Gedeputeerde Boersma over toekomst Zeeuwse volwassenenedukatie KINDERZEGELS Westhoek in beeld op eerste expositie in pandje Weststraat Kollege brengt verzoek Vrouwencafé in de raad Meer bewegen voor ouderen in Oosterland op woensdag Jaarvergadering ZVU Middenstands vereniging houdt Sinterklaasaktie STREEKNIEUWS „Majoor" Bosshardt was op de ringdag H.V.G. te Zonnemaire STREEKNIEUWS 4 ZIERIKZEE - Woensdagavond hield Mr. J. P. Boersma, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Zeeuwse Volksuniversiteit een inleiding over het Zeeuwse beleid voor volwassenenedukatie. Hierin bracht hij duidelijk naar voren dat het al meer van belang wordt dat organi saties en instellingen die zich met volwassenenedukatie bezighouden bereid moeten zijn samen te werken. „Dat ieder zich in eigen gelederen beraadt hoe er het beste ingespeeld kan worden op deze ontwikkelingen is een goede zaak. Maar dat de orga nisaties elkaar betwisten wie wel het beste die volwassenen kan begelei den of de regelrechte konkurrentie tussen instellingen, betreur ik toch heel erg", aldus gedeputeerde. In Burgh-Haamstede BURGH-HAAMSTEDE - Evenals in vorige jaren organiseert de Middenstandsvereniging Burgh- Haamstede een Sinterklaas-aktie. Sinterklaas, vergezeld van een aan tal Zwarte Pieten, wordt in de voor middag van zaterdag 27 november in de haven van Burghsluis verwacht. De kinderen, die daar in groten ge tale worden verwacht, krijgen om 10.45 uur een verrassing. Om 11.00 uur arriveert Sinterklaas per boot en hij komt om 12.00 uur, begeleid door het Zwarte Pieten corps „Rust Roest", in Haamstede aan. Te 12.15 uur wordt Sinterklaas verwelkomd door burgemeenster J. L. Niemants- verdriet-Leenheer op de stoep van „Het oude Raadhuis". Om 13.30 uur volgt de eerste trekking van de vanaf donderdag 11 november verstrekte zegelkaarten door Sinterklaas en te 15.00 uur volgt een groot St. Niko- laasfeest in de rekreatiezaal van de Gereformeerde kerk. Hieraan werkt mee Lyda Karstens met haar poppen kast. Verder is er een filmvoorstel ling en een traktatie. Omstreeks 16.00 uur bezoekt de Sint het Rust huis Duinoord. Prijzen De aktie wordt voorgezet op zater dag 4 december met een 2e trekking van zegelkaarten door de heer L. J. Verton in café-bar De Westhoek, 's middags om 14.30 uur. De slotdag is op zaterdag 11 decem ber. 's Middags om 14.30 uur zal wet houder A. Padmos in hotel Bom de 3e trekking verrichten met o.a. de prijs van 1000,—. In de prijzen zitten ver der geldsbedragen van 750,—, 500,-. 250.-, 100,-, 50.- en 25. En dan nog 100 taarten en 100 rollades. In de bekende prijsvraag Voor de vuist weg. is een foutje geslopen in de opgave: Waar kijk je door de straat moet zijn: Waar kijk je door de staart. Als voorbeeld van goede samen werking noemde spreker de Open School, een projekt dat tot uitsteken de resultaten heeft geleid. „Want de volwassenen, de deelnemers, zijn ze ker niet gebaat bij een konkurren- tiestrijd tussen instellingen. Zij zijn gebaat bij een helder overzichtelijk veld van edukatie waarin duidelijk is wat men kan leren en bij wie men moet zijn". Projektburo Spreker herinnerde de aanwezigen aan de start van een projektburo, dat begin dit jaar door de toenmalige mi nister voor de volwassenenedukatie Van Kemenade werd ingesteld. De projektleiders van dit buro hebben de opdracht een wet op de volwasse nenedukatie voor te bereiden. „Tij dens een bezoek van beide projektlei ders