'4S°( 59 e e Eerste paal geslagen voor nieuwe Theo Thijssenschool Geen staking op RSG Zierikzee College speelde aanvraag subsidie Vrouwencafé nog steeds niet door üCassii nu Ii V GEZOND SLAPEN! Grote opknapbeurt voor zwembad Dol-Fijn DE ZIERIKZEESCHE COURANT Integratie met de Woelwaters 't Kraanplein M. P. PANKOW Hypotheekrente onder de 9 pet. literfles 1 GULDENS VOORDEEL Welzijnskommissie ontstemd ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE RtDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar t 133,00. Losse' nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 11 november 1982 139s(e jaargang Nr. 23215 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Sint Nikoluasuktie Zierikzee ZIERIKZEE - Onder toeziend oog van mevrouw W. P. Bouwman, inspectrice van het kleuter- en lager onder wijs, inspectie Goes, heeft de wethouder van onderwijs, J. Groen, dinsdagochtend de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de Theo Thijssenschool. Deze lagere school gaat met de kleuterschool de Woelwaters integre ren. Naast de tweeklassige kleuterschool aan de Caland- weg zullen vier lokalen verrijzen. Advertentie wijnhandel-slijterij Uw adviseur in goede en passende relatiegeschenken KRAANPLEIN 2 ZIERIKZEE TEL. 01110-3053, B.G.G. 4669 Onder luide aanmoedigingen van de schooljeugd verdween de fleurig geschilderde paal vlug de grond in. Ook aanwezig was het kollege van b. en w., de heer J. Louwerse, direkteur gemeentewerken en de raadsleden D. v. d. Wekken, L. S. P. van Velthoven en J. J. Geleijnse. De architekt J. W. Jobse uit Vlis- singen en aannemer G. van de Nieu- wendijk uit Stellendam verwachten dat het pand binnen 120 werkbare dagen zal zijn opgeleverd, oftewel in mei van 1983. Drie lokalen van de nieuwbouw worden voorzien van vouwwanden, waardoor de ruimtes groter of klei ner kunnen worden gemaakt. Zowel de kleuterschool als de lagere school krijgen een gemeenschappelijke ruimte. Elk nieuw te bouwen lokaal be schikt over een eigen sanitaire afde ling en de ramen worden voorzien van dubbel glas. De architekt vertel de dat dit met name voor de geluids overlast wordt aangebracht. De bouwkosten van de 500 m2 grote nieuwe school bedragen 504.000,—, excl. btw. Burgemeester Th. H. de Meester veronderstelde dat Zierikzee de eerste gemeente in Zeeland is, die straks over een totaal geïntegreerd kleuter- en lager onderwijs beschikt. Wethouder Groen bevestigde deze stelling wat betreft de gebouwen, maar had zijn twijfels omtrent het onderwijs. Inspectrice Bouwman be loofde de zaak te onderzoeken. Het gezelschap begaf zich na het of ficiële gedeelte naar Mondragon voor een informele bijeenkomst. Wethouder Groen heeft de eerste paal onder toeziend oog van de leerlingen in de grond geheid. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) DEN HAAG - Met de koopkracht is het gebruik van sterke drank in ons land flink gedaald. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. LONDEN - Een Britse spion die be kend heeft gedurende 14 jaar zeer ge heime gegevens aan de Russen te hebben vestrekt, is dinsdag in Lon den tot 38 jaar gevangenisstraf ver oordeeld. De 44-jarige Goeffrey A. Prime was, naar eigen zeggen, in 1968 vrijwillig voor de Russische geheime dienst gaan werken. NIEUWERKERK - Het zwembad Dol-Fijn in Nieuwerkerk ondergaat een grondige renovatie. Begin dit jaar hing het voortbestaan van het zwembad nog aan een zijden draadje. Voor renovatie moest namelijk een bedrag van iets meer dan een half miljoen worden uitgetrokken. Met een krappe meerder heid besloot de raad Duiveland toch Dol-Fijn op te knappen. Inmiddels wordt er al hard ge werkt in het zwembad. Kozijnen worden vernieuwd, het dak wordt geïsoleerd en verder waren de techni sche installatie aan vervanging toe. Om het energie-verbruik te vermin deren zal in het zwembad voortaan op gas worden gestookt in plaats van olie. Vijftien jaar De nieuwe filterinstallatie, om het zwemwater te zuiveren, heeft men kunnen overnemen van het evange- ZIERIKZEE - Op de R.S.G. „Professor Zeeman" te Zie rikzee zal volgende week niet worden gestaakt. Na stem ming bleek dat 34 leerkrachten tegen staken waren en 31 voor. De Onderwijsbonden hebben scholen aangewezen om te staken als minimaal tweederde van de georgani seerde onderwijsgevenden achter een staking stonden. In Zierikzee was dat dus niet het geval. Conrector drs. J. C. Erbrink legt uit dat de leerkrachten aan de RSG andere prioriteiten leggen om een staking te beginnen. „Wij zijn het niet eens met de eis die bovenaan het lijstje van de bonden staat, namelijk het intrekken van de eenzijdige kor ting op de onderwijssalarissen met 1.65 procent. Daar draait het in de landelijke aktie om, terwijl bij ons het behoud van de werkgelegenheid een grotere prioriteit heeft. Een sta king om eerst genoemde reden vin den wij niet verkoopbaar", aldus de heer Erbrink. ROTTERDAM - Het gemeente bestuur van Rotterdam wil dat de leiders van de 250 openbare scholen in Rotterdam alles in het werk stel len om de opvang