DAMKLUB ZIERIKZEE jubileumviering met sneldamkampioenschap. KRINGWEDSTRIJDEN MET 120 ZESTALLEN 5 ZIERIKZEE - Het blijft een uiterst vreemde zaak met de damsport. Zeker als het gaat om Schouwen-Duiveland. Waarschijnlijk is er namelijk niet een sport, die zo ont stellend veel „sluimerend" wordt gedaan. Vooral 's winters als de kachel snort, de overgordijnen dicht zijn en de gezamenlijke televisie-zenders weinig bijzonders verto nen, dan viert het huisdammen hoogtij. Bijna deur voor deur ligt hier of daar in een verborgen hoekje wel een dambord met twintig witte en evenzoveel zwarte stenen. De spelregels voor deze sport zijn uiterst simpel. Iedereen, hoe jong ook, kan het spelen. Bovendien zijn er slechts twee mensen nodig om tot een geanimeerd spel te komen. Ondanks dit alles zijn slechts weinig huisdammers te bewegen om in officieel kompe- titieverband te gaan spelen. Een kwart eeuw geleden werd statutair Damklub Zierik- zee opgericht. In die 25 jaar, dat de vereniging inmiddels dus bestaat telde ze zeggen en schrijven zestig leden, een aantal om niet al te lang van wakker te liggen, maar deson danks is de mini-vereniging tot de dag van vandaag in provinciaal opzicht een topper tje. In de Zierikzeese vereniging kunnen voortdurend slechts met veel pijn en moeite tien spelers gevonden worden, om de tien borden te bezetten wanneer een kompetitie- wedstrijd gespeeld moet worden voor de Zeeuwse hoofdklasse. Desondanks speelt het team momenteel - in het jubileumjaar - een hoofdrol in die klas. Na drie kompetitie duels is het team onder leiding van eerste bordspeler Anton Saman vijf kompetitie- punten rijk door overwinningen op Middelburg, titelverdediger Aagtekerke en het zeer sterke BDV uit Bergen op Zoom. In een simpel kranteberichtje deed de Zierikzeesche Nieuwsbode op 11 november 1957 melding van de eerste aktiviteit van de piepjonge Damklub Zierikzee. .Vorige week organiseer de Damklub Zierikzee een propagan- da-avond. Het werd een goedbezoch te avond. De Zeeuwse topdammer F. Brandenberg speelde aan achttien borden simultaan, won zeventien In 1966 was Damklub Zierikzee ook deelnemer geworden aan de Zeeuwse damkompetitie vanwege de openstelling van de Zeelandbrug. In de periode hiervoor werden ook teamwedstrijden gespeeld, maar toen ging het allemaal nog officieus tegen ploegen uit Renesse, Dreischor en Serooskerke. Vermeldenswaard is Inmiddels is zijn rekord ruim schoots verbroken, omdat J. Huigens inmiddels al 24 jaar de kleuren van de Zierikzeese vereniging verdedigt. In 1975 werd S. Douw klubkampioen en de volgende twee jaren waren voor M. de Wild. Vanaf 1978 is inmid dels A. Saman de onbetwiste alleen heerser van Damklub Zierikzee. Met zijn vijfde titel in 1982 is hij momen teel rekordhouder, samen met J. Hui gens. Waarschijnlijk zal niemand vreemd opkijken als Saman aan het eind van het lopende seizoen alleen rekordhouder wordt wanneer hij het zesde kampioenschap voor zich opeist. De opleiding van jeugdige dammers wordt de komende winter door de jubile rende Damklub Zierikzee weer in volle hevigheid opgepakt. Jos de Wild is een van de senioren, die de jeugd onderricht geeft. keer en speelde een partij remise. Het geheel duurde een uur en twintig minuten. Na afloop gaven zich vier nieuwe leden op". Eerste klubkam pioen werd in 1957 M. Boer en een jaar later werd hij als zodanig opge volgd door de voormalige postbode J. P. Willemse, die deze titel drie jaar in zijn bezit hield omdat er zowel in 1959 als in 1960 niet om een klubtitel