in het voorjaar aan Zeeland, heb ik uitvoerig met hen van mening kunnen wisselen over de Zeeuwse si tuatie en de wensen en ideeën die bij ons leven omtrent deze zaak. De defi nitie die projektleider de heer Van Ommen hanteert voor elementaire edukatie spreekt mij zeer aan". Onder elementaire edukatie wordt verstaan: alfabetiseringswerk, edu katie voor kulturele minderheden, open school, specifieke aktiviteiten voor vrouwen zoals vos-kursussen. „Er is op dit moment maar één re gio in Zeeland die deze aktiviteiten in samenhang uitvoert en dat is de re gio Bevelanden. Door de oprichting van een edukatief centrum, waarbij alle organisaties, instellingen en per sonen zijn betrokken, wordt een ga rantie geboden voor het samen op trekken op dit terrein. Tevens heb ben de gemeenten en enorm stimule rende rol gespeeld. Basisaanbod De heer Boersma sprak de hoop uit dat in de toekomst zo'n basis-aanbod in alle delen van Zeeland kan worden gerealiseerd. „Waar het ons mogelijk is zullen wij bevorderen dat er een helder sa menhangend geheel van aktiviteiten in Zeeland vorm krijgt. Wij kunnen het echter niet alleen. Wij hebben an deren nodig, docenten, organisaties en gemeenten moeten zich mee ver antwoordelijk gaan voelen voor de volwassenenedukatie", aldus gede puteerde Boersma. Om subsidie van f 754,31 ZIERIKZEE - De Werkgroep Vrouwencafé heeft de gemeente Zierikzee ver zocht om een subsidie voor 1983 van 754,31. De meerderheid van het kollege van b en w is (nog steeds) van mening dat, gelet op de inhoud van de aktivitei ten en de daaraan verbonden kosten, de deelneemsters aan het Vrouwencafé deze kosten zelf kunnen en behoren te dragen. De meerderheid van het kolle ge stelt dan ook voor om het verzoek van het Vrouwencafé afwijzend te reage ren. Wethouder J. Groen is wel voorstander van het verstrekken van de subsi die. Het voorstel van het kollege komt donderdag 25 november tijdens de raadsvergadering van de gemeente Zierikzee aan de orde. Het begin van de vergadering staat in het teken van de gemeentebegro ting 1983. De re- en duplieken naar aanleiding van de aanbieding van de ontwerp-begroting met de bijbeho rende bijlagen, de hoofdstuksgewijze behandeling van de begroting en de vaststelling komen aan de orde. Na behandeling van een voorstel inzake het Meerjarenperspektief 1983 t/m 1986 worden de subsidievoorstellen behandeld. Subsidies Het kollege stelt voor: voorstel tot verlaging subsidie aan diverse vere nigingen en instellingen met ingang van 1983; een voorstel tot beëindi ging subsidie aan blindenbibliotheek met ingang van 1983; voorstel tot af wijzing verzoek om subsidie over 1983 van de Ned. Vereniging bescher ming voetgangers; voorstel tot afwij zing verzoek om subsidie over 1983 van de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland; voorstel tot verstrekking garantie-subsidie aan het Leger des Heils te Zierikzee voor het in stand houden van een noodopvang in 1983; voorstel tot afwijzing verzoek Stich ting Zeeuws Biologisch Museum om .een eenmalige subsidie van 600,-; voorstel tot verlaging van de subsi die over 1983 aan de Vrouwenadvies- kommissie voor de woningbouw Schouwen-Duiveland; voorstel tot het verlenen van een gemeentelijke subsidie over 1983 aan de Stichting Ziekenomroep Radio Nomen Nescio en voorstel tot subsidiëring regiona le welzijnsinstellingen en het club-en buurthuiswerk van het Leger des Heils te Zierikzee over 1983. