STREEKNIEUWS Ambtsdragers vergadering INGEZONDEN STUKKEN De wereldvrede op een laag pitje 6 ZIERIKZEE - In de Christelijke Gereformeerde kerk aan de Zevengetijstraat werd dinsdagavond een kooravond ge houden, uitgaand van de Bond van Chr. Ger. Zangverenigingen in Nederland, distrikt Dordrecht. Vier koren werkten mee: ..Maranatha" uit Goes, o.l.v. Thea Paardekoper, Prijst de Heer", 's Gravendeel, dirigent G. Kruithof, ,,De Lof stem" uit Zierikzee met als dirigent J. Schouls en Zierikzee's jeugdkoor ..Sjaloom" o.l.v. Art de Jonge. Voorzitter van de bond, de heer J. Wemmenhove, opende de avond met gebed. Samenzang en koorzang wisselden elkaar af. Ds. B. de Graaf verzorgde de meditatie en sluiting. Op de foto: het Zierikzee's jeugdkoor ,,Sjaloom". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) KERKWERVE Oud papier De s.v. WIK haalt zaterdag 13 no vember in Kerkwerve, Noordgouwe en Schuddebeurs oud papier op. Ver zocht wordt het papier gebundeld ge reed te zetten. Kollekte De kollekte ten baten van Jantje Beton heeft in Kerkwerve een be drag van 157,25 opgebracht. De kol lekte werd gehouden door de werk groep Jeugd aktiviteiten Kerkwer ve. Kollektanten en gevers wordt dank gezegd. BRUINISSE St. Nicolaasaktie Traditiegetrouw start de Onderne mersvereniging ,,Bru" weer met de verkoopaktie van bij de vereniging aangesloten winkeliers. De aktie start vrijdag 12 november en duurt tot en met 4 december. Ook dit jaar, na gebleken sukses eerder, wordt met waardebonnen gewerkt, te besteden bij de deelnemers, herken baar aan de vlag. De volgeplakte zegelkaarten kun nen bij Chr. Bolijn dagelijks ingele verd worden, waar ook de dagprijzen worden getrokken. Via een raambil jet worden winnaars bekend ge maakt. De slotavond van de winkelweek - aktie is op dinsdag 7 december in het Dorpshuis. Hier worden de hoofd prijzen verloot. Als extra attraktie wordt op deze avond de mooie en be zienswaardige film 500 jaar Bru ge draaid. Ook de jeugd wordt tijdens deze ondememersaktie niet verge ten; speciale jeugdwedstrijden zoals het spreekwoorden vormen, met leu ke prijzen is een onderdeel van deze aktie. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 9 november 1982. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 ri>uit opslag handel en coö peratie 50,00 - 50,75; tarwe, basis 16 7vuit eigen opslag 51,75; zomer- gerst (brouwgerst), basis 16 7, 57,00 - 58,00; voergerst,basis 16 7, 48,50; haver 46,80; erwten (kleine groene) 79,50 - 85,50; Capu- cijners 77,50 - 85,00; Schokkers 81,00 - 90,00; bruine bonen, vrij van grond en halve bonen, 18 7 vocht, 158,50 - 165,50; karwij (boe renschoon) 231,00 - 236,00; karwij (prima doorsneekwaliteit) 248,50 - 252,50; blauwmaanzaad, geschoond en droog 352,50 - 397,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte leve ring, op auto geleverd 17,00-/ 18,00 per 100 kg. Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 17,50 - 18,50 per 100 kg. Voederaardappe len 9,00 - 10,00 per 100 kg. Exklu sief b.t.w. Notering Rotterdamse Beurs dd. 8 november 1982: Bintje 35-50 mm 18,00 - 19,00 per 100 kg; Bintje 50 mm opwaarts 20,50 - 21,50 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien, veldsgewas, 0,11 - 0,14 per kg. Zaaiuien, 35 mm op waarts 0,11% - 0,14% per kg. Op auto geleverd. Exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, uit de schuur, op auto geleverd, 0,40 - 0,48 per kg. Exklu sief b.t.w. Hooi en stro. Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 275,— -ƒ 300,—; dijkhooi 210,— - 260,—; Luzernehooi 300,—; tarwestro 110,115,— gerstestro 130,— - 145,—; ha- verstro/ 100,110,—Roodzwenk 130,140,—; Rietzwenk 130, 140,-; Veldbeemd 170,- - 190,—; Raaigrassen 150,— 180,—; erwtenstro 140, 150,—; schokkerstro tot 100,— - 110,—; bruine bonenstro 120,— - 160,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 10-11. Totaalaan- voer: 7611, runderen 2671, graskalve ren 614, vette kalveren 52, nuchtere kalveren 2393, schapen 1063; geiten 42, slachtvarkens 776, en slachtrun- deren 1409. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2250 - 3225; guiste koeien 1525 - 2025; kalfvaarzen roodbont 2125 - 3175; zwartbont 2075 - 2875; klamvaarzen 1700 - 2100; guiste vaarzen 1500 - 2025; pinken 950 - 1900; graskalveren 650 - 1300; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 350 - 665; zwartbont 175 - 560; weidescha- pen 90 - 170; weidelammeren 90 - 190; vette schapen 150 - 220; vet te lammeren 125 - 235. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,85 - 9,45, 2e 7,75 - 8,85; vaarzen le 7,65 -ƒ 8,10, 2e 6.95 - 7,65; koeien le 7,60 - 8,60, 2e 6,65 - 7,60. 3e 6,25 - 6,65; worstkoeien 5,60 -ƒ 6,85; dikbillen extra kwaliteit bo ven notering 9,30 - 13,85; vette kalveren le 6,75 - 6,90, 2e /"6,60 - 6,75, 3e 6,45 - 6,60; slachtzeugen le 3,20 - 3,35, 2e 3,05 - 3,20, 3e 2,50 - 3,05. Overzicht: melk- en kalfkoeien: aanvoer gelijk, handel levendiger, en prijzen gelijk; guiste koeien: aanvoer gelijk, handel vlot, en prijzen gelijk; graskalveren: aanvoer gelijk, handel vlot, en prijzen gelijk; vette kalve ren: aanvoer kleiner, handel vlot, en prijzen hoger; nuchtere kalveren: aanvoer groter, handel traag, en prij zen lager; schapen en lammeren: aan voer kleiner, handel lui, en prijzen gelijk; slachtvee: aanvoer groter, handel iets levendiger, en prijzen ge lijk; en slachtzeugen: aanvoer gelijk, handel normaal, en prijzen gelijk. De Eierveilingen BARNEVELD, 9-11. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 3.510.000 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 8,95; 55-56 gram 9,60; 60-61 gram ƒ10,00 - ƒ10,10; 65-66 gram 10,10 - 10,30. BARNEVELD, 10-11. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.548.800 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 52-53 gram 9,30; 55-56 gram 10,00 - 10,10; 60-61 gram 10,30 - 10,50; 65-66 gram 10,20 - 10,50. SCHEEPVAART Abida, 9-11 rede Curacao. Acila, 9-11 t.a. rede Bombay. Acmaea, 9-11 te Davao. Aldabi, 8-11 180 westzuid west Lissa bon naar Libreville. Aludra, 9-11 te Durban. Atlantic Star, 9-11 180 oost Bisho- procks naar Southampton. Macoma pass, 9-11 Richardsbay naar Fos. Moordrecht, 10-11 1000 noord noord west Wake eil. naar Yokohama. Nedlloyd Barcelona, 9-11 te Doha. Nedlloyd Dejima, 9-11 180 noord noord west Perim naar Singapore. Nedlloyd Delft, 10-11 te Busan verw. Nedlloyd Houtman, 9-11 100 zuid oost Kreta naar Genua. Nedlloyd Tasman, 9-11 van Djeddah. Ondina, 10-11 te Brunsbuettel. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Elim: J. Maasland, kand., Oldenzijl; te Harderwijk (toez.): B. Oosterom, Maarssen; te Nijmegen: D. H. L. M. B. van Zijll Langhout, Oosterend; te Spijkenisse (wijkgemeente Michaëlkerk): L. Lin- gen, Klooster Ter Apel (buitengewo ne wijkgemeente). Benoemd tot bijstand in het pasto raat te Goes: J. J. Stoutjesdijk, eme ritus predikant te Ulvenhout, die de ze benoeming heeft aangenomen. Aangenomen naar Oosterhout (part-time): mevr. J. M. Vóórhaar, kand., Malden; naar 's-Gravenhage (als predikant bijzondere werkzaam heden) (Kloosterkerk): drs. C. A. ter Linden, Oegstgeest; naar Warns veld (toez.): drs. R. A. van Oosten, kand., Zelhem. Bedankt voor Egmond-aan Zee en Egmond-Binnen: D. H. L. M. B. van Zijll Langout, Oosterend; voor Zoe- termeer: W. van Gorsel, Wijk bij Heusden. Nederlands Gereformeerde Kerken Beroepen te Alkmaar in kombina- tie met Zaanstreek-Centrum: P. J. H. Krol, kand., Nieuwerkerk aan de IJs- sel. Beroepbaarstelling: P. J. H. Krol, 's-Gravenweg 310, 2911 BK Nieuwer kerk aan de IJssel, 01803-8130. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Spakenburg (3e predi kantsplaats): Tj. Boersma, Apel doorn. Het hoofdbestuur van de Geref. Bond in de Ned. Herv. Kerk heeft ook dit jaar weer een aantal (totaal 8) regionale ambtsdragersvergaderin gen georganiseerd, waarvan die voor Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland op vrijdag 12 november te Middelharnis zal worden gehouden. Als thema is gekozen: „Christelij ke levensstijl en ambtelijke verant woordelijkheid". De leiding berust bij drs. A. de Reuver te Capelle a.d. IJssel. De inleiding wordt gehouden door ds. C. den Boer te Woudenberg. Plaats van samenkomst: gebouw „De Hoeksteen", Ring 13. Behalve kerkeraadsleden, besturen van evan gelisaties, afdelingen, etc. zijn ver der alle belangstellenden hartelijk welkom. Aanvang 19.30 uur. Het staat als een paal boven water, dat het nieuwe START-overleg tus sen de SU en de VS tot mislukken ge doemd is. Immers, zolang er nog wantrouwen is, zal er geen sprake kunnen zijn van onderlinge vrede. De vraag is alleen, wordt dit wan trouwen niet gekweekt? Terwijl de VS geen afstand wil doen van z'n rechten, en acuut wei gert, het volk in een maorfe massa om te toveren, wil de kop van de SU geen afstand doen van zijn stand punt: iedereen gelijk, alleen de par tij een beetje meer. Een middenweg lijkt fictie, samenwerking huichela rij. Ondertussen komt er een nieuwe macht aanzetten: de 3e wereld. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze de beide anderen binnen een tiental ja ren overtroefd, dankzij de VS en de SU. De VS en de SU, die met het geld ook politieke invloed inpompen, worden vlug op hun retour gezet, als het land, economisch nog onderont wikkeld, militair machtig tot buit proporties, onafhankelijk wordt. Ie der voor zich, God voor ons allen, geldt het motto. Zo blijkt bijvoorbeeld ook, dat ver dragen even vlug gebroken kunnen worden als gesloten. Neem bijvoor beeld het Briand-Kellogpact uit 1928. Kortom zou dit betekenen: nooit meer oorlog. De VS en de SU onder tekenden beiden. Hitier maakte zich hier echter niet druk om en na dat hij in '33 rijkskanselier was ge worden bleek het niet moelijk te zijn de macht te grijpen. Rusland, die vreesde voor z'n eigen hachje, mede door de conferentie van München, sloot een niet-aanvalsverdrag met Duitsland. Het wederzijds wantrou wen groeide weer. Tot nu toe lijkt het of van toen af elke gebeurtenis aan gegrepen is, om eikaars systeem af te kunnen kraken, en zichzelf zó te kun nen idealiseren tot een prima staat. Wantrouwen wordt gekweekt en zal dus een waarborg zijn, voor het feit, dat de vreedzame coëxistentie een onwezelijk fictie-beeld geworden is. We verkeren nu in een situatie, waar bij „wapenstilstand met voortduren de 3e wereldoorlog vrees" het meest geslaagde begrip is. Iedereen wil vre de, niemand wil oorlog. Toch is er oorlog. Onlogisch genoeg, om even bij stil te staan Nicole van Overmeir Ouwerkerk 51Zonder zich verder aan zijn moeder of aan iemand anders te storen rust Erwin met een grimmig gezicht het grootste deel van de Noor se krijgsmacht uit, om daarmee jacht te maken op Olaf de Berenjager. „Je doet verkeerd en dom", vaart Ingrid te gen hem uit, als hij op het punt staat te ver trekken. „Is het nodig, zowat het hele leger mee te nemen, bovendien, houdt liever Gurd in de gaten en blijf hier Bedenk, dat het mijn eigen vader is Ze hapt even naar adem. „En wat zou je bovendien met Olaf willen be ginnen. als je hem gevangen hebt genomen?" „Huh," gromt Erwin, eventjes van zijn stuk gebracht. „Ik geloof, dat je daar nog nooit eens over hebt nagedacht", roept ze triomfantelijk. Hij strijkt zijn haren recht en wandelt zwijgend en trots het vertrek uit. „Oh. wat doet hij dwaas", fluistert Wino- nah, terwijl zij de groep krijgers met Ingrid nakijkt. „Hij stelt zich aan als een dwars kind", snikt Ingrid. „Hij weet niet eens wat hij begin nen moet met mijn vader, als hij hem gevan gen zou kunnen nemen En wie weet, wat Gurd in die tijd uitspookt." Inderdaad, Gurd Halftand, veilig verschanst op zijn burcht, niet stil en hij weet terdege, wat hij beginnen wil. Spionnen hebben hem verteld, dat Erwin met een grote krijgsmacht in de richting van Olaf's burcht vertrokken is en hij knikt tevreden. „Roep mijn vrienden met al hun krijgers bij een", beveelt hij, „terwijl die idioot daar in het noorden rondstuntelt kunnen wij als we snel zijn, de burcht met alles wat er in Is, zon der slag of stoot innemen Met dank aan God en grote blijdschap geven wij u ken nis van de geboorte van onze dochter TANNIE CORNELIA We noemen haar