Welzijnskommissie bekeek met kritisch oog de subsidies m f I" Middenstandsvereniging van Renesse wil meer promotie voor het voor- en naseizoen Muzikale broers Van der Maas treden met concert naar buiten Sociaal-kulturele aktiviteiten in Duiveland Koncert Zierikzees Kamerkoor „DIERENWINKEL" IN BRU HEEFT NIEUWE EIGENAAR Zaterdag 20 november in Oosterhof" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 12 november 1982 Nr. 23218 3 NIEUWERKERK - Met een kritisch oog boog de wel zijnskommissie van de gemeente Duiveland zich dinsda gavond over het concept-programma sociaal-kulturele aktiviteiten in 1983. De kommissie ging ervan uit, dat in deze tijd van bezuinigingen niet alle subsidies, die in het verleden werden verstrekt, zonder meer gehandhaafd kunnen worden. De prioriteiten dienen volgens de leden van de welzijnskommissie gelegd te worden bij de instel lingen en verenigingen in de gemeente Duiveland zelf. Financiële bijdragen aan buiten de gemeente werkzame instellingen e.d. moeten in de eerste plaats eens nauw keurig worden bekeken. Met deze uitgangspunten werd het sociaal-kultureel programma 1983 dan ook doorgewerkt. IVeizijnsamb- tenaar de heer J. P. v. d. Laan liehtte toe, dat ten gevolge van de kortingen op de rijkbijdrage de subsidies aan de regionale instellingen voor een be paald percentage werden gekort. Eén en ander geschiedde na overleg met de regionale portefeuillehouders welzijn en in overleg met betrokken instellingen. Voor de Stichting Jeugd Schou- wen-Duiveland betekent dit een kor tingsbedrag van 6.300,- op organisatie- en aktiviteitskosten. De kosten van het subsidie-aandeel van de gemeente Duiveland komen op 18.051,75 aan de Stichting Jeugd (d.i. 3,39 per inwoner). Een subsidieverzoek van de Scou tinggroep Duiveland werd aangehou den tot nadere informatie zal zijn in gewonnen over de ingediende begro ting. De kommissie had moeite met het feit dat een huurbedrag van 800,- werd opgevoerd, terwijl dit in werkelijkheid slechts 400,- is. Een verzoek om intensiever gebruik van het club-lokaal was ook niet bij de gemeente binnen gekomen. Diskussie opbouwwerk De waardering voor het werk van het C.J.V.-kamp Renesse bleef bin nen de welzijnskommissie bestaan, maar geadviseerd werd wel voor 1983 een streep te halen door een sub sidie van 532,50. In de bijdrage aan de Stichting Sa menlevingsopbouw Schouwen-Dui- veland zal een korting van 49c 0,17 per inwoner) worden doorgevoerd. De gemeentelijke subsidie van Dui veland zal in totaal 22.265,- bedra gen in 1983. Bij de bespreking van dit ontspon zich een levendige diskussie over het funktioneren van de Stich ting Samenlevingsopbouw in deze re gio. Wethouder A. L. Bakker, voor zitter v%n de wel?ijnskorpmissie was van mening dat Duiveland weinig van dien heeft met deze Stichting". Hij konstateerde, dat men in deze gemeente praktisch niks merkt van het opbouwwerk. ,,Je weet ook niet precies waar zo'n opbouwwerker mee bezig is", aldus de voorzitter. Kommissielid de heer M. K. Ro- meijn plaatste vraagtekens bij het feit, dat het opbouwwerk de gemeen te Duiveland 22.365,- kost. ,,Is het ons dat waard, misschien is er aan dat bedrag een nuttiger effekt te ge ven". aldus de heer Romeijn. Vol gens hem draaide het bij de diskussie over het wel of niet instand houden van deze stichting vooral om de vraag of men wel of geen geloof heeft in het nut van opbouwwerk in deze regio. Voorwaarde Mevrouw A. C. Hoogendoorn- Herfkens herinnerde aan het raads besluit van de gemeente Duiveland, dat een duidelijke voorwaarde in hield: eerst de nieuwe opbouwwer ker de kans geven enige tijd te funk tioneren en pas dan ja of nee zeggen over het voortbestaan van de Stich ting. Duiveland nam daarmee een af wijkend standpunt in, in vergelij king met de overige gemeenten in de regio, die aile zonder enkeie voor waarde besloten tot opheffing van de Stichting Samenlevingsopbouw met ingang van 