HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Landbouwschap blijft hameren op zoet Grevelingenmeer deurloo mode VS dreigen zuiveloverschot op de markt te gooien Dit biedt de beeldbuis Afwikkeling wildschadeclaims nog steeds niet bevredigend Werkloosheid blijft fors stijgen Landbouwer ongedeerd na confrontatie met vliegtuigbom WEEKAANBIEDING Pantalons 98,- Kerstboter nu definitief Ploeg krijgt landinrichting en kwaliteitsbeleid Ondergang RSV was niet nodig Bouwvergunning voor Hoechst in Vlissingen Hypotheekrente verder omlaag Amerikaanse prijs voor film over „Flyer" Publikatie teksten van Jacques Brei ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 11 november 1982 Nr. 23215 9 GOES - De Gewestelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap en de Koninklijke Nederlandse Jagers vereniging afdeling Zeeland hebben zich het afgelopen voorjaar tot de minister van landbouw gewend over de afwikkeling van wildschadeclaims. De raad besprak af gelopen maandag op een vergadering in Goes het ant woord van de minister. Daarbij bleek dat inmiddels de hazenschade is afgewikkeld. De klachten over het uit blijven van vergoeding voor de opgetreden wildschade uit natuurgebieden bestaan echter nog steeds. De reaktie van de minister op dit punt was voor de raad niet bevre digend. De Gewestelijke Raad is van oor deel dat de overheid, als eigenaar en beheerder van natuurterreinen, zich behoort te houden aan de uitspraken van de wildschadecommissie over de omvang van de aangerichte schade en de aansprakelijkheid hiervoor. Besloten werd deze wens opnieuw onder de aandacht van de minister te brengen. Landinrichting De H.I.D.-Landinrichting heeft voorstellen gedaan voor het Voorbe reidingsschema Landinrichtingspro jecten 1983. HELMOND - De Helmondse ge meentepolitie heeft dinsdag twee in woners van die plaats aangehouden. Ze worden ervan verdacht het afgelo pen weekeinde brand te hebben gesticht in de lift van het flatgebouw aan de Tweede Jagershof. De lift en de liftkoker werden daardoor gro tendeels verwoest. DEN HAAG - De werkloosheid is in de maand oktober gestegen met 12.500 personen. Daardoor is het to taal aantal werklozen per eind okto ber in ons land op 591.900 gekomen. Dit blijkt uit de gepubliceerde voor lopige cijfers van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, bij de mannen bedroeg de stijging 11.500, bij de vrouwen 1.000. De stijging van de werkloosheid is ook groter dan op grond van de sei zoensinvloeden verwacht mocht wor den. Daardoor is het aantal werk lozen ook gekorrigeerd na die invloe den gestegen en wel met 14.600 tot to taal 585.900. Ook hier zowel bij de mannen als de vrouwen een stijging, respektievelijk met 10.300 en met 4.300. De bij de arbeidsbureaus gere gistreerde openstaande vraag per eind oktober is gedaald in vergelij king met eind september: met 1.200 tot totaal 9.000. Voor seizoensinvloe den gekorrigeerd daalde de vraag met 800. ARNEMUIDEN - De 45-jarige land bouwer G. Quist uit Arnemuiden is dinsdag op wel zeer gelukkige wijze aan de dood ontsnapt. De man stoot te tijdens werkzaamheden op het land met zijn ploeg op een scherp staande 500 ton zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Het één meter lange met een doors nee van 33 cm grote gevaarte ontzette wel de ploeg maar vloog niet de lucht in. De Explosieven opruimingsdienst heeft het ontstekingsmechanisme ter plaatse onschadelijk gemaakt. Tij dens deze werkzaamheden werden trein- en vliegverkeer stilgelegd. De bom zelf zal elders vernietigd wor den. De familie Quist die land in bezit heeft dichtbij de Sloedam op Walche ren is al diverse keren met oor logstuig waaronder zelfs een fosfor- bom gekonfronteerd geweest. Me vrouw Quist heeft er bij de autoritei ten op aangedrongen om dit gebied waar in de oorlog fel