Kapsalon 't Marktje Frakties Zierikzee grotendeels eens met financieelbeleid 1983 1 Zierikzee steunt bodemonderzoek aan Nieuwe Boogerdstraat Gemeentewerken Westerschouwen handenvol werk door rekreatie GEZOND SLAPEN! BlkT /i zéelm^ s DE ZIERIKZEESCHE COURANT Algemene Beschouwingen Groeit Wij zijn blij: Aanbiedingsnota ET Jtietnisse Iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa WA> mh PÊ ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HEDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave 8.V. Drukkerij Wh Lakenman Ochtman, Jannewekkèn 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 16 november 1982 139ste jaargang Nr. 23218 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zierikzee houdt theatervoorstellingen ZIERIKZEE - De frakties van de Zierikzeese gemeen teraad blijken zich grotendeels te kunnen vinden in het financiële beleid, dat het kollege van b. en w. voor 1983 voorstaat. De fraktie van de R.U. informeert in de alge mene beschouwingen of de financiële positie van Zierik zee sterk genoeg is om nieuwe tegenvallers op te vangen. De R.U. pleit in dit verband voor extra bezuinigingen en denkt dan in de eerste plaats aan het sportgebeuren. Verder vraagt deze fraktie zich af nen volgens deze fraktie ook gevon- of het nog wel verantwoord is dat de den worden bij de Dienst Gemeente- Stichting jeugdsoos Brogum en de werken. Geïnformeerd wordt of som- Stichting Jeugd Schouwen-Duive- mige zaken niet goedkoper kunnen land samen meer dan een halve ton worden uitgevoerd door deze aan subsidie ontvangen. „Moeten we dit derden uit te besteden. Wat betreft soort zaken niet zo snel mogelijk af- de Concertzaal is de R.U. van me- bouwen?", vraagt de R.U. ning, dat voor dit doel geen gemeen schapsgeld aangewend mag worden. Aanvullende bezuinigingen kun- wegens de „wansmakelijke" en met ZIERIKZEE - De gemeente Zierikzee heeft er f 5900,— voor over om de leraren F. Beekman en P. R. M. v. d. Sneppen tot 31 december hun archeologische naspeurin gen op het terrein van de voormalige school aan de Nieu we Boogerdstraat te laten voortzetten. Die extra kosten vloeien voort uit het feit. dat d«^uitvoeringstijd van de sloopwerkzaamheden met ongeveer twee maanden moe ten worden verlengd. HAAMSTEDE - Ze doen een beetje buitenlands aan, deze ..waaibomen" in de Westhoek, volgens ons zijn het gewoon dennen die door ouderdom en zeewind grillige vormen hebben aangenomen. Dit stukje landschap met eendevijver ligt aan de Kloosterweg in Haamstede. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Daardoor hebben wij meer plaats moeten maken en bieden u daarom bij iedere behandeling deze maand een presentje aan. BURGH-HAAMSTEDE - „Het werkaanbod met be trekking tot de dienst gemeentewerken is dit seizoen als gevolg van de rekreatie tot het onaanvaardbare geste gen", meldt de aanbiedingsnota bij de gemeentebegro ting 1983 van Westerschouwen. „Het langdurige mooie weer, de toenemende drukte, alsmede het toenemend verschijnsel verpakkingsmateriaal weg te gooien heb ben voor een afvalaanbod gezorgd, dat slechts door het personeel met een voorbijzien aan normale arbeidsom standigheden kon worden verwerkt. Ook het herstel van kleinschalige vernielingen heeft een toenemend aantal manuren gevraagd". De begroting spreekt van een „rekreatie-erosie" in Renesse en omgeving. Vernielin gen aan borden, banken en ander straatmeubilair zijn le gio. Het oudheidkundig bodemonderzoek leverde onder meer deze zeer gave tinnen lepel op. In deze lepel staat de zogenaamde gekroonde roos van Tu dor en verder de initialen A. G. De toestemming voor het gevraag de onderzoek werd verleend onder de volgende voorwaarden: a. Het onderzoek moet worden vol tooid voor 31 december 1982; b. Indien materiaal c.q. voorwer pen van waarde worden gevonden, dient door de betrokken onderzoe kers voor professionele begeleiding te worden gezorgd; c. Alle van waarde opgegraven voorwerpen dienen ten goede te ko men van de gemeente. Dan wèl CDA-er L. S. P. van Velthoven vroeg tijdens de raadsvergadering maandagavond hoe hard de uit spraak ten aanzien van de tijdslimiet moet worden opgevat. Waarop bur gemeester Th. H. de Meester grapte geen bezwaar tegen een maand ver lenging te hebben, wanneer op een zelfde goudschat als in Serooskerke zou worden gestuit. In ernst: mochten er aanwijzingen zijn dat er in die tijd juist iets waar devols wordt gevonden, dan wordt niet abrupt gestopt. Een week of wat zou te bepraten zijn, hoewel dat meer geld zou kosten, aldus wethouder pu blieke werken P. de Rijke. Tevens kwam nog ter sprake, dat oponthoud zou kunnen ontstaan door vries-weer. Wat gebeurt er dan, vroeg VVD-er L. Bécu zich af. Het be drag is toereikend tot 31 december, aldus De Rijke. „Dan zou het pech zijn als het vriest", merkte de vraagsteller op. Waardering Dat vonden ook de andere raadsle den, die van waardering getuigden voor het werk van de twee amateur archeologen en hun jonge helpers. Zij onderschreven bovendien de opmerking van PvdA-er H. Asnia, die bij de afronding de kollektie graag in zijn geheel wiidc bekijken. „Die krijgen we allemaal te zien", beloofde wethouder De Rijke. goede zeden strijdige vertoningen die daar plaats vinden. Suggesties De R.U. komt ook met enkele sug gesties voor het opvoeren van de ge meentelijke inkomsten. In geen ge val wordt in dit kader gedacht aan verhoging van tarieven. „Onze frak tie vindt dat de inwoners van Zierik zee al meer dan genoeg moeten op brengen". De gedachten gaan echter uit naar het verhogen van de tarie ven voor de gebruikers van de biblio theek. Verder wordt verwezen naar sport hal Onderdak. „Waar de omliggende gemeenten ons feitelijk laten op draaien voor de steeds toenemende lasten, zou de vraag gesteld mogen worden of er niet een tariefsysteem dient te worden ingevoerd," aldus de R.U. onder verwijzing naar de tarie ven voor de Westerscheldeveren, een situatie die als voorbeeld genomen kan worden. De P.v.d.A.