presenteert Leuke attrakties voor de jeugd Slagroomtaartje f 10-000, aan prijzen J. DUBEL het GeschEiik Enhuis VAN DE BRUSE ONDERNEMERSVERENIGING JAN BOUWMAN HOUT A. LEEUWE B.B. BAKKERIJ i f\ 1 I VAN 12 NOV. T/M 4 DECEMBER VERKOOPAKTIE MET VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN Mededelingen Gemeente Zierikzee DROGISTERIJ-PARFUMERIE Het adres voor uw St. Nicolaas- geschenken Reparaties W eekendreklame Uit onze afdeling THEOLOGIE: VIERGEVER SAMAN 8 BRU 1/ V I PRIJZENFESTIVAL Traditiegetrouw starten wij ook dit jaar weer met de verkoopaktie van de onderne mersvereniging BRU. En wel vanaf 12 november tot en met 4 december. De deelnemers zijn herkenbaar aan een vlag bij hun zaak. U ontvangt voor elk besteed bedrag van f 5,00 een zegel, 10 zegels is een volle kaart. Verder zijn er ook waardecoupons met het opschrift (besteed bedrag f 50,00). Dit bespaart u weer plak werk. Ook dit jaar werken wij weer met waardebonnen, die u naar keuze kunt besteden bij de deelnemende winkeliers. U kunt uw volgeplakte of voorgebedrukte zegelkaarten dagelijks inleveren in de bus bij Chr. Bolijn, Korte Ring 33. Iedere avond zullen hier dan de dagprijzen getrokken worden en de winnaars hiervan worden via een raambil jet op het genoemde adres bekend gemaakt. Wij verzoeken u beleefd om zelf uw dag prijs af te halen. De dagprijzen worden iedere avond getrokken om 19.30 uur. Iedere dag worden 8 dagprijzen getrokken, ieder ter waarde van f 25,—. De mogelijkheid bestaat dat er 6 dagprijzen worden getrokken en 2 prijzen in de vorm van een wijn-levensmiddelen of zuivelpakket, ook weer ter waarde van 25,00. De als dagprijs getrokken waardebonnen blijven geldig en gaan dus ook weer meespelen bij de eindtrekking van de winkelweekaktie. De slotavond van de winkelweekaktie is op dinsdag 7 december 's avonds om 19.30 uur in het Durps'uus. Hier worden de laatste prijzen getrokken, waaronder 3 hoofd prijzen en wel 1 prijs van f 750,00 en 2 prijzen van 250,00. Het totaal aantal prijzen dat op deze avond wordt getrokken, uiteraard ook weer in de vorm van waardebon nen, bedraagt ongeveer 80 stuks. U kunt uw waardebonnen inleveren tot uiterlijk 15 december bij de deelnemende win keliers. Als extra attraktie voor u, wordt op de avond van de eindtrekking de zeer mooie en be zienswaardige film vertoond: 500 jaar BRU. Komt dus allen naar het Durps'uus. Voor de kinderen weer 3 leuke attrakties, met voor elke attraktie 4 prijzen in de vorm van waardebonnen, variërend van f 50,00 tot f 10,00. Wij wensen u prettige dagen toe en veel waardevolle waardebonnen. Ze zijn er voor u! Het winkelweekkomité BRU EERSTE ATTRAKTIE Jongens en meisjes win een prijs van 50,- t 25,- 15,- of 10,-. Het volgende moet daar wel voor gebeuren: In iedere etalage van de deelnemende winkeliers ligt een zakje bonen, dus nu aan jullie de taak om te raden, hoeveel bonen liggen er nou in al die etalages te- samen. Je oplossing moet uiterlijk 19 november voor 18.00 uur in de brievenbus bij Christiaan Bolijn liggen. Om 19.00 uur worden dan de winnaars bekend gemaakt. TWEEDE ATTRAKTIE Bij iedere deelnemende winkelier ligt een spreekwoord in de etala- ga. Het is de bedoeling om van de ontbrekende woorden en letters daarvan een slagzin te maken. De kaarten met de spreekwoorden zijn op de volgorde van de slagzin genummerd. De oplossing moet uiterlijk op 26 november voor 18.00 uur in de brievenbus bij Christi aan Bolijn liggen. Om 19.00 uur worden dan de winnaars weer be kend gemaakt. DERDE ATTRAKTIE In ieder etalage van de deelnemende winkeliers zien jullie een af beelding van een bloem of een plant liggen. Aan jullie nu de op dracht te raden welke bloem of plant dit is. Schrijf je oplossing op een vel papier en levert dit in voor 2 december bij Christiaan Bolijn en wel voor 18.00 