gevochten is op explosieven te laten onderzoeken. Deze voorsteilen houden in dat voor 1983 geen nieuwe gebieden uit Zeeland zullen worden voorgedragen voor plaatsing op het schema. Met deze voorstellen kan worden in gestemd. De raad is niettemin nog steeds van mening dat voor een be langrijk deel van West Zeeuwsch- Vlaanderen de uitvoering van een ruilverkaveling noodzakelijk is. De raad hoopt dat verder onderzoek zal leiden tot voorstellen voor plaatsing op het schema voor 1984. Evenzo zal in dit verband aandacht besteed moe ten worden aan de positie van St. Philipsland mede in relatie tot ver betering van de zoetwatervoorzie ning aldaar. Inmiddels is de Stichting Land schapsverzorging Zeeland opgericht. De raad besloot aan het bestuurlijk werk in deze stichting deel te nemen en sprak de hoop uit dat de nieuwe stichting een waardevolle bijdrage zal leveren aan het onderhoud van het Zeeuwse landschap. Zoetwatervoorziening De Gewestelijke Raad hamert steeds opnieuw op het grote belang van een goede zoetwatervoorziening van de landbouw in het zuid-westen. Niet alleen het zoet worden van het Grevelingenmeer en het Zoommeer is in dit verbartd essentieel maar ook het aandeel van het zuid-westen in de landelijke waterverdeling moet wor den veiliggesteld om de konstante aanvoer van voldoende zoet water van goede kwaliteit te verzekeren. Advertentie Vraag naar de wasbare en s-t-r-e-t-c-h kwaliteiten Mol 5-7. Zierikzee DEN HAAG - De voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State, mr. A. Mulder, heeft een verzoek tot schorsing van de Zuid- hollandse gemeente Portugaal afge wezen met betrekking tot het opspui ten van verontreinigde bagger uit de Rotterdamse haven. BRUSSEL - Rond de kerstdagen komt er nu definitief goedkope Euro pese boter in de winkels. Frankrijk heeft namelijk dinsdag in Brussel zijn verzet tegen de voorstellen van de E.G.-kommissie opgegeven. In to taal komt er een hoeveelheid van 480 miljoen pakjes in prijs verlaagde bo ter ter beschikking. De maximum prijs zal twee gulden per pakje zijn. De kans bestaat dat in grootwinkel bedrijven de boter nog iets goedko per wordt aangeboden. WASHINGTON Dc Verenigde Staten hebben gedreigd hun zuivcl- overschotten op dc markt te gooien als de Europese landen niet ophou den met het subsidiëren van hun agrarische export, zo heeft de Ameri kaanse minister van landbouw, John Block, verklaard. De Amerikaanse regering zal er makkelijk van overtuigd kunnen worden dat deze dreiging van een da ling van de zuivelprijzen op de we reldmarkt ter sprake moet worden gebracht tijdens de conferentie van de Gatt (algemene overeenkomst in zake tarieven en handel), die eind de ze maand wordt gehouden, aldus Block Block had geen goed woord over voor de Franse pogingen om met be hulp van subsidies een deel van de Amerikaanse graanleveringen aan de Sowjet-Unie over te nemen. Ook soortgelijke pogingen van enkele Eu ropese landen om de Verenigde Sta ten uit te sluiten van de sojamarkt in het Midden-Oosten konden bij hem geen goedkeuring krijgen. De Euro pese landen hebben geen enkel ex cuus voor het spelletje dat zij spelen. De V S. nemen geen genoegen met een woordenstrijd en zullen aktle moeten ondernemen, zo betoogde Block. Besloten werd dit punt in overleg met de Gewestelijke Raad voor Noord-Brabant en de Provinciale Ra den voor de Bedrijfsontwikkeling in Zeeland en Noord-Brabant onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap in Den Haag te brengen om er voor te zorgen dat bij landelijke beslissingen over de waterverdeling het zuid-westen niet tekort wordt gedaan. Benoemingen Als lid van de Controlecommissie vergelingsziekte bij bieten benoem de de Gewestelijke Raad de heer H. C. Poley te Kruiningen. De geweste lijk secretaris werd aangewezen als lid van de Geschillencommissie Be