Oesterkwekers tonen opnieuw interesse voor Grevelingen ONZE PUZZELRUBRIEK 4 Geen schadevergoeding voor palingvissers KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Mosselexport deze week Werkgelegenheid bouw loopt hard terug Wim Hoogendoorn overleden Loongrens ziekenfonds 3100 gulden omhoog Ribbroeken f 59,- Spijkerbroeken f 59,- OVERDENKING Dankdag 1982 BRU1NISSE - De oesterkwekers in Yerseke, verenigd in de Vereniging van Oester exporteurs, die vorige maand plotseling verklaarden niet meer geïnteresseerd te zijn in de 1V> miljoen Zeeuwse konsumptie-oesters die zij van Domeinen en het ministerie van visserijen uit het Grevelingenmeer mochten opvissen, hebben hun stand punt gewijzigd. We doen weer eens een beroep op onze lezers. Van streekarchivaris de heer W. H. Keikes ontvingen we namelijk deze prachtige oude schoolfoto, maar het is volstrekt onbekend waar het schooltje was gevestigd. Misschien herkent u wel enkele kinderen. De heer Keikes zou er graag meer over weten. U kunt hem of de heer H. Vil bellen op hel stadhuis Zierikzee, tel. 3151. 1 ROTTERDAM - De FNV-werkne- mers in de stukgoedsektor van de Rotterdamse haven voelen niets voor opnemen in de c.a.o.-1982 van een re geling voor een vrijwillige late nachtdienst. Koeien gaan natuurgebied beheren BERGEN OP ZOOM - De werk groep Inrichting en Beheer Markie- zaats Meer stelt in een donderdag vrijgegeven rapport, dat het ministe rie van volkshuisvesting en milieu beheer vanaf volgend jaar 150 tot 300 koeien moet laten weiden op de slik ken schorren van dit meer, dat in 1983 zal ontstaan als gevolg van het aanleggen van de Markiezaatsdam en dat geleidelijk groter zal worden. De koeien moeten voorlopig funge ren als de natuurlijke beheerders van het af te sluiten oostelijk Ooster- schelde-bekken. Dit is een van de aanbevelingen uit het gedetailleerde inrichtings- en be- heersrapport voor het Markiezaats- gebied dat 2200 hectaren groot is en waarvan een belangrijk deel bestemd is als natuurgebied. Het is de bedoeling om als in 1986 de Oesterdam gereed is het Markie- zaats Meer op te delen in drie gebie den: in het zuiden een natuurgebied, woningbouw (2300 huizen) op een nog op te spuiten landtong voor de Au gusta Polder en een rekreatief rand meer voor de kust van Bergen op Zoom. Wat het beheer betreft denkt de werkgroep niet alleen aan een ei gen boerderij van c.r.m., maar ook aan een overeenkomst met alle boe ren die de omliggende gronden pach ten. Die zouden die grond minder in tensief moeten gaan bewerken, vindt de werkgroep. De eerste prijs ging deze week naar: J. W. Bouterse Kabbelaarsbank 35 Zierikzee en de tweede naar: M. van Veen-Ruissen Mosselstraat 30 4311 GK Bruinisse De oplossing van puzzel nr. 1811 E luidt als volgt: HORIZONTAAL: 2. rupsendoder; 12. e.d.; 14. klos; 15. drab; 16. hs; 17. nek; 19. ka; 22. rem; 23. eraan; 25. gul; 27. deels; 29. staf; 30. vliet; 32. milt; 33. sim; 34. bloesem; 36. nee; 37. eg; 38. wei; 39. vet; 41. br; 42. duiker; 43. Nr. 1506 E HORIZONTAAL: 1. oog op een aardappel; 4. hinderpaal (figuurlijk); 7. rolrond halfbont voor dames; 8. grove wollen stof; 10. biljartstok; 12. teken van de dierenriem; 13. gebro ken getal (rekenkunde); 15. in grove trekken; 17. hoofddeksel; 18. boos op zet; 20. jong, dun takje; 22. uitroep van pijn; 23. beroep, ambacht; 24. raadgeving. 26. muzieknoot; 27. wa pen met scherpe punt; 28. glansloos; 29. daaraanvolgend (afk.); 31. breed uitlopend achtereind van de lade van een geweer; 35. graanpakhuis; 37. be weegreden; 38. militaire muziekuit voering; 39. uitheems gerecht; 41. op enig tijdstip, in het verleden of in de toekomst; 43. brandbare stof; 45. zangstem; 46. lijst der aanhangige rechtszaken; 47. laagtij; 49. houten kom; 51. grappenmaker; 52. lid woord. 