NOORDWELLE VERGADERDE FEESTTE EN DANSTE Peuterspeelzalen Oosterland en Nieuwerkerk dreigen in moeilijkheden te komen Geanimeerde ouderavond kleuterschool Noordgouwe Ouders discussieerden over problemen op LTS 4 Welzijnskommissie Duiveland STREEKNIEUWS NIEUWERKERK - De peuterspeelzalen in Oosterland en Nieuwerkerk dreigen financieel in de problemen te komen. Op de begroting voor 1983 van „De Grutte- pikkers" (Nieuwerkerk) staat een tekort van 3.750,—, de begroting van ,,'t Kraaiennest" te Oosterland ver meldt een tekort van 5.279,84. Bij deze ramingen is reeds rekening gehouden met de gemeentelijke subsidies van 2.500,per peuterspeelzaal. Het kollege van b. en w. is van mening, dat niet volledig aan de wensen van de Stichting peuterspeelzalen tegemoet kan worden geko men en de toekomst voor de Duivelandse peuterspeelza len lijkt er dan ook niet al te rooskleurig uit te zien. Spelende peuters in de zaal te Oosterland. De toekomst voor dit werk lijkt weinig rooskleurig. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit alles kwam dinsdagavond aan de orde tijdens een openbare vergadering van de welzijnsadvieskommissie van de gemeente Duiveland in het gemeen tehuis te Nieuwerkerk. Dat betrokkenen bij het peuterspeelzaalwerk zich da nig zorgen maken over deze problemen, bleek dinsdagavond alleen al uit het feit, dat een flinke groep van deze mensen de vergadering bijwoonde op de pu blieke tribune en dankbaar gebruik maakte van het spreekrecht. Dit keer geen grapjes dus vanachter de vergadertafel over het weer niet-opgekomen publiek, want dat publiek was er dit keer wel. Mevrouw B. Plante gaf vanaf de publieke tribune een toelichting op de situatie in Oosterland. Ze wees er op, dat het peuterspeelzaalwerk destijds met een groepje vrijwilli gers werd opgezet. Na verloop van tijd ontstond de behoefte aan meer deskundige leidsters. Het ging toen niet meer om een handjevol peuters, maar om groepjes van ongeveer acht tien kinderen. Sommige leidsters volgden een opleiding en het gevolg was, dat het regionaal en provinciaal overkoepelend orgaan (Stichting Overleg Kindercentra) adviseerde geschoolde leidsters in elk geval het minimumloon volgens de C.A.O.- welzijn uit te keren. Vergelijkbare situatie Dit gegeven betekende uiteraard een verhoging van de kosten verbon den aan een peuterspeelzaal, ander zijds was het zo dat vrijwel algemeen de wens bestond de peuterspeelzalen te laten leiden door mensen, die over een zekere deskundigheid beschik ken. Een situatie, waar overigens vrijwel alle peuterspeelzalen op Schouwen-Duiveland mee te maken hebben of krijgen. Woordvoerster namens de peu terspeelzaal in Nieuwerkerk me vrouw M. Vink liet weten, dat reeds getracht was op diverse manieren te bezuinigen. Zo werd inmiddels ge kort op de lonen, werd de ouderbij drage verhoogd van 3,75 naar 4, per ochtend en besloot de peu terspeelzaal in Oosterland een och tend minder te gaan draaien (thans drie in plaats van vier ochtenden). Voorzitter van de welzijnskommis sie wethouder A. L. Bakker noemde het „jammer" dat het peuterspeel zaalwerk geen gelijke tred kan hou den met de regels, die gelden voor het kleuteronderwijs. ,,De peuterspeel zalen zullen voorlopig afhankelijk blijven van de beslissing van de ge meenteraad. Er is geen verplichting om te subsidiëren", aldus de heer Bakker. „Zeer goed werk" Kommissielid de heer W. Stouten sprak over „zeer goed werk", maar plaatste toch wat kanttekeningen bij de cijfers. Hij