HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Zierikzee tweede op provinciale urgentielijst rioleringswerken 1983 Dit biedt de beeldbuis Jongen onder rooimachine verongelukt Man sterft na eten paddestoelen Spoorwegstaking definitief op 22 november Voor f 1 miljoen aan betaalkaarten ELEKTRO LIEVENSE Prijzen videorecorders aanzienlijk verlaagd Vervoersbond dreigt Muller Terneuzen met rechter Gemeenten moeten meer invloed krijgen op Monumentenzorg ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 12 november 1982 Nr. 23216 9 ZIERIKZEE - In de volgorde van urgentie hebben ge deputeerde staten van Zeeland rioleringswerken in de gemeente Hontenisse, Zierikzee en Tholen aangemeld voor de rijksbijdrageregeling kostbare rioleringswerken 1983. Boven aan de lijst staat de rekonstruktie van de ri olering in de Cloosterstraat in Kloosterzande. Als twee de projekt is aangemeld de ringriolering (fase 3 en 4) in Zierikzee; het gaat om de aanleg van riolering in de Zuidwellestraat-Gravestraat-Karnemelksvaart, Rege- boogstraat, Touwbaan en de koppeling Malta- Binnenstad. Zondag 14 november, 19.30 uur. Nederland 1: ,.The story of Elvis Presley". Elvis mm het begin van zijn carrière én vlak voor zijn dood. Als laatste op de voordracht staat de aanleg van bergingsriolen in de Anna van Bourgondië- en de Kloosterstraat in St. Annaland. In totaal is met de werken een bedrag van 5.103.000,- gemoeid. Hoe groot de rijksbijdrage wordt zal pas over enkele maanden bekend zijn. Bij de selektie van de voorgedra gen projekten hebben een rol gespeeld de urgentie uit een oogpunt van volksgezondheid en milieu, de samenhang met andere werken, de omvang van de nog door de gemeente uit te voeren projekten, en de tot nu toe door de gemeenten zelf ontplooi de aktiviteiten op rioleringsgebied. De voordracht is opgesteld in overleg met de milieuinspektie, de technolo gische dienst van de Zeeuwse water schappen en de direktie volkshuis vesting in Zeeland. De eerste plaats op de voordracht van Kloosterzande hangt nauw sa men met de te bouwen rioolwaterzui veringsinstallatie; met de bouw hier van wordt volgend jaar begonnen. Zonder verdere maatregelen zal de zuiveringsinstallatie door het veel vuldig voorkomen van overstorten van het rioolwater te weinig rende ment opleveren. Met de werken wordt een grotere berging verkregen waardoor de overstortfrekwentie wordt teruggebracht en het opper vlaktewater zal verbeteren. Grote aktiviteit De grote aktiviteit van de gemeen te Zierikzee op rioleringsgebied en de samenhang van de voorgedragen werken met de stadsvernieuwing hebben de doorslag gegeven Zierik zee op nummer twee te plaatsen. De bestaande riolen worden in ver band met de berging in de bin nenstad vervangen door grotere. De grotere berging zal het overstorten op de grachten beperken zodat de kwaliteit van het grachtwater zal verbeteren. W1ERINGERMEER - De 12-jarige J. Breider uit Wieringerwaard is woensdagmiddag in Wieringermeer door een verkeersongeluk om het le ven gekomen. De jongen wilde zich op de fiets la ten voorttrekken door een land bouwtrekker waaraan een rooima chine was bevestigd. Hij kwam ech ter onder deze kombinatie terecht. De bestuurder van de trekker heeft waarschijnlijk niets gemerkt en is doorgereden, aldus de rijkspolitie. GRONINGEN - Het eten van de paddestoel Silosoline is de 22-jariger Groninger D. J. Doornbosch fataal geworden. Zaterdag was hij na het peuzelen van de paddestoelen opge nomen in een ziekenhuis te Gronin gen waar hij dinsdag is overleden. De man had volgens de politie ge hoord dat je van de paddestoelen ,,high" kón worden. In plaats van een trip te maken werd de man hele maal