1 januari 1984. Kommissieiid de heer C. Struijk merkte op „helemaal niks gezien te hebben van de Stichting Samenle vingsopbouw". „Dat is ook het kriterium niet", al dus een reaktie van koördinerend welzijnsambtenaar de heer G. C. Groenleer, die erop wees dat een groot deel van het welzijnswerk nou eenmaal achter de schermen plaats vindt. Niet erg te spreken toonde de voor zitter zich over de Culturele Vereni ging Ouwerkerk. Deze vereniging ontvangt een jaarlijkse subsidie van 100,- maar moet uiteraard wel vol doen aan de voorwaarde tijdig een begroting in te dienen. Aan die voor waarde was, ondanks herhaald ver zoek. niet voldaan. De heer Romeijn bleek zwaar ie tillen aan deze nala tigheid en sprak over „ontzettend stom". Ook de heer J. A. Schiettekat- te stoorde zich aan dit feit en stelde voor die 100,- subsidie dan maar niet te verlenen. „Nieuw Leven" ook niet „Dat schept wel precedenten", waarschuwde de voorzitter, want niet alleen de Culturele Vereniging bleek de begroting niet te hebben in gediend ook Ouwerkerks muziekve reniging „Nieuw-Leven" verzuimde tijdig een begroting in te dienen. In het geval van de muziekvereniging ging het overigens om een aanzien lijk grotere financiële bijdrage, t.w. in totaal 5.459,-. Besloten werd dit keer nog maar met de hand over het hart te strijken, maar beide vereni gingen toch nogeens duidelijk op hun verplichtingen te wijzen. Een „gepe perde brief" werd in het vooruitzicht gesteld. De heer Romeijn liet desge vraagd weten, dat de onlangs in Ou werkerk opgerichte jeugdsoos goed funktioneert onder supervisie van de Culturele Vereniging. De welzijnskommissie adviseerde de subsidie aan de A.N.B.O.- afdelingen in Duiveland, die hier ei genlijk op dezelfde wijze funktione ren als de bejaardensozen, een zelfde subsidie 400,-) te verstrekken als de bejaardensociëteiten. Als voor waarde werd wel gesteld, dat beide groeperingen gebruik moeten maken van aangeschafte attributen als bij voorbeeld een biljart. Voor het projekt „Tafeltje-Dek-je" wordt een bedrag van 7.500,- in 1983 geraamd. Inmiddels is gebleken, dat de capaciteit van dit projekt uitge breid dient te worden. De keuken van rusthuis „In 'i Opper" kan de hoeveelheid maaltijden niet geheel meer verzorgen. De voorzitter zegde toe zich persoonlijk met deze zaak te gaan bezighouden. Funktionaris van de Stichting Welzijn Ouderen de heer R. v. d. Weide verzocht vanaf de pu blieke tribune bij dit onderzoek be trokken te worden. Die toezegging kreeg hij. V ormingscentr um Vier van de zeven kommissieleden adviseerden de subsidie van 3,- per dag per deelnemer uit de gemeente voor Vormingscentrum Hedenesse te Cadzand te schrappen. Er werd een bedrag van 300,- voor 1983 ge raamd. Geen enkele moeite had de kommissie met de gemeentelijke bij drage van 38.628,- aan de Stichting Zeeuwse Muziekschool. Verder ging men ook akkoord met het optrekken van de bijdrage aan de zangverenigingen in de gemeente Duiveland. Wethouder Bakker was van me ning, dat een verhoging van deze sub sidie reëel was in vergelijking met de bijdragen, die aan de plaatselijke muziekverenigingen worden ver strekt (op grond van de zogenaamde SONMO-normen). Hij stelde voor i.p.v. 500,- in 1983 1.000,- per zangvereniging te verstrekken. De heer Schiettekatte pleitte voor het hanteren van percentages, zodat er direkt normen voor de toekomst worden vastgelegd. Na enige diskus sie werden die percentages bepaald op 30c/r van de kosten van een diri gent en 15% van de overige kosten. Met dit advies kon de hele kommis sie zich verenigen. Drumband „Vierbannen" De heer G. J. La Grand informeer de naar de mogelijkheid de muzie kinstrumenten van de inmiddels op geheven drumband „De Vier Ban nen" door te laten stromen naar mu ziekvereniging „Oefening en Uit spanning". De heer Schiettekatte drong in dit verband aan op voorzich tigheid, omdat de leden van genoem de drumband in het verleden heel wat zelfwerkzaamheid hadden be tracht. De voorzitter zegde toe een en ander nader te onderzoeken. Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Hoogendoorn betreffende het rekreatief zwemmen in ,,Dol- Fijn" deelde de voorzitter mede, dat van een groepje oudere dames in Sir- jansland een verzoek is binnen.geko- men de mogelijkheid te bieden van een uurtje prettig zwemmen. Het verzoek werd geformuleerd in sa menwerking met de Stichting Wel zijn Ouderen. De kommissie bracht verder een positief advies uit ten aanzien van het voorstel tot subsidiëring van drie maatschappelijke instellingen, te weten: Telefonische Hulpdienst, Stichting Jeugd en Gezin en het Ge- handikapten Advies Bureau. Inmiddels is bekend geworden, dat de provincie de subsidiëring van de FIOM en de Centrale Pleeggezinnen volledig wil gaan overnemen. Als nieuwe vertegenwoordigster van de welzijnskommissie Duive land in de I.C.R.P. (de regionale wel zijnskommissie) werd mevrouw Hoogendoorn aangewezen, de heer W. Stouten werd benoemd als plaats vervanger. Tijdens de rondvraag drong de heer Romeijn erop aan, dat instellingen en verenigingen, die subsidie ontvan gen niet alleen begrotingen indienen, maar ook aan het eind van een jaar rekening en verantwoording afleg gen. De heer Van der Laan wees erop, dat dit inmiddels in de subsidieve rordening is opgenomen. Aanbod C.R.M. Mevrouw Hoogendoorn merkte op, dat in het programma van sociaal- kulturele aktiviteiten voor 1983 geen post is opgenomen voor het ongeor ganiseerde jeugdwerk. Zij drong er op aan deze materie binnen afzienba re tijd toch eens in de welzijnskom missie te bespreken. Verder infor meerde zij naar het standpunt een aanbod van c.r.m. af te wijzen betref fende één formatieplaats plus 16.000,- apparaatskosten ter be schikking te stellen van de Stichting Welzijn Ouderen. „Waar is dit besluit genomen, dit aanbod af te wijzen?", wilde mevrouw Hoogendoorn weten. De voorzitter antwoordde, dat de kolleges van b. en w. in de diverse ge meenten van inening waren, dat ge noemde Stichting het voorlopig wel met één funktionaris af kan. Verder speelde bij deze beslissing de vraag mee wat er moet gebeuren als het rijk plotseling besluit de rege ling op te heffen. Mevrouw Hoogen doorn toonde zich niet zeer voldaan met dit antwoord. „Elke arbeids plaats is er één en je kunt een C.A.O op jaarbasis afsluiten", was haar me ning. Welzijnskoepel Een vraag betreffende de stand van zaken met de zogenaamde welzijns koepel werd vanaf de publieke tribu ne beantwoord door de heer Van dei- Weide. Hij liet weten, dat inmiddels is komen vast te staan, dat het sa mengaan van de drie welzijnsinstel- lingen (Jeugd, Ouderen en Samenle vingsopbouw) aanzienlijk meer zal kosten dan thans het geval is. De vraag spitst zich nu alleen toe op het punt huisvesting. Met de wethouder van volkshuisvesting in Zierikzee heeft inmiddels overleg plaatsgehad en het wachten is dan ook op een reaktie van de gemeente Zierikzee. ZIERIKZEE - Het Zierikzees Ka merkoor geeft zaterdag 27 november in de R.K.-kerk een koncert met me dewerking van het Lasagna- ensemble onder leiding van Myra van Groenendael. De solisten zijn: Liesbeth Franken (alt), Myra van Groenendael (viool). Ellen Klatter (viool), Mientje Bliek (blokfluit) en Han Leenderts (dwars fluit). De Basso Continuo worden bespeeld door Jopje Hekking (ciave- cimbel) en Hans Hekking (cello). De dirigente is Riet van den Dungen. Het programma is: Psalm 100 (H. Schütz), Drie liederen (H. Distier), Drie madrigalen (O. Gibbons en Th. Morley), La Mascarade de Versailles (J. B. Lully), Concert in e-klein (G. Ph. Telemann), Exsultent caeli (Cl. Monteverdi) en Beatus Vir (Cl. Mon teverdi). I 1 •tmmir'i liltUINISSE - Woensdagmiddag deed Henk van Klinken de deuren van zijn nieuwe winkel open en meteen al bleek dal deze voorziet in de „keiharde behoeftezoals Henk het zegt: de winkel stroomde