het doek over deze grootste witgoedketen in ons land ge vallen. Gerard de Lange vroeg bij de rechtbank in Rotterdam dit uitstel aan omdat de Amrobank de krediet kraan heeft dichtgedraaid. BRUSSEL - Minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid ziet niets in algemene arbeidstijdsverkorting. Herverdeling van arbeid moet per bedrijfstak of misschien zelfs per onderneming worden geregeld. De minister zei dit maandag na afloop van de raad van ministers van sociale zaken in Brussel, waar hij voor het eerste in zijn hoedanigheid van minister van socia le zaken en werkgelegenheid aanwezig was. De raad van ministers van sociale zaken werd gehouden ter voorberei ding van de Jumboraad, vandaag (dinsdag), waar de EG-ministers van sociale zaken, financiën en ekonomi- sche zaken bijeen komen om te zien in hoeverre zij Europa's probleem nummer een, de werkloosheid, geza menlijk te lijf kunnen gaan. Minister De Koning liet maandag al doorsche meren dat hij de kans op een eensge zind optreden van de raad niet groot WASHINGTON - Met het oog op de dreiging die van de Sowjet-Unie uit gaat moeten de westerse demokra- tieën hand in hand staan bij het be houd van „vrede en vrijheid". Dit heeft president Reagan van de Vere nigde Staten gezegd bij de begroeting van bondskanselier Helmut Kohl van West-Duitsland. DEN HAAG - De Nederlandse rege ring zal niet ingaan op een Libanees verzoek om een bijdrage te leveren aan de multinationale vredesmacht die momenteel in Beiroet is gestatio neerd. Als belangrijkste reden voor de weigering geldt dat Nederland een duidelijke voorkeur heeft voor vre desoperaties in het kader van de Ver enigde Naties. Bij de vredesmacht, bestaande uit militairen uit de Ver enigde Staten, Frankrijk en Italië, is dat niet het geval. Minister Van den Broek van buitenlandse zaken en zijn kollega De Ruiter van defensie hebben dat in een brief aan de Twee de Kamer laten weten. WENEN - De laatste keizerin van Oostenrijk, de 90-jarige Zita van Habsburg, heeft na een gedwongen afwezigheid van 64 jaar, Wenen te ruggezien. In het zwart dat zij sinds de dood van haar man, ex-keizer Ka- rel I, in 1922 op Madeira, niet heeft afgelegd, woonde de ex-keizerin in de St, Stefansdom van Wenen een mis bij die werd opgedragen door de primaat van Oostenrijk, kardinaal Franz Koenig. Brief van Jan Schaefer: AMSTERDAM - De Amsterdamse P.v.d.A.-wethouder Jan Schaefer is van mening dat zijn partij niet moet optreden als schim van het Binnenhof, maar als de speerpunt van het land waar de Partij van de Arbeid regeert. Schaefer zegt dit in een open brief, waarin hij de kandidatuur voor het voorzitterschap van de P.v.d.A. af wijst, omdat die funktie volgens hem niet te kombineren is met zijn wet houderschap in Amsterdam. Hij ver- GDANSK - „Ik ben trouw aan de geest van de akkoorden van augustus 1980 van Gdansk en ik zal daar niet van afwijken". Dit heeft Lech Walesa maandag aan het begin van zijn perskonferentie in zijn huis meegedeeld. „Toch", aldus Walesa in een Inlei dende verklaring, „wil ik geen k.o. veroorzaken, wil ik niet omverwer pen, wil ik niet vernietigen (wie of wat het ook is), ik wil werken voor de ontwikkeling (van Polen) in een geest van vriendschap, op de weg van de sociale vrede, teneinde te kunnen verwerkelijken wat verwerkelijkt kan worden in de situatie waarin wij ons hebben teruggevonden". Walesa legde er de nadruk op dat er geen voorwaarden waren gesteld aan zijn verrassende vrijlating na 11 maanden internering. Nieuwe vakhonden Hij ontweek echter vragen over zijn eigen toekomst en over de