HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN „Kleinschalig opwekken van energie niet duurder dan grootschalig" ELEKTRO LIEVENSE Dit biedt de beeldbuis FRUITCAKE in jeugdsoos Brogum Geen geld meer voor winter-schilder Zwartwerkers bij bouwfraude Twee jaar cel voor fraude Trace rijksweg 62 verschoven V Haagse politie neemt Mein Kampf in beslag KNMG ongerust over verdwijnen ministerie volksgezondheid Studiefinanciering hapert Van den Anker overleden Zaterdag 6 november #V* ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 5 november 1982 Nr. 23212 9 GRONINGEN Het gebruik van kleinschalige vormen van energie opwekking is niet duurder dan het grootschalig opwekken van elektriciteit met behulp van kernenergie en steenkool. Zondag 7 november, 20.45 uur, Nederland 2: ,,Graiidi$on". Helmut Qual- tinger als de eerzuchtige burgemeester Pfister. Tot deze konklusie komen onder zoekers van de vrije studierichting chemie van de Rijksuniversiteit te Groningen in hun rapport „De Ne derlandse elektriciteitsvoorvviening: wegen voor de toekomst". RIJSWIJK - De korting van vijftig gulden per dag per man die de konsu- ment gedurende de komende winter maanden nog kan krijgen op schil derwerk aan zijn woning is volgend jaar van de baan. Het Bedrijfschap Schildersbedrijf heeft laten weten dat het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid de jaarlijkse subsidie van 1,5 miljoen gulden met ingang van het volgende wintersei zoen stopzet. Het departement geeft nog wel an derhalf miljoen gulden uit voor een klusjes-projekt, zegt het schap, maar voor de instandhouding van bonafi de vakschilders is geen geld meer te vinden. Het bedrijfschap gaat nu bekijken of het het geld voor de kortingsrege ling zelf op tafel kan krijgen. Voor zitter W. Hafkamp wil een gesprek met de nieuwe minister van sociale zaken en werkgelegenheid De Ko ning, in de hoop dat hij de subsidie alsnog zal verstrekken. ULFT - Een speciaal team van de rijkspolitie heeft in de Achterhoek tegen in totaal 140 zwartwerkers pro ces verbaal opgemaakt in een zaak, waarbij twintig koppelbazen betrok ken zijn. De zwartwerkers en de kop pelbazen hebben volgens een woord voerder van de politie de Nederland se fiscus en de uitkerende instanties voor vier tot vijf miljoen gulden be nadeeld. In Duitsland, waar eve neens door de koppelbazen en de zwartwerkers werd geopereerd, gaat het om een zelfde bedrag. Dit is donderdag tijdens een pers- konferentie van de politie in Ulft be kendgemaakt. De 140 zwartwerkers hebben proces-verbaal gekregen we gens oplichting, fraude en valsheid in geschrifte. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten. Het onderzoek tegen de twintig koppelbazen loopt nog, al dus de politiewoordvoerder. AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag de 38- jarige aannemer Petrus H. uit Loos- drecht veroordeeld tot twee jaar ge vangenisstraf met aftrek van voorar rest wegens omvangrijke fraude. De officier van justitie had tegen de man drie jaar geëist. De zaak waarvoor H. terechtstond is bekend geworden als de Gooise Bouwfraude. H. had sociale premies niet afgedragen en bovendien valse aangifte voor de belasting gedaan. Met de twee miljoen gulden die hij zich op die manier wist te verwerven betaalde hij weer de lonen van zijn ..zwartwerkers". DEN HAAG - Het Algemeen Ver bond Bouwbedrijf (AVBB) beschul digt het gemeentebestuur van Alme lo van konkurrentie-vervalsing. In