heersovereenkomsten. DEN HAAG - Staatssekretaris Ploeg van landbouw krijgt de vol gende taken toebedeeld: landinrich ting, beheer landbouwgronden, sport- en binnenvisserij, kwaliteit van voedingsmiddelen en andere landbouwprodukten, veterinaire en fytosanitaire (plantenziektenkundi- ge) aangelegenheden, welzijn der die ren. Dit is in Den Haag bekend ge maakt tijdens een kennismakingsbij eenkomst van de nieuwe bewindslie den van landbouw met de pers. Een en ander houdt in dat minister Braks zich zal bezighouden met het natuurbehoud en de openluchtre- kreatie. De minister vertelde dat het ook de bedoeling is dat hij in het par lement de ontwerpen landinrich tingswet en gezondheidswet voor dieren gaat verdedigen, maar wel met staatssekretaris Ploeg als mede ondertekenaar. DEN HAAG - Het zich thans ont knopende drama van het Rijn- Schelde-Verolme concern (RSV) en het recente heengaan van topman ir. A. Stikker was niet nodig geweest, als de overheid voor het gehele Rijn mondgebied een integraal industrie gebied had gevoerd. De industriële ontwikkeling wordt nog steeds per individuele onderne ming bekeken. De overheid heeft geen visie op de industriële toekomst van Rotterdam en het Rijnmondge bied. Dit stelt mr. dr. C. de Feyter, we tenschappelijk hoofdmedewerker aan de interfaculteit bedrijfskunde in Delft, in Project, een publikatie van de onderzoekorganisatie TNO. RSV had volgens hem al vanaf het begin geen kans van slagen, omdat er geen industriebeleid was. Door aller lei politieke ontwikkelingen is in het begin van de jaren zeventig het RSV- concern ontstaan als een samenraap sel van wat er nog over was van de grote Nederlandse scheepsbouw. Stikker stond voor een ongelooflijk zware taak en wordt nu als de zonde bok beschouwd. MIDDELBURG Gedeputeerde staten van Zeeland hebben Hoechst vergunning verleend voor de bouw van een ijzerdoseringsinstallatie in de Natzuurreinigingsfabriek in Vlis- singen-Oost. De installatie bestaat uit een reactievat, een doseerinstal- latie voor ijzerspaanders en een vcr- blijfsvat. Dc vergunning is verleend ingevolge de hinderwet, de wet op de luchtverontreiniging eh de wet ge luidhinder. In de bij de vergunning behorende voorschriften is onder meer bepaald dat de uitworp van fluoriden over anderhalf jaar niet meer dan 50 gram per uur mag bedragen. Tot dat tijdstip is een uitworp van ten hoogste 250 gram per uur toegestaan. Gedurende de perioden die nodig zijn om telkens na het in bedrijf nemen van de ijzerdosering het proces te sta biliseren blijft, ook na anderhalf jaar, de genoemde waarde van 250 gram per uur van toepassing. Bij de aanvraag voor de vergunning had Hoechst toestemming gevraagd voor 250 gram per uur. Een en ander betekent dat Hoechst de hoeveelheid fluor die bij het pro ces vrijkomt binnen anderhalf jaar moet verminderen. Op grond van en kele korte proeven verwacht Hoechst dat door aanpassing van de bedrijfsvoering de fluoruitworp sterk kan worden verminderd. Uit gebreide proefnemingen op fabrieks- niveau zullen hierover echter nog ze kerheid moeten verschaffen, Een an dere, al bestaande techniek die vol gens Hoechst met de vorige het meest in aanmerking komt om de fluoruit worp te verminderen is reiniging van de gassen met een wasinstallatic. ETTEN-LEUR - De direktie van B J Hughes in Etten-Leur, een bedrijf dat gereedschap maakt voor olie boortorens. heeft voor haar 125 per soneelsleden een arbeidstijdverkor ting voor de helft van de werktijd aangevraagd Er is sprake van een forse overvoorraad en weinig afzet mogelijkheden. DEN HAAG - Met de koopkracht is het gebruik van sterke drank in ons land flink gedaald. Na een stijging in de afgelopen jaren is het gebruik van gedistilleerd weer terug op het ni veau van 1976. Deze daling en een moordende prijskonkurrentie bren gen de slijters in ons land in grote problemen. Dat zei voorzitter Th. Hooij van het bedrijfschap voor de detailhandel in alkoholhoudende dranken woensdag in Den Haag tij dens een vergadering van dat schap. Niet alleen de rentabiliteit maar zelfs het voortbestaan van zowel gro te als kleine ondernemingen staat op het spel, aldus Hooij. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - De Nederlandse rege ring beschouwt de volksstemming die zondag in Turkije over een nieu we grond weg is gehouden als ,,een eerste stap in de richting van een de mocratische bestuursvorm". De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft dit dinsdag verklaard. BEST - Een bewakingsemployee en de groothandel Makro in het Bra bantse Best heeft de afgelopen jaren voor minstens 200.000 gulden aan goederen uit een zaak gestolen. DEN HAAG - Het deel van de Ne derlandse ontwikkelingsgelden dat door besteding in Nederland weer te rugvloeit is thans 65 procent en zal als gevolg van een grotere betrok kenheid van het ministerie van eko- nomische zaken bij de voorbereiding van ontwikkelingsprojekten nog ho ger worden. Dat staat in het dossier dat bestemd is voor de nieuwe mi nister voor ontwikkelingssamenwer king Schoo, en dat is samengesteld onder verantwoordelijkheid van haar voorganger Van Dijk. TILBURG - De Nederlandse Ver eniging voor Medische Polemologie (NVMP) heeft er in een brief aan pre mier Lubbers op aangedrongen af te zien van plaatsing van nieuwe kern wapens in ons land en ook geen voor bereidingen te treffen die dit moge lijk maken, zoals in het regeerak koord staat. De NVMP stelt dat hier door de bevolking in hoge mate doel wit zal worden en dat terwijl bij een atoomaanval de bescherming van dé burgerbevolking en medische hulp verlening vrijwel onmogelijk zullen zijn. GELDERMALSEN - De vuur- vastindustrie in Geldermalsen, ei gendom van Gouda Vuurvast BV, gaat dicht. Sluiting van de onderne ming betekent ontslag voor de 125 werknemers. DEN HAAG - De levensverzeke ringsmaatschappij in ons land heb ben hun rentetarieven voor hypothe caire leningen opnieuw verlaagd en wel met 0,3 procent. De basisrente is hierdoor gedaald tot 9,3 procent. De ze basisrente geldt in het algemeen voor hypothecaire leningen tot en met 75 procent van de executiewaar- de of voor hypothecaire leningen met gemeentegarantie, zo heeft het bu reau Voorlichting verzekering be kendgemaakt. Bijna half miljoen voor De oestereetster" AMSTERDAM - Op een veiling van schilderijen van de Romantische en Haagse School bij het veilinghuis So- theby Mak van Waay in Amsterdam heeft het doek ,,De Oestereetsters van James Ensor uit 1882 een bedrag van 464.000 gulden opgebracht. Het werk werd gekocht door een Japanse handelaar, die telefonisch zijn bod uitbracht. Een doek van de Nederlandse schilder Springer, geti teld Gezicht op Maassluiswerd voor ruim 38.000 gulden aan een bui tenlander verkocht. Een Nederland se particulier kocht „Le droit du pontvan Otto Eerelman voor bijna 28.000 gulden. Vrijdag 12 november, 19.00 uur, Nederland 1: Herb Alpert. Herb Alport blaast met zijn trompet en zijn band het vrijdagavond-programma in Vrijdag 12 november NED. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur: Nieuws voor doven 10.00 uur: Schooltelevisie 16.00 uur: Duiveneiland. Animatie filmpje. 16.15 uur: Een eiland kun je niet mee nemen. Een klein meisje moet haar vakantie doorbrengen op een eiland je in de Zwarte Zee en wel bij de eni ge bewoonster ervan. Het kind vindt dit vakantie avontuur helemaal niet aantrekkelijk, maar daar komt al ras verandering in. 18.28 uur: Teleac 18.58 uur: Journaal 19.00 uur: Herb Alpert. Muziekspe- cial. 19.20 uur: Babbelonie. Spelprograni- ma. 19.55 uur: Wie kent kwis. Quipro- gramma. 21.15 uur: Ontdek je plekje. Dit keer staat Tiel centraal. 