vol met klanten. Het betreft hier een gespecialiseerde winkel in dierenbeno digdheden, aan de Korte Ring. Henk van Klinken is Nieuw er kerker, maar geen onbekende in Bru: hij komt er met zijn winkelwagen. Als zodanig kent hij zijn klanten al (en omgekeerd ook). Die winkelwagen blijft overigens rij den. De permanente winkel wordt samen beheerd, met Bianca Vreugdenhil, zijn toekomstige echtgenote. Voorheen was er in dit pand ook al een dergelijke winkel (van Van de Graaf) maar die is er mee opgehouden om persoonlijke redenen. Henk en Bianca hebben dus weinig aan de inrichting hoeven te veranderen, en wat er nog moest gebeuren hebben ze zelf gedaan. In de winkel het vertrouwde geurtje van dierenvoedsel. dat in elke verpakking aanwezig is, desgewenst ook los, per kilo. Verder een paar kanaries en zebravinken, een persoonlijke hobby van Henk. ,,Van de verkoop van vogels moet ik het niet hebben", vertelt hij, ,,in Bruinisse is een zeer aktieve vereniging van vogelliefhebbers. Wie een kanarie wil hebben gaat daar wel naar toe". De omzet van de winkel moet dus komen van dierenvoeders, speciale dierenvoe- ders, die niet in elke winkel te koop is. Verder verkopen Henk en Bi anca de gebruikelijke accessoires, zoals manden, bakken en kooien. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE - In Renesse werd deze weekde najaarsver gadering gehouden van de middenstandsvereniging. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter, de heer A. Verseput. Hij deelde mee dat het bestuur er thans als volgt uit ziet: voorziter A. Verseput, sekretaris W. D. Hoogerhuis en penningmeester L. Lemsoms en verder de heeren W. Kooman en M. Verseput. Als nieuw hebben zich aangemeld de heren C. Hoogerhuis, G. Laagland en C. Beije, terwijl de heer J. O. Reehorst zijn lidmaatschap heeft opgezegd. In zijn openingswoord merkte de voorzitter verder op dat men als mid denstand in het algemeen kan terugzien op een goed seizoen. Juli was echt uit stekend, augustus daarentegen viel iets tegen. Na zijn openingswoord bracht de heer Verseput, die in zijn funktie als voorzitter van de middenstands vereniging deze vereniging vertegen woordigt in de kommissie Midden- en Kleinbedrijf, verslag uit over de zaken die binnen deze kommissie aan de orde zijn gekomen. Aangaande de nieuwe Winkelsluitingswet deelde hij mee dat men daarmee best ak koord kan gaan. Binnen de kommissie was gespro ken over het feit dat iedere vrijdag een wagen met groenten en fruit door Renesse reed. Omdat in dit dorps drie winkels zijn waar groenten en fruit verkocht wordt, vond men dit niet reëel. Tevens werd er op gewe zen dat het dorpshuis herhaalde ma len als verkoopunt is gebruikt. Diefstallen Na het verslag over de kommissie Midden- en Kleinbedrijf werd op de vergadering verontrusting uit gesproken over het toenemend aan tal Winkeldiefstallen. Men vroeg zich af wat de juiste manier van handelen is en de mogelijkheid werd naar vo ren gebracht om een avond te organi seren met iemand van de politie om voorlichting over dit onderwerp te geven. Er werd tijdens de vergadering gesteld, dat deze zomer is gebleken dat het dikwijls lang duurt eer de po litie aanwezig is, waardoor de ver houding tussen de politie en de on dernemers niet optimaal is. Dit jaar heeft winkelweekkommis sie van de middenstandsvereniging voor de eerste maal wat aktiviteiten ontplooid in de herfstvakantie. De gevoerde akties zijn goed aangesla gen en men hoopt omstreeks Pasen een dergelijk aktie nog eens te herha len. De heer F. Gilijamse gaf vervol gens een overzicht van de plannen voor de Sinterklaas weken. Ook werd medegedeeld dat de heer F. Gilijamse aan de evenementen kommissie van de V.V.V. is toege voegd. De heer L. Lemsom en C. W. Veerhoek hebben zitting genomen in de kommissie voor de herziening van de kontributie V.V.V. Onbegrijpelijk vond men het, dat de gemeente nog steeds geen toestem ming geeft om