ÊLU Wethouder H. Schot gaat schoolfunktie neerleggen Vlag in top: hoogste punt bouw LTS Raad Zierikzee moet beslissen over deelname aan Stichting Theaterbureau Uit in Zeeland Vergadering: maandag 15 november lichtsfeer maken is iets anders dan het kopen van zomaar wat lampen 't Lange (Jus Laatste vier werkneemsters atelier S. D. Mod ook ontslagen Gemeenteraad Bruinisse STREEKNIEUWS Raad Bruinisse ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 8 november 1982 Nr. 23213 ZIERIKZEE - Kon de Zierikzeese gemeenteraad in de vergadering van 18 oktober niet tot een besluit komen over het aangaan van een overeenkomst tot subsidiëring van de Stichting Theaterbureau Uit in Zeeland, in de vergadering van maandag 15 november zal het voorstel wederom ter tafel komen. Op verzoek van enkele raadsleden werd het voorstel in de vorige raads vergadering terug genomen. Inmid dels werd uitgebreid over het onder werp gesproken in een vergadering van het seniorenconvent op 25 okto ber. Na beantwoording van de in die vergadering gestelde vragen en ge maakte opmerkingen heeft het senio renconvent gekonkludeerd, dat thans voldoende informatie beschik baar is en dat derhalve tot behande ling van het voorstel in de raad kan worden overgegaan. Het kollege stelt de raad dan ook voor te beslui ten deel te nemen in de overeen komst tot subsidiëring van de Stich ting Theaterbureau Uit in Zeeland per 1 januari 1983 en in te stemmen met een extra uitgaaf van 8.565, ten laste van de gemeentebegroting 1982 wegens het overschakelen per 1 januari 1983 van een seizoenbegro ting op een kalenderjaarbegroting voor de evenmenten. Extra krediet sloopwerk De raad zal zich tijdens de vergade ring op 15 november verder buigen over een voorstel een aanvullend krediet van 5.900,— beschikbaar te stellen voor het verlengen van de uit voeringstijd van het sloopwerk in de Nieuwe Boogerdstraat. Op verzoek van twee leden van de museumkom missie werd toestemming verleend tot bodemonderzoek van het vrijge komen terrein na de sloop van de voormalige school. Dit verzoek werd gedaan in verband met eventuele aanwezigheid van archeologisch in teressant materiaal. De toestemming van het onderzoek werd verleend onder de voorwaar den, dat het vóór 31 december dit jaar voltooid zou zijn, dat indien ma teriaal c.q. voorwerpen van waarde worden gevonden, door de betrokken onderzoekers voor professionele be geleiding dient te worden gezorgd en dat alle van waarde opgegraven voorwerpen ten goede van de ge meente dienen te komen. Als gevolg van het onderzoek zal de uitvoeringstijd van dë sloopwer ken met ongeveer twee maanden moeten worden verlengd. De extra kosten, die hieruit voorvloeien be dragen 5.900,— inkl. b.t.w. Bezuinigd bedrag Het in 1982 bezuinigd bedrag van 88.250,— ter opvang van eventuele kortingen op de uitkeringen van het rijk, blijkt niet te behoeven worden aangewend. Het bedrag komt derhal ve vrij voor dekking van eventuele interne of externe tegenvallers, dan wel het realiseren van nieuw beleid. Het kollege stelt de raad voor van het bezuinigd bedrag 50.000,— aan te wenden tot vorming van de reser ve .Bijdrage voormalig Zweedse Ro de Kruis Ziekenhuis". Voor het restant van 38.250,— zullen b. en w. zo spoedig mogelijk met voorstellen komen. In november vorig jaar verleende de gemeenteraad het kollege machti ging tot het sluiten van vaste geldle ningen tot een bedrag van maximaal 6.000.000,— voor een periode van 1 januari tot en met 31 december 1982. Dit besluit werd genomen om het kollege de gelegenheid te geven snel in te kunnen spelen op gunstige rente-offertes, zonder dat daarvoor eerst de raad nu wederom een derge lijke machtiging te verlenen in ver band met de voorgenomen investe ringen in 1983 geraamde financie ringstekort. Verder wordt de raad ook verzocht het kollege een machti ging te verlenen voor het opnemen van kasgeldleningen van een krediet van 7.000,— ten behoeve van de aanschaf van een diapresentator met Advertentie wij willen graag over uw verlichting praten een vooruitgeschoven