wer king van nieuwe, officiële vakbon den. Hij aarzelde na de vraag of hij zou vechten voor het herstel van de vakbond Solidariteit die door de aanvaarding van een nieuwe vak- bondwet ontbonden is. „fk was, ben en zal trouw zijn aan de geest van de akkoorden van Gdansk", zei hij, verwijzend naar de overeenkomst tussen arbeiders en stat die hij op 32 augustus 1980 na de staking op de scheepswerf van Gdansk had getekend en die leidde tot het ontstaan van de eerste vrije vakbond in het oostelijk blok. „Ik zal nooit van die geest afwij ken. Ik wil vriendschap en de oplos sing van problemen op vreedzame weg bereiken". Hij zei dat hij de afkondiging van de staat van beleg 11 maanden gele den had verwacht en zei: „ik wist dat wij niet in een positie waren deze strijd te winnen". Grote verrassing Maar gedurende de 11 maanden van zijn geïsoleerde internering „on dertekende ik niets en gaf ik niets op. Ik werd vrijgelaten en het was een grote verrassing voor mij. Ik werd vrijgelaten zonder verplichtin gen. Ik werd in vrijheid gesteld als een vrij man". MIDDELBURG - De feitelijke be drijfsvoering van de Westerschelde- veren mag nier door het rijk worden overgenomen, vindt de Zeeuwse ge deputeerde J. de Voogd. Kort gele den maakte de minister van binnen landse zaken via zijn decentralisatie nota bekend, dat het rijk voorne mens is de provinciale Westerschel- deveren per 1 januari 1985 over te ne- Die suggestie is in Zeeland niet in goede aarde gevallen, want, zo stelde de Zeeuwse gedeputeerde De Voogd maandag in de Zeeuwse Staten: de Westerscheldeveren die deze dienst onderhouden tussen Zeeuws- Vlaanderen en de rest van Zeeland zijn van zeer groot belang voor deze provincie. Overname van deze veren door het rijk zou namelijk een terug schroeven van een goede dienstverle ning tot gevolg kunnen hebben. Exploitatietekorten Het rijk betaalt overigens al voor een groot deel mee aan de exploita tietekorten van de Zeeuwse veren. Jaarlijks past het rijk namelijk ze ventig procent van de exploitatiete korten bij. Dit jaar ligt dat bedrag rond de 33 miljoen gulden. Ondanks dat vindt het Zeeuwse provinciale bestuur, dat de feitelijke bedrijfs voering van de Westerscheldeveren een Zeeuwse aangelegenheid moet blijven. BRUSSEL Zeer waarschijnlijk op 25 november vindt opnieuw een spe ciale Europese visserijraad plaats waar men weer gaat proberen Dene marken te laten instemmen met een Europees visserijbeleid, of waar gesproken zal moeten worden over de nationale visserijmaatregelen die na 1 januari van kracht moeten wor den als Kopenhagen blijft weigeren medewerking te verlenen. Vorige week heeft de Deense rege ring in een brief laten weten de visse- rijvoorstellen die begin vorige weck werden geformuleerd niet acceptabel te vinden. Komende woensdag zullen de speciale EG-ambassadeurs van de EG lidstaten in Brussel de kwestie opnieuw bespreken. In die bijeen komst zal dan waarschijnlijk gekon- kludeerd worden dat er op 25 novem ber nieuw ministerieel Europees vis- serijberaad moet plaatsvinden wijt het huidige partijbestuur dat «het zich de afgèlopen jaren „m&ar:al te graag heeft opgeworpen als een schaduwkabinet]e in de coulissen". „Zelfs voorzitter Max van den Berg, een goede wethouder van een grote stad, bezield om de belangen van de basis te dienen en om daarvoor de ban van het Haagse circuit te door breken, raakte verslingerd aan het spel", aldus Schaefer. Doorgeefluiken Hij vindt dat het nieuwe partij bestuur van de P.v.d.A., dat begin volgend jaar gekozen zal worden, van het begin af aan duidelijk zal moeten maken dat de P.v.d.A.