JE MOET ALS ARCHIVARIS EEN SCHAAP MET VIJF VERWISSELBARE POTEN ZIJN' WIEBE HENRICUS KEIKES r 5 Hij begon als ambtenaar van het rijksarchief Friesland (1942-1946). Het jaar daarop was hij werkzaam als ambtenaar van het gemeentear chief in Kampen. Eigenlijk wilde hij de provincie Friesland helemaal niet verlaten, maar de overgang naar Kampen vond plaats, omdat Keikes daardoor zijn maatschappelijke posi tie kon verbeteren. ,,Ik ben in Fries land geboren en ik hou van dat land. Ik ben ook maar heel kort in Kampen gebleven, want Friesland trok zo sterk dat ik terug moest", aldus Kei kes. Van 1947-1958 werkte hij als ambtenaar bij de provinciale archie- finspektie Friesland. In 1958 veran derde hij wéér van baan: hij werd tot 1961 streekarchivaris bij Brabants Westhoek. In de zeven daaropvolgen de jaren vervulde hij de funktie van streekarchivaris in Noordoost Fries land. ,,In 1968 kwam ik naar Zierik- zee, maar ik wist niets van de histo rie. In zo'n geval moet je je wel snel aanpassen en oriënteren." Stapels papier ,,Ik was één keer in mijn leven in Zierikzee geweest en dat was in de periode ,,dat ik streekarchivaris bij Brabants Wé^tjaoek was'. Mijn vrouw en ik maakten een1 Wh n deling door de stad en bekeken ook het stadhuis. Dat was nog voor de restauratie van het stadhuis en toentertijd zag het er allemaal anders uit. Ik wilde ook graag een praatje met de archivaris maken, de heer Van Beveren. Achter bergen ongeordende papieren vond ik hem. Ja, dat was mijn eerste ken nismaking met het archief in Zierik zee," lacht hij. ,,Na die aarzelende sollicitatie op de funktie van archivaris-conserva tor is het me toch goed bevallen in Zierikzee. Zeeuwen zijn bij de eerste kennismaking vriendelijker dan Friezen. Friezen kunnen zich hier echt op hun gemak voelen." In de tijd dat Wiebe Keikes archi varis van Zierikzee was heeft hij veel tijd gestoken in het stadhuismu seum. „Je mag best weten dat ik ei genlijk naar Zierikzee ben gekomen vanwege de werkzaamheden in het museum. Dat trok me bijzonder aan. Daar kon ik zelfs Friesland voor ver laten," grapt hij. „Ik ben altijd erg geboeid geweest door kunst-histori sche objekten. Door middel van archief-onderzoek kan je veel meer te weten komen. Kunstgeschiedenis is een van mijn grote liefdes." In 1979 ging het archief van de ge meente Zierikzee op in het streekar- chivariaat Schouwen-Duiveland/ Sint Philipsland. „Met weinig mid delen en weinig mensen moet je te veel doen. In dat kader is het belang rijk wat voor medewerkers je hebt. Ondanks een duidelijk tekort aan personeel is het streekarchivariaat zeer redelijk funktioneel, mede door de grote inzet van Huib Uijl," geeft Keikes toe. Opgravingen Belangrijk in zijn Zierikzee perio de waren de opgravingen voor de Grote Kerk. Op zijn initiatief is daar mee begonnen. „Dat was de eerste keer dat we op grote schaal in de bo dem van Zierikzee hebben kunnen kijken. Er zijn toen ook belangrijke gegevens boven water gekomen," vertelt hij. Vrij recent heeft Wiebe Keikes een nieuwe visie op de bouwgeschiedenis van het stadhuis ontwikkeld. Hij heeft ontdekt dat de zolder (de vloer van het museum) er niet van het be gin af aan heeft gelegen. „Die moet er ca. vijftig jaar later zijn ingezet. En nu je het weet kan je het ook zien aan de trap voor de deur van de trouwzaal. Die trap is natuurlijk ook Keikes vertelt *dat er ten aanzien van de bouwgeschiedenis van het stadhuis en ten aanzien van alle an dere historische onderwerpen in Zie rikzee een wat angstig gemis bestaat aan archivarische bronnen. „In de Franse tijd heeft namelijk de toen malige burgemeester een belangrijk deel van het oude archief verkocht aan de voddenkoopman," zegt hij een beetje treurig. Momenteel houdt hij zich samen met Uijl bezig met de heruitgave van het zeer zeldzaam en kostbaar gewor den standaardwerk „De vroedschap van Zierikzee", geschreven door P. D. de Vos. De heruitgave zal nog in november van dit jaar verschijnen. Terug naar Friesland „De eerste tien jaar dat ik in Zie rikzee woonde heb ik erg veel heim wee naar Friesland gehad. De laatste vijf jaar gaat het wel, ik ben wel wat geakklimatiseerd. Mijn twee klein zoontjes van Fries-Zeeuws bloed zijn daar natuurlijk debet aan. Keert Wiebe Keikes na zijn pensio nering terug naar „geboorteland" Friesland? „Ik weet hel eigenlijk niet", zegt hij na een lange stilte. „Mijn verstand zegt nee. maar mijn gevoel zegt ja. En ik denk dat het laatste waarschijnlijk de doorslag geeft." ZIERIKZEE - Bi) <te opgravingen viatr rif Grote Kerk in 7JeDksrc kwamen m 1979 rrxtmtten wm de Koorpartij twi de mticWpPUtoe? .Sl Uts ZIERIKZEE- WVhr Keikes herfl rüscrDV/rDrarrr nrvZ tijrl gnsalcrn in het tfnrthnhffrmitmrm. Vttirriruele IxsuBkcrs ztyi cr heel wat kiintfJiiiUnwrhr lenrmnnrterkerk