van schoolkinde ren tijdens de stakingsakties van volgende week te verzekeren. Vanmiddag komen de leraren weer bijeen om te praten over zogenoemde ondersteunende akties. Via publika- ties in de media (handtekeningenak- ties e.d.) zullen de standpunten van de onderwijsgevenden aan de RSG bekend worden gemaakt, deelde Er brink mee. ROTTERDAM/SPIJKENISSE Het gemeentebestuur van Spijkenis- se heeft het onderwijzend personeel van de openbare scholen in deze plaats ten sterkste ontraden om mee te doen aan de stakingen van volgen de week. AMSTERDAM - Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben minister-president Lubbers laten we ten dat zij de onderwijsbonden steu nen in hun protestaktie tegen de aan gekondigde extra korting op de sala rissen van leerkrachten. WARSCHAU - In heel Polen zijn meer dan 800 mensen gearresteerd tijdens ongeregeldheden die zich heb ben voorgedaan als gevolg van de protestmanifestaties waartoe de on dergrondse leiding van het verboden vakverbond Solidariteit had opge roepen. UTRECHT - De Rabohypotheek- bank verlaagt haar tarieven voor hy pothecaire leningen met 0,6 pet. met ingang van 11 november. Het rente tarief voor een hypotheek voor drie en vijf jaar komt hierdoor op 8,9 pet., zo heeft de bank medegedeeld. Advertentie Nog steeds: met de bonnen uit ons KASSA-VDORDEEL-BOEKIE B a lisch ontmoetingscentrum De Burght. In dit konferentiecentrum werd een zwembad gebouwd, dat echter nooit in gebruik werd geno men. Deze ruimte wordt daar nu ge bruikt als konferentiezaal. Dat was voor de gemeente Duiveland weer een meevaller, omdat de filterinstal latie kon worden overgenomen voor een lager bedrag dan de nieuwprijs. Als de renovatie achter de rug is, hoopt de gemeente er weer 15 jaar te gen te kunnen met het zwembad. Het bad zal waarschijnlijk in februari volgend jaar worden geopend. ZIERIKZEE - Het kollege van b. en w. van de gemeen te Zierikzee heeft het subsidieverzoek van het Vrouwen café achtergehouden en niet toegevoegd aan de lijst van subsidie-verzoeken, die donderdagavond tijdens de kommissie welzijn werd behandeld. Van de publieke tri bune kwam de vraag waarom het betreffende verzoek niet op de lijst stond en derhalve ook niet werd behan deld. Spreekster deelde mee dat het verzoek al in april van dit jaar was ingestuurd. Voorzitter J. Groen ant woordde dat het merendeel van het kollege van mening is dat het verzoek moet worden afgewezen en dat het de aanvraag waarschijnlijk om die reden achterwege heeft gelaten. Dp re nova tit van het zwemhad i.t fit volle gang (Foto Zierikzeesehe Nieuwsbode) De kommissie vcas daarover zeer ontstemd en de heer R. Kok noemde het zelfs „onfatsoenlijk". „Alle subsidie verzoeken dienen gewoon op de lijst te staan. Als het kollege bepaalt welk stuk wel en welk stuk niet aan de orde komt tijdens de welz.ijns-vergadering, dan zijn er straks misschien een heleboel stuk ken die we niet onder ogen krijgen," aldus Kok. Moeilijke situatie Groen merkte op zich in een heel Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. WA> 1E6> PÉ 91LT moeilijke situatie te bevinden, om dat hij zich mede verantwoordelijk voelde voor de gang van zaken bin nen het kollege. Hij wilde vervolgens de aanvraag alsnog tijdens de verga dering aan de orde stellen, maar de heer Kok reageerde daar afwijzend op. „Ik wil hier niet over praten voor dat ik van b. en u. heb gehoord waarom dit verzoek is achtergehou den. Ik heb geen stukken van het Vrouwencafé gezien en ik wil er ook niets over zeggen," zei hij. Mevrouw M. R. de Jong-van Loo merkte op: „Er is een fout gemaakt door het kollege en het Vrouwencafé wordt hier de dupe van." De kom missie besloot in een volgende verga dering van de kommissie welzijn het verzoek aan de orde te stellen, nadat de stukken ter inzage hebben gele gen. Groen: „Ik denk dat het kollege er best mee instemt om voortaan alle verzoeken op de lijst te plaatsen." Kok weer: „Ik verwacht niet anders. Zo niet. waar blijf je dan?" Verwachting tot vrijdagavond: Perioden met regen Veel bewolking en perioden met re gen; minimumtemperatuur om streeks 8 graden; middagtempera- tuur ongeveer 12 graden; krachtige zuidwesten wind, windkracht 6. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 15 nov. Zaterdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuidwest 4 Zondag; Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80% Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuidwest 5 Maandag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 12 nov. Zon op 7.54, onder 16.54 Maan op 3.45, onder 16.10 Nieuwe Maan: 15 nov. (16.10) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 12 nov. 0.38 12.57 6.32 19.01 Springtij: 17 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 11-11. Het K.N.M.l. deelt mede: Met een krachtige zuidweste lijke stroming wordt een regenge- bied van de oceaan naar Europa ge voerd. Dit gebied trekt vrijdag over Nederland en zorgt voor veel bewol king en perioden met regen. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1