razend. Omdat hij als een wilde om zich heen sloeg, belden zijn vrien den de politie. De man stond bekend als heroïnegebruiker. Volgens mede deling van het ziekenhuis zou het heroïnegebruik de werking van de paddestoelen mogelijk hebben beïn vloed. In een brief aan de direktie van het bedrijf in Terneuzen zegt de FNV, dat tijdens overleg met de Belgische transportarbeidersbond en het on dernemingsbest uur van Muller is ge bleken. dat kapiteins op sleepboten van deze maatschappij steeds met te weinig bemanning, namelijk drie of vier in plaats van de in België ver eiste zeven mensen, op het kanaal Gent-Terneuzen klussen uitvoeren. Daarmee overtreden ze de Belgische wet De politie heeft legen de ka pi teins van deze schepen al diverse ke ren proces-verbaal opgemaakt In de brief zegt de vervoersbond Een enigszins met Kloosterzande vergelijkbare situatie doet zich voor in St. Annaland. In St. Maartensdijk zal waarschijnlijk nog dit jaar begon nen worden met de bouw van een ge- kombineerde zuiveringsinstallatie voor St. Annaland en Stavenisse en de daarbij behorende persleidingen. Met de aanleg van de bergingsriolen in St. Annaland wordt ook hier het rendement van de zuivering groter. Het huidige grote bergingstekoi't wordt grotendeels opgeheven waar door het overstorten tot vijf zes maal per jaar kan worden beperkt. Het beleid voor de monumenten zorg wordt nu in hoofdzaak bepaald door het rijk. Decentralisatie van dat beleid maakt het volgens gemeente bestuurders mogelijk meer rekening te houden met de specifieke eigen schappen van dorp en stad. Dit zal in de praktijk betekenen dat gemeenten in nauwe samenwer king met welstand en andere deskun digen niet alleen Ietten op de restau- UTRECHT - Het aktiekomité van de Vervoersbond FNV en de Federa tieve Spoorweg Vakvereniging FSV heeft donderdag besloten dat de spoorwegstaking definitief door zal gaan op maandag 22 november. De beide bonden hebben „geen en kel vertrouwen" dat het nieuwe ka binet de bevriezingsplannen voor ambtenaren en trendvolgers nog zal intrekken. Van nader overleg met de regering verwachten zij niets, omdat „in het verleden steeds is gebleken dat dat overleg misbruikt wordt om de bon den aan het lijntje te houden", aldus een woordvoerder van de Vervoers bond FNV. Alleen een komplete koerswijziging kan de aktie nog stoppen, maar met die mogelijkheid houden de bonden in feite geen reke ning meer. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag de 32- jarige Amsterdammer Jan W. over eenkomstig de eis veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar met aftrek, voor het doden van de Amsterdamse taxichauffeur J. Siebe- link in de nacht van 9 op 10 juni van dit jaar. UTRECHT - Ontkoppeling van de salarissen van ambtenaren en trend volgers, lagere jeugdlonen en mini mumlonen en inleveren van de prijs- kompensatie moeten voor de vakbe weging bespreekbaar zijn om de in dustrie de ruimte te geven om uit het dal te komen. Dit stelt Piet Vos, eko- noom van de industriebond F.N.V., in het bondsblad „Zin". Vos houdt de vakbeweging zijn persoonlijke visie voor. die inhoudt dat het bedrijfsle ven absolute voorrang moet krijgen in het beleid van de komende jaren. FNV, dat deze situatie onaanvaard baar is. Ze eist van Muller dat de Bel gische wet met betrekking tot de bo- manningssterkte wordt nageleefd. Muller heeft twee weken geleden te kampen gehad met een stakingsaktie van zijn sleepbootpersoneel Toen ging de strijd over de eis om sleepbo ten bij zee-assistentie op de Wester- schelde bijvoorbeeld met vier in plaats van de door Muller gebruike lijke drie mensen te bezetten. Die zaak is toen in een CAO-overeen- komst geregeld en