een brief aan de minister van finan ciën schrijven de bouwondernemers dat de Twentse stad met een subsidie van 800.000 gulden van het departe ment van sociale zaken en werkgele genheid vervallen huizen opknapt. ZIERIKZEE - De Amsterdamse formatie FRUITCAKE geeft zater dag 6 november in jeugd soos Brogum een optreden. De groep verkreeg bekend heid met de singles „My feet won't move" en ,,I like the way". Volgende week verschijnt de nieuwe single Daarin maken zij een vergelijking tussen twee rekenmodellen voor de nergievoorziening in Nederland in de toekomst. Deze twee zogenaamde energiescenario's zijn het scenario van het ministerie van ekonomische zaken gebruikt in de nota Energiebe leid 3, en het scenario dat gebruikt wordt door het Centrum voor Ener giebesparing in Delft. U itgangspunten Het scenario van het ministerie van ekonomische zaken gaat uit van een jaarlijkse groei van elektrici teitsverbruik met 1,5 procent en van het gebruik van olie, gas, steenkool en uranium. Het scenariop van het Centrum voor Energiebesparing gaat uit van een toename van de vraag naar elektriciteit met slechts 0,5 pro cent per jaar, van het toenemend ge bruik van het systeem van warmte kracht koppeling door de industrie, van stadsverwarming en van vormen van kleinschalige decentralisatioe energie-opwekking. Met behulp van een computersimu latie hebben de onderzoekers beide energie-scenario's met elkaar verge leken. Ze kwamen tot de konklusie dat in beide gevallen de kosten voor het opwekken van elektriciteit in de toekomst ongeveer even hoog zullen zijn. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM - Het overslag- en transportbedrijf Lommerts uit het Groningse Farmsun heeft plannen ontwikkeld voor de bouw van een fruitterminal in de Eemshaven die een totale investering van 160 mil joen gulden zal gaan vergen. DEN HELDER - De gemeenteraad van Den Helder heeft met 21 tegen 12 stemmen besloten voortaan geen doorvoer en afvoer van kernafval dat gedumpt gaat worden via haar grondgebied toe te staan. DEN HAAG - Het tracé van rijks weg 62, tussen Loon op Zand en Waal wijk, is op twee plaatsen verschoven om stedebouwkundige en milieu- aspekten. Aldus heeft het ministerie van verkeer en waterstaat donder dag bekendgemaakt. Tem westen van Waalwijk is het tracé in westelijke richting verscho ven om de gemeente in de gelegen heid te stellen de westkant van de be bouwde kom stedebouwkundig en planologisch af te werken. Ter hoogte van de Loonse en Dru- nense Duinen is het tracé eveneens in westelijke richting verschoven. Hier door wordt dit natuurgebied minder aangetast. Dit weggedeelte wordt niet meer uitgevoerd als autosnel weg. Er wordt nu uitgegaan van een autoweg met 2x2 rijstroken en ge lijkvloerse aansluitingen. van Fruitcake, getiteld „Specs". De groep is sinds 1980 bij elkaar en bestaat uit zes le den: Wendy Doorson en Dcnise Zeefuik (zang). Rob Taekema (gitarist), Bart Adrichem (drums), Biiiie Baan (toetsenist) en Jan- Paul Driessen (bassist). De RUITER DAM - De vervoersbond F.N V. wil dat er een aparte c.a.o. komt voor de leerlingen van de haven- en vervoerschool in Rotter dam. Een leerlingenkomité heeft de vervoersbond gevraagd hierover te onderhandelen met de havenwerkge- versorganisatie SVZ. AMSTERDAM - Het Koningin Wil- helmina Fonds (KWF) heeft bij de vaststelling van de begroting voor 1983 een subsidie-aanvrage van 2,5 miljoen gulden voor een onderzoek