Naweeën van 'lange, hete zomer '82' speelden voor kantongerecht Zierikzee 'Vertrossing' van mosselen speelt kwekers parten Produktschapsvoorzitter: gaat het de landbouw te goed Wildkampeerders beriepen zich op krantenbericht Zeeuwse politie ziet wild kamperen even door vingers STREEKNIEUWS KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG INGEZONDEN STUKKEN 6 ZIERIKZEE - Op het kantongerecht speelden zich don derdagmiddag de naweeën van de „lange hete zomer" van 1982 af: 29 overtreders van de kampeerwet waren ge daagd, zeven kwamen zich met min of meer sukses ten overstaan van kantonrechter mr. W. F. Solinge en offi cier van justitie mr. J. van Marion verdedigen. De verschenen gedaagden baseerden hun verdediging op een via het A.N.P. verspreid bericht, waarin melding werd gemaakt van het feit dat de politie in de Zeeuwse kustgemeenten in een bepaald top-weekeinde (24/25 juli) maar opgehouden was met wildkampeerders te verbaliseren. Het was dat weekein den zo vol op de Zeeuwse campings geweest, dat er geen plaats meer te vinden was. Dit A.N.P.-bericht verscheen in de landelijke pers, en in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 26 juli plus de Badkrant van 30 juni, na dat bewuste week einde dus. De Badkrant werd o.a. ter zitting overlegd en anders toch genoemd om de aandacht van het kantongerecht op het artikel te vestigen. H. W. M. G. ui Nijmegen was een van de bekeurden. Een student, die op 26 juli de nacht had door gebracht op de Rampweg bij Scharendijke, na ettelijke campings langs geweest te zijn om een plaatsje. Maar, er was voor hem geen plaats meer. ,,En wat doe je dan?", was zijn wedervraag aan Van Solinge, die het ook niet wist. Eén campinghouder had hem beloofd dat er de volgende dag ie mand wegging en als hij er vroeg bij zou zijn, mocht hij die plek innemen. ,,Na een tip van een Duitser, dat je op die plek wel mocht staan, de Rampweg dus, zeer toepasselijk bleek later, nou toen heb ik daar m'n, sheltertje neergezet en ben gaan pit ten". Midden in de nacht werd G. in zijn nachtrust gestoord door verbali santen, die hem meldden dat dit niet mocht en dat hem dat geld ging kosten: bij schikking 150,-. ,,Dan had ik meteen wel naar huis kunnen gaan, want meer geld had ik niet bij me". Van Solinge: ,,Zei die agent dat, van die 150,-?" G.: „Ja, en dat was me een beetje te duur. Toen heb ik ge zegd: laat het dan maar voorkomen". „Nou, dan heeft die agent wel een heel scheve schaats gereden", was het kommentaar van de kantonrech ter, die verder verbaasd was, dar er nog „eerzame lieden in sheltertjes bestaan". „Je moet tegenwoordig toch minstens een bungalowtent heb ben". Tot zijn verdediging voerde verdachte verder nog het al genoem de kranten-artikel aan, en vroeg om een minimale boete. Drukke Zeeland Officier Van Marion achtte het ten laste gelegde bewezen, had zo zijn twijfels over de „tip" van de Duitser, maar vond verder toch, dat G. zich eerst had moeten overtuigen of er in het drukke Zeeland wel plaats was, ook voor een sheltertje. „Daar zit na melijk de fout", vond Van Marion. Zijn eis was echter mild: 25,- te ver vangen door één dag hechtenis. Mr Van Solinge zei bij zijn vonnis wijzen, dat hij zich niet geroepen achtte om een oplossing voor het kampeerprobleem te zoeken, maar zich aan de feiten te houden had: kamperen op een plaats waar het niet is toegestaan, ook niet voor een eerzame kamperder in een sheltertje. „Als ik u geen straf opleg, maak ik een lachertje van het kampeerbeleid. Ik geef u dus wél een boete, maar ver onder het minimum: 25,-". „Als die agent dat meteen gezegd had, was ik niet uit Nijmegen gekomen Grevelingendam Een dergelijke diskussie zou zich nog vele malen herhalen met afwis selende ingrediënten. J. v. P. uit Roosendaal moest zich verantwoor den voor hetzelfde feit: op 17 juli „ge pleegd" op de Grevelingendam. „Het was overal vol en ik had in de krant gelezen(bewuste artikel ver scheen pas een dag of 14 later dus dat kon niet), maar zijn vrouw was op 3 augustus voor hetzelfde feit verbali- seerd en beriep zich ook op diezelfde krant. Officier Van Marion vroeg tweemaal 90,- minder dan het tarief voor de Grevelingendam, dat 150.