ANTI-VRIES van 2,- voor RUITESPROEIER Ruim negentig procent Turkse kiezers voor nieuwe grondwet 50% korting op een vorstvrije nntesproeier. et ShéhelptO Denemarken verwerpt Europees visserijplan AGENDA Grotere opkomst dan verwacht „Verbod Solidariteit het kleinste kwaad" Zware gevechten in Irak 1mSÊ Paus vermoeid door reis Spanje F.S. DE VAL Q.S.B. OUDDORP In België 6000 werklozen erbij Afsplitsing linkervleugel FDP begonnen Leider kommunisten in Spanje stapt op Aanslag op Argentijnse vanbondsleider Argentijnse minister over begraafplaatsen Koffie en thee duurder Bij papierfabriek 250 banen weg Helikoprter redt vijf drenkelingen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ANKARA - Volgens de uitslagen van de eerste 394 van de 82.913 stembureaus heeft 94 procent van de kiezers ja gezegd tegen de nieuwe grondwet, aldus een officiële me dedeling. De opkomst blijkt hoog - volgens funktionarissen meer dan negentig procent - wat werd verwacht, gezien de gevangenisstraf die staat op het thuisblijven. Onder de bekende poli tici die hun stem uitbrachten waren de ex-premiers Deinirel. leider van de rechste gerechtigheidspartij, en Ecevit. leider van de centrum-linkse republikeinse volkspartij. Beiden hadden opgeroepen tegen de grond wet te stemmen. WARSCHAU - De Poolse minister voor vakbondsaangelegenheden, Stanislaw Ciosek, heeft het verbod op het vakverbond Solidariteit de oplossing van het .kleinste kwaad" genoemd. Hij zei bovendien dat de nieuwe Poolse vakbondswet geen precedent kent in de geschiedenis van het kom- munisme. Dit heeft Ciosek in een vraaggesprek gezegd met het officië le Poolse weekblad ..Polityka". Hij vergeleek het verbod met een ernstige chirurgische ingreep waar van de nawerkingen nog niet zijn uit gewerkt. Hij voorspelde dat de vak bonden nieuwe stijl binnen enkele ja ren geaccepteerd zullen zijn. De op merkingen van de minister zijn vol gens waarnemers bedoeld om de aan gekondigde stakingen en demonstra ties op 10 november (het is dan twee jaar geleden dat Solidariteit officieel als onafhankelijke vakbond werd ge registreerd) zo beperkt mogelijk te houden. BEIROET - Irak heeft bekendge maakt dat fraanse militairen zondag een paar kilometer op Iraaks grond gebied zijn doorgedrongen en dat zware gevechten aan de gang zijn. Iran had geen kommentaar, maar herhaalde bat iWin ni,euyve .offensief ..Molvwwn". dat een week. geleden begon, nyet succes verliep. Volgens Iran is de bedoeling van het offensief het heroveren van Iraans grondgebied dat in de eerste maanden van de 26 maanden oude Iraks-Iraansc oorlog door Irak werd bezet. Volgens een Iraaks militair kom- muniqué wordt het hevigst gevoch ten in het gebied van Meisan in de centrale sektor van het Iraaks- Iraanse front. ffih Pd pur Bij regenachtig weer in grote delen van Turkije voldeden de stemgerech tigde inwoners aan hun wettelijke plicht van het stemmen. Bij de stem lokalen stonden geen politiemannen of militairen op wacht. Zij hielden zich op de achtergrond. Maar de troe pen van het militaire regime waren wel in geheel Turkije in staat van paraatheid gebracht. Manipulatie Turkse kiezers meldden dat de blauwe stembiljetten waarmee men ,,nee" kon stemmen en de de nieuwe grondwet dus kon afwijzen, door de enveloppen schenen. De witte ja- stembiljetten" kon men niet zien. De verboden oppositie had voor het refe rendum de verdenking geuit dat het vooral op het platteland tot manipu latie van kiezers zou komen. LOYOLA - Paus Johannes Paulus II heeft zaterdag een dringend beroep gedaan op de Baskische afscheidings beweging Eta om af te zien van ge weld en - zo zei hij letterlijk - de pa den van haat en dood te verlaten. Op de zevende dag van zijn bezoek aan Spanje deed hij deze oproep