Algemeen Belang vecht tegen Bruse „bierkaai" Bietenslik en hoge snelheden oorzaken van fikse blikschade Er bestaat veel belangstelling voor onderhouden van volkstuin GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT LAATSTE NIEUWS ongeluk op Zeelandbrug Als enige partij standvastig: Prijsuitreiking in Nutsspaarbank Reisburo van Oeveren b.v. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 8 november 1982 139ste jaargang Nr. 23213 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse' nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. In dit nummer: Hoogste punt bouw L.T.S. de vijf bij de gekompliceerdc aanrij ding betrokken wagens moesten door Jan de Jonge worden weg gesleept, doordal ze de weg niet zelf konden vervolgen. Hiertoe waren wil K. B. uit Ouddorp en mevr. J. G. M. uit Mijnsheerenland in staat. Per soonlijk letsel bleef de betrokkenen bespaard. De heer J. Hoekman, kommandant van de groep Schouwen-Duiveland van de rijkspolitie, deelde desge vraagd mee, dat er een uitvoerig on derzoek zal worden ingesteld naar het hoe en waarom van het gebeuren. ,,De aanwezigheid van het slik dwingt ons daartoe. We hebben her haaldelijk waarschuwingen naar de boeren uit doen gaan, dat er slriki de hand aan gehouden zal worden, dat het slik door degenen moet worden verwijderd, die het op de weg brengt. Wanneer dit niet gebeurt, draait be trokkene wel degelijk op voor even- tule gevolgen. Zo ook in dit geval. Het onderzoek zal uitgebreid en stipt woi-den uitgevoerd. Naast onze waar schuwingen wordt ook bij herhaling op de gevaren van het slik gewezen in het ZLM-blad. Overigens zijn ook de onverantwoordelijke snelheden gekonstateerd, maar deze hebben geen enkele waarde, wanneer hel tot een eventuele civiele procedure zou komen". Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. VWWWIAMMVMKMVVVVVVVV Het belachelijke, goed gedra- i I i gen, wordt iets origineels 1 i II J. Cayron J DEN HAAG - Woensdag 10 novem ber wordt in Den Haag een Benelux- topkonferentie gehouden, de eerste sinds oktober 1974. Premiers en mi nisters van buitenlandse zaken van België, Nederland en Luxemburg wonen op die dag de herdenking van het tachtigjarig bestaan van de Ne derlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg in de Rid derzaal bij. DEN HAAG Met de aanwijzing van mevrouw Korte-van Hemel als staatssekretaris van justitie, van Amelsvoort als staatssekretaris van binnenlandse zaken, van Leijenhorst als staatssekretaris van onderwijs en van der Reijden als staatssekretaris van volksgezondheid heeft de CDA- fraktie het achttal te leveren staats- sekretarissen aan het kabinet- Lubbers gekompleteerd. ZIERIKZEE Heden (maandag) ontstond aan het einde van de och tend ern zeer ernstig ongeluk op de Zeelandbrug Bij een eerste melding over het gebeuren werd bekend ge maakt dat het ongeluk In elk geval twee dodelijke slaebtoffers heeft geëist en veel materiële schade ver oorzaakte. Het ongeluk ontstond doordat twee personenauto's frontaal op el kaar hotsten. Politie en brandweer van Zierikzee en Colijnsplaat waren snel ter plaatse. Het verkeer over de Zeelandbrug was lange tijd gestremd Bal: „We hebben gezegd dat het voor een zo laag mogelijk bedrag moest, en nu dit weer. Zet een goed kopere machine in de hal. Is er nu werkelijk geen plaats in het gemeen tehuis? Op z'n Bru's zeggen ze: ,,'t is al wel! Wij geven geen toestemming". Het ging om de aanschaf van zo'n machine, die volgens het voorstel in- plaats van het toegezegde krediet ad 9.000,—, nu 10.181,— gaat kosten. Louter en alleen omdat andere ma chines groter zijn en niet in de be schikbare ruimte geplaats kunnen worden. Vandaar Bal's opmerking hem maar in de hal te plaatsen. Raadsvoorzitter T. C. Hekman vond dit echter een aanfluiting voor het gemeentehuis. S.G.P.-er A. Slinger land wilde weten of de betreffende machine al elders is geplaatst en hoe de resultaten waren. De heer Vonk liet weten altijd al tegen geweest te zijn en dus ook nu. Na uitleg van ge- meentesekretaris de heer B. de Groot, bleef alleen het Algemeen Be lang bij het eerder ingenomen stand punt en stemde tegen. De overige ne gen raadsleden stemden voor, óók de P.v.d.A. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat ti weten moet. „Levensgevaarlijk. Spelen met ge meenschapsgeld. Spekulatief wer ken op de woningmarkt". Woorden van dr. Vonk bij het behandelen van het kollege-voorstel om als gemeente eventueel aktief te worden bij execu toriale verkoop van woningen met gemeentegarantie. De S.G.P.