uur. Om 19.00 uur worden de prijswinnaars be kend gemaakt. P.S. Vergeet vooral niet bij alle drie de attraktie je naam te vermel den, VEEL SUCCES! Hinderwet Op de secretarie van de gemeente Zierikzee ligt met ingang van 12 novemberl982 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur alsmede op zaterdagen, op het politiebureau van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek van: Schietvereniging „Schouwen- Duiveland", p/a Sloestraat 48, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een schietlokaal op het adres Weg naar de Val 10, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sec tie K. nummer 296. Burgemeester en wethouders hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen onder voorwaarden om ge vaar. schade of hinder voor de omge ving te voorkomen. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediencf; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden ge richt tot H.M. de Koningin en wor den ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisge ving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen over eenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopi ge voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 11 november 1982 Open huis Molen ,,De Hoop" In de afgelopen twee jaar is door het molenmakersbedrijf „Sint Viktor" uit Nieuwvliet de molen ,,De Hoop" in de Lange Nobelstraat gerestau reerd. De werkzaamheden bestonden uit een algehele romprestauratie en het maalvaardig maken van deze stellingmolen. Op zaterdag 13 november zal de mo len ,,De Hoop" officieel in gebruik worden genomen. Naast deze officië le ingebruikneming zal tevens de mo len overgedragen worden aan de mo lenaar. de heer T. van der Bok. Voor de bevolking van Zierikzee zal 's middags van 13.00 tot 17.00 uur een „open huis" worden gehouden. DAM 7 - ZIERIKZEE - TELEFOON 3404 Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis. tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie rikzee. tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. TOMPOEZEN 5 halen 4 betalen BOKKEPOOTJES 250 gram voor2,98 KRUIDNOOTJES 250 gram voor0,98 Uit onze notenbar VLIESPINDA'S 250 gram voor2,25 Nieuw voor diabeten Amandelstaafjes Slagroomgebak Cake Pudding enz. Warme bakker OOSTERLAND Ongezaagd of gezaagd en gekloofd te leveren. Noordwelle Telefoon 01116-1768 F. Dahlby-Bijbels woordenboekI 11,50 Drs. C. A. v. d. Sluljs - Huwelijk en gezinf 17,90 Drs. C. van Slledregt - Vrouw in kerk en samenleving139,50 C. H. Spurgeon - Woorden van waarschuwing voor het dagelijks levent 6,75 M. Henry Aanwijzingen voor de dagelijkse omgang met Godt 6,75 Os. E. Venema-Staopeneetf 30,00 Ds. A. Vergunst Hij is ons voorgegaanf 14,95 Drs. K. Exalto Geen hand aan Uzelf gedachten over de zelfmoordf 16,90 Deze en nog vele andere vindt u bij: Fa W J GOUDZWAARD cn Zn NOOROSTRAAT 03-35 HAAMSTEDE TEL. 01115-1331 ibooooooooooooooooocoooooooooooooooooooood Prachtige rookstandaards in zilver en koperkleur Havenpark 42 Zierikzee Te koop in elke hoeveelheid en voor elke prijs 10.000 oud Hollandse rode dakpannen 5.000 oud Hollandse blauwe dakpannen 2.000 niet gebruikte verbeter de oud Hollandse dakpannen 5.000 verschillende soorten dakpannen 2.000 Utrechtse stenen 500 Zeeuwse moppen 20.000 schone ijsselsteentjes 400 rode en grijze plavuizen 20 m2 mooie witte marmeren leien 50 m2 natuur hard steen (lei en) 5.000 gele oude klin kersteentjes 40 m2 planken 40 m balken van 450,— voor 300,— 100 m tegels St. Domusstraat 88 Zierikzee Telefoon 01110-2004 Kies de Nieutvsbode voor uw advertentierek/ome! DAGELIJKS VERS BROOD EN BANKET Uw broodspeciallst: meer dan 30 verschillende soorten WEEKENDAANBIEDING: van f 9,00 voor f 7,50 St. Domusstraat 32, Zierikzee Telefoon: 01110-2993 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8