ERIC DE NOORMAN Veel bezoekers vakbeurs veehouderij Sociale diensten leggen ciculaires verschillend uit Waterkering in Theems suksesvol Griepinjekties het GeschenkEnhuis H.H. ADVERTEERDERS Sj. Bergsma SUCCESJES ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 8 november 1982 Nr. 23213 7 UTRECHT - De vakbeurs voor de intensieve veehouderij die vorige week in de Jaarbeurs in Utrecht is gehouden heeft 35.000 bezoekers ge trokken. Vijftien procent meer dan de vorige beurs. Van de bezoekers kwam tien procent uit het buiten land, meldt de Jaarbeurs. Vooral de exposanten in de varkenshouderij branche waren tevreden. ZWOLLE - Tijdens de themadag .Kostwinners - kostverliezers" in Zwolle is zaterdag ernstig geklaagd over de willekeur in Nederland waar het gaat om de sociale uitkerin gen". Opgemerkt werd in de diskus- sies dat de gemeentelijke sociale diensten de circulaires van het rijk verschillend uitleggen. Zo komt het voor dat de ene dienst wel kort op uitkeringen zodra de aanvragers met meer mensen in het zelfde huis wonen, terwijl dat in an dere gemeenten niet gebeurt. Deze .ongelijke behandeling" zou volgens de deelnemers aan de diskussie in Zwolle, vooral door het rijk worden veroorzaakt. Dat stuurt circulaires met richtlijnen aan gemeenten die bijzonder onduidelijk zijn. Voorlichting Het gevolg is dat er tal van mensen de dupe van worden, zo werd gesteld. Uit de diskussies ook dat vele uitke ringsgerechtigden niet weten hoe zij individueel in beroep kunnen gaan tegen beslissingen van de sociale dienst. Voorlichting achtte men daar om bitter noodzakelijk. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HAARLEM - Onder het motto ..Geen muziek - kaalslag van Noord- Holland" heeft het Noordhollands Philharmonisch Orkest zaterdag op demonstratieve wijze haar blijk van afkeuring gegeven van de door het voormalige ministerie van c.r.m. aangekondigde bezuinigingen. Het orkest deed dit door middel van een muzikale propagandatocht door de provincie. In enkele gemeenten wer den korte concerten gegeven. DEN HAAG - Weggebruikers zul len binnenkort tijdens het rijden in tunnels ongestoord naar de autora dio kunnen luisteren bij uitzendin gen via de FM-kanalen. Hiertoe wordt in ons land in zes tunnels een zogenaamd „tunnelkommunikatie- systeem" geïnstalleerd. Rijkswa terstaat heeft Siemens Nederland hiervoor opdracht gegeven. Met de order is 3,3 miljoen gemoeid, aldus Siemens. UTRECHT - De Industriebond FNV noemt het verlies van 1.400 ar beidsplaatsen bij Fokker een „pure ramp". De bond kondigt aan, dat nu ..rneer dan ooit zeer kritisch naar de plannen van Fokker zal worden ge keken". Volgens de bond heeft de raad van bestuur van Fokker de situ atie van het bedrijf in het recente verleden te rooskleurig voorgesteld. HEERLEN - De WD heeft de slag om het regeerakkoord gewonnen. Het CDA heeft veel van wat het CNV als doorslaggevend belangrijk be schouwd prijs moeten geven. Daar om is eerder sprake van een WD- CDA-, dan van een CDA-WD- regering. Dit zei Harm van der Meu- len, landelijk voorzitter van het CNV, op een bijeenkomst van de af deling Heerlen. ROTTERDAM - De oliemaatschap pijen Shell, BP en Esso gaan met in gang van vandaag, maandag, de prijs van diesel-, gas- en huisbrandolie verlagen. Shell verlaagt de prijzen voor genoemde produkten met 2,2 cent. Bij Esso gaat diesel met 2 cent omlaag en gasolie met 1,7. BP ver laagt de prijs van autodieselolie met 2 cent