Leonid Brezjnjev overleden Geen belangstelling- voor hoorzitting Welzijn AGENDA Sowjet-Unie rouwt Officiële bekendmaking gebeurde pas na 24 uur Stakingsakties onderwijs Levenslang voor Rolf Heissler Zweden ongerust over hasjverkoop LAATSTE NIEUWS Staatssekretaris Schwietert treedt af KOMMISSIE WELZIJN ZIERIKZEE POSITIEF OVER JAARPROGRAM '83 WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK In Middenschouwen Jeugdsozen in het weekeinde 2 MOSKOU - „Het centraal comité van de communisti sche partij van de Sowjet-Unie, het presidium van de op perste Sowjet van de USSR en de raad van ministers van de Sowjet-Unie deelt bij deze met groot leedwezen aan de partij en het hele volk van de Sowjet-Unie mee, dat Leonid Brezjnjev, secretaris-generaal van het centraal comité van de communistische partij van de Sowjet- Unie en voorzitter van het presidium van de opperste Sowjet van de USSR, op 10 november 1982 om half negen des voormiddags (Russische tijd - half zeven onze tijd) plotseling is overleden. ,,De naam van Leonid Iljitsj Brezn- jev, die de lijn van Lenins grote zaak doortrok en die een vurig kampioen was van vrede en communisme, zal voor altijd voortleven in de harten van het volk van de Sowjet-Unie en de gehele progressieve mensheid". Vanochtend pas Met dit communique maakten de Sowjetrussische media donderdag morgen om negen uur onze tijd - ruim 24 uur na het feit - de dood bekend van de Sowjetrussische leider Brezjnjev, die op 19 december 76 jaar geworden zou zijn. DEN HAAG - Tijdens de onderwij saktes van volgende week wordt volgens een woordvoerder van de Al gemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP) meegedaan door leerkrachten van ongeveer 1500 scho len. De ABOP telt nu al 1200 deelne mende scholen maar verwacht dat daar in de loop van de week nog om en nabij de 300 scholen bijkomen. DORDRECHT - Het Nederlands Genootschap van Leraren (NGL) heeft woensdag zijn leden op onge veer 160 scholen voor het voortgezet onderwijs - overwegend scholenge meenschappen - tot staking opgeroe pen. Naar schatting zullen bij deze instituten rond 5000 leerkrachten de hele volgende week het werk neer leggen,, aldus een woordvoerder van het .genootschap. DEN HAAG - De Unie van MTO- verenigingen heeft haar leden op on geveer twintig van de zestig MTS-en in ons land opgeroepen volgende week het werk neer te leggen. DEN HAAG - De Katholieke On derwijs Vakorganisatie (KOV) heeft haar leden bij 320 van de ongeveer 7000 katholieke scholen in ons land opgeroepen volgende week te staken. ROTTERDAM - Op ongeveer 120 protestants-christelijke scholen in Rotterdam zal volgende week vrij dag aktie worden gevoerd. ISLAMABAD/NEW DELHI - Hon derden Sowjet-militairen en Af ghaanse burgers zijn vorige week door verstikking om het leven geko men in een tunnel in het noorden van Afghanistan. Dit is dinsdag door le den van het Afghaanse verzet be kendgemaakt. Westerse diplomaten in de Pakistaanse hoofdstad Islama bad en New Delhi zeiden dat er meer dan 1.000 slachtoffers waren. BRUSSEL - De EG-kommissie in Brussel heeft besloten een bedrag van 5.2 miljoen gulden ter beschik king te stellen voor noodhulp aan Rwanda. DÜSSELDORF - Een rechtbank in Düsseldorf heeft de 34-jarige Rolf Heissler woensdag tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Bewe zen werd geacht dat hij op 1 novem ber 1978 in Kerkrade bij een paspoortcontrole twee niets vermoe dende Nederlandse dounaniers heeft doodgeschoten en gepoogd nog twee van hun collega's uit de weg te rui men. Bovendien bevond de rechtbank hem schuldig aan een roofoverval en aan het lidmaatschap van een terro- ritische organisatie, de ,,Rote Armee Fraktion" (RAF), waarvan hij een van de leidende figuren zou zijn ge weest. DEN HAAG Als eerste en tot nu toe enige land in Europa heeft Zwe den officieel laten weten ongerust te zijn over de vrije verkoop van hasj in het jeugdcentrum De Kokerjuffer in Enschede De Nederlandse ambassa deur in Stockholm, mr F' W. van Heusde, is eind oktober op het mi nisterie van buitenlandse zaken in de Zweedse hoofdstad ontboden, waar het hoofd van de juridische afdeling hem de ongerustheid van zijn rege ring heeft overgebracht Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Detl Haag woensdag meegedeeld Het officiële bericht van zijn dood werd op de televisie voorgelezen en herhaald