bij het heiligdom van de H. Ignatius van Loyola, dat gelegen is in het hart van de provincie Guipozcoa, de meest na tionalistische van de drie Baskische provincies. Een incident deed zich voor in een stembureau in Ankara, waar de lijf wacht van de Turkse premier. Bulent Ulusu, Hassan Aksit, zich na het stemmen tot de rij wachtenden richt te en publiekelijk verklaarde dat hij tegen had gestemd. Hij riep de men sen op zijn voorbeeld te volgen. De man werd gearresteerd. BARCELONA - De vermoeiende reis door Spanje blijkt voor de paus te veel te worden. Gewoonlijk rea geert hij snel en lachend op zijn pu bliek, maar nu kan er nauwelijks een lachje af. Mensen uit zijn omgeving merken op, dat de paus duidelijk zijn krachten moet sparen om tenminste zijn toespraken goed te kunnen bren gen. Zondag was de achtste dag van zijn verblijf in Spanje, waar hij tot dus ver ongeveer 40 toespraken heeft ge houden in ongeveer evenveel plaat sen. Zondagmorgen was hij in de Spaanse haven - en industriestad Barcelona. Dit was voor hem aanlei ding tot alle landen een oproep te richten om solidair te zijn met de ar beiders en internationaal een nieuw ekonomische orde te vestigen. Met grote nadruk verklaarde de paus verder, dat de regeringen zich niet met een Jantje van Leiden van de werkloosheid mogen afmaken. Het scheppen van nieuwe ar beidsplaatsen moet de hoogste eko nomische en politieke prioriteit heb ben, zo verklaarde hij. BRUSSEL - Denemarken heeft het EG-voorstel voor een gemeenschappe lijk vissereibeleid verworpen, zo hebben diplomaten in Brussel gezegd. Zij zeiden, dat de ministers van visserij van de tien lidstaten vandaag (maandag) in de Belgische hoofdstad waarschijnlijk afspraken zullen voorbereiden die geldig zijn voor alle staten behalve Denemarken. Op een bijeenkomst van ambassa deurs van de lidstaten verklaarde de Deense vertegenwoordiger dat het compromisvoorstel, dat de negen partnerlanden afgelopen week heb ben opgesteld, voor zijn land onaan vaardbaar is, maar dat Kopenhagen verder wil onderhandelen over èen afspraak die voor alle t^eiWï4staten acceptabel is. Meer makreel Op 1 januari 1983 loopt een over eenkomst af, die vissers van EG-lid-^ staten beperkte toegang geeft tot de Britse wateren. Daarom wil men voor het eind van het jaar eens wor den over een gezamenlijk visserijbe leid. De Europese Kommissie had af gelopen week voorgesteld dat de Deense vissers een grotere vangst uit de Europese wateren michten halen, dan oorspronkelijk bedoeld was. De ministers van visserij van de EG maakten er een voorstel van waarop geen amendementen meer mogelijk waren,-maar Denemarken verklaar de direkt dat het 20.000 ton meer ma kreel wil vangen ten 'westen van Schotland en dat het meer vis wil weghalen uit het water rond de Shet- land-eilanden ten noorden van Schot land. Volgens sommige diplomaten in Brussel zal het tegen elkaar opbieden van Denemarken en de andere negen lidstaten van de Europese Gemeen schap nog wel even doorgaan, omdat men nog acht weken de tijd heeft om tot nieuwe afspraken te komen over het visserijbeleid. Advertentie Verwachting tot dinsdagavond: Af en toe regen Half tot zwaar bewolkt en af en toe regen; minimumtemperatuur om streeks 8 graden; middagtempera- tuur rond elf graden; krachtige westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land. de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 12 nov. Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 8 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: west 5 Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 7 gr. Middagtemp 11 gr. Windkracht: West 6 Vrijdag: Kans op neerslag: 40%. Minimumtemp 7 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 9 nov. Zon op 7.48, onder 16.59 Maan op onder 15.10 HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 9 nov. 9.01 22 02 2.38 15.26 HET WEEROVERZICHT DE BILT, fl-ll Het K.N.M.I. deelt mede: Het komende etmaal trekt een depressie van Engeland naar Noor wegen. Hierdoor draait de wind naar west en voert lucht van de oceaan aan In deze lucht komt veel bewol king voor waaruit nu en dan regen valt. maar hier tussendoor schijnt ook af en toe de zon De middagtemperatuur is dinsdag ongeveer 13 graden. De wind blijft krachtig en is aan de kust nu en dan hard Tot he» weekend ziet het er naar uit, dat in dit weerbeeld maar weinig verandering komt. 95 Hou het reservoir van de ruitesprocicr vorstvrij met meer dan 50°o korting. Met Shell ruitesprocicr anti-vries heeft u een beter zicht op de weg want dit middel houdt niet alleen de vorst weg maar maakt ook de ruit schoon. Deze dubbele werking krijgt u tijdelijk tegen de halve prijs. Zorg er dus voor dat u eerder bij ons Shell station hent dan de vorst hij uw auto en profiteer van onze aanbieding. r oi| uil» oncii -tumuli ui.ni Weg naar de Val 2.4307 BP Zierikzee lel 01110-3297. Hofdijks\w*2fi.i 3253 KB Ouddorp Tri 01878-1727 SAN SALVADOR De gueriUabe- weging in El Salvador heeft zaterdag de rechtse leider Roberto d'Aubuis- son, die voorzitter is van de nationa le vergadering, ervan beschuldigd, dat hij Eskaders des doods" leidt. Volgens het radiostation Venceremos waren de afgelopen twee dagen 13 personen op die manier uit de weg ge ruimd. HANNOVER - Een zware brand heeft zaterdag een vleugel van het middeleeuwse kasteel van Wolfen- büttel in Nedersaksen in de as ge legd. De schade die is aangericht aan het grootste nog behouden kasteel in de deelstaat Nedersaksen loopt in de miljoenen guldens. BRUSSEL - België heeft er in de maand oktober ruim 6000 werklozen bijgekregen. In die maand is het aan tal werkloze mannen met bijna 5000 en het aantal werkloze vrouwen met meer dan 1000 toegenomen. 11,2 pro cent van de Belgische beroepsbevol king is nu zonder werk. Het gaat om een totaal van bijna 466.000 werklo zen. WEST-BERLIJN - Zaterdag bleek de verwachte afsplitsing van delen van de linkervleugel van de FDP zich al dadelijk te gaan aftekenen na de herverkiezing vrijdag van Hans-Die- trich Genscher als voorzitter van de liberale partij FDP en de goedkeu ring door het FDP-congres in West- Berlijn van de vorming van een rege ringscoalitie met de christendemo cratische partijen CDU en CSU. Nog meer links georiënteerde FDP- politici kondigden hun uittreden uit de partij aan en in een nevenzaal van het centrum waar het congres werd gehouden vergaderden leden van de linkervleugel van de FDP om zich te beraden over de oprichting van een nieuwe liberale groepering. Deze zou volgens de voorlopige plannen „Bun- desverband der liberalen vereini- gungen" moeten gaan heten en op 28 november in Bochum tot stand moe ten komen. MADRID - De 67-jarige Santago Carrillo, een Eurokommunist die door leden van zijn eigen partij van diktatorale neigingen wordt beschul digd, is zaterdag afgetreden als sekretaris-generaal van de Spaanse kommunistische partij (PCE). Hij diende zijn ontslag in na de zware ne derlaag die zijn partij leed bij de par lementsverkiezingen van 28 oktober. Zijn aftreden maakt een eind aan een politieke carrière van 50 jaar. In zijn lange loopbaan ontwikkelde Carrillo zich van. een orthodoxe marxist tot een van de voornaamse Eurokommu- nisten. BUENOS AIRES - Onbekende ge wapende mannen hebben zaterdag een aanslag gepleegd op het huis van de Argentijnse vakbondsleider Jorge Triaca. Niemand is gewond geraakt. De vrouw van Triaca verklaarde dat meer dan 100 kogels insloegen in de voorkant van hun huis in een bui tenwijk van de Argentijnse hoofd