indoorO lichtpunt. Mavenpark 28 Zierikzee 01110-3727 toebehoren, alsmede voor het ver vaardigen van een diaserie. Een en ander is bestemd voor voorlichtings- aktiviteiten op het stadhuis, zoals tijdens officiële ontvangsten van be zoekers, tijdens de kennismakings bijeenkomsten voor nieuwe ingeze tenen en voor allerlei hoorzittingen c.q. informatie-avonden. Ten behoeve van de aanpassing van de verlichting van de trainings- hoek op het sportpark Bannink wordt de raad voorgesteld een kre diet van 3.500,— te verlenen. Zeeuwse Muziekschool De raad wordt verder gekonfron- teerd met een voorstel met betrek king tot het deelnemen aan een nieuw opgezette gemeenschappelijke regeling inzake het in stand houden en exploiteren van een Zeeuwse Mu ziekschool. Een krediet van 14.500,— wordt gevraagd ten be hoeve van de vernieuwing van de vloer van de gymnastiekzaal aan de Raamstraat, evenals een krediet van 5.500,— ten behoeve van de om bouw van de c.v.-installatie in de R.K. Kleuterschool „Onder Wieken". Met betrekking tot de verplaatsing van de J. W. van den Doelschool van de Raamstraat naar de Kabbelaars- bank werd door het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van het Chr. Schoolonderwijs te Zierikzee verzocht de kosten van verhuizing ad 1.350,— van enkele klassen te ver goeden. B. en w. laten weten het re delijk te achten deze kosten inder daad te vergoeden. Verder stelt het kollege voor in te gaan op het verzoek van de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie en het schoolbestuur in het nieuwe scholen- komplex voorzieningen ten behoeve van invaliden te treffen. Gelet op het multi-funktioneel gebruik dat in ve le gevallen van schoolakkommoda- ties wordt gemaakt, achten b. en w. het juist dat deze gebouwen bij ver-of nieuwbouw geschikt worden ge maakt voor invaliden. De kosten, die met het kreëren van een invaliden- toegang en het geschikt maken van een toilet ten behoeve van invaliden zijn gemoeid, bedragen 2.000,—. Het kollege verzoekt de raad beide bedragen te verstrekken. Motormaaimachine Een krediet van 62.000,— wordt verder gevraagd voor de aankoop van een motormaaimachine, alsmede voor het aanbrengen van verlichting op de maaimachine die in gebruik is bij het sportpark Bannink. De raad wordt verder voorgesteld een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan met de Stichting Zeeuwse Mu ziekschool betreffende de verhuur van het pand Poststraat 43 voor de periode van 1982 t/m 1986. De agenda vermeldt verder de vaststelling van de werkelijke kosten openbaar kleuter- en lager onderwijs over 1981 en het opnieuw verhuren van grond aan de Van Veenlaan ten behoeve van de Deltadienst voor de periode 1982-1986. Leerlingen van toen, zijn inmiddels verhuisd naar alle delen van Neder land en ook naar het buitenland, maar men hoopt zo veel mogelijk oud-leerlingen te kunnen begroeten. De reünie begint om 19.00 uur. Mede werking verleent o.a. The Stone- townband. RENESSE Eerste prijs „Luctor et Emergo" Het fanfarekorps Luctor et Emer go" uit Renesse nam met succes deel aan het, door de Koninklijke Neder landse Federatie georganiseerde, concours te Brielle. Het Renesser korps kwam uit in de eerste afdeling. Als verplicht werd gespeeld Joseph in Egypte van E. Me- hul. Als keuze werd Kleine Speelmu- ziek van Henk van Lijnschoten ten gehore gebracht. De jury, bestaande uit de heren J. P. Laro, P. Rats en R. van Yperen kende „Luctor et Emergo" voor de beide werken gezamenlijk 291V2 pun ten, en daarmee een eerste prijs, toe. Promotie Omdat bij het laatste KNF- konkours (in 1980 te Middelburg) eveneens een eerste prijs werd be haald, promoveert „Luctor et Emer go" naar de ere-afdeling. Dit goede resultaat gaf een extra feestelijk tintje aan de onderlinge viering van het 75-jarig bestaan, dat zaterdagavond in de Zeeuwse Stro men plaatsvond. Dit gebeurde trou wens pas na twee jaar na het jubi leum. SCHIPHOL - De dienst luchtvaart van het korps rijkspolitie heeft in sa menwerking met de rijksluchtvaart dienst en het korps kontroleurs