signaleerde dat een peuter de gemeente 253,95 kost, een kleuter 243,— en een leerling lager onderwijs 254,—. Als voldaan zou NOORDGOUWE Op de vorige week gehouden jaarlijkse ouder avond van de openbare kleuterschool te Noordgouwe informeerde de leidster juffrouw De Moor de aanwe zigen over spellen die geschikt zijn voor de kleuterleeftijd en die boven dien een opvoedende waarde hebben. Mevrouw S. Loschacoff-de Kanter, wethouder van onderwijs van Brou wershaven, deed mededelingen over de nieuwbouwwoningen te Noord- gouwe, die dit jaar nog in gebruik kunnen worden genomen. Men hoopt in het belang van het onderwijs dat daarin gezinnen met kinderen komen te wonen. Dat zou gunstig zijn voor de toekomst van deze kleine kern, die zoveel mogelijkheden biedt. Voorzitster van de ouderkommis sie mevrouw N. Ganzeman sprak het welkomstwoord, waarna de notulen werden voorgelezen door mevrouw W. van de Kassteele en financieel verslag werd gedaan door mevrouw A. de Groote. Verkiezing De verkiezing van nieuwe kommis sieleden verliep voorspoedig, omdat de dames E. Kooman en Der Wedu wen zich daarvoor beschikbaar stel den. De scheidende leden werden voor hun werk bedankt met een bloe metje. De pauze werd benut voor een ver loting. waarvan de opbrengst bestemd zal worden voor aankoop van nieuwe cassettebangjes en pla ten. Daarna werden onder veel bij val - dia's vertoond, die de juf tijdens de schooluren van haar leerlingetjes had gemaakt en werd een film over de viering van Koninginnedag ge draaid, opgenomen door mevrouw Van Limburg. worden aan het verzoek van de Stich ting peuterspeelzaal, t.w. 50 bij dragen in de kosten van personeel en huisvesting zou dat bedrag per peu ter nog 142,— hoger worden en der halve veel meer gaan bedragen dan hetgeen voor een kleuter moet wor den betaald. In het licht van de huidi ge ekonomische situatie stelde de heer Stouten vast, dat er toch ergens bezuinigd zal moeten worden, het geen volgens hem echter weer niet wilde zeggen, dat er nu werkelijk niets meer zou kunnen. Kommissielid de heer K. Hendrik- se kreeg desgevraagd de mededeling, dat het volgen van kursussen door de leidsters niet verplicht is, maar wel krachtig wordt gestimuleerd. De voorzitter vond dat de peu terspeelzaalleidsters ook maar eens de hand in eigen boezem moesten ste ken en goed moesten nagaan waar bezuinigd zou kunnen worden. De heer J. A. Schiettekatte trachtte tevergeefs zicht te krijgen in de cij fers op de begroting van 1977 en 1978. Toen bleek een tekort van 10.000,— te hebben bestaan en hij vroeg zich af hoe dat nu in de praktijk werd opge lost. Enkele aktiviteiten als een ba zar en een schenking van het Kon. Ju- lianafonds bleken volgens de woord voersters daar een gunstige invloed op te hebben gehad. De heer Schiette katte bleef echter wat twijfelachtig over de juiste ramingen in de begro ting en ging er derhalve van uit dat de tekorten op de begroting 1983 in de praktijk ook weieens zouden kun nen meevallen. „Niet voor niks" Kommissielid mevrouw A. C. Hoo- gendoorn-Herfkens zei het juist te achten, dat er deskundige leiding bij een peuterspeelzaal aanwezig is en dat men er niet van uit dient te gaan, dat de moeders dat zelf wel even tus sendoor kunnen doen. Zij noemde het ook „onzinnig" om ervan uit te gaan, dat die leidsters voor niks zouden kunnen werken. „Dat vraag je aan een gediplomeerd kleuterleidster ook niet". Anderzijds was mevrouw Hoogendoorn van mening, dat het bedrag per