stad, terwijl de familie lag te slapen. De gematigde ,,Azopardo"-vleugel van de Argentijnse vakcentrale (CGT), waarvan Triaca voorzitter is, heeft de aanslag veroordeeld als het werk van mensen ,,die niet terug wil len naar de democratie, laat staan naar een burgerbewind". Het Argen tijnse leger, dat het land bestuurt sinds een militaire staatsgreep in 1976, heeft beloofd in maart 1984 de democratie weer in te voeren. BUENOS AIRES - De Argentijnse minister van binnenlandse zaken, ge neraal Yamil Rest on, heeft het bestaan van „geheime begraaf plaatsen" ontkend. Naar aanleiding van berichten over de ontdekking van graven met ruim duizend niet- geïdcntificccrde lijken zei hij dat in deze anonieme graven „bedelaars en verwaarloosden" liggen. Volgens hem maken genoemde be richten deel uit van een „reeds jaren lopende kampagne om afbreuk te doen aan het beeld van Argentinië in binnen- en buitenland". Sinds de militairen zich van de macht hebben meester gemaakt, zijn talloze linkse tegenstanders van dit bewind spoorioos verdwenen De schattingen variëren van 6.000 tot 30.000. Organisaties die zich met de mensenrechten bezighouden, ver moeden dat althans een deel van de vermisten begraven ligt in de massa graven die in de afgelopen twee we ken in de omgeving van Buenos Ai res zijn gevonden. Leven in oktober 0,3 procent duurder DEN HAAG - In oktober is het leven 0,3 procent duurder geworden ten opzichte van sep tember. vergeleken met vorig jaar oktober zijn de kosten voor levensonderhoud nu 4,9 procent hoger. Duurder werden kleding, si garetten, benzine, het open baar vervoer, boeken en de me dische verzorging in zieken huizen. Vers fruit, verse groen ten, eieren, aardappelen, bloe men en kamerplanten daalden in prijs. In oktober 1981 zijn de prij zen ten opzichte van september '81 met 0.8 procent gestegen. De eventuele halfjaarlijkse prijskompensatie per 1 januari 1983 zou volgens het ministerie op 2,1 procent uitkomen. Voor de berekening van de prijs kompensatie is de periode tus sen half april en half oktober genomen. AMSTELVEEN - De prijzen van koffie en thee worden met ingang van vandaag, 8 november, verhoogd. Volgens de Vereniging van Neder landse Koffiebranders en Theepak kers zal de adviesprijs van een pak koffie van 250 gram met 10 cent wor den verhoogd. De adviesprijs van en kele zeer goedkope merken gaat met 15 cent per pak van 250 gram om hoog. Oploskoffie gaat met 10 cent per 50 gram omhoog. De prijs van een pak thee van 100 gram zal gemiddeld met vijf cent om hoog gaan, aldus een woordvoerder van de vereniging. De prijsstijgingen zijn volgens de vereniging en gevolg van de hogere inkoopprijzen van de grondstoffen op de wereldmarkt. UTRECHT - Vakbonden en direk- tie van de behangselpapierfabriek Goudsmidt-Hoff in Rijen (Noord- Brabant) en Rath en Doodeheefver in Amsterdam zijn het eens geworden over een reorganisatieplan waarbij in totaal 250 van de circa 380 werkne mers moeten worden ontslagen. De reorganisatie is onvermijdelijk door dat ten gevolge van de malaise in de bouw ook de behangselbranche is in gezakt, aldus bestuurder Rene van Tilborg van Druk en Papier, de grafi sche bond van de FNV. Beide fabrieken werken al drie jaar nauw samen in een holding. gni„. i 1JMUIDEN - Een helicopter van de Engelse marine heeft zaterdagmor gen de vijf drenkelingen die in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Noordzee, 30 mijl ten zuiden van de Doggersbank, op een reddingsvlot ronddreven, aan boord genomen. De drenkelingen blijken Belgen. Zij zijn overgebracht naar Engeland. De Bel gen waren in moeilijkheden geko men nadat hun vissersboot was ge zonken. De Nederlandse onderzeeër Tijgerhaai ving de noodsignalen van de Belgen op. Door de zware zeegang bleek het onmogelijk de drenkelin gen aan boord te krijgen van de Ne derlandse onderzeeër. Maandag 8 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Fraktievergade- ring P.v.d.A. 18.30 uur. „Huis van Nassau". Informatie avond F.N.V. over ondernemings raad. 20.00 uur. Serooskerke O.B.S. „De Schelphoek". Dia-serie over het werken op school. Nicuwerkcrk Zaal Ger. kerk. Interkerkelijke ge spreksgroep. 