terwijl een zwart-omrand portret van Brezjnjev werd getoond. De enige andere programma's op ra dio en televisie was muziek van Tsjaikowsky, Bach en Sibelius. Ontspanning ,,De rol van de Sowjetstaat bij het wijzigen van het klimaat in de inter nationale betrekkingen wordt nu over de gehele wereld erkend en ont spanning is het hoofdthema gewor den van de zich ontwikkelende inter nationale situatie. De Sowjet-Unie werkt met volharding en energie aan een verdere ontwikkeling van dit po sitieve proces en aan de verwezenlij king van ontspanning. Een geweldi ge persoonlijke bijdrage aan dit werk wordt geleverd door Leonid Brezjnjev". Met deze zinsnede uit een korte bio grafie bracht het Russische persbu reau Novosti in 1976 eer aan de man die 15 jaar lang vanuit het Kremlin het Westen voorhield dat ontspan ning de enige weg naar wereldvrede Hoewel bovenstaand citaat over Brezjnjev wel wat overdreven is, wordt alom erkend dat Brezjnjev vooral in de jaren zeventig zijn per soonlijke stempel heeft gedrukt op een nieuw Russisch beleid ten opzich te van het Westen, gebaseerd op meer samenwerking. In het algemeen poogde hij tussen Oost en West een relatie op lange termijn op te bou wen, een streven dat zijn voorlopige climax vond in de slotakte van Hel sinki. Dat de Sovjetautoriteiten de daarin vastgelegde afspraken over de rechten van de mens onvermin derd schonden, staat daarbuiten. De vervolgkonferentie op die van Hel sinki liep in 1982 vast op „Polen". ROME - De Rooms-Katholieke Kerk in Italië heeft een heilige oor log ontketend tegen de georganiseer de misdaad, die onlangs in het zeer religieuze zuiden van het land weer krachtig van zich heeft doen spreken. DEN HAAG - Staatssekretaris Schwietert van defensie treedt af. Hij heeft donderdagmorgen zijn ont slag aangeboden aan koningin Bea trix. Het ministerie van defensie heeft dit meegedeeld. Schwietert vindt, dat „rond zijn persoon de laatste dagen diskussies zijn ontstaan, waarvoor hij voor een deel zelf de verantwoordelijkheid wenst te dragen", aldus zijn verkla ring. Hij is van mening, aldus defen sie, dat het aanzien van de politiek hierdoor is geschaad en dat hij niet goed als staatssekretaris kan funk- tioneren. Advertentie vertoont in de concertzaal a.s. vrijdag 20.00 uur a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur Dit waren noq eens tijden vol dolle, hete meiden! ZIERIKZEE De kommissie welzijn in de gemeente Zierikzee heeft donder dagavond positief advies uitgebracht voor het ontwerp-jaarprogramma sociaal-cultureel werk 1983. De heer J. de Kreuk vond wel dat de bezuinigin gen ten aanzien van de verschillende instellingen en. verenigingen wat on evenredig waren verdeeld. De Stichting Samenlevingsopbouw Schouwen- Duiveland, het Leger des Heils en de Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland hebben naar zijn mening de laatste jaren al zoveel moeten bezuinigen. Deze drie zullen door de vermindering van subsidie de tekorten moeten opvangen uit de bijdragen van de leden. Met ingang van heden, donderdag 11 november zullen met het oog op onze postabonnees de weekend diensten van artsen, tandartsen, ver pleegkundigen in het vervolg in de donderdag editie worden gepubli ceerd. STICHTING THEATER Zaterdag 13 en «indag 14 november Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter L. A. M. Bruel. „De Waag". Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280, neemt waar voor dokter Flach, dokter Stenger en dokter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Dorrestein en dokter Speelman Tandarts D. H. de Kup, Vroonweg 4. Haamstede, telefoon 01115- 1359 neemt waar voor geheel Schouwen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Bijeenkomst „Philatelica". 