Nicole GERT en ANJA STOUTJESDIJK-DORST 9 november 1982 Wielingenstraat 11 4301 XM Zierikzee Uw gelukwensen, bloemen, cadeaux of uw aanwezigheid, hebben ons 25-jarig huwelijksfeest op 23 oktober tot een on vergetelijke dag gemaakt. Wij zeggen u hiervoor, mede namens onze kinderen, heel har telijk dank. M. MOL P. M. MOL-HANSE Nieuwerkerk, november 1982 Burg. Boumanstraat 2 Hartelijk dank voor de vele felicitaties, bloemen en geschen ken die wij mochten ontvangen tijdens ons 25-jarig huwe lijksfeest. C. ZORGE J. S. ZORGE-KR1STEL1JN Serooskerke, november 1982 Mede namens mijn vrouw en kinderen bedank ik iedereen heel hartelijk voor de vele getoonde belangstelling, in welke vorm dan ook en het medeleven tijdens mijn verblijf in het Zweeds Rode Kruisziekenhuis te Zierikzee en bij mijn thuis komst. Tevens bedank ik doktoren en al het overig personeel voor de goede begeleiding en verzorging. Met vriendelijke groet, H. A. v. d. WERF Oosterland, november 1982 Burg. v. d. Havestraat 3 Heden overleed na een liefdevolle verzorging in het ver pleegtehuis Ter Valcke te Goes, mijn innig geliefde man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader CORNELIS JAN HAMELINK op de leeftijd van 81 jaar. Goes: P. HAMELINK-BLAUWKAMER Zierikzee: N. HAMELINK L. HAMELINK-DE PAGTER Brisbane, Australië: M. HAAK-HAMELINK J. J. HAAK Klein- en achterkleinkinderen Goes, 4 november 1982 Correspondentie-adres: N. Hamelink, Hammenstraat 3, 4301 VW Zierikzee De begrafenis heeft inmiddels in alle stilte te Kruiningen plaatsgevonden. Geheel onverwachts is heden van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom JAN PIETER KOUWENBERG echtgenoot van PIETERNELLA KLINK op de leeftijd van 69 jaar. Uit aller naam, J. H. KOUWENBERG de Jongestraat 49 Zierikzee Goes, 7 november 1982 Heden overleed, na een ernstige ziekte, mijn geliefde man, onze zorgzame vader, opa en zwager MARINUS KIP op de leeftijd van 72 jaar. Oost-Souburg: Oost-Souburg: Den Haag: Oost-Souburg: 4388 NW Oost-Souburg, 10 november 1982 Middelburgsestraat 74 Liever geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum „De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheidnemen zaterdag van 16.30 tot 17.00 uur. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal wor den gehouden maandag 15 november a.s. om 13.45 uur in voornoemd rouwcentrum. waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 14.30 uur op de algemene begraaf plaats te Oost-Souburg. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de aula op de begraafplaats. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat haar een ver dere lijdensweg bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma JANNA MAAS Echtgenote van JAN CHRISTIAAN DE KOK op de leeftijd van 82 jaar. Zierikzee: L. DE KOK Vogelwaarde: W. DE VRIES-DE KOK E. A. J. DE VRIES EVELINE SIMON Zierikzee, 10 november 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme". Scheldestraat 2 Correspondentieadres: Mevr. L. de Kok. Regenboogstraat 6. 4301 BT Zierikzee Liever geen bezoek aan huis. De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 13 november a.s. om 12.00 uur in het Crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de koffieka mer van het Crematorium en zaterdag a.s. om 16.00 uur in de Groene Zaal van bejaardencentrum „Borrendamme". Diegenen, die de crematie wensen bij te wonen, worden beleefd verzocht om 11.45 uur aanwezig te zijn. Voor de vele blijken van medeleven en deelneming, ons be toond na het overlijden van onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader ADRIAAN DE VRIEZE betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder personeel en directie van het bejaardencen trum „Borrendamme" voor de goede verzorging Kinderen, klein- en achterkleinkinderen November 1982 Neem zelf een abonnement op het streekblad de Zierikzeesche Nieuwsbode" A. C. KIP-KLAASSE L. C. DEN ENGELSMAN-KIP W. DEN ENGELSMAN MARCEL ANGELA C. J. M. v. d. GRAAF-KIP W. J. v. d. GRAAF CHARLOTTE M. KLAASSE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6