ge vaarlijke stoffen op de luchthaven Schiphol 1200 kilo explosieven in beslag genomen. De partij explosie ven was in drie verschillende vracht vluchten vanuit Amerika en Schot land naar ons land vervoerd. De ex plosieven - waarde 50.000 gulden - waren bestemd voor een bedrijf in Emmer Compascuum. Zij zouden vol gens de rijkspolitie gebruikt worden bij olie werkzaamheden op de Noord zee. ZIERIKZEE - Ook de laatste vier werkneemsters van het atelier S.D.Mod in de Manhuisstraat te Zierikzee is ontslag aangezegd. Ruim een week geleden kwamen de vijf andere modinettes op straat te staan. Rond het ont slag zweven nogal wat problemen. De werkgever beweert dat het ont slag werd aangezegd tijdens een proeftijd. Tot begin september was in het pand atelier NO WA gevestigd. Daarna nam André Bogaars uit Rot terdam er zijn intrek. Hij gaf er de naam atelier S.D.Mod aan. TEL AVIV - In de door Israël bezet te strook van Gaza is zondag een Pa lestijn gedood door een handgranaat die was bestemd voor een patrouille van het Israëlische leger. (Vervolg van pagina I) overleg met de Fa. Mol was vast gesteld. Volgens burgemeester Hek man was dit laatste het geval ge weest. Vonk: „Ik heb andere informatie. Er is gezegd: je kunt dit voorstel ne men of niet. En dat noem ik geen overleg. Mol is slechts tien minuten op het gemeentehuis geweest". Hek man (gepikeerd): „Overleg hangt niet van tijd af. Het verbaast mij trouwens dat u dergelijke informatie krijgt. Een vreemde zaak, maar goed. Mol had naar b. en w. moeten komen en niet via andere kanalen zijn ongenoegen kenbaar moeten ma ken". Ook M. Meeuwsen (C.D.A.) vond de verhoging (van ruim zes - naar ruim achtduizend gulden) te drastisch en zag liever aanpassing van de canon Volgens advocaat mr. E. G. Karei is het instellen van een proeftijd bij overname van een bedrijf niet moge lijk. Acht van de negen modinettes zouden dan ook ten onrechte ontsla gen zijn. Eén werkneemster was pas twee maanden in dienst van het be drijf. Heden-maandagochtend stuurt mr. Karei een brief naar de werkge ver de deur uit betreffende het ont slag van de drie werkneemsters. Geen ontslagvergunning Ook voor deze modinettes is geen ontslagvergunning aangevraagd bij het Arbeidsbureau. Dat betekent dat de DETAM een verzoek om een WW- uitkering waarschijnlijk zal afwij zen. Ook voor de drie betrokkenen zal een procedure bij de kantonrech ter worden aangespannen. met één jaar inplaats van de voor gestelde vijf jaar. L. J. v. d. Bos (S.G.P.): „En als het op 1 januari nu eens 117© rente is, dan zit Mol in de boot". Tussen-voorstel Uiteindelijk deed Vonk een tussen voorstel: nu een rentepercentage vaststellen van rond negen procent. Zijn voorstel werd gesteund door kollega Van Liere en C.D.A.-er Meeuwsen, waarop stemming volg de. Op de twee leden van het Alge meen Belang na stemde iedereen te gen Vonks voorstel, óók Meeuwsen.... De tweede stemming (kollegevoorstel) verliep omgekeerd evenredig: twee stemmen tegen (A.B.) en negen stemmen voor. ZIERIKZEE Familieavond N.C.B.O. De Nederlandse Christelijke Bond van personeel werkzaam bij de Oyer- heid en in de sectoren gezondheids zorg en maatschappelijk welzijn, de N.C.B.O. organiseert vrijdag 26 no vember een feestelijke familieavond in het Hervormd verenigingsgebouw te Zierikzee. Tijdens deze bijeenkomst zal aan tien leden het gouden bondinsigne worden uitgereikt. Verder presen teert toneelvereniging „Op Drift" van Renesse het toneelstuk „Ook mannen zijn maar mensen". Be langstellenden kunnen zich voor 18 november hiervoor opgeven bij de voorzitter (tel. 01110-4745) of bij de sekretaris (tel. 01110-3769). Voor tijd: zie agenda. Bijeenkomst Geref. Vrouwenkontaktgroep De Gereformeerde Vrouwenkon- takt groep vergadert woensdag 10 november in de bovenzaal van de Ge reformeerde kerk te Zierikzee. Deze bijeenkomst zal worden bijgewoond door leden van de Hervormde- en de Vrijzinnige vrouwenverenigingen. Mevrouw Van de Woestijne-van de Vate zal spreken over de Bergrede. Ledenvergadering C.D.A. Woensdag 10 