Zware aanslag' op Israëlisch leger- hoofdkwartier in Zuid-Libanon „'Gewone tarief' eigenlijk te milde straf voor O osterlandse automobilist Zeker vijftig doden Coalitiekabinet van Italië gevallen Schwietert: „Stom geweest, wegwezen" Ruimteveer gelanceerd Reagan hoopt op betere betrekkingen met Kremlin Reakties op op dood van Brezjnjev AGENDA Kantonrechter: WEEKEINDE. ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK installatiebedrijf DEURL0OB.V. Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 JERUZALEM/BEIROET - De aanslag op het hoofd kwartier van het Israëlische leger in de Zuid-Libanese havenstad Tyrus heeft donderdag aan zeker vijftig men sen het leven gekost, zo heeft het Falangistische radi ostation „De stem van Libanon" meegedeeld. De Israëli sche staatsradio deelde alleen mee dat er minstens veer tig gewonden waren. In een boodschap aan het Franse persbureau AFP stelde ,,De Organisatie van de gewapende strijd" zich verantwoordelijk voor de aktie. Deze tot nog toe onbekende groep stelde meer aanslagen in het vooruitzicht teneinde Israël te dwingen zich uit Libanon terug te trekken. De organisatie die zich aansprake lijk stelde voor de aktie, zei verder dat ,,de gewapende strijd het enige middel is om het Israëlische kanker gezwel uit het hart van onze natie te snijden". De aanslag is de ergste sinds het vertrek van de Palestijnse guerrillastrijder uit Libanon eind au gustus en het verzet in Israël tegen een langdurig verblijf van zijn troe pen in Libanon kunnen aanwakke ren. DEN HAAG - Het wereldvakver bond voor onderwijzens personeel steunt de akties van de katholieke onderwijs vakorganisatie (KOV). Het vakverbond zegt onder mer dat de manier waarop de Nederlandse re gering te werk gaat, in strijd is met conventies van de internationale ar beidsorganisatie en met Europees so ciaal handvest van de Raad van Eu ropa. MAASTRICHT - Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in ant woord op opmerkingen vanuit pro vinciale staten tijdens de behande ling van de begroting gesteld, dat het vliegveld Beek absoluut geen mili taire funktie heeft. Aktiegroepen, die zich keren tegen de wat ze noe men grootschalige militarisering van Limburg hebben dit gesteld. De aanslag gebeurde met een „au tobom" die even na zeven uur plaat selijke tijd afging. De man die de au to het terein op reed, zou bij de aktie zelf gedood zijn. De kracht van de ex plosie was zo zwaar dat het acht ver diepingen hoge gebouw volledig in de puin werd gelegd, aldus de Israëli sche legerradio. Na de explosie brak er brand uit die naar belendende pan den oversloeg. Van de naar schatting tientallen gewonden werden er ca. veertig met helikopters naar zieken huizen in de Noordisraëlische plaat sen Haifa en Naharya gebracht. ROME - Het kabinet van premier Giovanni Spadolini van Italië, een coalitie van vijf partijen, is donder dag afgetreden na een zeer belangrij ke ministerraadsvergadering waarop een grote kloof over de eko- nomische politiek niet had kunnen worden overbrugd. De val van de regering werd mee gedeeld door minister van openbare werken Franco Nicolazzi, bij het ver laten van de vergadering. De val van Italië's 42e na-oorlogse kabinet, gekenmerkt door voortdu rend geruzie tussen zijn twee belan grijkste coalitiegenoten christen democraten en socialisten en sinds kort persoonlijk gekrakeel tussen de christendemocratische minister van de Thesaurie en de socialistische van financiën, was de tweede in nog geen vier maanden. Het eerste kabinet van de republi kein Spadolini, dat dertien maanden aan het bewind was^trad in augustus af, maar werd een maand later vol strekt ongewijzigd geïnstalleerd. HILVERSUM - „Ik heb twee pote fouten gemaakt. De heb te snel ja ge zegd op het verzoek om staatssekre- taris van defensie te worden. En ik heb de interne en externe tegenstand tegen mijn benoeming schromelijk onderschat. Op defensie hadden ze lievere iemand anders gezien". Dit heeft de afgetreden staatsse- kretaris van defensie, Charl Schwie tert, donderdagavond gezegd. Schwietert ze 's nachts te zijn ge beld door V.V.D.