19.30 uur. Dinsdag 9 november Zierikzee Borrendamme. Verkoop Welfare. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Kreatie- ve vormingsavond CPB. 19.30 uur. Chr. Gercf kerk, Zevengetijslraat. Zangavond m.m.v. 4 koren. 20.00 uur. LTS. Ouderavond. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Tuinbouwwintcrkursussen 20.00 uur. Kcrkwcrve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Burgh-Haamstcde Hotel Haamstede, Hogezoom 3. Le zing door mevr. Vleugels-Schutter over de vier levensfasen van de vrouw voor de Ned. Ver. van Huis vrouwen Afdeling Westerschouwen. 14.00 uur. Re nesse O.l.s. ,,'t Staepel'of". Ouderavond. 19.30 uur. Nleuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering advies kommissie welzijnsbeleid. 19.30 uur. Ger. Oosterkerk. Gewestelijke na jaarsvergadering NCVB. 10.30 uur. Woensdag 10 november Zierikzee De Lichtboei, Poststraat. Jeugdfilm voor alle leeftijden. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag N.C.V.B. afd. bejaarden- werk. 14.30 uur. Stadhuis. Advieskommissie welzijn. 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Algene- mene ledenvergadering C.D.A. 20.00 uur. Bovenzaal Gereformeerde kerk. Bij eenkomst Gereformeerde vrouwen- kontakt groep. 20.00 uur. Mondragon. Ledenvergadering ZVU. 20.15 uur. Theo Thijssenschool. Ouderavond. 20.00 uur. N.H. Verenigingsgebouw. Ruilavond G. J. Peelen". 19.30 uur. Donderdag 11 november Oosterland Openbare lagere school. Ledenverga dering VOO. 20.00 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Verkoping „Tryfosa". 14.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur. Vrijdag 12 november Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktievergade- ring P.v.d.A. 20.00 uur. Manege Grol. Algemene ledenverga dering LR en PC Westelijk Schou wen. 20.00 uur. Scharendijke Ned. Hervormde Kerk. Koor- en sa- menzangavond. 20.00 uur. Oosterland Ned. Herv. Kerk. Liedboek-bijeen komst. 20.00 uur. Bruinisse Hotel Storm. Ledenvergadering ijs- vereniging „Nooitgedacht". 20.00 uur. Zaterdag 13 november Zierikzee „Huis van Nassau". Duivensport film-avond PV Gevleugelde Vrien den. 19.30 uur. Haamstede Hotel vliegveld. Reünie Mulo- leerlingen uit '58/'59. 19.00 uur. Ellemeet Dorpshuis. Toneelstuk. 19.30 uur. j Maandag 15 november Zierikzee Stadhuis. Jubileum streekarchivaris W. H. Keikes. 15.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergadej ring. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Brouwershaven Groene Kruisgebouw. Verkoping Welfare Rode Kruis. 14.00 -16.00 uur. Dinsdag 16 november Zierikzee Verrenieuwstraat 30. Vara-gespreks- groep Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Kerkwerve Peuterspeelzaal. Ouderavond. 20.00 uur. Woensdag 17 november Ouwerkerk Dorpshuis. Bijeenkomst NBvP. 19.3C uur. Donderdag 18 november Zierikzee Rechtswinkel, Havenplein 24. 19.00 f 20.00 uur. Vrijdag 19 november Dreischor Plaatsenhuis. Verkoping Welfare Rb- de Kruis. 14.00 - 16.00 uur. Zaterdag 20 november Zonnemaire Groene Kruisgebouw. Verkoping Welfare Rode Kruis. 10.00 -12.00 uur. Oosterland Dorpshuis Oosterhof. Optreden Dixielandband „Tansan Broozie Band" i.s.m. Accordeonvereniging Animato uit Delft. 20.00 uur. Maandag 22 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUiTINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2