en die van gasolie en huis brandolie eveneens met 2 cent. AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft met geweld een einde gemaakt aan een bezetting van het Turks informatiecentrum annex Turks nationaal verkeersbureau aan de Herengracht in de hoofdstad. LONDEN - Britse ingenieurs heb ben zondag met sukses tien grote schuiven in de Theems beproefd die bij het hoge tij in de winter moeten voorkomen dat Londen onder water- loopt. De stalen deuren kunnen in dertig minuten worden opgehesen, waarna ze een ruim vijftien meter hoge wa terkering vormen. De kering ligt bij Woolwich ten zuiden van de Britse hoofdstad De gemeenteraad van Groot-Londen begon tien jaar gele den te werken aan het projekt, dat ruim twee miljard gulden kost. Mo tief was de angst dat een ongewoon hoog getij stroomopwaarts Londen onder water zal zetten. Geleerden hebben berekend dat Londen op zijn bed van kiel zinkt, en dat de bodem van Zuid-Engeland on geveer dertig cm per eeuw daalt. Volgens funktionarissen van de gemeente-Londen zullen de deuren waarschijnlijk maar twee maal per jaar worden gebruikt. Maar voor de volgende eeuw houden zij rekening met zes maal zoveel springvloeden als nu. Wij willen een ieder hartelijk dank zeggen voor de vele kaar ten, bloemen en kado's die wij na de geboorte van ILSE mochten ontvangen. HENK, COBY en RICHARD DONSELAAR Oosterland, november 1982 BOB VERLOO ANNE-MARIE VAN STRAATEN zijn blij u te vertellen, dat zij gaan trouwen op vrijdag 12 no vember 1982, in het stadhuis te Zierikzee om 15.30 uur. U kunt ons gelukwensen in de Bovenzaal van de Geref. Kern, St. Domusstraat 35, Zierikzee, van 19.00 tot 20.00 uur. Ons adres is: Gat van West Noordwesten 5, 4301 BD Zierik zee Voor de vele kaarten, bloemen, kado's en gelukwensen die wij ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk mochten ont vangen, zeggen wij u ook mede namens onze kinderen harte lijk dank. JAN en MAATJE STOUTEN Oosterland, november 1982 Bedroefd geven wij u kennis van het plotseling overlij den van onze geliefde zuster, behuwdzuster en tante CLARA RINGELBERG weduwe van JAN PIETER BRUËL op de leeftijd van 76 jaar. Oosterbeek: Zierikzee: Oudelande: Kortgene: Zierikzee: Brouwershaven: Rotterdam: Brouwershaven: Middelburg: 4 november 1982 F. RINGELBERG-ENGELSMAN W. H. KWAAK-RINGELBERG H. J. ZWEMER-R1NGELBERG J. ZWEMER L. RINGELBERG H. J. RINGELBERG C. RINGELBERG-VAN STEIJN J. VAN STEIJN-RINGELBERG M. RINGELBERG J. RINGELBERG-BRAUN J. WANDEL-RINGELBERG P. WANDEL C. RINGELBERG A. RINGELBERG-JORNA Neven en nichten Bedroefd maar ook dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan geven wij kennis van het zo plotseling over lijden van onze geliefde broer, zwager en oom ADRIAAN STOUTJESDIJK op de leeftijd van bijna 79 jaar. Nieuwerkerk: C. KIK-STOUTJESDIJK M. STOUTJESDIJK Rotterdam: S. STOUTJESDIJK L. A. STOUTJESDIJK-HOGERHEIDE Nieuwerkerk: J. KOOMAN-STOUTJESDIJK A. KOOMAN Neven en nichten 4306 CP Nieuwerkerk, 6 november 1982 Burgm. Boumanstraat 29 De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 11 novem ber a.s.,om 14.00 uur te Nieuwerkerk voorafgegaan door een rouwdienst ïn zaal „Rehoboth" aan de Ooststraat, welke aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemde zaal. Diegenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht op voornoemd tijdstip aanwezig te zijn. Dankbetuiging Voor de bezoeken, de belangstelling en uw medeleven tij