21.37 uur: Journaal 21.55 uur: Vegas. Dan Tanna krijgt te maken met come back-pogingen van eens een gevierde zangeres. Geheim zinnige omstandigheden moeten hem geloven dat zij zelfmoord heeft ge pleegd. 22.45 uur: Opstaan uit wanhoop. Een dokumentatie over het bloedbad in Soweto. 23.35 uur: Journaal Ned. 2 13.00 uur: Nieuws voor doven 18.25 uur: Paspoort 18.35 uur: Sesamstraat 18,50 uur: Jeugdjournaal 18.57 uur: Smurfen. Tekenfilmpje. 19.24 uur: Vijf tegen vijf. Spelpro- gramma van Willem Ruys. 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Achter het nieuws 21.10 uur: Pisa. Satirisch program ma. 21.20 uur: Stukje hemel. Het leven in het ommuurde ghetto in Warschau is voor Janina een troosteloos gebeu ren. 22.20 uur: Edelvrouw bedelvrouw. Richard komt in kontakt met een Francaise. De dame wil best wat meer met Richard maar daar is hij niet zo gecharmeerd van. Hij tovert dan ook een echtgenote tevoor schijn 22.50 uur: Sonja. Praatprogramma onder leiding van Sonja Barend. 23.55 uur: Journaal 00.00 uur: No nukes Hollanditis festi val. Een registratie van het popfesti val dat op 9 april werd gehouden. Te vens werd op dit festival gepro testeerd tegen de kernwapens. De groepen die op zullen treden zijn: Drukwerk, Doe maar, Ideaal, Steel Pulse, Dave Edmunds, The Sound, Bad Manners, The Stranglers, John Watts en Urbanus. UTRECHT - Iglo (een volledige dochter van Unilever) is van plan het personeelsbestand verder te vermin deren met circa 130 waardoor het to tale personeelsbestand tot circa 840 zal dalen. België BRT 1: 14.00 Schooltelevisie; 18.00 Tik tak; 18.05 Sesamstraat. 18.20 Klein, klein kleutertje; 18.35 Open school; 19.07 Uitzending door derden; 19.37 Mededelingen en morgen; 19.45 Journaal; 20.10 Weerman; 20.15 Ge heim dossier Odessa. Engelse speel film uit 1974 over een jonge Ham- burgse journalist, die langs omwegen achter het werk komt van de organi satie van de voormalige SS'ers. 22.20 Nuts. De Noorse inzending naar het Gouden Roos Festival te Monlreux: 22.50 Journaal. BRT 2: 19.00 De mysterieuze wereld van Arthur C. Clarke; 19.30 Lieve plantjes; 20.15 The forsyte sage. De detective van Soames meldt dat lre ne in Parijs attenties krijgt. .Soames gaat haar opzoeken; 21.05 Jubileum concert uit Praag. Met werken van Smetena, Dvorak, Janacek r. M; v nu. PARAMARIBO - De Surinaamse gamizoenskommandant Roy Horb heeft mr. drs. André Haakmat, die onder andere adviseur is van de moe- derbond, ontslagen als lid van zijn kabinet. Op een perskonferentie deelde Horb dinsdag mee dat Haak mat dusdanig heeft gehandeld dat hij hem niet langer kan handhaven als zijn adviseur. Haakmat wordt in re geringskringen gezien als liet brein" achter de recente stakingen. HILVERSUM - De door de TROS gemaakte film ,,De Flyer wint op ol ie fronten" over de zegenrijke zeil tocht in de Hitbread-race rond do we reld heeft op het 25ste internationale televisie- en filmfestival van New York in de kategorie ..Sportevonu menten met amusementswaarde de derde prijs behaald. De TROS zal de film nu zaterdag 20 november op Ne derland 1 om ongeveer 22.30 uur op nieuw uitzenden. Vorig jaar behaal de de TROS met de film over ..Sail Amsterdam" op dit festival een zil veren medaille. PARIJS - In Frankrijk zijn de ver zamelde teksten van de Belgische zanger Jacques Brei (1929-1978) in een band gepubliceerd. Behalve de be kende chansons zijn ook teksten op genomen die nog niet eerder waren uitgegeven. Deze laatste betreffen de beginperiode van Brei tussen 1940 en 1953 en zijn laatste chansons, uit 1977. De uitgave is verzorgd door de vo rig jaar september opgerichte „inter nationale Stichting Jacques Brei".' 