-er G. E. Houtekamer wilde in aanvulling op het Algenmeen Belang een hele serie details geregeld zien in het voorstel en achtte fondsvorming noodzake lijk. De heer Hekman legde uit, dat het kollege er net zo over denkt als de S.G.P.-fraktie. „Maar dat staat dan niet in de stukken", antwoordde Houtekamer. Reden voor de heer Vonk te verzoeken het onderhavige voorstel aan te houden en eerst de materie grondig te bestuderen. Sekretaris B. de Groot legde ver volgens de raadsleden zeer uitvoerig uit waarom het kollege met dit voor stel kwam. „In het uiterste geval, al leen als noodgreep, zal de gemeente de notaris de opdracht geven een bod te doen, om doorzakken van de vei ling te voorkomen", aldus De Groot. Winst bij verkoop zal nauwelijks het verlies kunnen dekken, het Rijk deelt niet mee in eventuele winst. „Het ligt niet in de bedoeling van b. en w. zich op de woningmarkt te gaan storten". Vonk miste al deze details in het voorstel en wenste alsnog aanhouden van het voorstel, hoewel hij er niet meer zo negatief tegenover stond. Volgens De Groot echter gaat een dergelijke zaak binnen veertien da gen spelen, en bij aanhouden van het voorstel zou er dan een spoedeisende raadsvergadering voor nodig zijn. Vonk vond dat best, maar was bij stemming de enige (met zijn fraktie- genoot). Met negen-twee werd ook dit voorstel aangenomen. ZIERIKZEE - Notaris IJ Karaten feliciteert de heer A. Blommaert met de eerste prijs voor het onderhoud van zijn volkstuin. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE - Tegen zijn, maar vóór stemmen. Dat was het kenmerk van de Bruse raadsvergadering van vrij dagavond. Aanmerkingen maken, maar die niet hard maken. Eén uitzondering: het Algemeen Belang onder aanvoering van dr. W. F. M. Vonk. Neem bijvoorbeeld de aanschaf van een papiervernietigingsmachine voor het gemeentehuis. Vooral de P.v.d.A. (of lijst v. d. Velde) bij monde van de heer A. J. Bal was vierkant tegen. Behalve toen er gestemd werd, toen bleek de P.v.d.A. toch vóór te zijn. Kasgeld De S.G.P.-fraktie ging door de knieën bij het voorstel tot het vaststellen van een algemeen kas- geldleningbesluit. Woordvoerder G. E. Houtekamer zei dat zijn fraktie erg veel moeite had met het grote be drag: 1 miljoen. „Het is niet urgent zegt u, maar waarom moeten we er nu al over beslissen?" Hekman: „Het geld wordt niet eerder opgenomen dan dat het nodig is. We hebben het altijd zo gedaan en er nooit een op merking over gehoord". C.D.A.-wethouder H. Schot: „De kasgeldleningen worden door b. en w. slechts aangegaan tegen het meest voordelige aanbod". Dat achtte Hou- tekamer zo vanzelfsprekend, dat dit niet opgemerkt hoefde te worden. De heer De Groot legde uit, dat, in dien er kasgeld nodig zal zijn in de toekomst, en het kollege niet ge machtigd zou zijn een lening aan te gaan, er dan een spoedeisende raads vergadering voor nodig zou zijn. „Dan hebben wij liever een spoedei sende vergadering", hield Houteka mer vol. De stemuitslag? Het voor stel werd met algemene stemmen (dus ook die van de S.G.P.-fraktie) aangenomen.... Twee van de vijf bij de gekompliceerde aanrijding op de provinciale weg tussen Zierikzee en Haamstede betrokken voertuigen in beeld. Links op de achtergrond een van de brandweerwagens van de korpsen Haamstede en Renesse, die voor de verwijdering van het op de weg aanwezige bietenslik zorgden. Omstreeks 21.00 uur was de rijweg weer gord berijdbaar. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Er zijn nog steeds veel mensen enthousi ast over het onderhouden van een volkstuintje. De Stich ting Nutstuingrondverhuring, heeft dan ook te maken met een wachtlijst van zes-en-dertig gegadigden. Vooral jongeren blijken weer meer belangstelling te krijgen voor het kweken van eigen aardappelen, groenten en fruit en het telen van bloemen. Thans verhuurt genoem de stichting zes-en-zestig tuinen aan de Sandströmwg en de Zandweg in Zierikzee. Direkteur van dc Nutsspaarbank en tevens sekretaris penning meester van dc Stichting Nutstuin grondverhuring de heer F. K. Vos deelde vrijdagavond desgevraagd mede, dat er goede hoop is die wacht lijst van zcs-cn-dcrtlg gegadigden volgend jaar drastisch in te krimpen. Een gesprek met wethouder P. dc Rijke was aanleiding voor zijn ver wachting, dat het areaal volkstuinen