- per geval is. Van Solinge vond het wel „bot" om het twee keer achterel kaar te doen. maar maakte van deeis twee maal 75,- om enige uniformi teit in de bedragen te krijgen. Rekreatief E. H. uit Haarlem viel buiten de prijzen hij kwam zich met sukses verweren. „Ik heb de kampeerveror- dening erop nageslagen, en daar is sprake van rekreatief verblijven met overnachten. En daar heb ik mij niet aan schuldig gemaakt". H was op 29 mei in de gemeente Westerschouwen aangehouden. De kampeerwagen, zo als verbalisant het omschreven had. was echter geen kampeerauto, maar een bedrijfsauto, nodig voor onder water-onderzoek „Ik was bezig met een hoge-druk kompressor, die ik had gebruikt in het Grcvelingcn- meer Ik was aan het werk dus, en niet aan het rekreëren". Argumen ten. waar zowel de officier als de kantonrechter voor zwichtten: vrijspraak voor H. De Rotterdammer J. L. maakte het de kantonrechter extra moelijk, door om een schriftelijk vonnis te verzoe ken. Dit betekent een berg werk, een berg kosten en moeiten, voor een een voudige kampeerovertreding. „13 weet wel wat u vraagt", aldus Van Solinge „Dat betekent uren extra werk. liet is een heel gedoe. In al die jaren dat ik als kantonrechter werk. is mij dit een keer of vier overkomen. Maar als u er op staat het is het recht van gedaagden". Waarom L. J. dit vroeg werd niet duidelijk. Vast staat, dat het rechtspreken op deze manier zoveel tijd en geld vraagt, dat de kanton rechter verzuchtte: „Het is niet te ho pen dat er meer van zulke klanten komen, anders moet ik me beperken tot één zaak per twee weken". J. had ook illegaal gekampeerd, op 5 au gustus op de Brouwersdam. En dat mag nu eenmaal niet, krantenartikel of niet, waarop óók en vooral J. zich beriep. Officier Van Marion achtte het bewijs geleverd (verdachte ont kende niet) en eiste mild: 50,- of één dag. Kantonrechter Van Solinge kon niet anders dan er het zwijgen toe doen: uitspraak over 14 dagen vol gens de wet. Maar dan moet er wel een extra zitting worden ingelast, dan moeten andere (geplande) zittin gen wachten, moet ook de officier uit Zeeland komen. En waarom? Om schriftelijk bevestigd te krijgen dat genoemde overtreding wordt beboet met 50,-, want in die richting zal het gaan gezien identieke gevallen deze middag. Nog één ding: verdachte mag thuisblijven „Hoe gaat dat H. J. L. N. uit Roosendaal (goede bekende van V. P. eerder op de mid dag) eveneens op de Grevelingendam verblijvende toen het niet mocht: 's nacht, wilde niet meer naar huis gaan vanwege veelvuldige alkoholi- sche versnaperingen. „We hadden ge barbecued, je weet wel hoe dat gaat. We konden nergens terecht op een camping en de krant schreef r- on- „Terugsturen onmenselijk" VUSSINGEN. De politic la dt Zeeuwese kusigeraeeatec is' maar opgehouden met wildkam peerders te verbaliseren. Het was ia het weekeinde zo vol op de Zeeuwse campings dat er geen plaats meer te vinden was. Kampeerders sloegen daarom buiten de officiële terremen hun: tenten op. De politie liet het oog luikend toe. Een woordvoerder van de rijkspolitie zei: „we kun nen mensen die van ver met au to's óf op fietsen naar Zeeland wjn gekomen toch «let tomaar wegsturen, dat zou onmenselijk zijn." In sommige gemeenten zo alsVeere en Mariekerfce hééft het gemeentebestuur het karape* ren bij de bóer op advies vah de politie tijdelijk uitgebreid van tien tot vijftien eenheden per boerènerf - Geen grote problemen -v geweest in Zeeland. Dp de door de gemeenten aangewezen over» loopterrelnen, evenals op ande re plaatsen Waar wild gekam peerd wordt, gedragen de kam peerders zicb opvallend