peuter gezien het nu' ge raamde tekort wel zeer hoog zou uit vallen. Zij drong aan op overleg tus sen de Stichting peuterspeelzalen en het gemeentebestuur om te bezien waar nog enigszins bezuinigd zou kunnen worden. De voorzitterliet weten, dat ook het kollege 'met dit peuterspeelzaal probleem had geworsteld. Hij konstateerde, dat dit werk destijds door een paar moeders was opgezet, omdat de dames dan misschien bui tenshuis zouden kunnen gaan wer ken. „Het is heel fraai als de gemeen te die tekorten gaat bijpassen, maar het berust toch meer op het vrijwilli gerswerk", aldus wethouder Bak ker. Vanaf de publieke tribune lieten de betrokkenen bij het peuterspeelzaal werk weten, nauwelijks in te zien, dat de gemeente naast genoemde bij drage van 2.500,— ook nogeens for se bedragen verstrekt in de vorm van het beschikbaarstellen, verwarmen, schoonhouden e.d. van de huis vesting. „Daar betalen we toch huur voor", meenden de woordvoersters. De voorzitter trachtte uit te leggen dat het bij deze bedragen ging om een afschrijving op het dorpshuis. Versluierd „Een versluierde subsidie, maar het is wel subsidie", meende kom missielid de heer M. K. Romeijn, die eraan toevoegde dat de gemeente Duiveland helemaal geen slecht fi guur slaat in vergelijking tot andere gemeenten in de regio wat betreft de subsidiëring van het peuterspeel zaalwerk. De voorzitter vertrouwde de be trokken dames verder nog toe, dat dit deel van de afschrijving op het dorpshuis wel voor rekening van de peuterspeelzaal moest worden ge bracht. „Zonder peuterspeelzaal had den we nooit toestemming gekregen om „Oosterhof" 'te bouwen", aldus de voorzitter. Na een uitgesponnen diskussic, lanceerde de heer J. A. Schiettekatte een voorstel, dat zowel door de voor zitter als door de overige kommissie leden als advies aan b. en w. werd overgenomen. De heer Schiettekatte stelde voor de bijdrage per peuterspeelzaal te verhogen van 2.500,— naar 4.000,— en een deel 3.000,—) van het overblijvend tekort te betalen uit de post onvoorzien. De voorzitter noemde dit „een aardige tussen-op- lossing". Hij was met de kommissie leden van mening, dat het gemeente bestuur nog wel met de dames van de peuterspeelzaal om de tafel moet gaan zitten om te bekijken waar be zuinigd zou kunnen worden. BURGH-HAAMSTEDE Verkoopmiddag „Nieuw Leven" De Vrouwenvereniging „Nieuw Leven" te Burgh-Haamstede houdt dinsdag 16 november in de winter- kerk van de Ned. Herv. Kerk een ver koopmiddag van onder andere zelf gemaakte handwerken. Ook is er een koffiestand en kunnen bezoekers aan een verloting meedoen. Voor tijd: zie agenda. haamstede Lezing over Christenvrouw en politiek voor N.C.V.B. Burgemeester W. den Boer van Middenschouwen houdt dinsdag 16 november een inleiding over Christenvrouw en Politiek voor de Nederlandse Christen Vrouwenbond afdeling Haamstede. Plaats van sa menkomst is de Rekreatiezaal van de Geref. Kerk te Haamstede. (Voor tijd: zie agenda.) Najaarsvergadering Christelijke Bond van Overheidspersoneel De afdeling Schouwen-West van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel houdt de na jaarsvergadering op woensdag 24 no vember in één der zalen van de Gere formeerde kerk te Haamstede. Na het huishoudelijk gedeelte zal bondsbestuurder Van Veen een uit eenzetting geven over het bondsbe- leid en in het bijzonder over de pro blemen rond de afsluiting van de Oosterschelde. Na de pauze zal de afdeling voor lichting van de rijkswaterstaat een tweetal