-fraktie vraagt zich af of het reëel is uit te gaan van 11 rente voor het aantrekken van „kort" en „lang" geld. Gekonsta- teerd wordt dat de post „onvoorzien" met 15.802,70 werd verhoogd als gevolg van een meer realistische raming van de begro tingsposten. „Is het conservatisme dat voorheen uitgangspunt was bij het opstellen van de begroting, verla ten?", wil de P.v.d.A. weten. Ook de ze fraktie informeert naar de moge lijkheid financiële tegenvallers op te vangen. Toelichting- De fraktie kan zich vinden in de voor 1983 geschatte meeropbrengst van de onroerend goedbelasting. We derom wordt aangedrongen op een duidelijke toelichting aan het pu bliek, dat niet altijd snapt, dat een tariefsverlaging van 8,5 toch kan leiden tot een hogere aanslag. (Een gevolg van de hertaxaties, die aan zienlijk gestegen zijn, red.). Verwij zend naar de trendmatige verhoging van belastingen en leges waarschuwt de P.v.d.A. voor een zeker automa- Vervolg pag. 5 Advertentie rn Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten In een volgend hoofdstuk wordt ge memoreerd, dat diverse wegen van een proflelverheterende asfalt laag en of een slijtlaag werden voorzien. De behoefte aan een rondweg hij Re nesse en de behoefte aan verbetering van de fietspadenstruktuur is het af gelopen seizoen duidelijk on derstreept. De rekonstruktie van de dorpsker nen van Noordwelle en Burgh zijn bestedingsgereed en wachten op de benodigde financiële middelen Over het algemeen kan volgens b. en w worden gesteld dat de onderhouds- toestand van de gemeentelijke we gen redelijk tot goed is. De onderhan delingen met het Waterschap Sehou- wen-Duiveland over de overname van wegen zijn opgeschort in afwach ting van maatregelen van regerings zijde. Gestreefd wordt wegen van het waterschap naar de gemeente over te hevelen per 1 januari 1984 Zowel bij de waterschappen als bij de gemeen te is er ongerustheid over de financië le gevolgen van deze operatie. De begroting noemt de ontwikke ling van de icpeziekte dit jaar zeer verontrustend. Het geschatte aantal zieke bomen binnen dc bebouwde kommen bedroeg eind augustus al 1700 stuks. Dc subsidieregeling met betrekking tot door de gemeente voor derden gemaakte kosten in het kader van do iepeziektebcstrijding is Vervolg pag. 4 Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Een goede vriend is ons tweede i geweten. i i Fliegende Blatter i Verwachting tot woensdagavond; Buien Wisselend bewolkt en nu en dan buien; minimumtemperatuur onge veer 3 graden; middagtemperatuur omstreeks 7 graden; matige later krachtige westelijke wind, aan zee mogelijk stormachtig. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 20 nov.: Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 90r Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuidwest 5 Vrijdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 6 Zaterdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 17 nov. Zon op 8.02, onder 16.46 Maan op 9.44, onder 18.03 18 nov. Zon op 8.04, onder 16.45 Maan op 10.47, onder 18.40 Eerste Kwartier: 23 nov. (21.05) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 17 nov. 4 04 16.19 9.42 21.57 18 nov. 4.11 16.52 10.14 22.35 Springtij: 17 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 16-11. Het K.N.M.l. deelt mede: Een gebied met bewolking en regen, behorend bij een diepe depres sie in de omgeving van IJsland, trekt dinsdag over ons land. In de loop van dc middag bereikt de achterzijde van dit gebied het noordwesten van het land en beginnen enkele opklaringen zich weer over het land uil te brei den De opklaringen worden afge wisseld door enkele buien. Dc mid dagtemperatuur ligt rond de 8 gra den De depressie geeft in ons land aanleiding tot veel wind. Ook de ko mende dagen blijft de aktiviteit van oceaandepressies groot, zodat het weer een wisselvallig beeld blijft vertonen. In een afvallaag werden ook vijf sierlijke tabakspijpjes gevonden In de zoge naamde hiel van deze pijpjes staat in drie ervan inqestempelt de afkorting WS met een kroontje. Dit zou staan voor Walter Smith, afkomstig uit Berrey in Engeland Heel aannemelijk als men bedenkt, dat na I5SS vele gevluchte En gelse pijpenmakers zich in de Nederlanden vestigden Onder de pijpjes be vindt zich ook een roodachtig exemplaar: vermoedelijk gemaakt van Zeeuwse klei door een plaatselijke pijpenmaker (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1