naar de waarde van de zogenoemde Moerman-therapie afgewezen. Wel heeft het fonds, dat zich nadrukke lijk bezig houdt met wetenschappe lijk onderzoek op het terrein van de kankerbestrijding, een pro memorie post op de begroting 1983 opgenomen om de eventueel alsnog de mogelijk heid te hebben om de Moerman therapie volgend jaar op waarde te onderzoeken. AMSTERDAM - Amsterdam heeft voor 1983, evenals dit jaar, een slui tende begroting. B. en w. van de hoofdstad hebben de begroting ge presenteerd. Het tekort van 30 mil joen gulden hebben b. en w. .goedge maakt" door zestigmiljoen te bezui nigen, onder andere door de zoge naamde vier-procentsoperatie. ASSEN - De officier van justitie in Assen, mr. S. Zwrver, zal een nader onderzoek instellen naar de aanwe zigheid van illegaal gestort chemisch afval in de Steenhuiswijk en in de nabijheid daarvan te Barger- Compascuum (gemeente Emmen). Dit is door de officier bekendge maakt. DEN HAAG - De Haagse politie heeft woensdag in een boekhandel in de Spuistraat vijf exemplaren van een vertaling van ,,mein Kampf" in beslag genomen. Het gaat waar schijnlijk om een uitgave die kort ge leden in België is gedrukt. Tegen de bedrijfsleider is proces-verbaal opge maakt wegens belediging of discri minatie. UTRECHT - De artsenorganisatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) maakt zich grote zor gen over het verdwijnen van het mi nisterie van volksgezondheid en mi lieuhygiëne in het nieuwe kabinet. Het hoofdbestuur van de KNMG heeft dit woensdag laten weten. Het bestuur vindt dat de rege ringspartijen met die beslissing voorbijgaan aan het belang dat de Nederlanders hechten aan de zorg voor de volksgezondheid. Bovendien is het feit, dat er geen minister van volksgezondheid zal zijn in het vol gende kabinet, niet in overeenstem ming met het grote beslag dat de ge zondheidszorg legt op de kollektieve middelen, jaarlijks een bedrag van rond de 30 miljard gulden, aldus het KNMG-bestuur. DEN HAAG - Ongeveer 15.000 van de half miljoen studenten zijn de du pe van de prijsaanpassing voor stu diebeurzen en -tegemoetkomingen. Zij krijgen hun geld - totaal meer dan dertig miljoen gulden - pas in janua: ri. De problemen zijn ontstaan toen het ministerie van onderwijs en we tenschappen de uitkeringen aan paste, maar het ministerie van finan ciën weigerde over de brug te komen, omdat studenten geen recht hebben op deze vergoeding. Het ministerie van onderwijs heeft besloten het ,,te veel" uitbetaalde niet terug tc vorde ren. Er zullen andere oplossingen ge zocht worden. groep speelt funky- cn dis- coniuziek. Dc aanvang van het optreden is 21.30 uur. Dc zaal van Brogum gaat om 20.00 uur open. De en tree voor leden bedraagt 4,— en voor niet-Icdcn 8,—. De voorverkoop gaat vrijdag 5 november van start. DEN HAAG - Het Tweede Kamer lid voor de PvdA, Kees van den An ker (51), is donderdag onverwacht overleden. Dat heeft de PvdA-fraktie bekend gemaakt. Over de juiste toe dracht van zijn overlijden was aan het einde van de ochtend nog weinig bekend. Van den Anker werd don derdagmorgen vroeg dood in zijn au to aangetroffen door de politie. Niet uitgesloten wordt geacht dat hij overleed aan een hartaanval. Zaterdag 6 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur: Nieuws voor doven 16.00 uur: Don Quichot. Tekenfilm. 18.58 uur: Nieuws 19.00 uur: Zo vader zo zoon. Spelpro- gramma 19.25 uur. Harold Lloyd Show 19.50 uur: Gestrand. Een Australi sche dokumentaire over de veelvul dige zelfmoorden onder dolfijnen. 