vastgelegd. Bovendien kan door het verplaatsen van een overstort, di,e nu in de kern ligt, stankhinder worden voorko men. Westerschouwen In het kader van het aanvullend programma 1982 hadden gs in sep tember van dit jaar onder andere rio leringswerken in de Hoogezoom- Stoofwekken in de gemeente Wester schouwen opgevoerd. Intussen is ko men vast te staan dat het Rijksinsti tuut voor Drinkwatervoorziening (RID) hierop positief heeft gerea geerd. De RID heeft daarnaast voor gesteld de vernieuwing van de riole ring in de Mauritsweg-Stoofwekken te honoreren. Beide projecten hangen nauw sa men. Dit houdt wei een overschrij ding van de aanvullende bijdrage in. Gs gaan ermee akkoord dat deze overschrijding in mindering wordt gebracht op de aan de provincie voor 1983 toegezegde uitkering in het ka der van de regeling kostbare riole ringswerken. ratie van monumenten maar ook de nodige aandacht geven aan het be houd van andere panden die het ka rakter van de stad of dorpskern be palen. Behoud Men verwacht van dit gedecentrali seerde beleid een meer doelmatige besteding van het geld zodat met de zelfde hoeveelheid geld meer voor het behoud van deze karakteristieke bebouwing kan worden gedaan dan nu het geval is. Prof. dr. ir. F. Maas kwam op de studiedag in Deventer tot de slotsom dat de karakteristieke bebouwing van dorp en stad nog steeds groot ge vaar loopt. De grote boosdoeners zijn het verdichten van de bebouwing, het bouwen van stadswijken bij dor pen en uitbreidingen die geen of on voldoende rekening houden met het karakter van de bestaande bebou wing. DORDRECHT - Omdat het rijk, de provincie Zuid-Holland en de ge meente Dordrecht zich alsnog bereid hebben verklaard aan zes bewoners van de Merwede-polder bij verhui zing hun dubbele woonlasten te ver goeden is het kort geding dat zij had den aangespannen ingetrokken. DEN HAAG - De inkomensverde ling moet gewijzigd worden ten gunste van de oudere werknemer met arbeidservaring in de direkte produktieve sfeer. Dat schrijft drs. P. J. Vos, hoofd van de wetenschap pelijke dienst van de industriebond F.N.V. in het boekje „De economie van het aanbod" van de vereniging voor staathuishoudkunde. AMSTERDAM - De postale recher che in Amsterdam heeft woensdag de 26-jarige PTT-bestcIlcr R. H. dc G. uit de hoofdstad aangehouden, die inmiddels heeft bekend girobetaal kaarten inet een waarde van ruim een miljoen gulden tc hebben gesto len. Dit heeft de politie donderdag meegedeeld. De diefstal is gepleegd in een bestelkantoor van de PTT in de hoofdstad. Volgens een woordvoer der van de politie is de aanhouding het gevolg van een diepgaand onder zoek naar fraude met girobetaal kaarten. In deze zaak zijn al eerder aanhoudingen verricht. Door aan houding van de 34-jarige R. K. uit Hoogkarspel kon onlangs de uitgifte van nog eens een miljoen aan girobe taalkaarten voorkomen worden. De woordvoerder verklaarde dat het onderzoek wordt voortgezet en dat het vrijwel zeker is dat er nog meer aanhoudingen zuilen volgen. BEIRUT - De president van Irak, Saddam Hussein, heeft bekendge maakt dat een voormalig minister is geëxekuteerd, omdat hij een ge neesmiddel met fatale bijverschijn selen had geïmporteerd. HARARE, Zimbabwe Zeven Por tugezen die in oktober waren ont voerd door guerreros van de Mozam- bikaanse verzetsbeweging RMN, zijn op grondgebied van Zimbabwe in vrijheid gesteld. STOCKHOLM - Zweden heeft ecu verzoek van Libanon van de hand ge wezen om troepen te leveren ter aan vulling van de Internationale vre desmacht in en om Bei roei. DEN HAAG - Het ministerie van verkeer en waterstaat geeft Akzo zout chemie Nederland BV in Henge lo geen vergunning om tien miljoen kilo zoutzuur in de Noordzee te dum pen. Dit is woensdag door een woord voerder van dat ministerie bekend gemaakt. AMSTERDAM - Bij de Amster damse justitie zijn ernstige vermoe dens van strafbare feiten gerezen, die gepleegd zouden zijn bij Slavenburg's Bank. Een en ander kwam naar voren bij een onderzoek van de fiscale inlichtingen- en opspo ringsdienst (FIOD) naar de miljoe nenfraude bij F.