St. Nicolaasaktie in Zierikzee met andere opzet en prijzenpot Veel roofvogels in de boswachterij te Westenschouwen Duiveland niet voor drastische verhoging bijdrage „Onderdak" INTERGEMEENTELIJK THEATERBURO HOEFT NIET OP STEUN VAN GEMEENTE BRUINISSE TE REKENEN Verordening verpachting kermisstaanplaatsen zierikzeesche nieuwsbode Donderdag 11 november 1982 Nr. 23215 Sint zelf komt natuurlijk ook: 20 november Raadsvergadering Westersehouwen Aanbiedingsnota gemeentebegroting 1983 STREEKNIEllWS Begroting 1983 3 ZIERIKZEE - Zaterdag 13 november gaat in Zierikzee de jaarlijkse grote Sint-Nikolaas aktie van start. Drie- en-zeventig ondernemers, leden van de Zierikzeese On dernemers Centrale (Z.O.C.) nemen er aan deel. De aktie kreeg dit jaar een geheel andere opzet dan voorgaande keren. Er behoeven geen zegeltjes meer geplakt te wor den en ook het prijzenpakket werd veranderd. Waren er voorgaande jaren meestal enkele hoofdprijzen en vele kleine prijsjes te winnen, dit keer gaat het om minder prijzen ter trekking, maar met een aanzienlijk hogere waarde. ZIERIKZEE: Herinnering aan de ontvangst van St. Nicolaas vorig jaar in Zie rikzee. Van zaterdag af zullen de klanten bij de deelnemende ZOC-onderne- mers voor iedere besteding van 5,- een rode kanskaart ontvangen. Twintig van die kanskaarten geven recht op een lot, dat meedingt naar de grote prijzen. Voor een goede af wikkeling van een en ander zal gedu rende de periode van 13 november tot en met 4 december op het Havenplein een speciaal Z.O.C.-aktiecentrum zijn ingericht. De mensen kunnen hier hun rode kanskaarten inleveren en ontvangen er loten voor. Die loten moeten wor den voorzien van naam en adres en kunnen dan direkt bij het aktiecen- trum in de speciale bus worden gede poneerd. Als extraatje mag bij inle vering van kaskaarten ook nog met twee dobbelstenen worden gegooid, een „inspanning" die kans geeft op een leuke attentie. Het gaat daarbij namelijk om het volgende: op de twee dobbelstenen zal de zes zijn ver vangen door een afbeelding van St. Nicolaas cn van Zwarte Piet. Wie het geluk heeft tegelijkertijd een Sint en een Piet te gooien, ontvangt een prijs. Op maandag 22 november verricht notaris mr. D. van Eek de eerste trek king voor de loterij; de volgende trekkingen vinden plaats op 29 no vember en 6 december. Evenals voor gaande jaren zullen loten, die voor de 22e november zijn ingeleverd, drie maal tijdens die trekkingen een kans maken. Prijzenpot De prijzenpot ziet er als volgt uit: De hoofdprijs bij de trekking van 22 november is een race- of snorfiets ter waarde van 1.000,-, de tweede prijs betreft een weekend Parijs t.w.v. 500,- en de derde prijs een foto-toestel t.w.v. 300,-. Bij de 4e t/m de 7e prijs gaat het om waarde bonnen in waarde variërend van (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 250,- tot 100,-. Een vakantie voor twee personen ter waarde van 2.000,-, is de hoofdprijs bij de twee de trekking, tweede prijs: een fotoca mera t.w.v. 900,-, derde prijs: ge luidsapparatuur t.w.v. 600,- de vierde t/m de negende prijs: waarde bonnen variërend van 400,- tot 100,-. Bij de derde trekking bestaat de hoofdprijs uit een video-recorder ter waarde van 3.000,- tweede prijs: een fauteuil t.w.v. 900,-, derde prijs: draagbare kleuren televisie t.w.v. 800,-; vierde tot en met de dertiende prijs wederom waardebon nen variërend van 600,- tot 75,-. De hoofdprijzen zullen worden uit gestald in het aktiecentrum op het Havenplein. De waardebonnen kun nen naar vrije keuze worden besteed bij ieder van de 73 ZOC-Sinterklaas- aktie-deelnemers. Ter ondersteuning van deze St. Nicolaas-aktie stuurde de Z.O.C. in middels huis-aan-huis op Schouwen- Duiveland en Goeree-Overflakkee een speciale aktiekrant met een na dere uiteenzetting over de spelregels en de te winnen prijzen. Verder in die krant een interview met burgemeester Th. H. de Meester, een gesprek met Z.O.C.