ft» utmrhijn. voorwerpen te bekijken (Fotor W. H KrkVjman) (Fdo Zireikanrsrir Nieuwsbode') Vooral de journalistiek heeft Keikes altijd erg aangetrokken. Een beetje verlegen eigenlijk merkt hij voor zichtig en zachtjes op dat hij ooit heeft willen solliciteren naar een be trekking bij het Amersfoortse Pa rool. Wiebe Keikes heeft in zijn veer tigjarige loopbaan ook zeker zijn sporen verdiend op het schrijvende pad. Vele (historische) artikelen zijn van hem verschenen in diverse tijd schriften en bladen, zoals de Zierik- zeesche Nieuwsbode. „Een kollega van mij zei eens: „Je moet als archivaris een schaap met vijf poten zijn en dan nog vijf verwis selbare poten", zegt hij lachend. „Je moet de meest uiteenlopende onder- werpen uitdiepen, waarbij je je eigen k'reativite^t en inventiviteit kan ont plooien." Éijn werkzaamheden bestaan uit: archiefbezoekers behulpzaam zijn; informatie verstrekken, zowel mondeling als schriftelijk, aan bestuurders en burgers; archieven zoveel mogelijk op or de brengen en inventariseren; als conservator belast zijn met museumbeheer. Historische kanselarij Nadat Wiebe Keikes het gymnasi um had doorlopen startte hij zijn loopbaan in de historische kanselarij te Leeuwarden. Hij was in die tijd erg bevriend met de zoon van de Rijksarchivaris in Friesland en werd daardoor gekonfronteerd met het vak. ZIERIKZEE - In het stadhuis wordt maandag 15 november een re ceptie gegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Wiebe Kei kes. „Ja. dat was een moeilijk punt voor mij. In januari hoorde ik al dat ze er een officieel tintje aan wilden geven, maar eigenlijk hou ik hele maal niet van plechtigheden. Maar ja. ik onderga het maar. want aan de andere kant ben ik ook niet zo schijnheilig om te zeggen dat elke vorm van ijdelheid mij vreemd is," vertelt hij. „Veertig jaar met werken volmaken is immers geen verdienste, maar een voorrecht. Persoonlijk vind ik dat tien dienstjaren in ver pleging of' maatschappelijk werk meer betekenen dan veertig jaar tus sen de archieven stelt hij be scheiden. Naar zijn mening is het ook uiterst saai een opsomming van zijn loopbaan te geven. „Archivaris is een beroep, dat zich een beetje achter de schermen af speelt en wat dat betreft is het een baan, die over eenkomt met mijn ka rakter. Ik treed zelf ook niet graag op de voorgrond." Alleen maar tussen de archieven zitten vindt hij echter toch niet opwindend genoeg en in het verleden is Keikes dan ook graag in gegaan op verzoeken van verschillen de burgemeesters om een stadsfeest te organiseren. In 1955 had hij een groot aandeel in een week durend feest ter herdenking van het feit dat Bolsward in 1455 stadsrecht ver kreeg. In 1966 leverde hij een belang Onder leiding van archivaris dr. A. L. Heerma van Voss begon hij zijn leerlingentijd en in 1940 haalde hij het diploma. „Toendertijd vond de archivaris-opleiding nog plaats on der leiding van een archivaris." Voordat hij zijn eerste baan kreeg heeft hij nog een tijd als volontair ge werkt. „Je moest in die tijd maar af wachten tot er een plaats vrij kwam." De heer Keikes heeft in de veertig jaar dat hij in overheids dienst is op heel wat verschillende plaatsen gewerkt. ZIERIKZEE - Hij is de eerste streekarchivaris van Friesland, de laatste stadsarchivaris van Zierikzee en de eerste en enige streekarchivaris in Zeeland. Zondag 14 november is Wiebe Henricus Keikes (in 1922 in Leeuwarden geboren) veertig jaar in overheidsdienst. In zijn loopbaan heeft hij op tal van plaatsen in Nederland gewerkt. Vanaf 1968 is Zierikzee zijn woonplaats. In dat jaar aanvaardde hij de betrekking als archivaris-conservator van de gemeente Zierikzee en in 1979 werd hij benoemd tot streekarchivaris van het streekarchivariaat Schouwen- Duiveland en Sint Philipsland. rijk aandeel in een feest van een week op Schiermonnikoog, dat werd gehouden ter gelegenheid van het feit dat het badleven op dit Wadde neiland van start ging in 1866. In 1972 was de heer Keikes sterk betrokken bij het waterspel in Zierikzee. Bij het poortenkomplex speelde zich een groots opgezet watergeuzenspel af in vijf taferelen. In 1958 ontving Wiebe Keikes de Burgerprijs van de ge meente Bolsward. „Aan die prijs hecht ik wel waarde, omdat het een herinnering is van iets dat ik heb ge presteerd." Journalistiek „Het archiefwerk heb ik altijd graag gedaan. Ik ben nooit in mijn werk gevlucht, maar wel heb ik het vaak ontspannend gevonden door de boeiende werkzaamheden (met name in de museumsfeer) en allerlei inte ressante kontakten. Ik heb het ook goed getroffen, want naast al het ar- chieftechnische werk heb ik ook veel kreatieve dingen kunnen doen, zoals publiciteit, journalistiek, ten toonstellingen en festiviteiten," her innert hij zich i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5