werd gespeeld, doordat de klad in de jonge vereniging was geraakt. Opleven In 1961 leefde Damklub Zierikzee evenwel weer op. J. P. Geieynse werd de derde Zierikzeese damkam- pioen, een jaar later opgevolgd door F. Harthoorn. In deze twee jaren speelden zestien leden mee om de ti tel, een aantal dat een jaar later plot seling weer terugviel naar acht en in 1964 een dieptepunt haalde met zes. In beide jaren eiste J. Huigens de klubtitel voor zich op. In 1969, 1971 en 1972 zou bij deze prestatie nog drie keer herhalen. Tussendoor pakte J. M. Kostense een klubkampioenschap in 1965, C. Verton deed het twee keer in 1966 en 1968 en J. L. Smalheer eveneens twee keer in 1967 en 1970. overigens, dat er aan de officiële Damklub Zierikzee, zoals die in 1957 het levenslicht zag nog iets op dam- gebied voorafging. In de jaren '30-'40 werd er ook door een aantal mensen gezamenlijk gemoedelijk een potje gedamd. In 1940 kwam hier evenwel abrupt een einde aan op bevel van de plaatselijk kommandant. Reden v/as, dat er NSB-ers binnen de ver eniging zouden zitten. Binnen de ver eniging waren voordien overigens al twee takken: de arbeidersdamklub en de eliteklub. Na deze militaire in greep bleef het jaren stil rondom het dambord. In 1953 was er voor het eerst weer enige aktiviteit, toen er een speciale wedstrijd werd gespeeld tussen Renesse en Bergen op Zoom. Juist tijdens deze wedstrijd kwam de watersnoodramp en konden de spe lers niet meer terug naar huis, omdat de pont niet meer te gebruiken was. Rekordhouder Na de periode J. Huigens ging de klubtitel in 1973 en 1974 naar J. de Jonge. In 1973 vertrok overigens het laatste iid bij de Damklub Zierikzee, dat vanaf de eerste dag lid was ge-, weest. Gedurende zestien jaar was J. P. Willemse de klub trouw gebleven. Het huidige bestuur van Damklub Zierikzee. De recentelijk gekozen voorzitter JHonig (rechts) in aktie tegen de rege rend klubkampioen ASaman. De overige drie bestuursleden kijken toe. V.l.n.r. J. de Wild, C. L. Boot en M. uaii der Wielen. Gedurende negentien jaar is Dam klub Zierikzee inmiddels „thuis" in het Nederlands Hervormd Vereni gingsgebouw aan 't Vrije. Daarvoor werd gespeeld in een cafeetje aan de Nieuwe haven. In het huidige klub- gebouw gaat Damklub Zierikzee in de komende maanden allerhande ini tiatieven ontplooien om weer groter te groeien. Met name de jeugd zal via diverse aktiviteiten weer opgepept worden om in klubverband te gaan dammen of althans minimaal het dammen zelf meer en beter onder de knie te krijgen. Enkele topdammers van de Zierikzeese Damklub zetten zich een paar uur in de week in om jeugd, die meer ingewijd willen wor den, ook enthousiast te maken voor de klub. Op scholen zullen op vrij korte termijn demonstraties gegeven worden om zodoende jonge „talent jes" te vinden, die willen laten zien aan het publiek wat ze zoal aan het dambord in hun mars hebben. Op de ze manier hoopt de jubilerende ver eniging op korte termijn weer aan het ledental van 1978 te komen, toen ruim twintig aktieve dammers uit- Jcwamen voor Damklub Zierikzee. Vrijwillig Zierikzee komt nu voor het tweede jaar weer uit in de hoofdklasse, na dat daarvoor een vrijwillige degra datie werd geïnkasseerd, omdat men geen tien dammers meer bij elkaar kon krijgen. Herhaaldelijk werden slechts acht borden bezet en stond het team al voor er een zet was gedaan met 4-0 achter, hetgeen danig frustrerend werkte, zo zelfs, dat in weerwil van de situatie de gememoreerde degra datie werd aangevraagd, waardoor men