-voorzitter P. Verhage en een vertrouwelijk onder onsje met St. Nicolaas zelf. In deze aktiekrant staat reeds een rode kans- kaart afgedrukt, die gebrukt mag worden als eerste aanzet voor de ak tie. Intocht St. Nicolaas Verder biedt het blad een volledig overzicht van het programma op za terdag 20 november, de dag dat St. Nicolaas met een gezelschap Zwarte Pieten zijn intocht maakt in Zierik zee. 's Ochtends om half elf wordt het hoge bezoek verwacht bij de passan tensteiger bij de Zuidhavenpoort. Op het Havenplein zal de Sint offciëel WESTENSCHOUWEN - Vijf leden van de Stichting Vogelringstation „Nebularia", een afdeling van het vo- gelringstation in Arnhem, hebben zaterdag in de bos wachterij te Westenschouwen uitzonderlijk veel roofvo gels waargenomen. worden welkom geheten door burge meester De Meester en door leden van de Z.O.C. De stoet naar het Ha venplein zal voorafgegaan worden door een drumband van Zwarte Pie ten. Verder zal ook Rust Roest een muzikale bijdrage leveren. Na de toespraken op het Haven plein volgt een rondrit in calèche door de stad. Tussen half een en half twee zal de goedheilig man een be zoek brengen aan de rusthuizen „Ire ne" en „Ons Huis". 's Middags zal St. Nicolaas verder zijn opwachting maken in de Con certzaal, waar van half drie tot half vier een fijn programma zal worden gegeven voor de kinderen van alle kleuterscholen in Zierikzee en de kinderen van de klassen 1 en 2 van de basisscholen en de leerlingen van de Beatrixschool en Brugzicht. Van vier tot vijf uur volgt dan een voorstelling voor de kinderen van de klassen 3 t/m 6 van alle basisscholen in Zierikzee. Tijdens beide program ma's zullen Sint en Zwarte Pieten aanwezig zijn en zal een film worden gedraaid. Voor dit laatste tekent de Stichting Theater en het Z.O.C.- bestuur toont zich zeer verheugd over de spontane medewerking van deze zijde. Voorafgaand aan de in tocht van de Sint zullen op de scholen kleurplaten worden uitgedeeld. De resultaten zullen door de Sint zelf za terdagsmiddags in de Concertzaal worden beoordeeld en - de Sint ken nende - aardig gehonoreerd worden. Het bestuur van de Zierikzeesche Ondernemers Centrale blijkt zich de kritiek, die vorig werd geuit naar aanleiding van het St. Nicolaasfeest, serieus te hebben aangetrokken. Het programma in de Concertzaal verliep toen inderdaad niet helemaal zoals aanvankelijk de bedoeling was ge weest, wegens een niet duidelijk be grepen opdracht bij het artiestenbu reau. Er trad wel een bekwaam ar tiest op, maar niet geschikt voor het jeugdige publiek dat zijn gehoor vormde. Verder bleef de Sint maar korte tijd aanwezig en dat was voor vele kleintjes een teleurstelling. Het Z.O.C.-bestuur besloot derhal ve het dit jaar anders aan te pakken. Van begin af aan zijn de mensen die destijds kritiek hebben geuit en le den van diverse ouderkommissies betrokken geweest bij de voorberei dingen van het feest. Het resultaat van deze samenwer king mag er zijn: Alle kinderen zul len nu reeds 's ochtends de intocht van de Sint en zijn Zwarte Pieten on der begeleiding van ouderkommis- sieleden en mannen van de brand weer kunnen bijwonen. Het verza melpunt 's ochtends is het school plein van de Willibrordusschool in de Hoge Molenstraat en van daar gaat het dan in optocht, onder begeleiding naar de Nieuwe Haven. Ook de tocht van Nieuw Haven naar Havenplein na aankomst van de Sint geschiedt uiteraard weer onder begeleiding. Omstreeks half twaalf zullen ouders hun spruiten dan op het Havenplein weer kunnen oppikken, als de Sint aan zijn rondrit door de stad begint. Het Z.O.C.