dens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde vader, groot- en overgrootvader ARIE TROOST betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. In het bijzonder de doktoren Huisman en v. d. Doel en zr. Ta- nis voor de medische begeleiding. Alsmede dominee Vliet- stra en de kerkeraad van de Ned. Herv. Kerk Melissant. Familie TROOST Melissant, november 1982 voor de patiënten van Dr. v. d. Berg, Nieuwerkerk Woensdag 10 nov. en vrijdag 12 nov. van 17.00-17.30 uur. Bijbelse Encyclopedie 0«rdB druk. Onder redactie van Or. W. H. Gispen, Dr. B J. Oosterhoff. Or. N H. Rld- dertoos, Or W C van Unnik en Os. P. Visser. Een overzichtelijke encyclopedie met toelichting van vele be grippen (Bijbelse Theologi sche en niet dogmatische), alle persoonsnamen, aar drijkskundige. planten en dierennamen uit de Bijbelse lijd. In alfabetische volgorde Met de vindplaatsen in de Bij bet. Een volledige en due on misbare Informatiebron bij de d«gef!|kse omgang met de Bijbei Met zeer veel illustra ties Ca. 750 bfx Gebonden met stofomslag STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUN PANTIES Na een langdurige ziekte is toch nog onverwacht overle den onze lieve vrouw en moeder AARLANDINA MARGARETHA DE JONG echtgenote van W. C. BROER Zij werd 51 jaar. We missen haar nu al. Zierikzee W. C. BROER HANS INEKE EN RICK Dordrecht: 4301 KZ Zierikzee, 7 november 1982 Caustraat 5 De crematie zal plaatsvinden op woensdag 10 november a.s. om 14.30 uur in het crematorium te Rotterdam (Z), Maeterlinckweg 101. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de koffieka mer van het crematorium. Diegenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om 14.15 uur aanwezig te zijn. Met veel droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze lieve vriendin DINY BROER Zwaar valt ons allen dit grote verlies. Wij wensen Wim en de kinderen heel veel kracht en sterk te. GRE en COR VAN HAVEREN RIE en ROELOF HUNEMAN WILLY en FRANS HOGERHEIJDE GER en WIM SCHELL JO HOLM JOHAN CASHOEK JANNY en JOHAN v. d. WEKKEN Zierikzee, 7 november 1982 Diep bedroefd zijn we door het overlijden van onze lieve bridgevriendin DINY BROER We zullen haar missen LENY KOOPMAN BETS PLOEG JANNY v. d. WEKKEN Zierikzee, 7 november 1982 Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons trouw lid DINY BROER Haar vriendschap en enthousiasme zullen ons altijd in ge dachten blijven. Wij wensen Wim en de kinderen veel kracht toe met dit grote verlies. Kegelclub Radja Zierikzee, 7 november 1982 Heel bedroefd zijn we door het overlijden van onze lieve trimvriendin DINY BROER Al de vriendinnen en vrienden 'van de Zwemtrimclub van 7-8 uur Zierikzee, 7 november 1982 Wij zijn bedroefd door het overlijden van ons geliefd lid en oud-voorzitster DINY BROER-DE JONG We zullen haar enthousiasme en vrolijkheid missen Bestuur en leden van de handboogschutterij T.O.G. Zierikzee, 7 november 1982 Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid Is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendljke. ,,Het gras verdort, de bloern vult uf. muur het woord van onze Cod houdt eeuwig stand. Jesaja 40 8 Diep bedroefd delen wij u het overlijden mede van mijn geliefde vrouw en onze zorgzame moeder en oma CATHARINA STOUTJESD1JK-HAGE op de leeftijd van 69 jaar. Zierikzee: A. STOUTJESDIJK M. N. VAN LIERE-STOUTJESD1JK M. C. VAN L1ERE AD JANLEEN en L1ESKE CARIN en HENK MARCO Philippine: L. M. STOUTJESDIJK J. STOUTJESDIJK-DEN