ZIERIKZEE HEEFT WEER EEN DRAAIENDE MOLEN HVHCL fac/2.v) MULO-leerlingen uit schooljaar 1956/1957 hielden een reünie GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT ,,De Hoop" officieel in gebruik gesteld Restauratie bracht herstel in oude glorie i" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE rttDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus t, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 15 november 1982 139ste jaargang Nr. 23217 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer; Vondsten bij historisch bodemonderzoek „Sint Viktor" waren we niet anders- gewend. We zijn er trots op deze Zeeuwse molenmakers te hebben". Verder dankte hij de heer Keunen van Monu mentenzorg voor zijn adviezen tij dens de restauratie. De heer Wee- maes besloot zijn toespraak met een anekdotisch vertelsel over de hoogte van de molen. Volgens dit verhaal, had die hoogte niet alleen te maken met het vele wind vangen, maar ook met een ingenieuze manier van be lastingontduiking. Ten slotte bood burgemeester De Meester molenaar Van der Bok de sleutel van ,,De Hoop" aan. Voor de echtgenote van de molenaar me vrouw Rianne Van der Bok-Boot was er een aardig boeket bloemen. Dit nummer" bestaat uit 8 pagina's. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Versluys: een fraaie foto van het ge restaureerde objekt. ZIERIKZEE - „Zierikzee verdient een draaiende mo len", vond burgemeester Th. H. de Meester. Zierikzee heeft sinds zaterdag weer een gerestaureerde molen. De officiële ingebruikname van de zeer fraai gerestaureerde molen „De Hoop" in de Lange Nobelstraat betekende, ondanks het gure novemberweer, een hoogtijdag voor Zierikzee. Het behoud van een historisch, silhouet bepa lend monument bleek aanleiding te geven voor vreugde en tevredenheid. Echter ook klonk wat spijt door in de verschillende toespraken over het feit, dat die andere fraaie molen „De Haas" op het Bolwerk dit stadium nog (lang?) niet heeft bereikt. Zierikzee kwam immers voor een forse investering te staan voor de restauratie van de molen, In 1978 werd een plan daartoe opgesteld. In mei 1980 werd de restauratie opge dragen aan het molenmakersbedrijf ,,Sint Viktor" uit Nieuwvliet. ,,Het heeft lang geduurd met die restaura tie en we zijn ook weieens ongedul dig geweest", memoreerde de heer De Meester. Een en ander was toe te schrijven aan het beperkte aantal molenmakers in den lande en het feit, dat een dergelijke restauratie een uiterst ambachtelijk karwei be trof. Ondanks het ongeduld was er nu de tevredenheid over het prachti ge resultaat door ,,Sint Viktor" afge leverd. Verrassend De heer Wilten sprak over een in drukwekkende restauratie, die veel verrassende bijzonderheden over de molen had opgeleverd. Spreker om schreef de baard van „De Hoop" als één van de mooiste in Zeeland. Hij was van mening, dat men er met restaureren alleen nog niet is, goed onderhoud is van evengroot belang en hij juichtte het derhalve toe, dat de molen ook werkelijk in bedrijf zal worden genomen. Teun van der Bok hield voor: ,,Een goed molenaar is met zijn molen getrouwd en woont met zijn vrouw samen". Dankwoorden spraak de heer Wil ten tot de gemeente, ambtenaar Goe- degebuure, de fa. Roggeband en de fa. De Vries en tot mevrouw De Rij ke, echtgenote van de vroegere mole naar, die de molenbouwers met foto materiaal en gegevens ter zijde had gestaan. Meelwagen Burgemeester Th. H. de Meester zet de wieken in beweging. Wieken in beweging De nieuwe molenaar vond het in middels