-fraktieleider Nij- pels met de vraag of hij staatssekre- taris van defensie wilde worden, toen was gebleken dat een benoe ming van de WD-er Ploeg bij de de- fensietop op grote bezwaren stuitte. „Ik kon er niet over nadenken. Ik moest ja of nee zeggen", aldus Schwietert. Beschadiging politiek Hij verklaarde deze hele affaire niet als een beschadiging van de poli tiek te zien. „Dat was het geweest als ik was aangebleven. Na een week ben ik tot de konklusie gekomen dat ik me heb vergist. Ik heb gedacht: stom geweest, wegwezen". Hij zei dat hij zo snel mogelijk weer aan de slag wil, „omdat het tegenover de gemeenschap niet fair is om twee jaar van het wachtgeld te leven". Waar weet hij nog niet, „maar ik ben goed in de journalis tiek". Aanbiedingen uit die hoek heeft hij nog niet gehad. TILBURG - De gemeente Tilburg gaat tot en met 1986 36,7 miljoen gul den bezuinigen. Daardoor komen de komende vier jaar ongeveer 200 ar beidsplaatsen te vervallen. Voorals nog worden geen gedwongen ontsla gen in het vooruitzicht gesteld. De bezuinigingen zijn nodig om in 1986 de begroting sluitend te maken. AMSTERDAM - Tussen de afdeling Amsterdam van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) en de hoofdstedelijke wethouder voor onderwijs, G. J. Wolffensper- ger, is een konflikt ontstaan over de registratie van leerkrachten die vol gende week aan de onderwijsstaking zullen deelnemen. NAIROBI Onder de talrijke Rwandese vluchtelingen die probe ren Oeganda te verlaten, hebben er zeker 35 zelfmoord gepleegd nadat zij langdurig zonder voedsel hadden ge wacht op toelating tot Rwanda. Dit heeft een funktionaris van de hoge kommissie voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties dinsdag in Nairobi verklaard. Het gebouw vormde het onderko men van onder meer de militaire po litie, de grensbewaking en de militai re verbindingsdienst van Israël. Er waren bovendien Palestijnse gevan genen die met Israëlische militairen op het moment van de explosie lagen te slapen. Daaruit meenden Israëli sche soldaten t§r plekke op te maken dat er zeker 200 doden en gewonden zijn. Toegangswegen afgegrendeld Alle toegangswegen tot Tyrus wer den onmiddellijk na de aanslag afge grendeld, werd de weg tussen Tel Aviv en Beiroet gesloten en werd de grens tussen Israël en Libanon geslo ten. Volgens mensen die in Beiroet aankwamen, is in Tyrus verder een uitgaansverbod ingesteld en zijn zoe- kakties gaande. Er zouden 500 men sen opgepakt. Volgens de Falangistische radio die reizigers uit de stad citeerde, bracht de „autobom" de ondergronds opgeslagen munitie tot ontploffing waardoor het gebouw volledig in stortte. Een hoge Israëlische officier, kolonel Said Charaf, was een van de doden, naast Libanese en Palestijnse burgers die omkwamen, aldus de rechtse zender. Reizigers meldden bovendien dat de chef van de Israëli sche inlichtingendienst en Israëls mi litaire gouveneur in Tyrus onder de doden waren. CAPE CANAVERAL - Het Ameri kaanse ruimteveer „Columbia" is donderdagmiddag volgens plan om 13.19 uur .