films vertonen over de wer ken aan de stormvloedkering. (Voor tijd: zie agenda.) Bijeenkomsten Ned. Ver. van Huisvrouwen De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen Westerschouwen houdt dinsdag 23 november een bij eenkomst in Hotel Haamstede (Hoge- zoom 3). Mevrouw Sandberg-Braat houdt dan een lezing over het Wereld- natuurfonds. De Sint Nikolaas-avond van de af deling is op dinsdag 30 november en wel in de Graaf van Haamstede. (Voor aanvangstijden: zie agenda.) brouwershaven Dia-avond P.v.d.A. De afdeling Brouwershaven van de Tijdens ouderavond Z1ERIKZEE - Op de ouderavond van de LTS, die dinsdagavond werd gehou den, zijn verschillende discussiepunten aan de orde geweest. De 54 ouders werden in drie groepen verdeeld. Groep a sprak over het nivo van het onder wijs, de automatisering. Groep b had het over de brutaliteit van de leerlingen en hun vernielzucht en groep C besprak de huiswerkklas, de bijlessen en de begeleiding. In de A-groep werd uitvoerig de problematiek van de A-, B- en C- nivo's binnen de LTS besproken. Leerlingen, die een A- of een B-nivo volgen zouden weinig toekomstmo gelijkheden meer hebben en leerlin gen, die C-nivo volgen krijgen te ma ken met de militaire dienstplicht, waardoor hun MTS-opleiding in het gedrang komt. Volgens de ouders zou een automatisering binnen de LTS te duur worden. Partij van de Arbeid organiseert op donderdag 18 november een dia avond met diskussie in het Tonnen- magazijn, waarop niet-leden eve neens welkom zijn. Onderwerp zal zijn de geschiedenis van de S.D.A.P. en de „Rode zuil" voor de tweede we reldoorlog (Het Volk, SDAP, NW en VARA). Na afloop wordt daarover een diskussie gehouden. (Voor tijd: zie agenda). nieuwerkerk Studievereniging De Studievereniging van de Staat kundig Gereformeerden houdt woensdag 17 november in de zaal van de Ger. Gemeente in Nederland een ledenvergadering. De heer B. Boot uit Burgh-Haamstede zal spreken over Compromis in de gemeentepoli tiek. Voor tijd: zie agenda. Brutaliteit Een zeer klein deel van het aantal leerlingen maakt zich schuldig aan brutaliteit en vernielzucht. Direkteur F. G. Scherjon maakte duidelijk dat het merendeel van de leerlingen zich niet met deze wan- praktijken bezighield, maar dat het slechts een kleine groep betreft. Sommige ouders vroegen zich af of een hardere aanpak van deze groep tot betere resultaten zou leiden of dat straffen via corveediensten mis schien een oplossing zou zijn. In groep C werd gekonkludeerd dat de bijlessen voor enkele leerlingen wat problemen opleveren. Ze zijn weinig gemotiveerd en hebben mede daardoor moeite met het maken van huiswerk. Controle Bij de rondvraag kwam de controle van de ouders op de prestaties van de leerlingen aan de orde. De kinderen van de klassen 1 en 2 krijgen elke week een boek mee naar huis, waarin de resultaten in de diverse vakken staan vermeld. Om overzicht te hou den op de leerlingen uit de derde klas, werd besloten dit boekje ook in deze klas in te voeren. Bij de bestuursverkiezing waren mevrouw J. Romeijn en de heer J. den Haan aftredend en niet herkies baar. Als nieuwe bestuursleden wer den mevrouw J. C. den Hertogh en de heer J. M. Tounier gekozen. (Ingezonden) NOORDWELLE - Eigenlijk begon het tegen een uur of tien afgelopen zaterdagavond in het Dorpshuis van Noordwelle pas echt gezellig te worden. De band was warmgedraaid, de fantaatjes en sjokomelletjes begon nen te werken en de eerste paartjes begaven zich, wat aarzelend