20.00 uur. Burgh-Haamstede 12 jaar Op de subsidie aan de Stichting Sa menlevingsopbouw zal 4% worden bezuinigd, dat neerkomt op 5.000,-. De Stichting Jeugd krijgt te maken met een bezuiniging van 69'c, oftewel 6.300,-. Het Leger des Heils (club-en buurthuiswerk) krijgt 5% minder subsidie, oftewel 7.710,-. Voorzitter J. Groen lichtte toe dat er tussen de regio-gemeenten duide lijke verschillen van mening bestaan over de te volgen gedragslijn inzake de subsidiëring van de regionale wel- zijnsinstellingen. Stichting Jongerensociëteit Bro- gum ontvangt een subsidie van 22.500,-, het speeltuinwerk 4.750,- 250,- minder), het opbouwwerk 40.300,-, het plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk 1.400,-60,- minder), de Stichting UW ƒ18.150,-, de vrouwenadvieskommissie voor de woningbouw 576,-, de muziek school 177.822,-, de creativiteitscen tra 5.800,-, de vorming en amateu ristische kunstbeoefening 12.767,-, de Zierikzeese Oratoriumvereniging 240,- 10,- minder), het Zierikzees Kamerkoor 240,-, de Zierikzeesche Oranjevereniging 2.650,- en de SCZ 26.122,-. De heer B. v. d. Lelie merkte ten aanzien van de subsidie van het Zeeuws Orkest 4.000,-) op, dat bij uitvoeringen vaak beroepsmusici worden ingezet om verscheidene stukken te kunnen spelen. „Als de dirigent wat minder zware stukken uit zou kiezen, zouden de beroepsmu sici niet nodig zijn en kan op die post heel wat worden bespaard", aldus V. d. Lelie. Hij stelde voor de subsidie naar 3.000,- te verlagen. Voorzitter Groen wilde deze keer de 4.000,- handhaven en kontakt opnemen met het Zeeuws Orkest en de zaak het volgend jaar opnieuw bekijken. SCHARENDIJKE - In een besloten overleg, op 20 okto ber, hebben de portefeuillehouders welzijnsbeleid van de zeven gemeenten (Schouwen-Duiveland en Sint Phi- lipsland) gesproken over het doorvoeren van de kortin gen, die de rijksoverheid de gemeenten oplegt. In princi pe zijn toen bepaalde afspraken gemaakt, met name dat met dat korten zowel de werk- als de personele situaties in het sociaal-culturele werk en de dienstverlening niet zouden worden aangetast. De percentagekorting zou volgens afspraak in 1982 dan geheel niet wor den doorgevoerd en voor '83 zou in principe ook niet te rigoreus worden gekapt. Zorgvuldig wordt bijvoor beeld in de begrotingsbedragen van vooral de eenmansposten gedoken om per begroting een bedrag te kun nen vaststellen. Het rijk houdt het op tien procent, maar regionaal wordt over bv. 'A, 4 en 6 procent gedacht, zonder dat de personele situatie wordt aangetast. Er is over deze ge- dachtengang overleg geweest met de bestuursvertegenwoordigers van de betrokken instellingen. Burge meester W. den Boer, die dat overleg op 20 november voorzat, lichtte zijn gemeentelijke welzijnskommissie woensdagavond over deze kwestie in. Geen belangstelling De inwoners van Middenschouwen hebben intussen geen enkele be langstelling getoond met betrekking tot het evaluatierapport van het wel zijnsbeleid. Niet terwijl het een maand ter inzage lag en ook niet voor de hoorzitting erover, die woensdag avond in het gemeentehuls werd ge houden. Jaarprogramma '83 Datzelfde rapport en het jaarpro gramma 1983 waren de eerste onder werpen van bespreking tijdens de openbare vergadering van de wel zijnskommissie, die direkt aansloot op de geplande hoorzitting. In het jaarprogramma werd naar aanlei ding van een schriftelijke opmerking van de direktrice van de muziek school de bovengrens van de leeftij den van de doelgroep (waarbij 7-21 jaar stond vermeld) veranderd. Voor zitter W. den Boer stelde voor, daar van van „7 tot een niveau door de muziekschool te bepalen" te maken, waarmee de kommissie akkoord ging. Subsidies De kommissie adviserde unaniem tot subsidieverlening aan de Telefo nische Hulpdienst Jeugd en Gezin en het Gehandikapten Adviesburo, waarvoor een afbouwregeling gaat gelden waardoor de provincie steeds minder en de gemeente meer gaat bij dragen. Er zijn tekenen in de richting, dat de provincie Zeeland FIOM en Jeugd onder Dak voor haar rekening blijft nemen. In navolging van andere gemeen ten ondrschreef de welzijnskommis sie Middenschouwen de noodzaak een vervroegde datum voor het in zenden van begrotings stukken. In- plaats van 15 juni wil men nu 1 april gaan aanhouden. Daar is, wegen tijdsruimte voor de gemeente, niet aan te ontkomen, hoewel het voor sommige instellingen wel een pro bleem 2al worden Burgemeester W. den Boer werd als Ud van de intergemeentelijke coördinerende regionale plannings- groep Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland (I.R.C.P.) aangewezen. Zijn plaatsvervanger werd de heer J. C. Coomans te Kerkwerve. Presentiegelden In een vorige vergadering waren er van de zijde van de kommissie aan merkingen gemaakt over de hoogte van de presentiegelden voor leden die niet als raadslid en niet ambts halve in de kommissie vertegen woordigd zijn. De voorzitter liet we ten, dat men een beslissing daarover liever niet in de oude