- en S.-properties (onroerend goed). ROTTERDAM - De Rotterdamse politie heeft woensdagavond een in val gedaan in een café aan de West kruiskade en daar zeventien heroïne- dealers en verslaafden gearresteerd. Volgens de politie werden enkele handels- en verbruiksvoorraden her oïne in beslag genomen. Zaterdag 13 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur; Nieuws voor doven 10.30 uur: Teleac 16.00 uur: Don Quichot. Tekenfilm. 16.25 uur: De Roze panter. Teken film. 16,45 uur: De aanvaller. Alles wordt op alles gezet om het elftal van „Brenton" te laten promoveren. 18.08 uur: Teleac 18.58 uur: Nieuws 19.00 uur: De Frank Kramer show. Spelprogramma. 20.15 uur: Lou Grant. Lou trekt zich de problemen van zijn gehoor gestoorde kleinzoon bijzonder aan. 21.05 uur: Wordt verwacht. Filmru briek. 21.37 uur: Journaal 21.55 uur: Studio Sport 22.25 uur: K(l)eurig, kwiek, katho liek. Beelden worden getoond van het Rijke Roomse leven in de derti ger jaren. 23.20 uur: Algemene Loterij 23.30 uur: Journaal 23.35 uur: Pinkpop. Optredens van de popgroepen Kid Creole and the Coconuts, Doe Maar, Yesterday Today. Ned. 2 13.00 uur: Nieuws voor doven 18.25 uur: Paspoort 18.35 uur: Sesamstraat 18.50 uur: Toeristische tips 18.57 uur: De mini bios 19.20 uur: Wie van de drie? Spelpro gramma. 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Mies. Praatprogramma dat gepresenteerd wordt door Mies Bouwman, waarin te gast o.a. zullen zijn Lee Towers en Donna Summer. 21.30 uur: Dallas. Amoureuze ont wikkelingen zijn te melden tussen JR en Sue Ellen. Een telefoontje tij dens een barbecue geeft de aflevering een trieste wending. 22.20 uur: Televizier Magazine 23.00 uur: De toestand in de wereld Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 42 Ze knipoogde. „Komt in orde. Wat drinkt u." Hij voelde zich prettig en had zin in een flirt. „Als ik bij jou thuis was, zou ik zeggen: een cognacje. Maar laat ik nu maar een biertje nemen." „Een biertje hier en vanavond bij mij thuis een cognacje. Nou?" Een zucht slakend, antwoordde de klant: „Wil, breng me niet in verleiding. Het was die avond fijn bij jou thuis." „Als u toch in de buurt blijft, wat belet u dan om nog eens een avondje bij mij door te brengen? Ik eet u niet op, hoor." Ze zocht onder haar dienster schortje en legde daarna een sleutel op de tafel, half onder een bierviltje. „Alstublieft U weet de weg, he? Om acht uur ben ik klaar vanavond." Zonder zijn antwoord af te wachten, draaide ze zich om en liep naar het buffet waar ze dc bestelling doorgaf. Zodoende bleef ze onkundig van de tweestrijd, die er in de man omging, toen hy naar de kleine Lipssleutel keek. Zou het toch niet verstandiger zijn naar huis te rijden? Kwestie van een kleine anderhalf uur. Maar dan moest hij er morgen opnieuw vroeg uit en nog eens anderhalf uur rijden. Hij wilde morgenochtend zo fris mogelijk de vervolgconferentie bijwonen. Het ging ook nu weer om een belangrijke orde. Bovendien had hij vandaag al een dikke tweehonderd kilometer gere den. Wat zeg ik? Zeker tweehonderd- envijftig. Ik zie er echt tegen op. Wat let me eigenlijk om een uurtje naar Wil te gaan? Ze is een aardige meid. Dc ge- 23.05 uur: Sportpanorama 23.35 uur: Journaal 23.40 uur: Nieuws voor doven Zondag 14 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 17.55 uur: Nieuws voor doven 11.00 uur: Eucharistieviering 16.00 uur: Teleac 17.00 uur: Gesprek met ds Kleys Kroon 18.00 uur: Teleac 19.00 uur: Nieuws 19.05 uur: Happy Days. Een en ander dreigt uit de hand te lopen als pa Cunningham zijn zoon Richie vraagt de dochter van een zakenrelatie mee uit te nemen. 