november wordt in het Hervormd Verenigingsgebouw te Zierikzee de algemene ledenvergade ring gehouden van de C.D.A. Aan de orde komen de punten: bestuursver kiezing, vrouwenberaad in aktie, de fraktie in aktie en verder natuurlijk de ingekomen stukken, jaarversla gen en notulen. Voor tijd: zie agenda. Kreatieve avond CPB De Christelijke Plattelandsvrou wen Bond houdt dinsdagavond 9 no vember in het Hervormd Vereni gingsgebouw een kreatieve avond. De onderwerpen die gemaakt kun nen worden zijn: jutte popjes, papier- vlechten, glasgraveren, gipsgieten. Stad en Lande De vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland houdt maan dag 29 november in de foyei* van restaurant Mondragon de najaars vergadering. De heer A. Delahaye uit Zundert heeft een lezing over „de historische mythen van Nederland". Daarna bestaat de mogelijkheid over de lezing te discussiëren. Voor tijd: zie agenda. Advieskommissie Welzijnsbeleid Woensdag 10 november vergadert in het stadhuis te Zierikzee de ad vieskommissie voor het welzijnsbe leid. Deze vergadering is openbaar. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Reünie mulo '58/'59 Zaterdag 13 november organiseren Jan Simons en Tineke v. d. Aarssen een reünie voor leerlingen van de Mulo uit het schooljaar 1958/1959 in hotel Vliegveld te Haamstede. Het ziet er naar uit dat bijna 100 personen aan de reünie zullen deelnemen. BRUINISSE - Bij de schriftelijke rondvraag kreeg wethouder H. Schot (CDA) een aantal vragen afgevuurd door dr. W. F. M. Vonk, op de raadsvergadering vrijdag avond. Eén daarvan: het Algemeen Belang wilde weten waarom de heer Schot zijn funktie van voorzitter van de Chr. Basisschool nog niet had neergelegd. Een funktie, die naar het oordeel van het A.B. onverenigbaar met het wethouderschap van onderwijs is. De wethouder antwoordde, dat de ze zaak al besproken is en hij in fe bruari zal aftreden. PvdA-er Bal: „Het is nu november. Ik vind dat het eerder moet gebeuren. Waarom is dit niet in de laatste vergadering van het schoolbestuur gedaan?" Schot: „Ik voel niet aan waarom beide funkties onverenigbaar zouden zijn. De vraag is niet aktueel: je moet maar vertrouwen hebben in de wet houder van onderwijs". Een andere vraag van het A.B. was, waarom het kollege niet vertegenwoordigd was bij de jubileumviering van „Onder dak" in Zierikzee. Antwoord van de sportwethouder H. Schot: „De wet houder van sportzaken heeft in zijn agenda op zaterdag een vrije dag ge noteerd. Trouwens: er waren nogal wat onduidelijkheden omtrent de viering". Op de vraag of het kollege van zins is om zitting te nemen in het bestuur van „Onderdak", dat met twee ledden wordt uitgebreid, ant woordde Schot „niet te staan dringen voor een zetel". „Staphorster kruising" De S.G.P.-fraktie stelde het kolle ge voor iets te gaan doen aan de ge vaarlijke weg vanaf de brug tot de „Staphorster kruising". Een reeks ongelukken en onlangs nog één met dodelijke afloop was de oorzaak van het verzoek. De S.G.P. pleitte voor een inhaalverbod op dit wegvak. Raadsvoorzitter Hekman zei dat de ze zaak al lang was besproken met de politie en Rijkswaterstaat, maar vond het verzoek van de SXJ.P. een welkome ondersteuning bij verdere besprekingen die op 15 december ge houden worden. ZIERIKZEE - Voorzitter W. den Boer van de LTS heeft vrijdagmiddag op het terrein van de nieuwbouw de laatste balk van de bovengang in de theorievleugel van het schoolgebouw gehesen. Daarmee bereikte de toe komstige huisvesting van de LTS het hoogste punt.' „Een kroon op het werk", zoals ir. J. S. Verheem, direkteur van aannemer Sprangers uit Terneuzen het treffend uit drukte. Bij deze voor de lagere technische school belang rijke gebeurtenis waren naast de wethouders J. Groen (onderwijs) en P. de Rijke (openbare werken) ook de bestuursleden en de medezeggenschapsraad l.o. aanwe zig. De voorzitter vertelde de genodig den dat op 3 november van het vorige jaar de aanbesteding had plaatsge vonden. Op I februari 1982 werd met de bouw gestart, op 8 maart werd de eerste paal