binnenkort kan worden uitgebreid. De heer Vos deelde dit mede in de hal van de Nutsspaarbank tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking aan dc mensen, die volgens een deskundige jup' het afgelopen jaar het beste hun tuin hebben onderhouden. Onderhoud stimuleren Deze beoordeling werd een jaar of zes geleden ingesteld om een beter onderhoud te stimuleren. Dat bleek toen nodig omdat dit aspekt van het volkstuinieren wat in het slop dreig de te raken. Het wedstrijdelement heeft ertoe geleid, dat het onderhoud de laatste jaren aanzienlijk is voor uitgegaan. Het gaat volgens de hoor Vos niet om de prijzen, die te winnen zijn - enkele bescheiden bedragen - maar om de onderlinge kompetitie tussen de volkstuinhouders. Een jury, bestaande uil dc heren F. C. Hansc, II. J. v. d. Zande en P. Her man bekeek de tuinen het afgelopen jaar met deskundig agrarisch oog: te vens werd de opbrengst van de grond heoordeeld. De tuinen, met een gemiddeld op pervlak van veertig Schouwse roe dienen zo gevarieerd mogelijk be bouwd te worden voor gezinskom sumptie. In totaal werden zeven prij zen beschikbaar gesteld; de hoogste eer ging dit keer naar de heer A. Blommaert, die er 35,— voor in ont vangst mocht nemen en voor dat be drag een hele goede bestemming wist. Erkenning Notaris D. Karsten verrichtte vrij dagavond de prijsuitreiking. Hij wenste de winnaars geluk met deze erkenning van hun werk. Een kleine kritische kanttekening plaatste hij nog even met de opmerking, dat het onderhoud van de paden nog wel wat te wensen overlaat. Een keertje wie den zou volgens notaris Karsten geen kwaad kunnen. Dc prijzen voor ile best onderhou den volkstuinen gingen dit jaar naar: 1. A. Blommaert; 2. L. C. v. d. Hoek; 3. C. v. d Welle; 4 C. L. v. d. Hoek; 5. A. Ra vla; 6. W. Snijders en 7. J. den Haan. JOHANNESBURG Albert Hert zog, een voormalige minister die uit de Zuidafrikaanse nationale partij trad en de ultra-conservatieve Her stigte Nasionale Partij Stichtte, is donderdagavond op 83-jarige leeftijd in Pretoria overleden Dr. Hertzog was de oudste zoon van een voorma lige premier van de Unie van Zuid- Afrika, generaal J. B. M. Hertzog, een van de oprichters van de huidige nationale partij. In overleg? Geen sukses boekte het Algemeen Belang bij het behandelen van de herziening erfpachtscanon van de Fa. M. A. Mol en Zn. Dr. Vonk hield een gloedvol pleidooi om inplaats van het gemiddelde rentepercentage (10%) het percentage te nemen van óf de datum van het raadsbesluit, óf de datum van ingaan; 1 januari 1983. Verder wilde Vonk weten, of de voor gestelde nieuwe overeenkomst in Vervolg pag. 3 HAAMSTEDE - Zondagmiddag omstreeks 18.00 uur ontstond er op de provinciale weg van Zierikzee naar Haamstede een fikse ravage, toen een vijftal auto's door achtergebleven bietenslik in samenhang met een druile rige regen allerhande vreemde kapriolen uithaalden en met de nodige blikschade achterbleven. Volgens ter plekke aanwezige politie-funktionarissen zouden te ho ge snelheden vooral gezien de toestand van het wegdek, ook niet een geringe rol hebben gespeeld in het geheel. Enkele minuten later naderde van uit de richting Haamstede mej. K. F. uit Goes, die de situatie verkeerd be oordeeld zou hebben en achterop de auto van mevr. M. botste. De eerste aanzet voor de uiteinde lijke wirwar aan beschadigde auto's werd geleverd door P. ter B. uit Oud dorp. Ter B. kwam vanuit de richting Haamstede en raakte ter hoogte van boerderij ,,De Schelphoek" in een slip, waarna hij in een sloot beland de. Drie kwartier later (17.45 uur) kwam mevr. J. G. M. uit Mijnshee renland, terwijl de politie nog bezig was, uit dezelfde richting en bemerk te de werkzaamheden te laat. Door de gememoreerde te hoge snelheid raakte ook zij door het remmen in een slip, kwam op de linkerweghelft terecht, waarna een frontale botsing volgde met de van tegenovergestelde richting komende auto, bestuurd door mevr. E. W. de G.-K. uit Burgh. Onderschatten Kort hierna herhaalde hetzelfe sce nario zich nog een keer, toen ook de heer K. \V. uit Rotterdam, andermaal komend vanuit de richting Haamste de, de ontstane situatie zou hebben onderschat en op zijn beurt achter op de auto van inej. F. botste. Drie van Advertentie is nu ook OFFICIEEL AGENT VOOR DE N.C.R.V. (Nederlandse Christelijke Reisvereniging) Voor de programma's en boekingen:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1