Projektplan voor vorming „basisschool" Sirjansland Wim de Vrieze schreef 29 verhalen over Schouwen GEZOND SLAPEN! C- DE ZIERIKZEESCHE COURANT Aanbiedingsnota gemeentebegroting Politie schiet man dood BENZINEPRIJZEN DALEN ZATERDAG Historie van de Westhoek Najaarsvergadering NCVB in Goes cr £iefniss« Gasprijs met 2,7 cent omhoog Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE HÉOAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 12 november 1982 139ste jaargang Nr. 23216 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Wildkampeerders voor kantongerecht DUIVELAND - Het projektplan voor de vorming van een „basisschool" te Sirjansland voor de invoering van de wet op het basisonderwijs, is rond. Door het „Kleine- Kernen-Experiment" zijn faciliteiten toegezegd door middel van de bekostiging van een kleuterleidster voor twee jaar en begeleiding door het R.P.C.Z. Dit wordt vermeld in de aanbiedingsnota bij de gemeentebegro ting 1983 voor de gemeente Duiveland. Advertentie RESTAURANT KORTE GROENDAL ZIERIKZEE voor lunch en diner Beide kerstdagen geopend AMSTERDAM - De 28-jarige VV. J. van der Berg is vrijdagochtend bij zijn woning in de Bijlmermeer in Amsterdam door een politieman doodgeschoten. Het slachtoffer, dat volgens een politiewoordvoerder psychisch gestoord was, had even eerder een andere politieman, de 29- jarige hoofdagent E. van der V. met een ijzeren staaf toegetakeld. De hoofdagent is ernstig gewond in een ziekenhuis opgenomen. Hij heeft een scheur in de schedel en een ver brijzelde elleboog, aldus de woord voerder. Het drama speelde zich af op straat bij het laagbouwblok ..Hoptile", waar het slachtoffer woonde. Na een melding was de politie omstreeks kwart voor zeven naar ..Hoptile" ge gaan. waar Van der Berg bezig was met de ijzeren staaf ruiten in te slaan. Medegedeeld wordt verder, dat een toezegging voor het voor rekening van het Rijk nemen van inrichtings kosten en het toekennen van stich tingskostenvergoeding voor één lo kaal, nog niet is verkregen. Het kol lege zegt toe de nodige stappen te on dernemen om dit te bespoedigen. Ge-, zien de huidige grootte van de school achten b. en w. het echter nog een groot vraagteken of deze als basis school zal kunnen gaan funktione- ren. Van Rijkswege werd geen toestem ming verleend tot bijbouw van een kleuterschoolgedeelte bij de openba re lagere school te Nieuwerkerk. Vol gens b. en w. zijn de mogelijkheden tot bijbouw onvoldoende onderzocht; er werd derhalve beroep tegen deze beschikking ingesteld. Een vergelijkbaar verzoek van de ..Vereniging School met de Bijbel" te Nieuwerkerk werd door de staatsse- kretaris wel gehonoreerd. In ver band met de huisvesting van de twee de leidster van de bijzondere kleuter school te Nieuwerkerk zal getracht worden een en ander te bespoedigen. Leerlingenaantal Het gemiddelde aantal kleuters van de openbare kleuterschool te Ou- werkerk bedroeg in 1982 vijftien. Op grond van de wettelijke bepaling is een aantal van twintig kleuters vol doende om kleuterscholen die voor 1 januari 1955 zijn opgericht, in stand te kunnen houden. Daalt het gemid deld aantal kleuters beneden dit aan tal, dan is het mogelijk de school nog drie jaar in stand te houden. Op grond van de kleuteronderwijswet kan vervolgens worden verzocht de school in stand te houden. Een derge lijke ontheffing voor de school in Ou- werkerk acht het kollege zeer waar schijnlijk. Naar het zich laat aanzien zal de la gere school in Ouwerkerk binnen twee jaar moeten reduceren tot een tweemans-school. Op de openbare la gere school te Oosterland zal naar verwachting met ingang van het schooljaar 83/84 ook één leerkracht moeten afvloeien. Hoewel de marge, volgens b. en w. niet groot is, is het aantal leerlingen van de openbare school te Nieuwer kerk nog steeds voldoende om de vijfde leerkracht te kunnen handha- Vakonderwijs Ten aanzien van het vakonderwijs, lijkt het kollege een standpunt in te nemen dat naar twee richtingen is uit te leggen. Enerzijds wordt opge merkt, dat het beleid erop gericht is, het vakonderwijs in eerste instantie te handhaven, zolang dit budgettair nog verantwoord blijft. Anderzijds wordt opgemerkt, dat een geleidelij ke afbouw niet is uitgesloten. .Ver vulling van vakatures zal niet auto matisch geschieden. Kritische toet sing en overleg met het onderwijzend personeel zal plaatsvinden", aldus b. en w. in de aanbiedingsnota. Ten aanzien van de Wet Medezeg genschap Onderwijs wordt medege deeld, dat voor de scholenkoppels te Oosterland en Ouwerkerk één voor lopige raad funktioneert en afzon derlijke raden voor de openbare scholen in Nieuwerkerk en Sirjans land. DUIVELAND - Net gemeentebestuur van Duiveland wil stappen ondernemen om te bespoedigen dal voor de te vor men basisschool in Sirjansland zo spoedig mogelijk financiële steun van het rijk wordt verkregen voor de realisatie van een lokaal. Bovenstaand een foto van het Schouwen-Duivelandse dorpje. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) ROTTERDAM - De oliemaatschap pijen Shell en Esso hebben donder dag laten weten dat zij met ingang van zaterdag de prijs voor superben- zine met vier cent en die voor nor maal met drie cent zullen verlagen. Deze prijsverlaging is het gevoilg van de „dramatische" daling van de internationale marktnoteringen, zo als een woordvoerder van Esso het omschreef. Zaterdag gaat een liter superbenzi- ne bij de zelftankstations 170,4 cent kosten, en een liter normaal 164,4 cent. Bij pompen met bediening ligt de prijs zes cent hoger. Shell en Esso wijzen er verder op dat als gevolg van plaatselijke omstandigheden er andere prijzen kunnen voorkomen. Beide oliemaatschappijen hadden nog niet de brief van Konsumenten Kontakt ontvangen, waarin tegen hen akties worden aangekondigd als de prijzen niet verlaagd worden, al dus de respektievelijke woordvoer ders. Advertentie HAAMSTEDE - Van Wim de Vrieze uit Haamstede, die zo langzamerhand naam begint te maken op het gebied van historische werken en werkjes, is alweer een nieuw boek verschenen. Donderdag overhandigde de schrijver een eerste exemplaar - kersvers van de drukkerij - geti teld „29 verhalen, uit de historie van Schouwens Wes thoek" aan de burgemeester van de gemeente Wester- schouwen, mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer. De heer W F de Vrieze overhandigde een eerste exemplaar non .,29 verhalen uit de historie uan Schouwen# Westhoek" aan burgemeester J L Niemantsverdriet-Leenheer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Met enthousiasme nam de burge meester het exemplaar in ontvangst. ,,We zijn u dankbaar voor het vele werk dat u heeft verricht om soms vergeten historische Schouwse ver halen weer aan het licht te brengen. Het zal zeker in de smaak vallen bij de families die al jarenlang in de Westhoek wonen en die in dit boek worden genoemd, maar ook voor het grote publiek zal het een interessant boek zijn," aldus de burgemeester. Onderwerpen Een paar onderwerpen uit ,,29 ver halen" zijn: herinneringen aan de bloembollenteelt begin deze eeuw; honderdjarig bestaan van begr. Ver ton uit Burgh, historie van de molen in Haamstede, het eeuwenoude hotel Bom in Haamstede, ringsteken in Noordwelle en nog veel meer histori sche verhalen over de Westhoek. Het boekje is sinds donderdag in de boekhandel verkrijgbaar en kost f 29,50. GOES Op de gewestelijke na jaarsvergadering van de NCVB in Goes sprak mevrouw J. Srhncidcr- van Egtcn over het thema: Vrouw praat er eens over. Zij moedigde de aanwezige vrouwen aan over emanci patie na te denkeft en tc praten. Zij vertelde dat christenvrouwen zich al met dit onderwerp bezighou den. Mevrouw Schneider maakte aan de hand van voorbeelden uit het da gelijks leven duidelijk dat de NCVB- vrouwen als meedoen aan de emanci patie en ook het hele gezin Na de middag spraken de leden over Wereldgebedsdag. Ook werd een verslag uitgebracht van de kur- sus voor bestuursleden. Na het huis houdelijk gedeelte werd afscheid ge nomen van de gewestelijk secretares se, mevr. Klein en van de rayonkon- taktvrouw mevrouw Hack Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten APELDOORN - De Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN) wil dat de gasprijs voor kleinverbruikers in 1983 stijgt met 2,7 cent per kubieke meter en dat het vastrecht per aan sluiting wordt verhoogd met negen gulden. De ledenvergadering van de VE GIN is donderdag in Apeldoorn met 1.000 tegen 367 stemmen akkoord ge gaan met dit voorstel van het VEGIN-hoofdbestuur. Daarnaast werd een motie van de gemeente Den Haag aangenomen, waarin de VE GIN wordt gevraagd om er bij het rijk op aan te dringen, de woonlasten te verlagen door de b.t.w. op aardgas voor kleinverbruikers te verlagen van 18 naar 4 procent. A<1 De r te )i tic Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Wie zijn toorn insliktheeft hem nog lang niet verteerd. Flieg. Blatter PÊ Bitr Verwachting tot zaterdagavond: Af en toe zon Wisselend bewolkt en een enkele bui; minimumtemperatuur om streeks 7 graden; middagtempera- tuur ongeveer 10 graden; matige zuidwestenwind, windkracht 4. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 16 nov.: Zondag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuidwest 5 Maandag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkr.: n.west 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 13 nov. Zon op 7.55, onder 16.53 Maan op 5.00, onder 16.27 14 nov. Zon op 7.57, onder 16.51 Maan op 6.13, onder 16.46 15 nov. Zon op 7.59, onder 16.50 Maan op 7.25, onder 17.07 Nieuwe Maan: 15 nov. (16.10) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 13 nov. 1.32 13.47 7.17 19.45 14 nov. 2.16 14.28 7.5B 20.19 15 nov. 3.00 15.06 8.40 20.49 Springtij: 17 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 12-11. Het K.N.M.l. deelt mede: Een diepe, aktieve depressie die op het ogenblik ten westen van Schotland ligt, koerst snel naar het noordoosten. Het regengebied van de depressie trekt vandaag over ons land In de loop van de middag of avond bereiken van het westen uit enkele opklaringen. De depressie geeft aanleiding tot veel wind. De aktiviteit van de de pressie op de Atlantische oceaan is vrij groot, zodat het weer de komen de dagen een sterk wisselvallig ka rakter zal vertonen. De temperatuur komt op een niveau, dat ongeveer normaal is voor deze tijd van het jaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1