VANAF VANDAAG DUURT EEN JAAR BU ONS 36 MAANDEN 229.- BRITISH LEYLAND GEER ALS ENK GRATIS 3 JAAR GARANTIE JOHBOER hEtGEScheikEnhuis Albert's Autowasserette Radio Weltevreden B.V. f Tot aan de dag van vandaag was het maar behelpen geblazen in auto-land. Eén jaar ga rantie, daar moest zo'n beetje iedere automobilist mee zien rond te komen. Dat is verleden tijd. Wie nu een nieuwe Austin Metro of Triumph Acclaim koopt, is een gelukkig mens. Want British Le/land geeft op deze auto's gratis 3 jaar garantie*. Om te laten zien dat ze van een kwaliteit zijn, die niet te evenaren is. Dus kunt u 36 maanden lang de paden op en de lanen in. Het land in en de boer op. Door berg en dal. Eventueel met hoorngeschal. Kortom, u gaat uw gang maar. 3 Jaar lang autorijden. Zonder kosten. Zonder zorgen. Maar met veel plezier. Daar staan de Austin Metro en de Triumph Acclaim ga rant voor. British Leyland schrijft autogeschiedenis. Waar u vanaf heden van kunt profiteren. Met andere woorden, op naar de BL-dealer! Maar wel snel. all :Jlfe ,0- Let op wij hangen u niet op Uw speciaalzaak VRIJDAG 17 DECEMBER Grote bedrijfsruimte Groot woonhuis Groot bedrijfspand met bovenwoning Gemeente Wester schouwen HINDERWET 14 Austin Metro. Verkrijgbaar v.a. f 12.990,-. AUSTIN Triumph Acclaim. Verkrijgbaar v.a. f 17.990,-. Garantievoorwaarden liggen zwart op wit bij de dealer. Aktie geldig tot en met 31 december 1982. Uw British Leyland dealer geeft u gaarne alle informatie. Axel, Autobedrijf Roelse Axel, Nieuwendijk 1, tel. 01155-1774. Goes, Automobielbedrijf v.d. Vliet-Goes B.V., Verrijn Stuartweg 10, tel. 01100-28751. Oosterland, Automobielbedrijf W.C. Ista&Zn., St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495. Terneuzen, Garage Rida, Mr. F.J. Haarmanweg 4, tel. 01150-13690. Kapellebrug, Garage De Beule B.V., Gentsevaart 79, tel. 01140-12097. l poeooooaooooflBeooet v. d. Abeelestraat 6 - Oosterland Telef. 01114-2200 b.g.g. 2775 Good Year 145 SR 10TLf 69,80 Michelin XZX 145 SR 13TLf 116,20 Michelin XZX 155 SR 13TLf 129,50 Michelin XZX 165 SR 13TL139,20 Nokia Rollster 185/70 SR 13TL1118,90 Fire Stone 175/70 SR 13TLf 95,50 Alles inclusief b.t.w. montage, balanceren. Zacht tapijt En mooi en warm en sterk. Eigenschappen van Signature, de nieuwe, ongekend fraaie tapijt collectie van Desso. Een unieke eenheid van luxe, zuiver scheerwollen weefselstruc turen en tijdloos functioneel wooncomfort. Nu exclusief te bekijken bij: Koopt bij onze adverteerders! WELTEVREDEN 01110-2805 Inventum elektrische dekens „Een van de beste" - 3 jaar garantie Martex elektrische kussentjes Martex elektrische voetenzakken Benraad elektrische oliegevulde radiatoren met thermostaat en zwenkbare wielen f 129,- ,,'t Wordt er weer voor" Korte Sint Janstraat 12-20 - Telefoon 01110-2805 20.00 uur Klaverjassen te Noordgouwe Dorpshuis, Pauwstraat 24A Opgeven: tel. 01112-1743 Donderdagavond 01112-2028 Kalender 1983 KADO Bit aankoop van f 250 - en hoqer. onlv;nqt u een fraaie fertiel- kalender, be drukt met een prent van ar Oud Hollandse meester Jan Luycken (Ter waarde vanIO of5 kontant) De »M1e loopt v»n meovetrttoert/m 4i*remh»r De feestdagen rijn in richt. Sint en Kerst, dagen van feestelijke gezelligheid en vrijgevigheid. Wij doen mee en pakken verrassend uit. Donsdekbed. Gevuld met 65% eendedons en 35% eendeveertjes. Het blokstiksel garandeert een optimale spreiding van de dons waardoor deze niet meer kan verschuiven. Nu één week extra voordelig. Van 279.-1 -persoons) uw voordeel 50.