hoog tijd worden om de wie ken in beweging te gaan zetten en dc tandwielen te horen rollen. Een fles je geestrijk vocht bood hij nog aan de burgemeester en de molenbouwers Vervolg pag. 3 Het in oude glorie herstellen en maal vaardig maken van ,,De Hoop" vergde een bedrag van f 357.000,-. Bij C.R.M. bleek geen bijdrage meer be schikbaar, maar de provincie leverde 25% .90.000,-) subsidie. Middelpunt van de belangstelling deze dag was molenaar Teun van dei- Bok. Hij huurt ,,De Hoop" voor 1,- per jaar van de gemeente en heeft de plicht minstens dertig zaterdagen per jaar de molen te laten draaien en voor het publiek open te stellen, maar ,,dat wórden veel meer zaterda gen, liet de enthousiaste molenaar reeds weten. De burgemeester was ervan overtuigd dat Teun van dei- Bok zich als een goed huisvader over de molen zal ontfermen. Een geschenk was er voor de beide molenmakers J. J. Wilten en M. A. De heer J. L. Flach kwam namens de Junior Kamer Schouwen- Duiveland met een opmerkelijk ge schenk: een oude, inmiddels opge knapte meelwagen uit 1925. De Juni or Kamer gaf reeds eerder blijk oog te hebben voor historie en zag kans twee meelwagens voor verval te be hoeden. Een exemplaar werd ge schonken aan de Vereniging Zeeuwse Inspan, het andere ging, zoals gezegd naar de gemeente Zierikzee. Burge meester De Meester toonde zich zeer erkentelijk voor dit fraaie geschenk, dat zaterdag reeds in ,,De Hoop" te pronk stond. De heer F. Weemaes sprak namens de Vereniging Zeeuwse Molens. Hij liet zich in lovende woorden uit. ,,De gemeente heeft prima voor dit monu ment gezorgd, van de molenbouwers (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vele pogingen van het gemeente bestuur met de huidige eigenaar tot overeenstemming te komen ten spijt, knaagt aan ,,De Haas" nog steeds de tand des tijds. „Maar het zou toch een ramp zijn als deze voor Zierikzee zo belangrijke molen niet voor het na geslacht behouden zou kunnen blij ven". aldus de burgemeester zater dag in zijn toespraak. Hij dook in de historie en memo reerde. dat Graaf Willem I in 1220 de eerste Zierikzeese korenmolen ten geschenke gaf aan zijn bruid Maria In 1861 werd molen „De Hoop" ge kocht door jonkheer Schuurbéque Boeye. In 1974 werd „De Hoop" gro tendeels geveld door brand, twee jaar later volgde de wederopbouw. Tot 1945 was de molen regelmatig in gebruik en na die tijd nog met min der regelmaat tot 1953. In 1977 kocht de gemeente het monument van de toenmalige eigenaar de fa. Rogge band. Die aankoop kostte de gemeen te 1,-. „Geweldig coulant van de fa milie Roggeband, maar men moet wel bedenken dat je je met zo'n, pro- jekt arm koopt", relativeerde de bur gemeester. De Junior Kamer Schouwen-Duiveland schonk de gemeente Zierikzee een fraaie meelwagen uit 1925. De wagen stond zaterdag feestelijk opgemaakt te pronk in de gerestaureerde molen „De Hoop" Molenaar Teun van der Bok kijkt ge nietend naar de draaiende wieken. van Brabant. „Dat was nog eens een trouwkado, daar had je wat aan", al dus de heer De Meester. Straatnamen als Watermolen, Molenstraat, Hoge Molenstraat en Molenberg herinner den volgens hem ook aan het rijke molen-verleden in deze stad. De kaart van Jan van Deventer uit 1537 geeft er acht aan, gebouwd op de open waltorens in de stadswallen. „Fantastisch silhouet" In de 19e eeuw bezat Zierikzee vijf tien boekweit, pel-, zaag of oliemo lens. „Het moet een fantastisch sil houet rijn geweest", veronderstelde de eerste burger. Vraagtekens plaatste hij echter bij een