<M C Jllttnisii Iffllll Uus 'CARDIUM' GAAT VOLGENDE WEEK EERSTE ONDERMAT AFROLLEN IN DE HAMMEN Ongeluk op Zeelandbrug eist drie verkeersdoden GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT lichtsfeer maken is iets anders dan het kopen van zomaar wat lampen /v 't Lange Oosterscheldewerken Stroomverbruik daalt met twee procent Plaatsen eerste pijler eind maart/begin april Verkeer bijna twee uren gestremd door ravage IKZEESCH E NIEUWSBODE REDAKT1E, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn Inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 9 november 1982 130ste jaargang Nr. 23214 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Ontslagen bij aannemersbedrijf Bijkerk Restaurant Renesse voor reservering tel 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Er zijn gedachten, die daden J zijn, daar ze werken Si i*i us wij willen graag over uw verlichting praten een vooruitgeschoven indoor© lichtpunt. wJ Havenpark 26 I Zierikzee 01110 3727 Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. LONDEN - De Britse regering zal aan het einde van het begrotingsjaar, op 31 maart, haar bijdrage stopzetten aan het supersonische vliegtuig Con corde, hetgeen de toekomst van liet toestel in gevaar brengt. Dit hoeft het Britse blad De Times maandag gemeld. Advertentie DEN HAAG - De Haagse gemeente raad is maandagavond akkoord ge gaan met het voorstel van burge meester en wethouders om een over eenkomst aan te gaan met de Neder landse staat inzake een omvangrijke grondruil. De gemeente Den Haag le vert aan de staat ongeveer 180.000 vierkante meter kantoorruimte, ter wijl de gemeente door het verkrijgen van verschillende rijkspanden mini maal 950 woningen voor één- en tweepersoons huishoudens zal kun nen realiseren. ARNHEM - Hot stroomverbruik in ons land daalt dit jaar met twee pro cent. Deze teruggang wordt vooral veroorzaakt door de industrie (groot verbruikers). Woordvoerder G. van Wijk van de Samenwerkende Elck- triciteits Produkliebedrijvcn SEP heeft dit dinsdag meegedeeld. De SEP houdt voor 1983 rekening met een gelijkblijvend gebruik van elek triciteit. De elektriciteitscentrales hebben nog nooit zo'n slecht jaar gehad. Tot drie jaar geleden steeg het stroom verbruik. Pas de afgelopen twee jaar was er sprake van een jaarlijkse da ling van 0.5 procent. Dramatisch jaar De industrie is de zoals gezegd gro te ..boosdoener" Vooral de petroche mische bedrijven en papierfabrieken verbruikten dit jaar veel minder elektriciteit. Jn Rotterdam (Euro poort) is er zelfs sprake van een da ling van tien procent. ..Een drama tisch jaar", aldus de SEP-woordvoer- der. Een verdere daling van hef stroomverbruik bij de kleinverbrui kers (huidhoudens) wordt niet ver wacht Verwachting tot woensdagavond: Af en toe regen Veel bewolking en enige tijd regen; minimumtemperatuur omstreeks 8 graden, middagtemperatuur onge veer 11 graden; harde zuidwestelijke wind, windkracht 7. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 13 nov.: Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: zuidwest 7 Vrijdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: west 5 Zaterdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 10 nov. Zon op 7.50, onder 16.58 Maan op 1.12, onder 15.33 11 nov. Zon op 7.52, onder 16.56 Maan op 2.30, onder 15.52 Nieuwe Maan: 15 nov. (16.10) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 10 nov. 10.29 23.27 4.09 16.47 11 nov. 11.52 5.31 18.01 Doodtij: 10 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 9-11. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie ten westen van Ierland trekt naar het oosten en neemt in betekenis toe. Het bijbeho rend slechtweergebied passeert in de loop van woensdag ons land en zorgt voor veel bewolking, enige tijd regen en een harde zuidwestelijke wind. De middagtemperatuur is ongeveer 11 graden. Voor de komende dagen wordt ver wacht, dat er van tijd tot tijd nieuwe regengebieden vanuit het westen over Europa zullen trekken. Dit bete kent dat in ieder geval tot het week end op aanhoudend wisselvallig weer gerekend moet worden. BURGHSLUIS - Aan het begin van de volgende week, waarschijnlijk dinsdag, wordt de eerste mat van de toe komstige pijlerdam in de Oosterschelde gelegd. In de loop van deze week worden de Jan Heijmans en de mat- tenlegger de Cardium naar het sluitgat Hammen aange voerd, waar zij gezamenlijk de 200 m lange en 42 m brede ondermat zullen afrollen. Het meest noordelijke sluitgat de Hammen, zal dan zijn afgesloten voor alle scheep vaartverkeer. Als gevolg van een spinneweb van draden van de landhoofden naar de schepen en van de schepen naar hun ankers en ankerpalen ontstaat er een levensge vaarlijke situatie voor de schepen, ook voor de kleinere. NEELTJE JANS - In de filtermattenfabriek wordt de eerste mat gemaakt, die volgend week in het sluitgat Hammen zal worden gelegd. In de fabriek kun nen bezoekers het hele proces duidelijk zien. De mat bestaat uit een laag zand, een laag fijn grind en een laag grof grind. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Deze waarschuwing gaf de heer C. J. Vroege, direkteur uitvoering van de aannemers kombinatie Dosbouw tijdens een voorlichtingsbijeen komst in het kantoor te Burghsluis. Voor een niet-insider wordt de Ham men een gevaarlijk terrein, dat zeer zeker niet meer bevaren kan en mag worden. DEN HAAG - Nederland lijkt met andere landen van de Europese ge meenschap aan te sturen op een situ atie waarin negen landen besluiten een gemeenschappelijk visserijbe leid te gaan voeren en Denemarken, dat mede als gevolg van ,,de weinig communautaire houding van de De nen in algemene zin" tot nu toe zo'n beleid heeft tegengehouden, op dit punt althans voorlopig aan zijn lot over te laten. DEN HAAG - De Nederlandse Bak kerij Stichting in Den Haag heeft een aantal levensmiddelenzaken gesom meerd hun broodverkopen tegen prijzen beneden de minimumprijs te staken. Doen ze dat niet, dan staat de overtreders een kort geding te wach ten, waarin een dwangsom per over treding zal worden geëist. Aldus deelt een woordvoerder van de Ne derlandse Bakkerij Stichting mee. ZIERIKZEE - Een auto-ongeluk op de Zeelandbrug heeft maandagochtend omstreeks elf uur aan drie men sen het leven gekost. De slachtoffers zijn de 36-jarige E. W. Muntinga uit 's Gravenpolder, de 25-jarige G. G. W. de Graaf uit Goes en de 31-jarige N. Kooiman uit Goes. De Zeelandbrug was wegens de ravage bijna twee uren voor het verkeer afgesloten. Het ongeluk ontstond midden op de brug, nadat automobilist Muntin ga een vrachtwagenkombinatie, bestuurd door S. J. de L. uit Stad aan 't Haringvliet, had ingehaald. Uit de andere richting kwam de wagen van De Graaf met als inzittende N. Kooi man. De auto's botsten frontaal op elkaar. De rijkspolitie Zierikzee sloot onmiddellijk de brug af voor het verkeer zodat brandweerkorpsen van Zierikzee en Colijnsplaat en am bulances ter plaatse konden komen. Problemen Het verwijderen van dc stoffelijke overschotten uit de wrakken leverde de brandweer echter problemen op, waarna besloten werd de auto's af te voeren naar de brandweerkazerne te Zierikzee. Een takelwngen van J. de Jonge heeft een vernielde auto weg gesleept. Ook heeft een vrachtwa gen, die op dat moment op de brug stond, een wrak weggehaald. Pas laat in de middag kon de iden titeit van de slachtoffers worden vastgesteld. Advertentie Voordat de mat wordt neergelegd wordt eerst met baggeren begonnen. Dat gebeurt met een kapaciteit van 12.000 tot 15.000 m3 per uur. Het be langrijkste is echter niet de totale ka paciteit, maar hoe vlak de bodem wordt opgeleverd. De Cardium wordt daarbij verhaald over een lengte van 200 a 250 meter en dient daarbij een lijn, een beweging, te ma ken die haaks op de as van de kering staat met horizontale afwijkingen van niet meer dan 0.5 meter. Filtermatten Wanneer de pijlers zonder meer op de bodem van de zee zouden worden gezet, dan zou door de sterke stro ming van het water het zand onder de pijler worden weggespoeld. De pij lers zouden dan scheef kunnen zak ken en de schuiven zouden niet meer passen. De filtermatten, die worden gelegd, dienen ervoor om de bodem tegen uitschuring te beschermen. Een ondermat kent een gewicht van ruim 5000 ton. De lagen zand, fijn grind en grof grind zijn „verpakt" in een doek, waardoorheen aan de bodem zijde stalen kabels zijn „geweven". De matten hebben tot taak het zand onder de pijlers vast te houden en het water door te laten. Om er ze ker van te zijn dat de te leggen mat ten (in de Hammen komen 16 onder- matten) goed vlak liggen is aan de Cardium een „stofzuigermond" aan gebracht. Die mond zuigt het stuk bo dem, waarop de mat komt, keurig vlak, zodat de pijlers later rechtop staan. Wel bestaat er een uitloop van zes k zeven decimeter speling per schuif. Het leggen van een mat vindt altijd plaats rond de kentering, dit in ver band met de stroomsnelheid. Op die ondermat wordt ook een bovenmat De ravage op de Zeelandbrug. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NEELTJE JANS - In de filtermattenfabriek wordt de eerste mat gemaakt, die volgende week in het sluitgat Hammen zal worden gelegd. In de fabriek kun nen bezoekers het hele proces duidelijk zien. De mat bestaat uit een laag zand. een laag fijn grind en eenlaag grof grind. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) gelegd met een lengte van 60 m bij een breedte van 30 m. Voordat deze tweede mat wordt afgerold, moet de ondermat weer worden schoonge maakt door de „stofzuigermond". Met een tegelmat (z.g. contra-profiel) wordt tot slot de oppervlakte „wa terpas" gemaakt. Tussen de naast elkaar gelegde matten blijft een opening van onge veer drie meter. Hierin wordt zand en grind gestort, oftewel de zoge naamde negatieve overlap. Het leg gen van een ondermat en het storten van de negatieve overlap door de Jan Heijmans neemt ca. 100 uur in beslag. Het leggen van matten vindt Vervolg pag. 3 Advertentie f I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1