HETEN MARINA ARD PAUL Goes: M. VAN DER MAAS-STOUTJESD1JK M. H. VAN DER MAAS RIK CAROL1EN Ouwerkerk: N. A. M. FONDSE-STOUTJESDIJK M. J. FONDSE TAMARA TABITHA 4301 GN Zierikzee, 7 november 1982 Slabberswerf 45 De teraardebestelling zal plaatsvinden donderdag 11 no vember a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Zierikzee, voorafgegaan door een rouwdienst in de Ge ref. kerk, Sint Domusstraat 35. Aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in de bovenzaal van het kerk gebouw, na afloop van de begrafenis. Met droefheid delen wij u mede, dat onze lieve schoon dochter, schoonzuster en tante CATHARINA STOUTJESDIJK-HAGE op de leeftijd van 69 jaar is overleden. Bruinisse: M. STOUTJESD1JK-PANNEKOEK Amersfoort: C. P. STOUTJESDIJK F. STOUTJESDIJK-VAN ZANTEN Ouwerkerk: J. STOUTJESDIJK T. C. STOUTJESD1JK-WILBRINK Neven en nichten 7 november 1982 Tot ons grote verdriet is na een kort ziekbed van ons weg genomen onze lieve zuster, behuwdzuster en tante CATHARINA STOUTJESDIJK-HAGE Cathrien werd 69 jaar. Uit aller naam, A. BERREVOETS-HAGE P. H. BERREVOETS Papendrecht, 7 november 1982 DIERENARTS Wegens nascholing afwezig van di 9 november t/m vr 12 november Waarneming M. K. Buth, 01115-2254 Te koop: Opel Kadett, b.j. 1972. loop of sloop 100,-. Tel. 01110- 5391. Energie besparende lampen. Verbruik slechts 18 Watt, lichtopbrengst 75 Watt. Prijs 39,50. Elektro Berge, Ze venhuisstraat 6. BMW 1802 i.z.g.st. met nieu we banden. Vr.prijs 2500,-. Tel. 01110-2977 of 3329, na 17.00 uur. Gekwelde Grond, Schouwen- Duiveland in ramp en her stel. Prijs 58,75. De Zeeuw- sche Boekhandel - in de Kor te St. Janstraat 17 - Zierik zee. Te koop gevraagd: 2e hands kinderstoel. Tel. 01115-1787. Te huur: Gemeubileerde woning tot 1 juli 1983 75,- per week. Tel. 01115-2782. Te huur gevraagd: Marion Meerman zoekt woonruimte in Z.'zee of om geving tot 200,-. Brieven onder nr. 4715 van dit blad. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Leest het streekblad dc .Zierikzeesche Nieuwsbode" De huid van de beer 49. Terwijl Thorfinn achter Gurd aangaat, keert Winonah snel naar de burcht terug, waar ze Erwin al in de goede zorgen van Ingrid aan treft. Winonah's vreugde hem heelhuids terug te zien, is onbeschrijflijk. Stil luisteren de twee vrouwen naar het relaas van Erwins lot gevallen. ,,Dan heeft Thorfinn dus ons beider leven ge red". mompelt Winonah, „laat ons dan wat voorafging vergeten „Als hij dat, wat voorafging niet gedaan had, was het helemaal niet nodig geweest ons leven te redden, want dan was er nu verder niets aan de hand", antwoordt Erwin nuchter. Ze zwijgen alle drie, als een schuwe Thorfinn het vertrek wordt binnengebracht. Erwin staart hem even aan. „Op aandringen van de koningin ben ik bo reid wat je me aandeed te vergeten", zegt hij dan koel. „Op één voorwaarde, zeg me nu waar is de schuilplaats van Olaf?" Thorfinn kijkt Winonah veelbetekenend aan. „De vraag, koningin? Hier is de vraag!". zegt hij bitter. „Nimmer zal ik Olafs schuil plaats verraden!". Hij kijkt Winonah vcront schuldigend aan, maar deze knikt begrijpend. „Dan is het nu maar beter, dat ik ga mompelt Thorfinn. „Wacht", bijt Erwin. die zijn verwondingen vergetend, als een duiveltje overeind komt. hem toe. „Denk niet. dat je hier vrij kunt ver trekken Naar de kerker met jou en daar zul je blijven, tot je me verteld hebt. waar Olaf zich schuilhoudt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7