19.30 uur: The Story of Elvis Presley. Elvis is te aanschouwen in een aantal filmfragmenten en optredens. 20.10 uur. Dynasty. Blake wordt grootvader en tracht Claudia Blais- del aan de fel begeerde papieren te helpen. 21.00 uur: Not the nine 'o clock news. Engels satirisch programma. 21.15 uur: Vakwerk. Een imker en een hydro bioloog vertellen in deze aflevering over hun werk. 21.40 uur: Hoe zo? show. Praatshow van II on a Visser. 22.30 uur: Magnum PI. Magnum krijgt de opdracht een zekere Mad Buck Gibson te beschermen. 23.15 uur: Journaal 23.20 uur: Nieuws voor doven Ned. 2 12.00 uur: Capitool 12.45 uur: Magie van de dans. Een programma over ballet van Margot Fonteyn. 13.45 uur: Thomas en Sally. Een kor te opera. 15.30 uur: Teleac 16.00 uur: Nieuws 16.05 uur: Vader Charlie. Vader Charlie wordt tot zijn verbazing enorm door moeder overste verwend, omdat zij in de waan is dat z'n laatste dagen zijn geteld. 16.30 uur: Toppop. Muziekprogram ma, dat gepresenteerd wordt door Ad Visser. 17.15 uur: Kunstrijden op de schaats 18.00 uur: Sprekershoek 18.15 uur: Sesamstraat 18.30 uur: Oogst in beeld 19.00 uur: Studio Sport 19.55 uur: Lotto 20.00 uur: Nieuws 20.10 uur: Panoramiek 20.40 uur: Humanistisch Verbond 20.45 uur: Ja, natuurlijk. Quizpro gramma. 22.15 uur: Ander nieuws. Kerkelijke rubriek. 22.55 uur: Journaal 23.00 uur: Nieuws voor doven Maandag 15 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur: Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur: Schooltelevisie 16.00 uur: Tineke. Praatprogramma. 18.28 uur: Teleac 18.58 uur: Nieuws 19.00 uur; Vinger aan de pols. Medi sche rubriek. 19.30 uur: Sterkste man van Europa. Demonstratie van het kunnen van deze sterke mannen. bruik natuurlijk m'n verstand, dus ben niet van plan ook maar iets met haar uit te halen. Want ik heb Ina en niemand kan aan mijn vrouw tippen. Jannie niet. Wil evenmin. Nu kan ik de sleutel weigeren en na het eten meteen naar een hotel gaan. Maar daar zit ik de hele avond alleen. Met wat kranten en tijd schriften. Hoogstens een biljartpart ner, als ik geluk heb. Wat kan mij het schelen ik doe het Na een paar uurtjes met Wil gebabbeld te hebben, ryd ik weg. Wil zal wel ergens een hotel in de buurt wetea Die is in deze om geving geboren en getogen. Even later stond ze weer voor zijn tafel en zette met een neutraal gezicht het bier voor hem neer. „Maargoed, dat u vanavond niet naar huis rijdt", zei ze op kalme toon. „De radio voorspeld mist. In het midden en zuiden van het land." „Dat mankeert er nog aan. Nee, dan zoek ik een hotel op." Hij dronk van zijn bier. „Heel verstandig," beaamde ze la chend. „Steek die sleutel in uw zak. De hele zaak hoeft 't niet te weten." Automatisch deed hij het. Vooruit, waarom ook niet? Wil is een aardige meid, die zo het een en ander in haar leven heeft meegemaakt Niet bepaald prettige wederwaardighedea En na haar werk is ze altijd alleen. Ze zal een paar uurtjes aanspraak ook wel eens nodig hebben. Na betaald te hebben, belde hij naar huis en zei, dat hij in de buurt van Zaltbommel bleef slapea „Ik heb kans 20.30 uur: Airline. Een bedenkelijke transactie wordt gedaan. En Cade vraagt Ruskin drie transporten voor Rome op zich te nemen. 21.20 uur: Ontdek je plekje. Waarin Havelte en Steen wijk worden be zocht. 