mogelijke toekomstbeeld, dat ooit energiemo lens dat silhouet van de stad zullen bepalen. In 1850 werd „De Hoop" ge bouwd op de plaats van een vroegere standaard-schorsmolen. De droevige historie leert, dat de eerste steen werd gelegd door Gerard Koole op 3 juli, die enkele weken later op zesja rige leeftijd overleed. Leraar H Asma sprak met vele oud-leerlingen. In een toesprank trok hij ver- De ..Stone Town Band" uit Steenbergen luisterde destijds heel wat MULO- Herinneringen op halen, konstateren aal iedereen helemaal veranderd is of gelijkingen tussen to en en nu feestavond je» op Ter gelegenheid van de reünie kwamen de muzikanten weer t och een beetje hetzelfde gebleven is. Het hoort bij een reünie bijeen (Folo's; Zirnkzeesrhe Nieuwsbode) HAAMSTEDE - Op onderwijsgebied, en dan speciaal in het middelbaar onderwijs, is er ook in Zierikzee in de laatste veertig jaar veel veranderd. Nu de Rijks Scholen gemeenschap en Technische school, toendertijd de H.B.S., de Mulo, de Kweekschool en de Ambachtsschool. Na de eindexamens ging ieder zijn of haar eigen weg en werd de 4- of 5-jarige schoolband verbroken. Om deze relaties van vroeger nog eens bij elkaar te brengen, kregen Ti neke v. d. Aarsen en Jan Simons uit Haamstede, beiden in de vijftiger ja ren leerlingen van de M.U.L.O. het idee te trachten de leerlingen uit klasse drie en vier van het schooljaar 1956/1957 nog eens bij elkaar te trom melen in de vorm van een reünie. Via enkele advertenties werd aan deze klus begonnen en het resultaat was zaterdagavond te zien in hotel Vliegveld te Haamstede. „Ongelofelijk", zei Jan Simons, „niet minder dan 105 dames en heren zijn hier aanwezig. We hadden op 50 van de toenmalige leerlingen verwacht, maar het werd 90 Zelfs uit Ierland, Bremen, Friesland en uit andere wat korter bij gelegen stre ken en steden zijn 2e naar Haamstede gekomen, velen getrouwd en uiter aard bijna dertig jaar ouder gewor den. Toch opmerkelijk dat de toen malige gelaatstrekken bleven, zodat het gemakkelijk was een ieder te her kennen." Al deze leerlingen kregen destijds les van de dames Staal, De Oude en de heren Bakker, Verdonk, Muller, Broere, Quaak, Donker, Koster, Rad der, v. d. Tholen en Asma. Velen van hen zijn niet meer in leven. De heer Asma echter, was de gehele avond bij zijn vroegere leerlingen aanwezig. Menig voorval uit de schooltijd werd opgehaald en na een drankje was er een, door dc fam. v. d. Hulle uitste kend verzorgd koud buffet. Later werd er wat gedanst op mu ziek van enkele oud-leden van de Stone Town Band uit Steenbergen. Deze band bestaat al jaren niet meer doch trad vroeger herhaaldelijk op voor dc M.U.L.O.-schoolfeestjes in Zierikzee. Jan Simons sprak een welkomst woord waarin hij de enorme op komst ten zeerste zei te waarderen. Na het koud buffet sprak de heer Asma tot zijn vroegere leerlingen, die met hun MULO-diploma moesten trachten verder te komen. Hij noemde die tijd zeer contraste rend met nu: toen in 14 vakken exa men doen, nu een keuzepakket; toen brood meebrengen, nu op school alles te koop; nu veel geld onder de jonge mensen in tegenstelling met 1956. Hij kon zich daar moelijk mee verenigen. Op de plaats waar vroeger de school was, kunnen nu de leerlingen een deel van hun verdiend geld brengen, nl. het belastingkantoor. De heer Asma memoreerde nog dat er uit die klas één huwelijk is ont staan en dankte vervolgens voor de uitnodiging. Daarna bleef men nog gezellig geruime tijd bijeen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1