- bestuurders in het land weigeren te fungeren als gewillige doorgeeflui ken van de krisispolitiek van Lub bers en Van Aardenne. In de brief zegt de Amsterdamse wethouder dat het blote feit dat de P.v.d.A. geen deel uitmaakt van de regering in Den Haag er niet toe leidt, dat ze buitenspel staat. „Zij re geert tijdelijk niet op het Binnenhof, maar wel buiten het Binnenhof", al dus Schaefer. In zijn brief haalt Schaefer ook nog flink uit naar het huidige kabinet, dat volgens hem het meest rechtse is sinds de oorlog. Afbraakbeleid Hij zegt dat C.D.A. en V.V.D. sa men verantwoordelijk zijn, „niet voor de massawerkloosheid, maar wel voor het staken van de strijd daartegen, niet voor de inkomensda ling, maar wel voor de oneerlijke verdeling van de pijn, niet voor de verkrotting van de oude stadswij ken, wel voor het verkeerd sturen van de bouwproduktie". Schaefer stelt dat de P.v.d.A., de grootste par tij van het land, daar niet aan mee mag doen, en dat ook niet wil. „Beter in de oppositie dan meedoen aan zo'n doelbewust afbraakbeleid", aldus de wethouder. STRAATSBURG Het Europees parlement heeft bij de aanvang van zijn vergadering in Straatsburg besloten een oordcel over de Vrcde- ling-richtlijn in2ake de multinatio nale ondernemingen uit te stellen tot dc december-zitting. Oorspronkelijk had men donderdagavond over de richtlijn zullen beslissen. BRUSSEL De EG-kommissie in Brussel heeft voor de eerste maal kredieten ter beschikking gesteld voor steun aan kleine en middelgrote ondernemingen in Frankrijk en Ita lië. Het gaat om een totaal van ruim 700 miljoen gulden Hot geld komt uit wat genoemd wordt het „nieuwe kommunautaire leningsinstni ment". JERUZALEM - In kleine kring is in Jeruzalem de vrouw van de Israëli sche premier, Menacbem Begin, be graven. Aliza Begin, die zondag op 62-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed, werd ter aarde besteld op een oude Joodse begraafplaats in Oost-Jeruzalem die uitkijkt op de muren van de oude stad acht. Hij noemde met name de Griek se regering, die heeft aangedrongen op een EG-richtlijn tot een algemene herverdeling van werk in de vorm van arbeidstijdsverkorting. Hij zelf heeft zich verzet tegen zo'n uniforme aanpak. Algemene randvoorwaarden De Koning heeft in de raad wel melding gemaakt van het Nederland se voornemen om jeugdigen tot 23 jaar bij de overheid banen aan te bie den van 32 uur per week, maar vol gens hem zal de Jumboraad vermoe delijk niet verder komen dan het aangeven van algemene randvoor waarden zoals evenredige inlevering van loon bij een kortere werktijd en een gelijkblijvende of misschien zelfs langere bedrijfstijd. Dc Koning bleek op een lijn te zit ten met zijn kollega Ruding van fi nanciën, die vindt dat de beste oplos sing voor het vraagstuk van de werk loosheid een goed financieel-ekono- misch beleid is. VLISSINGEN - Twee mannen uit Vlissingen hebben maandag een brand in hun woning overleefd dank zij de hulp van twee honden. De man nen werden maandagmorgen wakker door het dolle gedrag van de honden, die als wilden op het bed van de man nen te keer gingen. De brand had op dat moment al zo ver om zich heen ge- gerepen dat de vluchtweg via de trap al was a f gesloten. Volgens de politie wisten omstan ders de mannen en hun honden met behulp van een ladder uit de tweede verdieping van de brandende woning te redden. Het huis brandde vrijwel volledig uit. De schade wordt ge raamd op ongeveer vierhonderddui zend gulden. Volgens de brandweer van Vlissin gen is de vermoedelijke oorzaak van de brand kortsluiting. Dinsdag 16 november Zierikzce „Huis van Nassau". „Doe-middag" Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Schouwen. 