21.37 uur: Journaal 21.55 uur: Opsporing verzocht. Een programma waarin het publiek inge schakeld wordt in samenwerking met politie en justitie om vermiste personen op te sporen. 22.35 uur: Journaal 23.40 uur: Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 uur: Nieuws voor doven 18.30 uur: Staatsloterij 18.35 uur: Sesamstraat 18.50 uur: Jeugdjournaal 18.57 uur. Maja, de bij 19.25 uur: De verborgen vallei. Een vrolijke kampeerpartij van de stad- kinderen dreigt verstoord te wor den 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Terugkeer naar Brides- head. Charles vertrekt in 1926 naar Londen, waar hij op een feestje An thony Blanche ontmoet. Deze weet hem te vertellen dat Sebastiaan met een Duitse vluchteling naar Marokko vertrokken is. 21.20 uur: Brandpunt 22.05 uur: De alles is anders show. Praatprogramma van Aad v. d. Heu vel. 23.10 uur: Journaal 23.15 uur: Nieuws voor doven DEN HAAG - Doordat de milieu- eisen zo hoog worden opgeschroefd dreigt de toepassing van kolen veel van zijn aantrekkelijkheid te verlie zen, niet alleen voor de elektrici teitsproducenten, maar ook voor in dustrieën die voor de eigen energie voorziening op kolen zouden willen overgaan. Die uitspraak doet drs. M. J. van Rooijen, hoofd kolendivisie bij Shell Nederland en oud-staats- sekretaris van financiën in het blad „Onderneming" van het verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) van deze week. EINDHOVEN - Ook Philips zelf heeft deze week de verkoopprijzen van videocassetterecorders aanzien lijk verlaagd. Het gaat, aldus een woordvoerder van het bedrijf, om en kele honderden guldens per appa raat. Philips is niet van plan om een „uitgekleed model" op de markt te brengen. De prijsverlaging geldt voor alle normale standaardtypes. Door deze maatregel is de winst marge per videorecorder gedaald tot een absoluut minimum. Philips houdt er nog net iets aan over, aldus de woordvoerder. Door GRÉ DE BOER op een mooie order en heb morgenoch tend om tien uur daarover een be spreking. In feite een vervolg, want we hebben er vanmiddag al een paar uur over gebabbeld. Er waren berichten over mist, dus het lijkt me verstandig om hier in de buurt te blijven." Ina begreep het „Allicht Het is hier ook behoorlyk heug en het ziet er naar uit, dat het erger wordt Misschien is er in je hotel wel een of ander aardig grietje, dat je wat gezelschap wil hou den." „Goed idee," antwoordde hij la chend. „Ik zal naar haar uitkijken." „Ja, ja," meesmuilde zijn vrouw, „ik hoor 't je zeggen!" „Vóór ik naar huis rijd, morgen middag, zal ik eerst goed mijn wagen inspecteren." „Je bent nogal wat van plaa" Hij dacht je moest eens wetea Was je vast hardstikke jaloers. Maar hij vroeg enkel: „Nog iets naders gehoord over Jannie?" „Ik heb Bert de hele dag niet gezien. En zijn wagen stast er ook niet" „Wet als hij thuiskomt roep hem dan maar een uurtje bij je binnen. En verwen hem, de stakkerd" „O, juist En op welke wijze mag ik hem verwennen, meneertje?" „Dat weet je zelf wet *t Is jou wel tocvertrou wd. Ik hang op, zeg. Tot mor genavond!" „Dag, jongen; veel sukseR morgen!" „Dank je. dear." (wordt vervolgd) VLISSINGEN - Dc vervoersbond FNV van dc bedrijfsgroep Havens heeft dc direktie van het sleepbedrijf Muller in Terneuzen gedreigd naar dc rechter te zullen stappen als het bedrijf zijn werknemers blijft dwingen de Belgische wet te overtreden. DEVENTER - Gemeenten zouden meer de vrije hand moeten krijgen bij de besteding van gelden voor de monumentenzorg. Die konklusie is woensdag getrokken tijdens een studiedag in Deventer van de Overijsselse Welstandsor ganisatie Het Oversticht. 0 0 0~0 0 0 0~0~0 0~0 0 00000000**000000 1 t 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9