20.40 uur: Maggie Forbes. Zij wordt gekonfronteerd met een hooglopende burenvete. 21.37 uur: Journaal 21.55 uur: Studio Sport 22.25 uur: U zij de glorie. Koorzang programma vanuit de Nijkerkse sporthal. 23.15 uur: Journaal 23.20 uur: Rebecca. Speelfilm naar het beroemde boek van Daphne du Maurier. Centraal hierin staat de tweede vrouw van Maxim de Winter die voortdurend herinnerd wordt aan de overleden vrouw van Maxim, Rebecca. Ned. 2 13.00 uur: Nieuws voor doven 18.25 uur: Paspoort 18.35 uur: Sesamstraat 18.50 uur: Toeristische tips 18.57 uur: Mini bios 19.05 uur: Toppop 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Mies 21.30 uur: Dallas. De positie van JR in de maatschappij Ewing Oil driegt te wankelen. Bobby moet alle moeite doen om het vaderschap van Kristins baby voor Pamela te verbergen. 22.20 uur: Televizier Magazine 23.00 uur: Toestand in de wereld 23.05 uur: Sportpanorama 23.35 uur: Journaal 23.40 uur: Nieuws voor doven België BRT 1: 14.00 Open school; 15.30 Dag aan dag; 16.00 The blue fin. Australi sche speelfilm over een tonijnvisser en zijn zoon; 18.00 Tik tak; 18.05 Het veenmysterie; 18.30 Harold Lloyd; 18,55 Dit leuke land; 19.30 Tiercé, lot to, mededelingen en morgen; 19.45 Journaal; 20.10 Boekennieuws; 20.15 Als het weer lente is. Een showpro gramma rond producer Jef van der Berg; 21.05 TV-touché. Een satirisch nieuwsmagazine; 21.30 Russische roulette. Engelse tv-film over een man, die premier Kosygin van Rus land moet bewaken tijdens diens be zoek aan Vancouver; 22.25 Tiercé en journaal. BRT 2: 20.10 tot 22.30 Een rechtstreekse reportage van da mestenniswedstrijden, te Gent tus sen Amerika en Europa. Zondag 7 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 17.15 uur: Nieuws voor doven 11.00 uur: Eucharistieviering 12.00 uur: De Paus in Rome. Verslag van het bezoek dat de paus aan Span je brengt. 16.00 en 18.00 uur: Teleac 17.00 uur: In gesprek met ds. Kleys Kroon 19.05 uur: Mr. Merlin. Een Ameri kaanse comdeyserie over een moder ne tovenaar en zijn leerling. 19.30 uur: Countdown. Hierin een special rond Genesis. 20.10 uur: Dynasty. De verhouding tussen Blake en zijn vrouw onder gaat een duidelijke verbetering. Maakt Bert slippertjes? Of is het om gekeerd? Heeft Jannie soms ergens een vriendje en is hij er achter geko men? Is gisteravond soms daarom de bom gebarsten en is ze daarom van morgen voor dag en dauw er met Rinske van door gegaan?" Hij kwam overeind. Naar haar toelo pend, bleef hij vlak voor haar stoel staan en zei: „ïk weet 't niet liefste. Ik weet enkel één ding, alle theoriën ten spijt: „Ik houd van jou en jij van mij en iets zal in staat zijn onze liefde te doden". Met een ruk kwam ze overeind en sloeg haar armen om zijn hals. „Frans, mijn jongenjij bent het, versta je? J(j alleen!" De miit w een excuus Maandagsmorgens was Frans al weer vroeg op de weg. Ditmaal noord waarts. Terwijl hij zijn wagen in snelle vaart over de rijksweg naar Zwolle voerde, dacht hij na over het voorbijge gane weekeind. Bert was zondagsmor gens vroeg in zijn wagen gestapt en was de hele dag weggebleven. Pas laat in de avond, toen het echtpaar Ter Scheure op het punt stond naar bed te gaan, hoorde men de Volvo aankomen. Frans trok nog gauw weer zijn kolbert aan, liep naar beneden en via het gat in de heg naar zijn buurman. „En? Nog wat van Jannie gehoord? De man schudde mistroostig het hoofd, heftig trekkend aan zijn sigaar. Niets. Ik ben zo ongeveer hij iedereen geweest Je begrijpt dat het toch niet Nick kan zijn vroegere beroep van chirurg weer uitvoeren. 