-bestuur zegt zeer ver heugd te zijn met de deskundige en enthousiaste inbreng van ouderkom- missieleden bij de voorbereindingen van het feest op zaterdag 20 novem ber. BURGH-HAAMSTEDE - Het kol lege van b. en w. van de gemeente Westersehouwen stelt tijdens de raadsvergadering van maandag 15 november voor de verordening tot re- geiing van verpachting van ker misstaanplaatsen conform het con cept vast te stellen. In de conceptverordening staat ver meld dat de gemeente op generlei wijze gronden van de gemeente in ge bruik zal geven ten behoeve van het houden van een braderie met kermis- zaken, circus of soortgelijke inrich ting, lunapark of andere kermis, ge durende de kermis in de betreffende kern. De Bond van Kermisbedrijfs- houders BOVAK gaat in het alge meen akkoord met de verpachtings waarden voor kermissen in de ver schillende gemeenten, alleen maakt zij bezwaar tegen het niet verlenen van een vergunning voor de braderie met kermisattrakties tijdens de ker mis. De BOVAK zou dit uitgebreid willen zien met tenminste vier we ken vóór en tijdens de kermis. Het kollege vindt dit bezwaar te ver gaan, omdat de gemeente dan met handen en voeten gebonden zou zijn. Dat betekent onder andere geen cir cussen en geen Ring Promotion meer vóór de kermis. Dorpsplannen In verband met het projekt „inte grale dorpsplannen" stelt het kollege voor de kern Noordwelle tot deelna me aan het projekt aan te melden. Daardoor zal een projektgroep in het leven moeten worden geroepen, DUIVELAND - De gemeentebegroting 1983 van de ge meente Duiveland sluit met een post onvoorzien van 68.958,78. In 1982 bedroeg deze post 73.402,36. Boven dien was in 1982 een bedrag van 100.000,— gereser veerd voor kapitaalwerken, terwijl in 1983 daarvoor geen ruimte is. Een teruggang derhalve van 104.443,58. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het vergrote nadelig saldo in het hoofdstuk Sociale zorg en maat schappelijk werk. Het begon In de ochtend al met een steenarend en later op de dag werden sperwers, torenvalken, 30 kiekedie- ven en 30 buizerds waargenomen. Tussen de groep buizerds 2at ln leder geval één ruigpootbuizerd. Terwijl de groep op de vinkenbaan aan het werk was. werd een smelleken gesig naleerd, dat is een klein soort valk In de middag kwamen ten slotte nog 90 kraanvogels ln v-formatie overvliegen. De leden van de stich ting vogelringstation herkenden de vogels aan het trompetachtige geluid dat deze vogels voortbrengen. De dieren waren op weg naar het warme zuiden In de ontwerp-begroting voor 1983 is nog niet verwerkt het voordelig saldo van de rekening 1981 van rond 300.000,Volgens de aanbiedings nota bij deze begroting 1983 stemt het beeld redelijk overeen met de meerjarenbegroting 1982-1986. In de aanbiedingsnota wordt nader ingegaan op de gevolgen, die de nieu we financiële-verhoudingswet voor de gemeente Duiveland zal kunnen hebben. Verwacht wordt, dat door de nieuwe uitgangspunten, op grond waarvan de uitkering uit het ge meentefonds zal worden bepaald, de algemene uitkering voor Duiveland achteruit zal gaan. Uitbreiding gemeentehuis Onder het hoofdstuk Algemeenbe- heer in deze aanbiedingsnota wordt medegedeeld, dat de ruimte in het ge meentehuis vergroot dient te wor den, tengevolge van personeelsuit breiding en ten behoeve van een spreekkamer voor de zitdagen van de I.S.D. De oplossing van het ruimte probleem is volgens het kollege vrij eenvoudig te vinden. De huidige con ciërgewoning kan daarvoor dienen. Een inwendige doorgang is aanwe zig. Een programma van eisen zal binnenkort gereed zijn. Medegedeeld wordt verder onder het hoofdstuk volksgezondheid, dat b. en w. weinig voelen voor een ver hoging van de bijdrage aan sporthal „Onderdak" van 25 Het bestuur van „Onderdak" ver zocht die bijdrage met dit percentage te verhogen in verband met de grote exploitatie-tekorten. Gezien de grote kosten, die de gemeente Duiveland heeft met het eigen zwembad „Dol- Fijn" (een exploitatie-tekort van ruim 234.000,— in 1983), achten b. en w. het niet verantwoord dit ver zoek in te willigen. Wel is in de be groting een trendmatige verhoging van 6 toegepast, zodat de bijdrage aan „Onderdak" voor 1983 geraamd is op 3,11 per inwoner. In de begroting wordt een bedrag van 5,— per inwoner geraamd als bijdrage voor het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis. Het kollege hoopt, dat 1983 het laatste jaar is, waarin een dergelijke bijdrage verleend dient te worden. Ruimte voor woningbouw Uit de aanbiedingsnota blijkt ver der, dat de gemeentelijke bestem mingsplannen nog ruimte ten over bieden