netjes, aldus de politie. Ook in De Badkrant van 30 juli stond het door hetA.'N.P. verspreide bericht, dat herhaaldelijk ter sprake kwam tijdens de zitting van het kantongerecht. Eis van de officier: 90,- of 2 dagen vervangende hechtenis. Van Solinge vond het een lofelijk streven om niet meer te rijden, maar dat had niets met het ten laste gelegden te maken. Hij vonniste de helft van het normale tarief: 75,-. „Dat scheelt toch mooi de helft" was het tevreden kommen taar van N. Helemaal uit Antwerpen kwam de Belg A. A. V. die op 27 februari dit jaar op de Brouwersdam had over nacht. „Komt u hier speciaal voor naar Zierikzee?", wilde Van Solinge weten. Dat was het geval, omdat a. verdachte in België verplicht is voor de kantonrechter te verschijnen na een oproep, en b. verdachte de accept-girokaart niet had ontvangen en dus niet kon schikken. Na een korte kursus Nederlands recht en uiteleg wederzijds, zei Van Marion, dat volgens het proces verbaal er wel degelijk plaats was op de campings. Verdachte: „In februa ri? Dan zijn alle campings gesloten!" Reiskosten Minder dan het tarief 150,-) eiste Van Marion 100,- of 2 dagen. Van Solinge: „Hoe staat u daar tegeno ver?" Verdachte: ,,'t Is wel veel geld!" Van Solinge streek de hand over het hart en verrekende een deel van de reiskosten van de Belg: 60,- of een dag. Tevreden en heel wat wij zer keerde V. terug naar Antwerpen. NOORDGOUWE Aankomst Sinterklaas op 4 december Zaterdag 4 december 1982 organi seert de middenstand van Noordgou- we en Schuddebeurs een Sint Nico- laasfeest in het Dorpshuis van Noordgouwe. Ook de muziekvereni ging „Con Amore" zal hieraan zijn medewerking verlenen. 's Middags worden de Sint en zijn Pieten om half twee verwacht in de Ring van Noordgouwe en zullen ver volgens in optocht naar het Dorps huis gaan, waar men er een gezellige middag van hoopt te maken met o.a. tekenfilms en een talentenjacht. De Sint zal vast wel enkele kinde ren bij zich roepen en „Con Amore" wil van het gebeuren een feestelijk geheel maken door ook binnen te spe len en het begeleiden van de Sinter klaasversjes. Bovendien is er een talentenjacht, waarvoor men zich kan opgeven bij P. W. v. d. Kassteele, gaarne vóór 24 november. Rond vijf uur is het feest afgelopen en hoopt de kommissie dat iedereen voldaan naar huis zal gaan, terugkij kend op een plezierige middag, waarop zowel kinderen als volwasse nen welkom zijn. BRUINISSE/ZIERIKZEE - Er is weinig opwekkends- te vermelden van het mosselfront. Door de lager wor dende watertemperatuur gaan de mosselen in de Wad denzee zich vaster aanhechten, de spinraden worden sterker en veelvuldiger en er ontstaan trossen, die in de molens van de schoonderijen die de mosselen panklaar willen afleveren, steeds moelijker te verwerken zijn. De „vertrossing" van de mosselen, is een faktor waarop de inkoper van de mosselhandel gaat letten en zo verdwijnen ook mosselen van goede kwaliteit in het Mosselfonds. Een prijsverschil voor de aanvoerende kweker van b.v. twee tientjes verge leken met een maand geleden. Voor de handel ook deze week weer een feestdag in België en Frankrijk (Wapenstilstandsdag). Elf november is nog steeds een dag die gevierd wordt om 1918 te herdenken, toen het Duitse leger verstikt in de modder van Vlaanderen en Noord-Frankrijk zich op die dag overgaf, althans op hield met oorlog voeren. En iedere dag dat er geen mosselen worden verkocht, omdat de mid denstandszaken gesloten zijn, telt mee in de export, die voor België en Frankrijk gelukkig nog goed is, maar uiterst gevoelig omdat de aan voer overmatig groot is. Scherpe konkurrentie Door de overmatige aanvoer een scherpe konkurrentie op de binnen landse markt, allemaal faktoren die zorgen voor een stemming in mineur. Want dat betekent dat van de aange voerde mosselen er thans ongeveer 30% in het Mosselfonds verdwijnen en dat is bij een aanvoer van 60 