21.00 uur: Not the nine o'clock news. Engels satirisch programma. 21.15 uur: American magazine. Een Amerikaans programma dat te ver gelijken is met Showroom. 21.40 uur: Saturn Three. Een verhaal waarin de onderzoekers Alex en Adam in hun onderzoekingen gestoord worden door captain James, die vergezeld wordt door een robot. 23.15 uur: Journaal 23.20 uur: Nieuws voor doven Ned. 2 12.00 uur: Capitool 12.45 uur: Magie van de dans 13.45 uur: De heilige familie. Een do kumentaire over het vroegere kolo niale leven in Indië 15.30 uur: Teleac 16.00 uur: Nieuws 16.05 uur: Jonge mensen op het con certpodium 17.00 uur: Vader Charlie 18.00 uur: Sprekershoek 18.15 uur: Sesamstraat 18.30 uur: Artsenij 19.00 uur: Studio Sport 19.55 uur: Lotto 20.00 uur: Nieuws 20.10 uur: Panoramiek 20.40 uur: Humanistisch Verbond 20.45 uur: Grandison. In 1814 werd in Heidelberg een gerechtelijk vooron derzoek ingesteld naar de oplich terspraktijken van zakenman Grandson. Over dit gegeven handelt de speelfilm. 22.20 uur: Tussen Keulen en Parijs 23.10 uur: Journaal 23.15 uur: Nieuws voor doven België BRT 1: 10.00 Protestantse kerk dienst; 11.00 Confrontatie; 12.00 Weekjournaal voor doven; 12.30 Eu charistieviering, door de paus te Montserrat in Spanje; 14.00 Proino- nadeconcert door het Groot Koperen semble van Theo Mertens; 14.30 Open school; 15.30 Oma en de acht kinde ren in de stad. Noorse jeugdfilm; 17.00 Florida. Viering 10 jaar Disney World; 17.10 Voetbaluitslagen; 17.15 Die goeie ouwe tijd. Show met pre sentatie van Jan Theys; 18.15 Tik tak; 18.20 Van Pool tot evenaar. Toe ristische quiz; 19.40 Mededelingen; 19.45 Journaal. 20.00 Sportweekend; 20.30 Bockenbeursnieuws; 20.35 Ma de in Vlaanderen: Het nieuwe huis. Een verouderd en verarmd echtpaar trekt in een lelijk bejaardentehuis, alwaar zij proberen hun levensstijl te behouden; 21.25 Premiere-magazine, met een portret van acteur en produ cer Jacques Perrin; 22.15 Medea. Bal lang verborgen gehouden kan worden. Dus heb ik maar gezegd, hoe de vork in de steel zit, dat we al een paar keer ruzie hadden en dal ze er gistermorgen vroeg vandoor is gegaan met de kleine meid. Ze vinden het allemaal erg, maar niemand heeft haar gezien. Ik heb geen idee, waar ze kan zijn. Als ze maarniet de hand aan zichzelf heeft geslagen". „Onzin, ze heeft Rinske toch bij zich? Dat doet ze niet Ze zal heus wel ergens bij goede kennissen zijn. Misschien een vroegere kollega van het zieken huis, wie zal het zeggen? Laat het wat betijen, Bert Neem een tabletje en ga kalm slapen. Zc loopt niet in zeven sloten tegelijk". „Ja, jjj hebt gemakkelijk praten, Frans, maar ze is mijn vrouw. En ze heeft ons dochtertje meegenomen". „Ga dan morgenochtend naar de po litie. Kunnen ze hun signalement door geven". Hij schudde zijn hoofd cn smeet de half opgerookte sigaar weg. „Nee. ik wi) de politie er nog even buiten laten. Dan komt het misschien in de publi citeit en wat heb je daar aan?" Frans klopte hem op de schouders. „Trek het je niet al te erg aan, buurman. Ze zal heus wel ergens onderdak zijn. Morgen of overmorgen laat ze wel wat van zich horen". „Het is te hopen, maar ik weet het niet Veel meer troost had hij de man niet kunnen geven. Toen hij deze morgen was weggereden, had hij de Volvo zien staan, grijs van het vuil. Wie weet, waar let naar de Griekse mythologie en op muziek van Matinu; 22.50 Journaal. Maandag 8 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur: Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur: Schooltelevisie 16.00 uur: Tineke. Praatprogramma waarin allerlei onderwerpen aan de orde komen. 