samenstelling had willen nemen, vandaar dat het nu ter tafel kwam. Een exacte uit spraak over een kostendekking werd niet gedaan, maar er werd over ge dacht de betreffende 68,- te halve ren. Deze opmerking gaat naar het college en wordt in andere kommis sies besproken, zodat naar gelijklui dende vergoedingen voor dergelijke kommissieleden kan worden toege werkt. Snellere procedure Ecvcneens in een vorige vergade ring hadden kommissieleden bepaal de wensen geuit ten aanzien van een wijziging in de procedure van de in- spraakregels. Ook in Middenschou wen stemde de kommissie in met de opzet die in de andere gemeenten werden onderschreven. Door invoe ren van een beperking van deze re gels kan tijd worden bespaard. Emacipatie Mevrouw Berrevoets maakte van de rondvraag gebruik door te infor meren naar de gelden voor het eman cipatiewerk. Burgemeester Den Boer liet weten, dat de 0,50 cent per in woner jaarlijks wel worden beschik baar gesteld, maar dat van aanvra gen tot dusver geen gebruik werd ge maakt. Komen die alsnog, dan wor den ze uiteraard in behandeling ge nomen Raadsvergadering. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Donderdag 11 november Oosterland Gebouw „Oosterhof". Informatiebij eenkomst over „Meer bewegen voor ouderen". 14.30 uur. Openbare lagere school. Ledenverga dering VOO. 20.00 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Verkoping „Tryfosa". 14.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur. Vrijdag 12 november Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktievergade- ring P.v.d.A. 19.30 uur. Bioscoop de Concertaal. Hot Bubbel gum. 20.00 uur. Manege Grol. Algemene ledenverga dering LR en PC Westelijk Schou wen. 20.00 uur. Scharendijke Ger. Kerk. Koor- en samenzang- avond. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzich zelf staan- den. 20.00 uur. Ned. Herv. Kerk. Liedboek-bijeen komst. 20.00 uur. Bruinisse Hotel Storm. Ledenvergadering ijs- vereniging „Nooitgedacht". 20.00 uur. Zaterdag 13 november Zierikzee „Huis van Nassau". Duivcnsport- film-avond PV Gevleugelde Vrien den. 19.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Hot Bub belgum. 20.00 uur. Hotel vliegveld Reünie Mulo-leer lingen uit '58/'59. 19.00 uur. EUcmeet Dorpshuis. Toneelstuk. 19.30 uur. Zondag 14 november Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Hot Bub belgum 20.00 uur. Maandag 15 november Zierikzee Stadhuis. Jubileum streekarchivaris W. H. Keikes. 15.00 uur. Gemeentehuis. 19.30 uur. Brouwershaven Groene Kruisgebouw. Verkoping Welfare Rode Kruis. 14.00 -16.00 uur. Dinsdag 16 november Zierikzee „Huis van Nassau". „Doe-middag" Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Schouwen. 14.00 uur. Verrenieuwstraat 30. Vara-gespreks- groep Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Kerkwerve Peuterspeelzaal. Ouderavond. 20.00 Burgh-Haamstede Ned. Herv. Kerk. Verkoopmiddag „Nieuw Leven". 14.00 uur. Rekreatiezaal Geref. Kerk. Lezing N.C.V.B. 19.45 uur. Woensdag 17 november Kerkwerve Verenigingsgebouw. NCVB leden vergadering. 19.45 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Bijeenkomst NBvP. 19.30 uur. Nieuwerkerk Ger. Gem. in Nederland. Ledenver gadering Studievereniging. 19.45 uur. Donderdag 18 november Zierikzee Rechtswinkel, Havenplein 24. 19.00 - 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Dia-avond P.v.d.A.- afdeling Brouwershaven. 20.00 uur. Vrijdag 19 november Dreischor Plaatsenhuis. Verkoping Welfare Ro de Kruis. 14.00 - 16.00 uur. Zaterdag 20 november Zonnemaire Groene Kruisgebouw. Verkoping Welfare Rode Kruis. 10.00 -12.00 uur. Christinastraat. Spektakulaire aan komst Sinterklaas. 13.30 uur. Oosterland Dorpshuis Oosterhof. Optreden Dixielandband „Tansan Broozie Band" i.s.m. Accordeonvereniging Animato uit Delft. 20.00 uur. Maandag 22 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Hoorzitting.- 20.00 uur. Dinsdag 23 november Zierikzee 's Landskamer. Bestuursvergadering Waterschap. 14.00 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos, St. Nicolaasfeest. 14.30 uur. Haamstede Hotel Haamstede (Hogezoom 3). Le zing Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.30 uur. Hotel Station. Vergadering VW. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN RedaMie (niet voor bezorging), na 17.30 uur (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2