de jaarlijkse wieler ronde door het dorp te laten rijden. Te meer daar dit op andere plaatsen in Nederland wel kan. Ook werd uitvoerig gesproken over de jaarlijkse kermis. Dit jaar stond de kermis op twee verschillen de plaatsen te Renesse opgesteld. Men was van mening dat dat een ver keerde oplossing is. En, hoewel twee leden daar tegen zijn, was men toch in meerderheid van mening dat de kermis op het dorpsplein moet worden gehouden, omdat men eenvoudig vindt dat de kermis er bij hoort. Een der aanwezigen bracht naar voren dat men, ondanks het feit dat de V.V.V. een vooruitstrevende eve nementenkommissie heeft, toch wat meer moet toewerken naar toeristen- dagen. Hij achtte dat noodzakelijk, omdat steeds meer plaatsen op Schouwen-Duiveland die richting uitgaan. Meer reklame Ook werd naar voren gebracht dat er meer moet worden gedaan aan de promotie van voor- en na-seizoen. Vooral in juni, als alle ondernemers voor het seizoen gereed staan, zou wat meer drukte erg welkom zijn. Spreker was van mening dat Renesse alles te bieden heeft natuur, bos, strand en zee, maar ook gelegenheid tot de beoefening van sporten als bowling, paardrijden, zwemmen en tennissen. Hij dacht dat het met wat meer reklame en bijvoorbeeld arran gementen met lente-aanbiedingen mogelijk moest zijn wat te bereiken. Nadat alle agendapunten op een prettige manier waren besproken, sloot de voorzitter de geanimeerde vergadering. OOSTERLAND - Het belooft zaterdagavond 20 no vember in dorpshuis „Oosterhof" te Oostcrland een bij zonder concert te worden onder vigeur van de gebroeders Hans en Kees van der Maas. Beide jongens studeren aan het Conservatorium in Rotterdam en besloten nu eens in de eigen woonplaats muzikaal naar buiten te treden. ZIERIKZEE - We kunnen er niet aan ontkomen, de winter komt er binnenkort aan. Onze fotograaf moest daaraan denken, toen hij deze enigszins beknotte boom met een jasje aan zng (Foto Zierikzeesche Nieuwsbode) Naast hun studie houden Hans en Kees zich in hun vrije tijd bezig met muziek. Hun belangstelling blijkt op dat gebied wel wat uiteen te lopen en het ziet er dan ook naar uit, dat het een gevarieerd concert gaat worden op 20 november in ..Oosterhof". Hans is sinds vorig jaar dirigent van een accordeonorkest in Delft en Kees is enkele maanden geleden gestart met een dixielandband in Oosterland. I>e accordeonvereniging „Anima- to" beslaat uit twee orkosten. het A- orkest en het B-orkest, waar de muzi kanten afhankelijk van hun niveau aan deelnemen. Het uit 15 leden bestaande A-orkest komt in Ooster land optreden. Nog niet kompleet De Dixieland-formatie noemt zich de ..Tansan Broozie-band". Deze for matie is eigenlijk nog niet kompleet. Het bleek tot nu toe erg moeilijk te zijn een banjoïst te vinden. Inmid dels is er toch zicht op, dat iemand deze plaats in de „Tansan Broozie- band" binnenkort zal gaan innemen. De groep bestaat uit Jaap Knuist, Dreischor (trompet); Kees van der Maas, Oosterland (trombone); Fran klin Schieman. Ouwerkerk (klari net); Jan de Bil. Bruinisse (bas) en Marcel van Dijke, Oosterland (drums). Het concert in Oosterland zal beslaan uit twer optredens van beide groepen voor en na de pauze. Het pro gramma van „Animato" bestaat on dermeer uit een „Festliche Ouvertu re" van Adolf Gotz. „Tirolrr llolz- hackcr Bub'n van J. F. Wagner, „Burleske" van Ludwig Klelsch en „The Liberty Bell van John Philip Sousa in een arrangement van Hans van der Maas. De „Tansan Broozie-Band" bete kent onder meer voor een „anonieme compositie uit de 2Öc eeuu" in oen arrangement van Kees van der Maas; „Moonlight Serenade" van Glean Miller; Blueberry Hill" van Fats Domino en de Beatles-kraker ..Get Back", beide in een arrangement van Kees van der Maas Het concert begin! om acht uur 's avonds, ter bestrijding van de on kosten zal een bescheiden toe gangsprijs worden geheven.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3