18.28 uur: Teleac 18.58 uur: Nieuws 19.00 uur: Bassie en Adriaan. Afleve ring uit de avonturen die deze clowns samen beleven. 19.25 uur: Simonskoop. Filmpro gramma. 19.50 uur: Lawman. Met in de hoofd rol Burt Lancaster die de rol vertolkt van Marshal Maddox. Hij komt voor de taak te staan een moord op een ou de man op te lossen. 21.55 uur: Drama in muziek. Dit keer wordt aandacht besteed aan Listzt. 22.35 uur: Socutera 22.50 uur: Journaal 22.55 uur: Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 uur: Nieuws voor doven 18.35 uur: Sesamstraat 18.50 uur: Jeugdjournaal 18.57 uur: Maja de bij 19.25 uur: De verborgen vallei. W.W. wil ontbladeringsgif gebruiken maar wordt hierin gestoord door Paula. 20.00 uur: Journaal 20.28 uur: Terugkeer - naar Brudes- head. In Parijs krijgt Charles bezoek van Rex Mottram, die in de veron derstelling is Sebastiaan aan te zul len treffen. 21.20 uur: Brandpunt 22.05 uur: De Ver van mijn bed show Programma over ontwikkelingslan den. 23.10 uur: Journaal 23.15 uur: Nieuws voor doven België BRT 1:14.00 en 17.00 Schooltelevisie; 18.00 Tik tak; 18.05 Sesamstraat; 18.20 Klein, klein kleutertje; 18.35 Open school; 19.00 Ecuador. Doku mentaire over het leven van de India nen; 19.15 Juke box; 19.17 Uitzending door derden; 19.37 Toto, mededelin gen en Morgen; 19.45 Journaal; 20.10 Heerman; 20.15 Boekenbeursnieuws; 20.20 Nancy Astor. In deze tweede af levering trouwt Nancy met Robert Gould Shaw, maar reeds in de huwe lijksnacht valt de scheiding, maar zij kan niet terug naar huis; 21.10 Sportshow; 21.55 Horizon. Weten schappelijk magazine; 23.00 Jour naal. de man de hele zondag is geweest. En het was gisteren net zulk slecht weer Eenmaal in zijn rayon voor deze dag, zette Frans zijn zorgen om de buren opzij en was weer de vertegenwoor diger, die geld moest verdienea Al was de vorige week een bovenste beste geweest, ook deze week moest er weer centen in de la komea Hij had een tip gekregen, dat ze even buiten Meppel een ziekenhuis gingen bouwen en na enig informeren had hij de namen en adressen gekregen van de initiatief nemers. Daarom reed hij later op de morgen door naar Meppel, kreeg een der bestuursleden te spreken en pro beerde hem warm Ie maken voor een compleet medisch instrumentarium. Want dat kon zijn fabriek leverea zelfs op vrij korte termija als het moest Helemaal in overeenstemming met de wensen van dc chirurgea Het betrok ken bestuurslid vond het allemaal machtig interessant en beloofde, dat hij hel in gedachten zou houdea Frans liet de nodige folders achter cn reed verder. Maar halverwege stopte hij schreef een kort briefje, deed dat in een envelop en plakte er een zegel op. Zodra hij ergens een brievenbus zag. stopte hij endeponeerde de brief eria Morgen zouden ze op de fabriek wetea dat er nabij Meppel een nieuw streek ziekenhuis kwam. Van de fabriek hiel den ze het dan wel warm met alle mogelijke informatie. Te zijner tijd reed hij er nog wel een keer heen. (wordt vervolgd) I Door GRÉ DE BOER

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9