41 's Middags voerde zyn route weer naar het zuiden. Nabij Zaltbommel kwam een laboratorium. Van zijn baas had hfj een tip gekregen. Soms ver wonderde hij zich er wel eens over, dat ze altijd zo goed op de hoogte waren; doorgaans veel eerder dan anderen. Maar sinds kort wist hij het de di- rekteur had enige jaren geleden iemand benoemd, die alle kranten na ploos en uitknipte, wat voor het bedrijf van belang kon zijn. Vooral uit de me dische tijdschriften de nieuwe vorde ringen op het gebied van de heelkunde en chirurgie. Waarvoor dan nieuwe in strumenten moesten worden ontwor pen. Ook daarvoor had de fabriek zijn mensea Zodra een aantal proefinstru- menten gereed waren, kreeg Frans ze mee om ze zo nodig aan deskundigen te laten zien. Daarom kende bijna elk ziekenhuis in Nederland de vertegen woordiger, meneer Ter Scheure uit Hoogerveld. Want de fabriek, waar- voor hij werkte, was in Nederland al thans uniek. Na veel gezoek had hij eindelijk de adressen te pakken van enkele be stuursleden van de stichting, die het la boratorium voor bodemonderzoek zou bouwen. Dus diende hij zich aan en werd binnengelaten. Het gesprek duurde de gehele middag Frans stalde zijn folders uit, noemde prijzen en le vertijden en hoopte, dat hij te zijner tijd de benodigde instrumtenten zou mo gen leveren. Maar men kwam er die middag nog niet uit, omdat de voorzit ter en de sekretaris van de stichting, met wie hij het gesprek voerde, eerst overleg wilden plegen met andere be stuursleden. Of de conferentie de vol gende morgen om tien uur voortgezet kon worde a Dat kon. Frans zegde toe, dat hij prompt om tien uur weer aan wezig zou zija Met een handdruk namen de drie mannen afscheid van elkaar. Even later stond Frans weer op straat Op zijn horloge kijkend, konstateerde hij, dat het kwart over vyf was. Gelijktij dig voelde hij zijn maag. Ik rammel, wist hiji. Dus eerst maar ergens gaan ctea Al heb ik dan vandaag nauwelijks iets verdiend, morgen heb ik een rede lijke kans een order af te sluitea En dat geeft ook voldoening Je verkoopt niet iedere dag aan een in aanbouw zijnde ziekenhuis nieuw instrumentarium. Hij besloot naar het wegrestaurant te rijden, omdat het betrekkelijk dicht bij was en omdat hij er vaker kwam. Willy van der Ven keek blij verrast toen ze de jongeman zag binnenko- mea Altijd uiterst korrekt gekleed, konstateerde ze. Een knappe jongen. Ze zuchtte. Waarom heb ik het inder- tijd zo slecht getroffen. Hoe heerlijk zou het zijn deze rustige, aardige man dagelijks bij je te hebbea En 's nachts „Hallo, meneer Ter Scheure, blij u weer te ziea Hoe is het?" Hij begreep haar vraag onmiddel lijk. „Een reeks afschuwelijke misver- standen. Wil In feite was er niets aan de hand. Goddank." Door GRE LH lit >i. Het klonk haar in de oren. alsof het uit de grond van zijn hart kwuu Maar ergens voelde ze zich teleurgesteld. Het is natuurlijk gemeen van n ie, wist ze, maar als hij zou gaan scheiden, zou ik een kans bij hem hebben. En geloof maar, dat ik zo'n kans zou uitbuit" „Proficiat, meneer," anlwo ndd» op zachte toon. „Wat heb jc een narig heid in het huwelijk, nietwaar?" „Zo is het, WiL Apropos, ik heb hon ger. Ik denk, dal ik vanavond maar hier in de buurt blijf slapen, want morgen moet ik weer bijtijds in Z alt hun cl zijn. Dus kan ik nu op m'n gemak tea Geef me de spijskaart, wil je?" Terwijl ze de kaart haalde, dacle koortsachtig na. Hij gaat niet n: .ar huis want hij moet morgenvroeg weer in Zaltbommel zija Misschien krijg ik hem zo ver, dat hijdat hij Ze legde de kaari voor hem neer. „We hebben gestoofde niertjes. Is dat niets voor u?" Hij keek haar in bet blozende ge zicht Lachend vroeg hij; „Is 't lek1 t? Bij mijn weten heb ik hei nooit tea" „Ik kan het u echt aanbevelen." „Die ik daa Wil. Geef maar kippe- soep vooraf. Wat hebben iullio voor groenten vandaag"" Ze somde enkele soorten op. „Ja, geef maar spinazie, die heb ik een poos niet geproefd. Oké?" - i)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9