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE UW handwerkverkoopdag In het UW-gebouw wordt woens dag 17 november een verkoping en bazar gehouden van goederen. Deze goederen zijn gemaakt door de be zoeksters van de damessociëteit en medewerksters van de UW. Gebrei de en genaaide kinderkleding, hand werken en sokken kunnen worden gekocht. Ook is er een rommel- en snuffelhoek. Belangstellenden kun nen loten kopen, waarmee mooie prijzen zijn te winnen. De opbrengst van de verkoopdag komt ten goede aan het vrijwilligsterswerk ten bate van de zieken, gehandicapten en be jaarden. Goederen kunnen nog worden inge leverd op dinsdag 16 november tus sen 13.00 en 15.00 uur. Kursus glazuren Degenen die op professionele wijze willen leren glazuren, krijgen bin nenkort die kans. Het klubhuis van het Leger des Heils nodigt namelijk een kunste naar uit die slechts in één weekend kursisten het een en ander wil vertel len over glazuren. Zo leert men bij voorbeeld het zelf samenstellen van glazuren, brandtemperaturen etc. Vakwerk dus, en wie daarin is geïn teresseerd kan kontakt opnemen met het klubhuis De Lichtboei, Zierikzee. Aanrijding Op de kruising Grachtweg Janne- wekken botsten donderdagavond twee auto's op elkaar. Automobilist J. A. L. uit Schuddebeurs zou geen voorrang hebben verleend aan de voor hem van rechts komende wa gen, bestuurd door L. uit Zierikzee. De beide wagens liepen materiële schade op. SCHARENDIJKE Kring Schouwen-Duiveland De Kring Schouwen-Duiveland van de CBTB, CPB en CPJ houdt vrijdag 19 november in de Putmeet te Scharendijke een gezamenlijke bij eenkomst. De avond wordt ingeleid door P. W. Blokland, voorzitter van de CBTB West-Nederland en N. Groot, sekretaris Goes. Zij spreken over: Hoe lang is mijn polsstok?, Hoeveel rek heb je zelf?, Niet bij brood alleen en Welzijn en welvaart op het bedrijf. Na de inleidingen volgt de diskussie. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Aankomst Sint Nikolaas Alle tekenen wijzen er op dat St. Nikolaas ook dit jaar weer z'n in tocht in Bruinisse zal houden. Hoewel de besprekingen nog niet definitief zijn, kon de organisatie, de Stichting Festiviteiten, Bruinisse, melden dat de inderhaast gemaakte plannen voor een glorieuze ont vangst in een afrondende fase zijn. Uit de besprekingen kwam zater dag 20 november, 's middags om twee uur als beste tijd uit de bus. Jan Braber hierover: „Het zou allemaal nét kunnen, 's ochtens aankomst in Zierikzee, om twaalf uur op teevee in Marken en dan om twee uur in Bru". De ka„piet"ein van de „Spanje" moet dan wel al z'n maritieme en nautische kennis aanspreken en een strak vaarschema aanhouden. Het beste zou hij de mosselroute kunnen aanhouden die de beladen mosselkot- ters volgen op hun weg naar Zeeland. Weinig belanstelling verlichtingsaktie Tijdens de dagen dat het V.V.N., af deling Bruinisse de verlichtingsaktie hield in garage Bal, is het deelne mersaantal toch ietwat teleurstel lend geweest. Leden van het V.V.N. konden bij gebr. Bal hun verlichting gratis laten testen, geen overdadige luxe gezien de negatieve uitkomsten van een lan delijk onderzoek. In de garage meld den zich 28 chauffeurs voor het on derzoek van hun auto waarvan er 11 werden goedgekeurd, ver boven het landelijk gemiddelde. D. de Rijke, bestuurslid van het V.V.N. over de aktie: „Het is uiteraard jammer van de geringe belangstelling maar de aktie had ook een lichte, zijde, een hoog