in de eerste klas belandde, waar slechts met achttallen wordt gespeeld. De i^alaise duurde geluk kig niet lang én1 momenteel kan de klub weer beschikken over tien ka pabele hoofdklasse-dammers, het geen uit de behaalde suksessen blijkt. Het team speelt met een hand vol oudklubkampioenen in de hoofdklasse-kompetitie. Weliswaar zijn ze niet allemaal meer van de al lergrootste klasse, maar onmisken baar toch nog van een dergelijke ge halte, dat met sukses kan worden meegestreden om een toppositie in de hoofdklasse van de Zeeuwse Dam- bond. Om het jubileum enige luister bij te zetten tekent de zilveren Zierik zeese Damklub deze winter voor de organisatie van twee provinciale sneldamkampioenschappen. Morgen (zaterdag) staat de eerste titelstrijd op het programma. In het klubge- bouw van de jubilerende vereniging komen, verdeeld over vier klassen, ruim honderd dammers aan de bor den om elkaar te bestrijden met de ti tel Zeeuws sneldamkampioen als uit eindelijke beloning voor de besten. In de hoofdklasse-groep komen in to taal 35 deelnemers aan bod. Titelhou der Jules Gajadhar van het Bergen op Zoomse BDV start ook nu weer als de te kloppen man, maar na zijn on verwachte revolte van het vorig jaar in Aagtekerke, zal de van origine uit Suriname afkomstige speler meer dan voor honderd procent in de gaten gehouden worden en is voor menig dammer het toernooi al geslaagd als hij kan worden geklopt. Tegenstanders Als voornaamste opponenten voor de Bergen op Zoomse sneldamtopper gelden ontegenzeggelijk de drie Mid delburgse spelers Peter Schunselaar, Aric Kammeraat en Bram Goedhart. Deze laatste speler verloor het vo rig jaar zijn titel aan Gajadhar en zal alles in het werk stellen om voor de vijfde keer provinciaal sneldamkam pioen te worden. Johnny de Leeuw (damkampioen van Zeeland op nor male toeren) en Cees Rijk vertegen woordigen Damklub Goes en Johnny Pouwelse van 's-Gravenpolder is een van de grote outsiders. Natuurlijk is ook de organiserende vereniging sterk vertegenwoordigd met vier spelers in de hoofdklasse. Een van de grootste kanshebbers is ontegenzeg gelijk Anton Saman, zeker nu de titel strijd in Zierikzee wordt verspeeld. Tijdens de kampioenschappen van het vorig jaar eindigde hij als zesde. DC Zierikzee is verder van de partij met Jaap Huigens, Jan de Jonge en Jos de Wild. In de groep van eerste klassers - de grootste groep - is nauwelijks een echte favoriet aan te wijzen. De kam pioen van het vorig jaar - Adrie Pro voost van Aagtekerke - komt dit jaar uit in de hoofdklasse-groep en kan daardoor zijn titel niet prolongeren. Voor Zierikzee komen Rinus de Wild. Rinus van der Wielen, Cees van de Velde en Chris van der Wielen aan de borden. Naast deze twee groepen wordt er ook nog twee jeugdpoules gespeeld. Deze twee groepen strijden evenwel niet om een Zeeuwse titel. Dat gebeurt later in het seizoen, ook weer in Zierikzee. Dat kampioen schap krijgt dan op zijn beurt aan vulling van de sneldamkampioen schappen van Noord-Zeeland voor se nioren. In de junioren aspirantengroep komen zestien deelnemers aan bod met daarbij twee Zierikzeese spelers: Johan Rombouts en Johan Theunis en in de pupillengroep (tot 12 jaar) is hetzelfde aantal deelnemers. Het ge heel gaat om 10.00 uur van start en vanaf 13.30 uur worden de finale groepen afgewerkt. Omstreeks 17 30 uur reikt de Zierikzeese wethouder van sportzaken, de heer L. .1 van Gastei de prijzen uit. Sinds 1963 is het Nederlands Hervormd Verenigingsgebouw in Zierikzee het klubdomein van de