{Ned. tijd) gelanceerd vanaf de lanëeérbasis Cape Canaveral. Het is de eerste commarciële vlucht met het ruimteveer. Aan boord be vinden zich vier astronauten, dit in tegenstelling tot de vorige vier vluchten, toen de bemanning uit twee astronauten bestond. Met het ruimteveer worden een Amerikaanse en een Canadese communicatiesatel liet meegevoerd, die in een baan om de aarde zullen worden gebracht. Het ruimteveer keert dinsdag terug naar de aarde. WASHINGTON - De Verenigde Staten zullen langs alle mogelijke wegen proberen de betrekkingen met het Kremlin te verbeteren, maar „voor een tango zijn er twee nodig", zo zei de Amerikaanse president Ronals Reagan donderdag op een perskonferentie in Washington. Hij sprak in betrekkelijk milde en verzoenende tonen over de Russisch-Amerikaanse betrekkingen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat „vrede het produkt is van kracht, en niet van zwakheid". VATICAANSTAD - Paus Johannes Paulus heeft donderdag een condole- antie-telegram gezonden aan de vice- voorzitter van de Opperste Sowjet- Unie, met de verzekering dat hij in gedachten bijzondere aandacht zal wijden aan de nagedachtenis van de illustere man die is heengegaan. PEKING - Het volkscongres (parle ment) van de Chinese volksrepubliek heeft in een telegram aan de Op perste Sowjet „diep medeleven" be tuigd met het verscheiden van de Russische president. Brezjnjevs funktie als partijsekretaris wordt in het telegram niet genoemd omdat de communistische partijen van beide landen sinds begin van de jaren '60 geen betrekkingen meer met elkaar onderhouden. VERENIGDE NATIES - Bij het ge bouw van de Verenigde Naties in New York gingen de vlaggen donder dag^ halfstok. Tijdens een bijzondere zitting prees sekretaris-generaal Pe rez de Cuellar Brezjnjevs inspannin gen voor vrede, international.e-.sa menwerking en de Verenigde Naties. Hij roemde de „ontelbare initiatie ven" voor vrede en veiligheid. Ontspanning Namens West-Europa zei de Britse ambassadeur John Thompson dat Brezjnjev heeft gewerkt voor ont spanning, wapenbeheersing en ont- jwapening. Voor verbetering van de relaties zijn van de zijde van het Kremlin niet alleen woorden, maar ook daden nodig. Reagan kondigde ook aan dat vice-president George Bush waar schijnlijk de Amerikaanse afvaardi ging naar Brezjnjev's begrafenis zal leiden. De samenstelling van die de legatie wordt vrijdag bekendge maakt. Reagan zei voorts dat hij bin nenkort een belangrijke rede over ontwapening zal houden. Handelsstrategie De Amerikaanse president meende dat „aanzienlijke vooruitgang" is ge maakt bij de besprekingen met de Westerse bondgenoten over een ge meenschappelijke handelsstrategie tegenover de Sowjet-Unie. Maar hij stelde nog geen intrekking van de sankties tegen leveranciers van ma teriaal voor de aardgaspijpleiding van de Sowjet-Unie naar West-Euro pa in het vooruitzicht. Hij wilde niet spekuleren over de vraag of de spanning tussen Oost en West in de komende onzekere tijd verder zal oplopen. Maar hij ver wachtte geen machtsvertoon van het Kremlin terwijl potentiële opvolgers van Brezjnjev hun positie proberen te konsolideren. Vrijdag 12 november Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktievergade- ring P.v.d.A. 19.30 uur. Bioscoop de Concertaal. Hot Bubbel gum. 20.00 uur. Renesse Manege Grol. Algemene ledenverga dering LR en PC Westelijk Schou wen. 20.00 uur. ZIERIKZEE - „In mijn lange jaren dat ik werkzaam ben als kantonrechter heb ik afgeleerd te twijfelen aan een procesverbaal van de rijkspolitie. Ga uw klachten maar aan een andere rechter vertellen", aldus een knor rige mr. W. F. van Solinge donderdagmiddag tegen M. W. S. uit Serooskerke. S. had op 17 maart dit jaar bij Oosterland op een plek waar dit niet is toe gestaan (op een helling) op rijksweg 18 een auto ingehaald en bovendien met een snelheid van 130 km/u gereden. Feiten die verdachte aanvocht op de zit ting van het kantongerecht, maar die overduidelijk bewezen werden door on der meer foto's en het beëdigd proces-verbaal. Een paar keer „tot tien tellen" moest Van Solinge ook, toen F. ver kondigde dat hij zonder gevaar best wel in kon halen. „Anders had ik hier niet gezeten", was zijn vrij gro ve