mil joen kilo in één week 20 miljoen kilo, die tegen een minimumprijs worden afgezet, verhoogd met nog eens 30 miljoen kilo die maar net even boven de minimumprijs aan de handel wor den verkocht. Spiraal De grote aanvoer per schip moet dan de besomming nog enigszins re delijk maken, zodat men in een spi raal terecht komt. Lage prijzen, door grote aanvoer, en nog grotere aan voer, omdat de prijs zo laag is en men helemaal van de Waddenzee moet ko men, dus zijn schip vol laadt, om toch nog een beetje besomming te maken, met hoge olierekeningen als stimula tor van de onkosten. RIJSWIJK - Ir. G. A. Meijer, voorzitter van het Pro- duktschap voor vee en vlees, heeft woensdag tijdens een bestuursvergadering kritiek uitgeoefend op het regeer akkoord. „Wat kan toch de bedoeling zijn: gaat het onze landbouw te goed, nu de exportbijdrage 25 procent van de totale export is?", zo vroeg Meijer zich af naar aanlei ding van de bezuinigingen, die het regeerakkoord voor de landbouw in petto heeft. Wel liet Meijer zich tijdens zijn toespraak positief uit over de aanbe velingen van de „struktuurkommis- sie onderzoek vleesseklor" voor de gezondheid van de varkensvleesver- werkende industrie. Wat de bezuinigingsplannen van de overheid betreft; Meijer vroeg zich af of de werkgelegenheid in de land bouw, een bedrijfstak die ondanks de dure gulden zoveel rendement oplevert voor de handels- en beta lingsbalans, nu ook nog moet worden aangetast. De uitgaven van het mi nisterie van landbouw en visserij, al dus Meijer, worden onevenredig be perkt in vergelijking met wat zich bij andere departementen afspeelt In een aantal vergelijkingen komt het neer op twee maal zo veel bezuinigin gen. Serieus gesprek Voorzitter Meijer pleitte voor een serieus gesprek tussen overheid en bedrijfsleven over de manier, waarop voor beide partijen lasten kunnen worden teruggedrongen. Hij dacht aan het vereenvoudigen en daardoor goedkoper maken van pro cedures met behoud van de essentie van de overheidsvoorschriften. Voor een dergelijke exercitie zou den naar zijn mening de huidige vlee.xkeuringsprncedure* best in aan merking komen. Het produktschap heeft daar trouwens al om gevraagd. Dat levert een eenvoudiger organi satie en dus lagere kosten op. Een se rieuze diskussie op zulke terreinen, aldus Meijer, kan voorkomen dat wordt geregeerd met domme pen- nest reken. Wat de gezondmaking van de var- kensvleesverwerkcnde industrie be treft: het produktschap dient volgens Meijer bijstand te verlenen voor de vei wezenlijking van de voorstellen uit het aktieplan van de struktuur- kommissie, waarin ook het schap zelf is vertegenwoordigd. Bemoedigend Meijer kondigde aan dat hijzelf in de komende tijd samen met vertegen woordigers van de Nehem (Neder landse Herstruktureringsmaatschap- pij) zal onderzoeken of en hoe bedrij ven willen aanhaken. Hij vond het bemoedigend dat twee vleescoöpera ties (Coveco en Encebe) al hebben be kend gemaakt dat ze tot veel grotere samenwerking op het terrein van de markt willen komen. Dat kan ook door voorbeeldwerking positieve ge volgen hebben. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. E. Kuin, Ouwerkerk. 11.00 uur H.A. en 19.00 uur ds. De Rooij, voortz. en dankz. H.A. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Kuin, Ouwerkerk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn, H.A. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur eerw. heer W. A. Jumelet, Grijps- kerke; 19.00 uur ds. Baas, Burgh. Re- nesse: 9.30 uur ds. F. de Harder, Ber gen op Zoom; 19.00 uur Avondgebed, ds. Bolijn. Noordwelle: 11.00 uur ds. F. Harder, Bergen op Zoom. Scharen dijke: 10.00 uur gez. dienst in Geref. kerk ds. Den Engelse. Brouwersha ven: 9.30 uur ds. Schneider, 11.00 uur zondagsschool. Zonnemaire: 11.00 uur ds. Schneider, m.m.v. koor Plat telandsvrouwen. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers, Dreischor: 9.30 uur ds. Geers; 11.