53. brede koker van bont werk; 55. markgraaf (als titel); 58. vragend voornaamwoord; 59. vinnig, verbeten; 61. geneeskundige leefre gel wat spijs en drank betreft; 62. lo terijbriefje; 63. gek; 65. boomloot; 66. zeilvaartuig; 67. aardig, grappig; 68. fijngekorven tabak voor sigaretten. Nadat zij al enkele miljoenen van hun eigen percelen hadden wegge- vist, waarvan er toen een nogal hoog percentage de overplaatsing van de Grevelingen nar de Oosterschelde niet overleefden, verklaarden zij dat er voor hem niets meer aan die wilde oesters te verdienen viel. De omstan digheden hebben zich nu gewijzigd. De Raad van State heeft deze week bepaald, dat de oesterkwekers te recht een vergunning om oesters te vissen van de Kamer voor de Binnen visserij hebben gekregen (de paling- vissers die beweren grote schade van de oestervisserij te ondervinden, wil den dat het geven van vergunning niet had mogen plaatsvinden). Losse schroeven Deze en andere omstandigheden hebben meegebracht, dat de eis tot schadevergoeding door de palingvis sers op losse schroeven is komen te staan. De palingvissers kunnen de geleden schade niet exact aantonen. Overigens moeten de oesterkwe kers voor iedere uit de Grevelingen geviste oester 45 cent per stuk aan Domeinen betalen. Daar komen dan nog eens de kosten bij die het opvis sen met zich mee brengt. Overigens schijnen de VERVOEX- leden goede zaken te maken met de Japanse oester, die in vele miljoenen exemplaren in de Oosterschelde voorkomt en die zij op de markt brengen als een goedkoop alternatief voor de dure Zeeuwse platte oester. Japanse oester De kwaliteit van de Japanner is stukken minder, maar de oester komt ontegenzeggelijk uit een oesterschelp. En daarvoor is een aan merkelijk groot publiek geïnteres seerd. logica; 44. pu; 45. keg; 47. ren; 48. A.P.; 50. rit; 52. rekenen; 55. K.R.O.; 56. ezel; 58. robijn; 59. rede; 60. fenol; 62. eed; 63. dweil; 64. ent; 65. el; 67. Ru; 68. lei; 69. C.D.; 70. buit; 72. geus; 74. re; 75. wispelturig. VERTIKAAL: 1. Renesse; 3. uk; 4. plan; 5. sol; 6. es; 7. d.d.; 8. ork; 9. daad; 10. eb; 11. hamster; 13. derstig- duizend; 16. hellebaardier; 18. kaam; 20. luier; 22. rein; 24. af; 25. G.L.O.; 26. les; 28. Em.; 30. vlieger; 31. tevo ren; 35. beker; 35. Negen; 38. wik; 40. tin; 44. prefect; 46. rebel; 49. poelier; 51. tent; 53. koe; 54. nijd; 55. keel; 57. L.O.; 59. R.W.; 61. leus; 63. duur; 66. lip; 67. reu; 70. b.i.; 71. te; 72. GT; 73. si. VERTIKAAL: 1. gewrichtsholte; 2. geluid van zeker dier; 3. tijding; 4. kleinste inlandse kraai; 5. persoon lijk voornaamwoord; 6. door, met (Latijn); 7. slaghout bij het cric ketspel; 9. bedriegerij; 11. tijdmaat; 12. mannetjeshond; 13. mannelijk dier; 14. bindmiddel om stenen voor werpen aaneen te hechten; 16. met grote doorsnede; 17. slaginstrument; 18. patroon waarnaar iets gemaakt wordt; 19. gewricht; 21. alleenzang; 23. telwoord; 25. R.-K. geestelijke; 27. tegenstelling van sierlijk; 30. mu ziekinstrument; 32. grootmoeder (kindertaal); 33. slaapplaats; 34. bit tere vloeistof; 36. dunbladerig gesteente; 39. vlinderbloemige plant; 40. niet herkauwend dier; 42. tel woord; 44. toiletartikel; 46. geslacht van mensen of dieren; 48. besmette lijke ziekte; 50. smalle weg; 51. pro per; 52. aanwijzend voornaamwoord; 54. hoofddeksel; 56. meertandige ijze ren mestvork; 57. onbepaald voor naamwoord; 58. breibenodigdheid; 60. plezier, pret; 62. dik en plomp; 64. voorzetsel; 66. uitdrukking van be vestiging. M Oesterkenners zullen kwaliteit blijven prefereren vandaar dat de oesterkwekers ook deze klanten moet blijven bedienen. BRUINISSE - Er is iedere week wel iets, waardoor de mossel-export een kleine teruggang ondervindt. De ze week waren dat de maandag 1 en 2 november. De mensen die iedere week in de nacht van zondag op maandag hun nachtrust opofferen, omdat dan de auto's voor