percentage goedgekeurde auto's en 8 nieuwe leden erbij". Diefstal Van de heer van G. uit Bruinisse werden tien accu's gestolen. De eige naar kon nog net het nummer note ren van de auto waarmee de dader wegreed. De rijkspolitie kon zodoen de spoedig de dader J. van P. uit Zie rikzee aanhouden. Een serie wenskaarten uit de kollektie kinderpostzegelaktie. ZIERIKZEE - In de hal van het postkantoor te Zierikzee staat vanaf dinsdag 16 november een ver koopstand van het plaatselijk comité voor kinderpostzegels. De zegels kennen dit jaar als thema „Kind en dier". Kopers kunnen terecht aan de loketten en bij de verkoopstand. Be halve postzegels kunnen ook wens kaarten worden gekocht. Deze op brengst komt ten goede aan voorzie ningen voor kinderen, die extra zorg nodig hebben. De stand is open voor het publiek van dinsdag 16 november tot en met vrijdag 26 november. Tot en met de 19e zijn de verkoopuren: 09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.30 uur. Van 22 novmber tot en met 26 novem ber zijn de verkoopuren 09.00 - 12.00 uur. Vanaf maandag 6 december tot en met donderdag 30 december zijn de verkoopuren 09.00 - 12.00 en 13.30 - 16.30 uur. ZONNEMAIRE - De jaarlijkse Ringdag van de Hervormde Vrou wengroepen op Schouwen-Duiveland werd dit jaar te Zonnemaire gehou den op dinsdag 9 november, in het verenigingsgebouw. Ongeveer 140 dames woonden deze dag bij. De och tendvergadering werd geopend door de ringpresidente, mevrouw Tee- kens, die haar blijdschap uitsprak over de goede opkomst deze dag. Een hartelijk welkom sprak ze in het bijzonder uit aan de gasten. Dat waren mevrouw Slabbekoorn als burgemeestersvrouw, mevrouw Mei jer van het provinciaal bestuur, me vrouw Dijkstra en Kolonel A. M. Bosshardt, beiden van het Leger des Heils. De kolonel zou in de ochtend vergadering een lezing houden over het werk van het Leger des Heils. Ontroerend Na de opening hield mevrouw Tee- kens de meditatie die als titel droeg: „Zie toe, dat niemand u verleide...". Kolonel Bosshardt, beter bekend als „Majoor" Bosshardt vertelde op zeer boeiende en vaak ontroerende wijze van het werk, en héér werk bij het „leger". Hierop volgde een geani meerd gesprek tussen de dames en de Majoor. Omdat Majoor Bosshardt die dag nog twee lezingen te verzorgen had, moest zij om twaalf uur de vergade ring verlaten. Een hartelijk dan kwoord, een boeket bloemen, een en veloppe met inhoud en een daverend applaus begeleidde haar toen zij ver trok. Inmiddels was ook de plaatselijke predikant ds. Schneider gearriveerd, die warm werd begroet. Er volgde een verloting met leuke prijzen. Ds. Schneider sloot de morgenvergade ring af met dankgebed en vroeg een zegen over de maaltijd. Film In de middagvergadering werd een bijna twee uur durende film ver toond die als titel droeg: „Joni, ge- handikapt, maar toch stralend van levensvreugde". Deze ringdag werd besloten met een dankwoord van mevrouw Tee- kens aan vooral de Vrouwengroep van Zonnemaire die voor zo'n goede ontvangst zorgde en aan de beheer der en zijn vrouw van het vereni gingsgebouw van Zonnemaire. Ook mevrouw Van der Veer die de ze dag voor de muzikale begeleiding zorgde, werd met een bloemetje har telijk dank gezegd. Mevrouw Tee- kens ontving van het ringbestuur voor het werk dat zij voor deze dag verrichtte ook een mooi boeket. Met het zingen van „Eens als de ba zuinen klinken" was er een einde ge komen aan deze dag waarop de vrou