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool gro ten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw, 10.00 uur zondagsschool. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur UTRECHT - De algemeen christe lijke politiebond en de Nederlandse Politiebond stellen de aktiedag van politiepersoneel tegen de voorgenop- men bevriezing van de ambtenaren en trendvolgerssalarissen nadrukke lijk wel afhankelijk van het overleg tussen de regering en vakcentrales. MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 11-11. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.570.590 stuks. Stemming: vlot. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 49-50 gram 10,05; 55-56 gram 11,20- 11,30; 60-61 gram 11,55 - 12,15; 65-66 gram 11,95 - 11,95. Eierveiling: Aanvoer658.800 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 9,75 - 10,60; 56-57 gram 10,65 - 11,15; 61-62 gram 10,65 - 11,15; 66-67 gram 10,65 -ƒ 11,15. Eiermarkt: Aanvoer ca. 800.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 10,40 - 11,65 per 100 stuks, kg-prijs 2,17 - 2,16; 57-61 gram 12,40 - 12,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,18 - f 2,05; 64- 67 gram 12,50-/ 12,70 per 100 stuks, kg-prijs 1,95 - 1,90. SCHEEPVAART Acmaea, 10-11 van Davao naar Wood lands. Aldabi Pass, 10-11 Tenerife naar Li breville. Atlantic Star, 10-11 van Southamp ton naar Rotterdam. Macoma, 10-11 125 noord oost East- london naar Fos. ■Nedlloyd Adelaide, 10-11 van Tau- ranga naar Djakarta. Nedlloyd Dejima, 10-11 270 west So- cotra naar Singapore. Nedlloyd Houtman, Pass, 10-11 Str. Messina naar Genua. Nedlloyd Tasman, 10-11 110 oost noord oost Massawah naar Dubai. Onoba, 10-11 van Fos naar Eleusis. Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind Kent u de Vereniging ter bescher ming van het ongeboren kind? Het komt vaak voor dat een meisje of vrouw zwanger raakt en het kind niet wil, bijvoorbeeld omdat ze geen huisvesting heeft, of omdat ze vindt dat haar gezin kompleet is, of omdat ze bang is dat haar omgeving haar met de vinger nawijst in plaats van haar te helpen. Zo komt het ongebo ren leven in gevaar; de eenvoudigste oplossing lijkt abortus. De VBOK vindt dat geen oplossing. De VBOK helpt wél een oplossing zoeken voor moeder en kind. Maatschappelijk werksters van de VBOK en/of vrij willigsters begeleiden de aanstaande moeder zo goed mogelijk. Na de be valling gaat de begeleiding door zo lang de moeder dat wenst. De VBOK geeft ook voorlichting over het onge boren kind. De vereniging wordt ondersteund door werkgroepen. Op Schouwen- Duiveland heet de pas opgerichte werkgroep „Laat Leven". Voor dins dag 16 november organiseert „Laat Leven" een voorlichtingsavond over de werkzaamheden van de werk groep. Ben Zijl, voorlichter van de VBOK is ook aanwezig. Wilt u meer weten of draagt u de VBOK een warm hart toe? Kom dan 16 novem ber naar dorpshuis Oosterhof in Oosterland. Werkgroep „Laat Leven" Schouwen-Duiveland Coby de Jonge, 01114-2441 Janny Groenleer. 01110-6065 Dierenvrienden en dierenbescherming: Er zijn muskeneenden of kaapseen den, zo u ze noemen wil, uitgezet in de Zoetegracht. Nu zijn er mensen die de eenden komen voeren, dat stel ik zeer op prijs. Maar doe mij dan een groot plezier voer ze niet aan de straatkant. Loop een paar stappen verder en voer ze in het park, want aan de straatkant voeren is levensge vaarlijk, voor mens en dier. Daar ko men ongelukken van, denk aan het verkeer. Bij voorbaat mijn dank. Ik reken op uw medewerking. Ook nog een waarschuwing voor de vissers. Want er zwemt een eend in de Zoete gracht met een vishaakje in zijn sna vel. Als u per ongeluk oen eend aan de haak heeft en u kunt hem hier niet van verlossen kunt u altijd bij on derstaande adressen terecht H. J. Dorreman, Varrcmarkt 4, Zie rikzee, tel. (01110) 3433, Hulp Inspec teur Ned Ver. tot Bescherming van Dieren afd. Noord- en Midden Zee land J. Struyk. Hoge Molenstraat 47, Zierikzee. tel (01110) 5391 ds. Plante. Sirjansland: 10.00 uur H.D. en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur (Jeugd dienst) ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur da. A. H. A. Bak ker, DG, Middelburg. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur ds. Blok land. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur ds. Eikelboom. Scharendijke: 10.00 uur gez. dienst met Herv. ds. Den En gelse; 19.00 uur de heer K. Baas, Oolt- gensplaat. Brouwershaven/Zonne maire: 10.00 uur ds. Stutvoet; 18.30 uur ds. A. v. d. Waal. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Y. J. Tiemersma, Vlaar- dingen; 17.00 uur drs. C. D. Coppool- se, Meliskerke. Bruinisse: 10.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat; 17.00 uur ds. Y. J. Tiemersma, Vlaardin- gen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 17.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. A. v. d. Veer. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur ds. J. S. v. d. Net. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur lees dienst, in de Lutherse kerk. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uurds. E. Cossee, Rotterdam. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. B. de Graaf. OVERDENKING op Hem hebben wij onze hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal." 2 Korinthe 1 10b Je moet dat verleden proberen te vergeten. Dat wordt nog al eens ge zegd tegen mensen, die door dingen uit voorbijgegane jaren als het ware achtervolgd worden. Maar zo een voudig is dat niet. Het is soms ver- schikkelijk wat mensen meegemaakt hebben. De aansporing om het verleden nu maar als volledig afgedaan te be schouwen is ten enenmale misplaatst. Je zou met zo'n aanspo ring alleen al demonstreren dat je van die ander met zijn verleden niets begreep. De fout die wij evenwel vaak maken is, dat wij het verleden vertekenen. We maken het óf veel te somber of we romantiseren het. Daardoor komen we er mee in de knoop. Vanuit het in onze gedachten vervormde verleden komen we uit bij de werkelijkheid van ons huidige bestaan. Dat geeft vaak kortsluiting. Paulus wordt in de beschrijving van zijn leven in deze brief door dc Heilige Geest geleid. Daardoor wordt hij voor deze fouten behoed. Het is niet mis te verstaan: wat hij meegemaakt heeft was schokkend. Hij was in groot doodsgevaar ge weest. Vermoedelijk doelt Paulus hier op de situatie, die in Efeze ont staan was na het oproer, dat geleid werd door Demetrius de zilversmid. Paulus beschouwde zichzelf toen al als een ter dood veroordeelde. Maar God verloste hem. En nu hoeft Paulus het verleden niet te vergeten, maar hij moet besef fen dat hij nu bevrijd is, dat hij nu verlost is Hij leeft niet meer in het verleden, hij is niet meer in doodsge vaar, want daaruit heeft God hem be vrijd. Daarom is er bij Paulus de hoop dat God hem ook verder verlos sen zal. Hij is niet alleen machtig om dat te doen. Hij zal het ook doen. Deze gedachtengang bevat een ge weldige boodschap, vooral voormen sen die dreigen vast te lopen. God verlost! God bevrijdt! Denk daarom niet slechts aan de sombere kant van het verleden. Denk aan Gods verlos send handelen De macht van de zonde kan in je le ven zo groot zijn dat je denkt: hier kom ik nooit meer uit. Iedere keer doót de macht van de zonde zich in je leven gevoelen. Bij Paulus was dat een keer zo erg, dat hij neerschreef: Ik. ellendig mens. wie zal mij verlossen uit het li chaam dezes doods? Maar toch was het niet hopeloos. Waarom niet? Om dat zijn hoop gevestigd was op God, die hem ook verder verlossen zou. Daarom kon hij na die mistroostige uitroep over zijn ellende laten vol gen: Ik dank God door Jezus Christus onze Here Bruinisse W. F. Teekens

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6