België en Frankrijk (en Nederland) moeten worden geladen, konden blijven slapen want Allerhei ligen en Allerzielen zijn feestdagen waarop in België en Frankrijk (even als vroeger bij ons) de zaken gesloten zijn. En iedere dag dat er geen export is of kan zijn wordt gevoeld, want nog steeds is de aanvoer van de mosselen te groot en moet een aantal schepen hun vracht in het mosselfonds lossen. Intussen loopt export en afzet in Nederland gelukkig nog als een trein. Er gaan wekelijks duizenden tonnen bij de exporteurs de deur uit. De kweker ontvangt 22,tot 30,— per ton voor de zeer goede kwaliteit die wordt aangevoerd, ver minderd met ruim 6,— heffing voor het fonds en voor reklame. DEN HAAG - Het aantal werk lozen in de bouw zal dit jaar gemid deld op 105.000 tot 108.000 uitkomen, ruim vijfmaal zoveel als in 1978 en 1979. Het aantal volledige banen in de bouw zal dit jaar in vergelijking met vorig jaar met 32.000 dalen tot 328.000 en volgend jaar zal de werk gelegenheid verder dalen tot 307.000, dalingen van respektievelijk 8,9 en 6,4 procent. Vergeleken met 1979 ligt de voor volgend jaar geraamde werk gelegenheid ruim 100.000 of 27,5 pro cent lager. Dit blijkt uit de nota bouwprogno- ses die minister Nypels van volks huisvesting aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De teruggang van werkgelegen heid is het grootst in de sektor bur gerlijke en utiliteitsbouw. Het wer kloosheidspercentage bedraagt hier ongeveer 30. In de grond-, weg- en waterbouw is 20 procent van de werknemers werkloos en bij bou- winstallatiebedrijven 15 procent. Ook de produktie loopt dit en1 vol gend jaar terug, telkens met zes pro cent, een ontwikkeling die voor al deze sektoren geldt. Alleen de bui tenlandse omzet van Nederlandse bouwbedrijven groeit. HILVERSUM - Radio-journalist Wim Hoogendoorn is donderdag op 55-jarige leeftijd in zijn woonplaats Baarn overleden. Hoogendoorn be gon zijn omroeploopbaan in het mid den van de jaren vijftig als nieuwsle zer bij de radionieuwsdienst ANP. Hij bleef daar, behoudens een onder breking van een jaar bij Polygoon, tot 1963 en was toen inmiddels eind- redakteur geworden. In 1963 trad Hoogendoorn als sportverslaggever in dienst bij de Vara. Sinds een aantal jaren was hij bij die omroep belast met kulturele programma's. Rente blijf dalen AMSTERDAM - De rente op de ka pitaalmarkt blijft dalen. Donderdag heeft een groot aantal banken en hy potheekbanken de afgifteprijzen voor hun rentedragend papier ver hoogd, waardoor de rendamenten (c.q. de werkelijk te behalen rente) zijn gedaald. Zo verhoogde de ABN de afgifte- prijs van de 10 procent bankbrieven 1982 per 1987-90 van 104,3 tot 105 pro cent, zodat het rendement daalde van 9 tot 8,85 procent. Hetzelfde geldt voor het rendement op de 10 procent bankbrieven van de NMB. De Westland-Utrecht verhoogde de afgifteprijs van de 9 procent pand brieven 1982 per 1986-91 tot 99 pro cent, waardoor het rendement op 9,21 procent komt. De FGH verhoogde de afgifteprijs van de 10 procent pand brieven 1982 per 1986-89 tot 102 pro cent waardoor het rendement op 9,53 procent komt. Het rendement op de- 9,5 procent pandbrieven 1982 per 1987-90 uan de Rabohypotheekbank komt op 8,75 procent omdat de afgifteprijzen ver hoogd zijn tot 103,5 procent. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM - De Studentenbon den aangesloten bij het Landelijk Overleg Grond raden (LOG) hebben geëist dat onmiddellijk geld wordt vrijgemaakt voor het uitbetalen van studiebeurzen aan de studenten die gedupeerd dreigen te worden door vertraging in de uitbetaling van de studiefinanciering Dit zeggen zei in een woedende verklaring op berich ten dat 15.000 studenten pas hun geld in januari zullen ontvangen. ZWOLLE - Het Vrachtwagenbe- drijf Scania Nederland BV, dat fa brieken heeft in Zwolle en Meppel, heeft donderdag werktijdverkorting aangevraagd voor 550 van de ruim duizend werknemers. Oorzaak is vol gens de direktie van Scania de in 1982 teruggelopen vraag naar vracht wagens. De vakbonden en de centra le ondernemersraad zijn ingelicht. UTRECHT - De ministers van volksgezondheid en van sociale za ken hebben de loongrens van de ver plichte ziekenfondsverzekering voor 1983 conform een advies van de Zie kenfondsraad vastgesteld op 46.550 gulden. Op het ogenblik zijn werkne mers met een inkomen tot 43.450 gul den verplicht in het ziekenfonds ver zekerd. Het maximum premiedag loon (het bedrag waarover maximaal premie moet worden betaald) gaat omhoog van 142 naar 152 gulden. In zijn advies had de Ziekenfonds raad berekend, dat het aantal verze kerde werknemers bij een verhoging van de loongrens tot 46.550 gulden met 14.000 zal toenemen. Daar ko men dan nog eens 20.000 medeverze kerden bij. Het aantal verzekerden stijgt doordat de loongrens procentu eel iets meer omhoog gaat dan de lo nen - naar verwacht - volgend jaar zullen gaan. Advertentie SCHEEPVAART Actcon, 3-11 100 oost Mcdan naar Chittagong Moordrecht. 3-11 900 noord noord west Honolulu naar Yokohama Nedlloyd Adelaide, 3-11 te Auckland Nedlloyd Delft, 4-11 te Singapore verwacht MARKTBERICHTEN Dc Elcrvelllngcn BARNEVELD, 4 11. Coöp Veluw se Eierveiling: Aanvoer 5.213.119 stuks. Stemming: redelijk Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 9.00; 55-56 gram 9,35 - 9,40; 60-61 gram 9.60. 65-66 gram 9.30 -ƒ 9.45. Eierveiling. Aanvoer 1063.800 stuks. Stemming: traag. Prijzen per 100 stuks Eieren van 51-52 gram 9.00 9.15; 56-57 gram ƒ9,30 9.50; 6162 gram ƒ9.60 - 9.65; 66 67 gram 9,00 -ƒ 9.75 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur drs. B. J. E de Blank, Dordrecht. 11.00 uur ds. De Rooy, m.m.v. man nenkoor Excelsior, Zoelen; 19.00 uur ds. G. Samson, Rotterdam. Kerkwer- ve: 9.30 uur ds. Duk, dankdienst, m.m.v. Sj. Berrevoets, trompet en zanggroep. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn, dankz. en voorber. H.A. Burgh: 10.00 uur ds. J. F. van Royen, Rotterdam. Haamstede: 10.00 uur ds. W. F. Teekens, Bruinisse; 19.00 uur ds. D. Scneider, Brouwershaven. Re- nesse: 9.30 uur ds. Monshouwer, Ber gen op Zoom; 19.00 uur avondgebed door CJV. Noordwelle: 11.00 uur ds. Monshouwer, Bergen op Zoom. Scha- rendijke: 11.00 uur ds. Duk, dank dienst, m.m.v. Willem Hoogerheide trompet en zanggroep zondagsschool. Brouwershaven: 11.00 uur ds. Schnei der, start zondagsschool. Zonnemai- re: 9.30 uur ds. Schneider, gezins- dienst m.m.v. zondagsschool. Noord- gouwe: 9.30 uur de heer A. de Bruin, Dubbeldam, dankdienst. Dreischor: 11.00 uur de heer A. de Bruin, Dub beldam, dankdienst; 11.00 uur zon dagsschool kleinen, 19.00 uur zon dagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur ds. Nijhuis. Zondagsschool in dorsphuis 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban, Oogst- dienst. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante, 18.00 uur ds. H. Groenewege, Eindhoven. Sirjansland: 10.00 uurdr. K. Schipper, Dordrecht; 18.30 uur eerw. heer K. Groenendijk, Som- melsdijk. Bruinisse: 10.00 uur kand. J. Haeck, Hoevelaken; 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur ds. Stutvoet. Haamstede: 10.00 uur ds. Eikelboom; 19.00 uur ds. Blokland, Zierikzee. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. W. C. L. de Boer, Harderwijk. Brouwersha ven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stut voet; 18.30 uur ds. Blokland. Nieu werkerk: 10.00 uur de heer J. Ver heul, Spijkenisse; 17.00 uur ds. L. J. G. IJkel, Middelburg. Bruinisse: 10.00 uur de heer K. Baas, Oolt- gensplaat; 17.00 uur ds. P. Joose, Vlissingen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Poelman, Emunatil. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur leesdienst; 18.00 uur ds. J. Groenleer, 's-Gravenmoer. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 10.00 uur lees dienst; 16.00 uur ds. v. d. Sluys, Kerkwerve. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst; 17.00 uur ds. Van Gelder. Nieuwer kerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gel der. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst, in de Lutherse kerk. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur ds. A. v. d. Eiermarkt: Aanvoer ca. 600.000 stuks. Handel: traag. Eieren van 48-54 gram 9,50 -ƒ 9,65 per 100 stuks, kg-prijs 1.98 -ƒ 1.78. 57-61 gram 9.80 10,00 per 100 stuks, kg-prijs 1.72 - 1,64; 64-67 gram 10,15 f 10,25 per 100 stuks, kg-prijs 1,59 - 1,53. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 4-11. Aanvoer: 192 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1900 - 3150; voljarige 1650 2450; 2-jarige, luxe (merries) 1450- 2150,2-jarige luxe (hengsten) 1350- 2050; 1-jarige, luxe (merries) 800 1650; I-jarige, luxe(hengsten) 750- 1500; veulens, merries 550-ƒ 1200; veulens, luxe hengsten 550 -ƒ 1100. hitten 475 - 1400; Shetlandse po ny's (ruins) 200 400; Shetlandse pony's (merries) 250 - 500, Prijzen per kg: Jonge slaehtpaar- den 5,95 - 6,85; oude slaehtpaar- den 5,45 - 6,55 Handel rustig. slAchtpaArden iets levendiger. Berg, Gouda. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. Stenfert, Kroese. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienst vergade ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. M. J. van Gelder. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Alblasserdam: S. T. Baarda, Zevenbergen; door de Gene rale Synode tot predikant buitenge wone werkzaamheden (Iegerpredi- kant): C. Nieuwenhuis, wonende te Renkum. Gereformeerde Kerken Beroepen te Den Helder als vloot- predikant: J. G. Feenstra, kand., Kampen, die dit beroep heeft aange nomen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Spijkenisse: M. Mon- dria, Waardenburg. Prediker 2, 22-24 Prediker maakt de werkelijkheid niet mooier dan zij is. Hij kleurt die niet. idealiseert niet, onder de in druk als hij is van het moeizame, het vermoeiende van het leven. Hij is lastig voor de dromers, de idealisten. Hij onderbreekt hun mooie verhaal, zet een kras door hun droombeelden. Hij is lastig in de kerk. dat plekje waar mensen blijven dromen en ho pen, waar het onmogelijke gelooid wordt, waar het leven van doodge wone mensen verbonden wordt met de Here God. waar niet slechts nede rig, maar ook heel verheven over mensen gesproken wordt. De mens wordt medewerker van God genoemd, verantwoordelijk voor de schepping. Zijn werk is zijn roeping. Pas toch op voor mooie woorden, zegt Prediker. Het wordt zo gauw mooipraterij. De werkelijk heid is anders. Je werk je roeping'' Kom nou, wat is het anders dan ge zwoeg. geploeter van 's morgens vroeg tot 's avonds laat Wat stelt het voor7 Wat levert het op'' Wat heb je er aan'' Als je niet oppast, kom je aan le ven niet meer toe. En daar gaat het toch om: om leven. Ja. Prediker is een levensgenieter. Het enige medicijn tegen alle ont moedigende ervaringen is het goede in het leven te ontvangen als gave Gods. Je het goede niet te laten af pakken Het gaat niet om mooie ver halen, maar om levenskunst. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt oefe ning in de zorgeloosheid waar Jezus over spreekt. Ons opkomen voor on szelf. ons knokken om het moment dat wij niet zelf zorgen voor de dag van morgen. Ons werk. onze inspan ning vraagt om de sabbat, rustpunt. Onze somberste om oefening in de vreugde Ons opgaan in het aardse om verheffing van onze harten in de hemel: ons leven mogen wij beleven Als gave Gods. Jan Eikelboom DE NIEUWE PUZZEL

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4