wen van de H.V.G. een goede ont moeting met elkaar mochten hebben. KERKWERVE NCVB De NCVB, afdeling Kerkwerve houdt woensdag 17 november haar maandelijkse ledenvergadering. Na het huishoudelijke gedeelte spreekt mevr. M. Hack-Engel uit Burgh- Haamstede over het thema -„Vrouw en vrijwilligerswerk". Voor tijd: zie agenda. Voorlichtingsbijeenkomst OOSTERLAND Donderdagmid dag werd in het dorpshuis „Ooster hof" aan de St. Joostdijk, een voor lichtingsbijeenkomst gehouden over het onderwerp: „Meer Bewegen voor Ouderen". De consulent van Meer Bewegen voor Ouderen, de heer J. Eversdijk, vertelde op deze bijeen komst (die tegelijk gehouden werd met de bejaardenbijeenkomst onder leiding van de presidente van de soos, mevrouw E. J. Poelman-van Leeuwen) over het nut van de gym nastieklessen voor bejaarden, mede aan de hand van een video-film. De film wos opgenomen in ver scheidene Zeeuwse plaatsen, waaronder Wilhelminadorp, Wol- phaartsdijk, 's-Gravenpolder etc. Ze gaf een duidelijk beeld van het hoe en waarom van bcjaardengym- nastiek en hoe nuttig deze tak van sport is voor ouderen. Hoofdzaak is volgens de heer Eversdijk de ontspanning en het ple zier dat hierdoor aan de bejaarden geboden wordt. Er wordt veel ge bruik gemaakt van ballen en stok ken, werpringen etc. Na do vertoning van de film werden onder leiding van de heer Eversdijk nog enige lessen gedemonstreerd. Woensdags De lessen worden in Oosterland ge houden in het dorpshuis „Oostof- hof". elke woensdagochtend van 9.1& tot 10.15 uur. Leidster is mevrouw A. Doeleman uit Zierikzee. De weke lijkse lessen vinden plaats van sep tember tot en met juni en de kosten bedragen 1,— per les. Voor inlich tingen kan men zich wenden tot de wijkverpleegkundige, mevrouw Van der Velde. tel. 01114-1273 of bij de consulent van „Meer Bewegen voor Ouderen", tel. 01100-15892. Men kan ook vrijblijvend eens een praktisrhe les bijwonen. Wegens het ontbreken van een muziekinstrument op deze middag, werden de liederen bij de gymoofeningen maar gezongen. Na afloop van deze causerie werd de middag onder het genot van een kop je thee en koffie op de gewone wijze voortgezet met spelletjes en dergelij ke. Een doorkijk)? uit het pandje, met op de achtergrond de Ned. Herv. kerk van Haamstede HAAMSTEDE - Het plan van de gemeente Westerschouwen om van het prachtige pandje aan de Weststraat 18 te Haamstede een expositieruimte te maken, zal binnekort worden verwezenlijkt. Momenteel wordt het gebouwtje fraai opgeknapt, verbouwd en geschilderd en waarschijnlijk vrijdag 17 de cember zal het als expositieruimte worden geopend. De gemeente heeft er bijna 50.000,— voor over gehad om het pand aan te passen aan de omgeving. Terras Het pandje: van bewaarschool, post kantoor, mortuarium naar expositie ruimte. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Aan de achterkant werd een klein terras gekreëerd (met een prachtig uitzicht op het slot) waar in de zomer maanden wat gedronken kan wor den. Het projekt heeft absoluut geen kommerciële doelstelling, maar dient meer om regionale kunst in de belangstelling te krijgen. Voorzitter van het voorlopig stichtingsbestuur de heer J. Deïst vertelde desgevraagd dat de eerste expositie gericht zal zijn op de gemeente Westerschou wen. Kunst dus, die betrekking heeft op Renesse, Noord wel le, Seroosker- ke, Westenschouwen, Burghsluis en Burgh-Haamstede.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4