14.00 uur. Verrenieuwstraat 30. Vara-gespreks- groep Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Ouderavond. 20.00 Kcrkwcrvc Peuterspeelzaal, uur. Ned. Herv. Kerk. Gemeente-avond. 20.00 uur. Burgh-Haamstedc Ned. Herv. Kerk. Verkoopmiddag „Nieuw Leven". 14.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. N.C.V.B. 19.45 uur. Nieuwerkerk Ger. Gem. in Nederland. Ledenver gadering Studievereniging. 19.45 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Reformatori sche Kontaktvereniging. 19.45 uur. Donderdag 18 november Zierikzee Rechtswinkel, Havenplein 24. 19.00 - 20.00 uur. „Huis van Nassau". Informatie avond F.N.V. 19.30 - 21.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Dia-avond P.v.d.A.- afdeling Brouwershaven. 20.00 uur. Openbare lagere- en kleuterschool. Ouderavond. 19.30 uur. N.H. Verenigingsgebouw. Jaarverga dering NCVB. 19.00 uur. Vrijdag 19 november Zierikzee Stadhuis. Welzijnsoverleg Provincie - gemeenten. 14.00 uur. Burgh Cafébar „De Westhoek". Najaarsver gadering H.S.V. „De Krabbe". 20.00 uur. Renesse De Ark. Vogeltentoonstelling „De Schouwse Zanger". 19.00 - 23.00 uur. Scharendijke De Putmeet. Bijeenkomst kring Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Dreisehor Plaatsenhuis. Verkoping Welfare Ro de Kruis. 14.00 - 16.00 uur. Zaterdag 20 november Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst „Wees een Zegen". 20.00 uur. „Huis van Nassau". Postduiventen- toonstelling pv Zierick. 15.00 - 22.00 uur. Renesse De Ark. Vogeltentoonstelling „De Schouwse Zanger". 14.00 - 22.00 uur. Zonnemaire Groene Kruisgebouw. Verkoping Welfare Rode Kruis. 10.00 - 12.00 uur. Christinastraat. Spektakulaire aan komst Sinterklaas. 13.30 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Concert Gebrs. Hans en Kees v. d. Maas, m.m.v. Accordeonvereniging „Ani- mato" uit Delft en Dixieland forma tie „Tansan Broozie-Band". 20.00 Maandag 22 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Hoorzitting. 20.00 uur. Dinsdag 23 november Zierikzee 's Landskamer. Bestuursvergadering Waterschap. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. CPB. 19.45 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos, St. Nicolaasfeest. 14.30 uur. Hotel Haamstede (Hogezoom 3). Le zing Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.30 uur. Hotel Station. Vergadering VW. 20.00 uur. Renesse Hotel „Het Wapen van Zeeland". Na jaarsvergadering VW Renesse. 20.00 Brouwershaven Tonnenmagazijn. Bijeenkomst Plat telandsvrouwen. afd. Noordgouwe e.o. 20.00 uur. „Prins van Oranje". Lezing Schouw se duinen. 20.00 uur. Woensdag 24 november Zierikzee Kegelhuis Geluk. Wedstrijd Z.K.B. om H. J. Doelemanbeker. 19.30 uur. Zaal Geref. Kerk. Najaarsvergade ring N.C.B.O., afdeling Schouwen- West. 19.30 uur. Kerk. Lezing Renesse Oosterland Dorpshuis Oosterhof. Voorlichtings avond VBOK. 20.00 uur. Woensdag 17 november Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Vergade ring N.C.V B 19 00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. NCVB leden vergadering. 19.45 uur. Burgh-Haamstede Rusthuis Duinoord Verkoopmiddag braderie. 14.00 - 16.30 uur Scharendijke „De Putmeet". Algemene ledenver gadering C.D.A.-Middenschouwen. Ouwerkcrk Dorpshuis. Bijeenkomst NBvP. 19.30 uur. Hotel „Het Wapen van Zeeland" Jaarvergadering IJsvereniging Re nesse. 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Adverienties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2