bewering. Van Solinge: „Met an dere woorden: als het niet goed was gegaan en een aanrijding het gevolg was geweest, was het bewijs gele verd dat u gevaarlijk reed!" Officier mr. J. van Marion had wei nig goede woorden over voor ver- dachte's rijstijl en vond dat deze maar iets aan zijn verkeersinzicht moest gaan doen. Zijn eis: 80,-^- voor het inhalen en 120,— volgens tarief voor het te hard rijden. „Jam mer dat ik niet meer kan eisen". Ook Van Solinge betreurde het gewone tarief te moeten toepassen om geen rechtsongelijkheid te scheppen, en vonniste konform de eis van Van Ma rion. „Met bezwaren kunt u in Mid delburg terechtdaar zitten drie rech ters die misschien meer belangstel ling voor uw verhaal hebben", was het puntige kommentaar. „Dat zal ik zeker doen", antwoordde verdachte verongelijkt. Jagen? Het uitlaten van zijn twee (Jacht)honden kwam T. G. T. uit Eindhoven op 50,— te staan. Hij had op 23 juni bij Kerkwerve in een jachtgebied zijn honden los uit de au to gelaten en was door verbalisanten bekeurd wegens jagen. T. had diver se verontschuldigingen, maar kon volgens Van Marion zeker wel weten wat hij deed, gezien zijn strafblad, dat een reeks dergelijke overtredin gen van de jachtwet vertoonde. „Met een geweer in een jachtgebied lopen, is ook strafbaar", hield Van Solinge hem voor. „Ook als je er niet mee schiet". ,,U had beter uit moeten kijken, zeker gezien uw ervaringen". Van Solinge nam de eis van Van Ma rion 50,—) over, wegens verzach tende omstandigheden, maar met de aanvulling: „Ik hoor vreemde verha len als het oni jagen gaat". Snel klaar was J. C. P. uit Tholen, die voor fout parkeren in Bruinisse op 30 maart werd bekeurd en ook wilde schikken. De girokaart had hem nooit bereikt wegens een ver huizing. Zowel de officier als de kan tonrechter waren het er over eens, dat het oorspronkelijk bedrag ad 25,— in deze redelijk was. Een dam te ver Een „dam te ver", ging M. J. L. uit Brouwershaven, toen hij op 9 juli aardappels wilde kopen bij een boer. Verdachte reed via het fietspad terug naar de weg, waar hij bekeurd werd voor het rijden op een fietspad. Hij erkende wel, maar vond het wel veel geld. „Ik ben uit verkeersveiligheid overwegingen via het fietspad terug gereden. Anders had ik achteruit de weg moeten opdraaien en dat was veel te gevaarlijk". Officier Van Marion: „Meneer er kent de overtreding begaan te heb ben, maar vindt het tarief wat te hoog. Ik ga hier geen handeltje opzet ten! Het feit is wettig en overtuigend bewezen en daarom eis ik het gewone tarief, echter zonder de gebruikelijke verhogingen: 50,— of een dag". Mr. Van Solinge kon zich hierin vinden en vonniste overeenkomstig de eis. „Wel dure aardappels", zei L. tot slot. Niet verzekerd De laatste zaak van deze drukke middag was die van H. v. P. uit Zie rikzee, die met een onverzekerde vrachtwagen zou hebben gereden. Verdachte ontkende ter zitting dat de vrachtwagen van hem was, zoals be weerd. Maar dat deed er niet toe: hij had gereden in de wagen, en die was al meer don twee jaar uit de verzeke ring. „Maar ik reed niet op de openbare weg. maar in het Galgenlaantje, dat is mijn terrein, heb ik gehuurd van de gemeente". Verdachte ging verder met te melden dat het kengetal ook fout was: de wagen was van zijn zuster. Het welles-nietes: wel openbare weg of geen openbare weg won Van Solinge. door de wet toe te passen: iedereen mag daar komen, en ter be scherming van mede-burgers dienen de wagens die daar rijden verzekerd te zijn. Van Marion eiste 275,— of 3 dagen, met een voorwaardelijke ont zegging van de rijbevoegdheid voor drie maanden met een proeftijd van twee jaar. Van Solinge deed daar niets af of toe, en bleef het met ver dachte oneens over de openbare weg. Met ingang van volgende week worden, met het oog op onze posta- bonnees de weekenddiensten van artsen, tandartsen, verpleegkundi gen in het vervolg in de donderdag editie gepubliceerd. Zaterdag 13 en zondag 14 november Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280, neemt waar voor dokter Flach, dokter Stenger en dokter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10. Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Dorrestein en dokter Speelman Tandarts D. H. de Kup, Vroon weg 4, Haamstede, telefoon 01115- 1359 neemt waar voor geheel Schouwen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Scharendijke Ger. Kerk. Koor- en samenzang- avond. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzich zelf staan- den. 20.00 uur. Oosterland Ned. Herv. Kerk. Liedboek-bijeen- komst. 20.00 uur. Bruinisse Hotel Storm. Ledenvergadering ijs- vereniging „Nooitgedacht". 20.00 Zaterdag 13 november Zierikzee „Huis van Nassau". Duivensport film-avond PV Gevleugelde Vrien den. 19.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Hot Bub belgum. 20.00 uur. Haamstede Hotel vliegveld. Reünie Mulo-leer lingen uit '58/'59. 19.00 uur. Ellemect Dorpshuis. Toneelstuk. 19.30 uur. Zondag 14 november Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Hot Bub belgum. 20.00 uur. Maandag 15 november Zierikzee Stadhuis. Jubileum streekarchivaris W. H. Kcikes. 15.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Bijeenkomst „Philatelica". 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Brouwershaven Groene Kruisgebouw. Verkoping Welfare Rode Kruis. 14.00 - 16.00 uur. Dinsdag 16 november Zierikzee „Huis van Nassau", „Doe-middag" Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Schouwen. 14.00 uur. Verrenieuwstraat 30. Vara-gespreks groep Schouwen-Duiveland. 19 30 uur. Kerkwerve Peuterspeelzaal. Ouderavond. 20.00 Advertentie weekend servlcedienst tel. (01110) 6255 Burgh-Haamstede Ned. Herv. Kerk. Verkoopmiddag „Nieuw Leven". 14.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. Kerk. Lezing N.C.V.B. 19.45 uur. Oosterland Dorpshuis Oosterhof. Voorlichting savond VBOK. 20.00 uur. Woensdag 17 november Kerkwerve Verenigingsgebouw. NCVB leden vergadering. 19.45 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Bijeenkomst NBvP. 19.30 uur. Nieuwerkerk Ger. Gem. in Nederland. Ledenver gadering Studievereniging. 19.45 Donderdag 18 november Zierikzee Rechtswinkel, Havenplein 24. 19.00 - 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Dia-avond P.v.d.A.- afdeling Brouwershaven. 20.00 uur. Vrijdag 19 november Renesse De Ark. Vogeltentoonstelling „De Schouwse Zanger". 19.00 - 23.00 uur. Scharendijke De Putmeet. Bijeenkomst kring Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Dreischor Plaatsenhuis. Verkoping Welfare Ro de Kruis. 14.00 - 16.00 uur. Zaterdag 20 november Renesse De Ark. Vogeltentoonstelling „De Schouwse Zanger". 14.00 - 22.00 uur. Zonnemaire Groene Kruisgebouw. Verkoping Welfare Rode Kruis. 10.00 -12.00 uur. Christinastraat. Spektakulaire aan komst Sinterklaas. 13.30 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Concert Gebrs. Hans en Kees v. d. Maas. m.m.v. Accordeonvereniging „Ani- mato" uit Delft en Dixieïandforma- tie „Tansan Broozie-Band". 20.00 uur. Maandag 22 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Gemeentehuis. Hoorzitting. 20.00 uur. Dinsdag 23 november Zierikzee 's Landskamer. Bestuursvergadering Waterschap. 14.00 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos, St. Nicolaasfeest. 14.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00J 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.0Q uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. i (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur; (01110) 5396 (01112) 1774,(01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2