op de dansvloer om hun eerste foxtrotjes af te werken. De verloting, de prachtige prijzen, en de onver mijdelijke kreten van teleurstelling en uitgelaten vreug de deden de stemming in samenwerking met de muzika le klanken van The New Rythm Four (die overigens met z'n vijven waren!) snel stijgen. Bovendien zal het bestuur onder zoeken in hoeverre het mogelijk is ook gezinsleden, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, kontributie te laten betalen. Programma Hierna stelde het bestuur het pro gramma voor het komende winter halfjaar voor. Eind december zal de traditionele kerstviering plaatsvin den, gevolgd in januari door een filmvoorstelling. De 26ste februari 1983 zal de grootse strao van Noord welle weer tientallen paarden en an dere bezoekers trekken. In maart zal de Renesser toneelvereniging Op Drift haar kunnen tonen op de Noordweller bühne. Een goeie maand later zal het feest van konin ginnedag gevierd worden. Het bestuur deed een beroep op een ieder een mogelijk reisdoel voor het al jaarlijkse dorpsreisje „op te spo ren". Een voorstel om het reisje voor de afwisseling eens in het voorjaar te doen plaatshebben werd afgewezen. Ook voelde het dorp over het alge- Niettemin was het begin van de avond voor de Noordwellenaars ze ker zo interessant,. De Dorpsgemeen schap hield haar periodieke leden vergadering, waarbij 'énkele tiental len dorpsbewoners acte de présence gaven. Na het hartelijk welkom, de notu len van de vorige vergadering en een klein overzicht van de aktiviteiten van het laatste halfjaar, kwamen de begroting en de kontributie aan de orde. Kontributie Het bestuur was bij het samenstel len van de begroting voor het vol gend jaar gemakshalve uitgegaan van een verhoging van de kontribu tie tot 20,- per gezin. Dit en de ver hoging van de bijdrage zelf leverde nogal de nodige diskussie op. Uiteindelijk werd de kontributie- verhoging door de aanwezigen niet afgewezen, maar er werd een beroep op het bestuur gedaan ook Noordwel lenaars van buiten de kern te motive ren lid te worden. meen niet veel voor het voorstel het „reisgeld" dit jaar op te potten om het jaar daarop (1984 dus) een grotere reis te kunnen maken. Stichting Dorpshuis In de rondvraag vroeg een dorpsbe woner zich af of het bestuur van de Stichting Dorpshuis Noordwelle niet wat meer bijeen zou moeten komen. Bovendien zou hij graag de goedge keurde exploitatierekening van het Dorpshuis in de dorpskrant gepubli ceerd zien. In zijn antwoord gaf de heer J. Deïst, voorzitter, aan. dat hij hiertegen geen bezwaar zou hebben, maar dat de rekening nog niet goed gekeurd was. Overigens vond hij wel, dat zaken betreffende de Stich ting niet in deze vergadering thuis hoorden. Subsidie! Verder werd aan het bestuur ge vraagd nogmaals een beroep te doen op de gemeente Westerschouwen om nu eens een keer met subsidies voor jeugdaktiviteiten over de brug te ko men. Er werd opgemerkt, dat bepaal de mensen in het dorp honderden gul dens voorgeschoten hebben om de aktiviteiten voor de jeugd én de toe komst van het dorp toch mogelijk te maken. Na een kleine, maar hevige diskus sie omtrent het mis-, dan wel gebruik van de containers op het dorp. dank te de voorzitter het aanwezige pu bliek voor zijn inbreng en wenste hij eenieder nog een prettige avond. Tot een uur of half twee werd daar na nog gedanst, gebabbeld en zaterdagavond gevierd Noordtoelle op de dansvloer. i L (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4