voor woningbouw. In Nicu- werkerk is er ruimte in het bestem mingsplan Erlfng Steenstraat en in het partikuliere plan aan de Loens- weg, het plan Nleuwerkerk I. In Oosterland werd een begin gemaakt met de realisatie van de woningbuw in het bestemmingsplannetje Groene Poort. In het vigerende bestem mingsplan Oosterland is nog ruimte voor plus minus vijf woningen. Daar naast is de procedure voor bestem mingsplan „Leuvenstraat" zover dat, indien noodzakelijk, ook daar begonnen kan worden met aankoop van gronden. Het kollege deelt mede, dat er plannen gereed zijn gemaakt voor de bouw van 13 woningwetwoningen in Nieuwerkerk en 4 te Ouwerkerk. De uitvoering van deze plannen is af hankelijk van de toe te wijzen con tingenten. In Sirjansland zullen in het nieuwe bestemmingsplan achter de Lageweg vier woningen gerealiseerd worden. In Ouwerkerk zijn nog diverse moge lijkheden voor woningbouw aan de Ring, de Burg. Romeijnstraat en aan de Noorsestraat. Door het praktisch stilvallen van de partikuliere woningbouw gaat het kollege ervan uit, dat uitbreiding van het woningbestand hoofdzake lijk zal kunnen plaatsvinden door de bouw van zgn. „sociale woningen". Aangezien in de huidige bestem mingsplannen daarvoor maar een be perkte ruimte beschikbaar is, zal, wanneer deze beschikbare ruimte ge heel benut is, wijziging in de bebou wingsvoorschriften van de bestem mingsplannen moeten plaatsvinden. Ten gevolge daarvan zal dan ook de gronduitgifteprijs herzien moeten worden. B. en w. wijzen er namelijk op dat de grondprijs voor woning wetwoningen nu eenmaal van over heidswege aan beperkingen onderhe- vig is. c j- Bond van Opzichzelfstaanden vierde eerste lustrum De Bond van Opzichzelfstaanden vierde vorige week haar eerste lustrum in „Alberts Corner" op de waarin één raadslid zitting dient te nemen. Voorgesteld wordt de heer P. M. van den Aarsen aan te wijzen. Voor tijd: zie agenda. Grevelingendam te Bruinisse, waar een zeer verzorgd fondue-festijn werd gehouden. Bij levende muziek werd bovendien in opperbeste stem: ming een dansje gemaakt. Op 12 november wordt weer „open avond" voor niet-leden in café Bom- menede te Zonnemaire gehouden, waarop ieder van harte welkom is. ZIERIKZEE Bioscoop In bioscoop de Concertzaal draait vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 november de film Hot Bubblegum. Het is een vlotte komedie over drie jongens in hun tienerjaren. Hot Bub blegum zit vol met hits uit de vijfti ger jaren: Lollipop, Poetry in Moti on, Love me tender, Shake, rattle and roll en Three coins in a foutain. Voor tijd: zie agenda. „Doe-middag" Plattelandsvrouwen De afdeling Schouwen van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen gaat dinsdag 16 november een „gezelligheids-doemiddag" hou den in het „Huis van Nassau". Wat er precies gedaan wordt is een verrassing, maar het ligt in de bedoe ling dat de leden aan het werk wor den gezet door de dames Bom en Van Vulpen uit Brouwershaven, die een cursus creativiteitsbevordering heb ben gevolgd. (Voor tijd: zie agenda.) Vergadering Waterschap Het bestuur van het Waterschap Schouwen-Duiveland houdt dinsdag middag 20 december een vergadering in 's Landskamer, waarop onder an dere mededelingen worden gedaan over het verbeteren van de volgende wegen: Bouwemans/Lokkershofweg te Noordwelle, Donkereweg te Schuddebeurs, Helleweg te Renesse en het herstel van de glooiing aan de binnenzijde van de Nol Schelphoek- West. (Voor tijd: zie agenda.) Bijeenkomsten „Philatelica" De postzegelhoudersvereniging „Philatelica" afdeling Schouwen- Duiveland vergadert maandagavond 15 november in het „Huis van Nas sau". Na het officiële gedeelte is er een verloting en bovendien wordt een interessante veiling gehouden. Op maandag 20 december houdt de vereniging in het „Huis van Nas sau" een familie-avond. (Voortijden: zie agenda). RENESSE Postzegelbeurs De vereniging Delta West organi seert voor zaterdag 13 november in het dorpshuis een postzegelbeurs. De beurs duurt van half twee tot vijf uur 's middags. BRUINISSE - Onder het hoofdstuk Kuituur in de aan biedingsbrief begroting 1983 meldt het kollege van Brui nisse dat de met ingang van 1 januari 1983 ophoudende Stichting Cultuurspreiding Zeeland (S.C.Z.) nauwelijks enige betekenis voor Bruinisse had en heeft. Het kollege (één van de subsidiegevers van deze stichting) volhardt in deze mening ook ten aanzien van het Intergemeente lijk Theaterburo dat voor de stichting in de plaats komt. Zonder nadere uitleg stelt het kollege, dat dit buro der halve niet door de gemeente Bruinisse zal worden gesteund. „Er zijn ons nog geen feiten of om standigheden bekend, op grond waarvan wij de raad zouden voor stellen het besluit tot opzegging van de subsidie aan de Stichting Samen levingsopbouw Schouwen-Duive land, in te trekken", aldus het kolle ge bij het hoofdstuk Welzijn in de be groting. Mochten verdergaande be zuinigingen van rijkswege een lastenverzwaring voor de gemeente inhouden, dan dient te worden nage gaan hoe de betekenis voor Bruinisse van een instelling zich verhoud tot de te verstrekken subsidie. Werkloosheid De landelijke stijging van de werk loosheid tekent zich ook in Bruinisse af. In vergelijking met september '81 is het aantal werklozen met 112 gestegen tot totaal 83 werkzoeken den. Do werkloosheid in Bruinisse en de bestrijding hiervan heeft in ieder geval de aandacht van het kollege en terzake zal zoveel mogelijk een ak- tief beleid worden gevoerd. Als voorbeeld hiervan geeft het kollege, dat het ingespeeld heeft op het gemeensehapstakenplan, waar door één Jongere het lukte om onder meer hierdoor ccn vaste werkkring tc vinden. In het komende begrotingsjaar zal de raad voorstellen krijgen over de aardgasvoorziening in onrendabele gebieden. De P.Z.E.M. heeft toege zegd per aansluiting een maximum bedrag van 2.000,— voor haar re- kenng tc nemen. Het nutsbedrijf zal tot ontsluiting van onrendabele ge bieden overgaan, indien 50 van de bewoners deelneemt (was aanvanke lijk 90 „Wij zullen ons blijven beijveren voor het verkrijgen van proefperce- len in de Oosterschei de, ter kompen- satic van de in het Volkerak wegval lende percelen ln verband met het ge reedkomen van de Philipsdam". Overigens zegt het kollege zich ge lukkig te prijzen dat zowel bij land bouw als bij de visserij over het alge meen positieve geluiden worden ge hoord. Oesterkwcck Voor wat de Grevelingen betreft, zal worden onderzocht in hoeverre een proefprojekt voor alternalieveve oester kweek naar Amerikaans mo del kan worden gestart als werkloos- heidsprojekt. Het projekt is milieu vriendelijk, kreatief aantrekkelijk en in de aanloopfase zelfs kostendek kend. Ook in 1983 zal het streven van het kollege er op gericht zijn om daar waar enigszins mogelijk stimulerend en koördinerend werkzaam te zijn voor de Bruse ondernemers. Het kon- sumentenbelang zal daarbij niet over het hoofd worden gezien, evenals die van de rekreanten. Het kollege hoopt in de gelegenheid te zijn om nieuwe bedrijfsvestigingen te kunnen aan trekken en het verlenen van hulp bij verbetering- en verplaatsing van be drijven. Het belastingbeleid voor 1983 ligt grotendeels vast. Op de raadsverga dering van 27 augustus 1982 heeft de raad besloten de belastingen en retri buties niet te verhogen, met één uit zondering: de drank- en horecabe- lasting. In de praktijk zal moeten blijken of de nieuwe toeristenbelasting (ver laagd) eventuele aanpassing behoeft. O.R.-belasting Met betrekking tot de onroerend- goedbelasting deelt het kollege mee, dat in de loop van het komende be grotingsjaar een wijziging van de ge meentewet is te verwachten op het punt van deze belasting. Tengevolge van deze wijziging zal wederom de mogelijkheid bestaan om zogenaam de Seme-Publiekrechtelijke objek- ten (havens, sluizen, viadukten etc.) in de heffing O.R.-belasting te be trekken. Het kollege eindigt de aanbie dingsbrief met de bede dat Gods te gen moge rusten op al dat gene wat aan uw (raadsleden) en onte torgen Is toevertrouwd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3