jubilerende vereniging. Zaterdag(morgen) vinden daar ook de Zeeuwse kampioenschappen sneldammen plaats. ZIERIKZEE - Het wordt zaterdagmid dag (morgen) een drukte van jewelste in de Zierikzeese sporthal Onderdak. Tij dens door Delta Sport georganiseerde kringverenigingswedstrijden voor 10- en U-jarigen komen maar liefst 120 ploegen van zes jongens of meisjes in aktie. Het betreft hier allemaal verenigingen van de Zeeuws-Brabantse turnkring. Van de Schouwen-Duivelandse verenigingen komt Delta Sport zelf met twee meis- jesploegen, terwijl Kwiek uit Bruinisse met een meisjesploeg verschijnt en de Gymnastiekvereniging Duiveland treedt aan met een jongens- en een meisjesploeg. De meisjesgroepen zijn in sporthal Onderdak veruit het sterkst vertegenwoordigd. Van de 120 ploegen, die aan f reden zijn nr 90 van deze sexe, terwijl 30 jongensploegjev de zaak kompleteren. Delta Sport geldt bij de meisjes in de A-wedstrijd als een van de favorieten. De ploeg van Jaap Koster, bestaande uit Marieke Zwart, Janneke van Veeren, Christian van de Riet, Daphne Stam, Marielle Hordijk en Jori Goedbloed bijt om 13.00 uur het spits af op het onderdeel muziek-oefening per ploeg. Om 15.00 uur draalen de meisjesploegen van Duiveland en Kwiek op twee banen gelijktijdig en om 16.00 uur is het de beurt aan de tweede Delta Sportploeg. Deze ploeg maakt haar opwachting overigens in de C-wedstrijd. Zwaarwegend Voornaamste konkurrenten voor de eilandelijke mcis- jesgroepen zijn vrijwel zeker de ploegen van Volharding uit Goes, Astrow uit Souburg, Oranje Nassau uit Vlissin- gen, Prins Hendrik uit Breda, BTV uit Bergen op Zoom, Thor uit Sas van Gent en UDI uit Bergen op Zoom. Het Is overigens een uiterst moeilijke zaak om favorie ten aan te wijzen, want de verenigingen komen veelal met nieuwe talentjes op de proppen tijdens dergelijke wedstrijden. „De muziekoefening is overigens nog steeds onevenredig zwaarwegend in de totaalheoordeling van een dergelijke wedstrijd", vertelt Jaap Kosters. „Naast deze oefeningen draaien de deelneemsters ook nog drie individuele oefeningen, maar het resultaat van de muzick-ocfcning wordt met zes vermenigvuldigd, zodat ccn sterke ploeg op dit onderdeel danig bevoordeeld wordt boven de teams, die sterk presteren op de individu ele onderdelen". Na de muziek-oefening demonstreren dc turnstertjes ook nog hun kwaliteiten op de mini-trampoline, de lange mat en de brug. Bij de jongens, waar het zestal van Dui vo- lan om 15.30 uur moet aantreden, komen alleen vier indi viduele onderdelen aan bod: de brug, de rekstok, de lange mat en de mini-trampoline. Sterke tegenstanders zijn hier ongetwijfeld MTV'69 uit Middelburg, Astrow uit Souburg. UDI uit Bergen op Zoom, Thor uit Sas van Gent en Prins Hendrik uit Breda. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur en omstreeks 18.00 uur reikt wethouder van sportzaken, de heer L. J. van Gastel de prijzen uit in de diverse klassen. Het stnnt al» een paal boven water, dat er heel wat wordt afgeturnd, waarschijnlijk veel meer dan de buitenstaan der denkt. In tientallen verenigingen zijn vele vrijwilli gers dag in - dag uit bezig om turners- en turnsters-in-de- dnp op te leiden tot volwaardige beoefenaren van deze sport Op nevenstaande foto een van de jeugdige turners van gymnastiekvereniging Duiveland. Ook deze Ooster- landse vereniging komt zaterdag met een afvaardiging naar sporthal Onderdak om deel te nemen aan de Zebra kringverenigingswedstrijden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5