geslagen en op 5 novem ber werd het hoogste punt bereikt. De heer Den Boer liet weten dat het werk uitstekend verliep en dat de ge plande datum, waarop het gebouw wordt opgeleverd, zeker zal worden gehaald. Ook wees hij de aanwezigen op de aanzienlijke taakverzwaring voor de direktie door de kombinatie van het schoolwerk en de begeleiding van de werkzaamheden aan het nieu we gebouw. „Onbegrijpelijk dat nog niets vaststaat omtrent de inventa ris. Hierover zal hopelijk op korte termijn duidelijkheid komen", aldus W. den Boer. Goedkoper De heer Sprangers zei in 2ijn toespraak dat de bouw steeds maar goedkoper moet worden. Hij had uitgerekend dat het nieu we gebouw van de LTS 0,37 per ki lo kost. In vergelijking met een auto 30,- per kilo), of een karavan 10,- per kilo) ls dat nog goedkoop. „En dan zouden de bouwkosten van de school omlaag moeten, ik weet niet waar dat naartoe moet", zie Spran gers. In bouwteam Naar zijn mening biedt de Neder landse industrie vele mogelijkheden om op een beter manier te gaan wer ken. „Wij hebben de mogelijkheid om in een bouwteam te werken en het kontakt met de gebruikers moet dan ook goed blijven", vond hij. Na afloop van het officiële gedeelte bleef het gezelschap nog Informeel bijeen. In de vakature bij de Welzijnskom- missie werd de heer Viergever geko zen. Bij het schriftelijke stemmen bleken drie gemeenteraadsleden on geldig gestemd te hebben en vulde twee namen in op het stembriefje: Viergever en Ruitenbeek. Verder werden er acht geldige stemmen op Viergever uitgebracht. Hamerstukken waren vervolgens: de voorlopige vaststelling bedrag der uitgaven voor het openbaar kleuter onderwijs over 1981; de vaststelling van de vergoeding exploitatiekosten 1981 Chr. lagere school „Op Dreef"; wijzigingen reglementen voor amb tenaren (vier stuks), wijziging bezol digingsverordening en het ambtena ren reglement; de vaststelling van het voorbereidingsgebied „Buitenge bied". Verdekt opgesteld Bij de dienovereenkomstige begro tingswijzigingen, kwam er kritiek van het Algemeen Belang, die tussen de posten een krediet voor het aan brengen van een zonwering aan het gymnastieklokaal had zien staan. „Een merkwaardige manier van doen", vond de heer Vonk. „Wij we ten hier niets van, hebben onze me ning hier niet over kunnen geven en moeten nu zomaar een begrotings wijziging goedkeuren. Ik vind deze post verdekt opgesteld". Raadsvoor zitter Hekman probeerde Vonk dui delijk te maken, dat dergelijke voor stellen altijd zo worden behandeld „en we hebben er nooit opmerkingen over gehad". KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT - Gerard de Lange BV. met 45 filialen-in het hele land Neder lands grootste witgoedketen, heeft bij de rechtbank in Rotterdam uitstel van betaling aangevraagd. Het be drijf was hiertoe genoodzaakt omdat de Amro-bank de kredietkraan heeft dichtgedraaid, aldus een woordvoer der van de onderneming. Naar het oordeel van de direktie moeten er. om het bedrijf weer rendabel te krij gen, acht filialen worden gesloten. In totaal werken er bij Gerard de Lange 150 man. DEN IIAAG - Niet goed funktionc- rende ministers in het nieuwe kabi net Lubbers worden vervangen, zon der dal daarvoor een regeringskrisis nodig ls. V.V.D.-fraktlelelder Nijpels en C.D.A.-onderhandelaar Lubbers hebben dit tijdens de (in)formatiepe- riodc afgesproken, zo blijkt uit een vraaggesprek van NRC-Handelsblad met Nijpels. De (persoonlijke) woordvoerder van Nijpels, drs. G. Boosman, bevestigde zaterdagmid dag de afspraak. VEENENDAAL - Verlaging van dc jeugdlonen, wat de werkgevers en de nieuwe regering doen voorkomen als een probaat middel ter bestrijding van de werkloosheid, is onrechtvaar dig en zinloos. Me! deze woorden heeft FNV-voorzitter Wim Kok dui delijk stelling genomen tegen de aan tasting van de jeugdlonen, die het ko mende jaar dreigt Kok sprak vrij dag in Veenendaai ter gelegenheid van de opening van het nieuwe scho lingscentrum voor de grafische be drijfstak In Veenendaai I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3