- Nu voor teK extra voordelig. Ook leverbaar in 2-persoons en lits-jumeaux INTERIEURVERZORGING SBP»S» O-v-nuMtrM* JS TorNN St D0r>m*Mt M Muli'i1 W»i1 S» Oon»m«i»N* rtlllO >34S ftC.O >714 KOOP EN LEES DIT FRAAIE WERK JOH. VREUODEWHIt. De kerkgeschiedenis verteld aan jong én oud Een eenvoudige geschiedemsverielling in een voor iedereen leesbare stijl, die de hoofdlijnen van Gods leiding mei Zijn Kerk op aarde wil navertellen Al geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder, maar ook de ouderen zullen er graag hun kennis door willen uitbreiden In 4 delen gebonden, totaal 1366 blz Folder op aanvraag gratis verkrijgbaar Prijs per deel 25,75, compleet M.SO Fa W. J.GOUDZWAARD en Zn. Te koop Hoge Kerkstraat 10, Nieuwerkerk eventueel te verbouwen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m1 Prijs 55.000,— k.k. Hoge Kerkstraat 12, Nieuwerkerk met zonnige tuin, grote woonkeuken met open haard, achterkamer, 6 slaap kamers. Totale opp. 271 m2 Prijs 95.000,— k.k. Lijsterbesstraat 23, Nieuwerkerk Totale opp. 200 m2 Prijs 110.000,— k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 ANTENNED1ENST A.T.D. plaatst en repareert alle antennes voor ontvangst Ned. 1 en 2, België 1 en 2, België-Frans. Plaatsing op pylonen, mast of gevel-mast op rotor of vaste stand. Alle plaatsingen onder garantie. 22 jaar ervaring in antennebouw. Zonder extra kosten in het gebied van heel Zeeland. Reparatie en plaatsing binnen één dag. I U BELT 010-183022 TE ROTTERDAM openbare kennisgeving Burgemeester en wet houders van Westerschouwen; A. Gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat op 5 oktober 1982 bij hen een aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinderwet is ingekomen van: de heer A. Ruijten- berg, Hoogenboomlaan 19 te Renesse. voor het oprichten en in werking hebben van een landbouw-, veeteelt- en campingbedrijf gelegen aan de Hoogen boomlaan 19 te Renesse. De aanvrage en ander ter zaken zijnde stukken lig gen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 12 de cember 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 15, 22, 29 no vember en 6 december 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 12 december 1982 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115- 1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovenge noemde datum mondeling bezwaren worden inge bracht, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aan wezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bo venomschreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. B. Gelet op artikel 24. tweede lid. onder c van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinder wet van de heer H. J. Hanse, Hakeweg 5 te Noord- wellc voor het oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Hakeweg 5 te Noordwclle. positief te beschikken onder de ter inza ge gelegde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor do omgeving te ondervangen De ontwerpbeschikking, alsmede andere terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 26 november 19R2. elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 15 en 21 novewmbcrl982 van 18.00 tot 21 00 uur De aanvragers, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweestkunnen tot 26 november 1982 schriftelijk bezwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester. mevr J L NIEMANTSVERDR1ET-LEEN HEER De secretaris, J. W DE JONGE Haamstede. 12 november 1982

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14